Cuma, Temmuz 31, 2015

Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (No: 2001/45) (31.07.2015 t. 29431 s. R.G.)

Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (No: 2001/45) (31.07.2015 t. 29431 s. R.G.)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, insan tüketimine sunulan hızlı dondurulmuş gıdalarda sıcaklığın resmi kontrolü için kontrol noktalarının seçilmesi ve ölçüm metodunu düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Numune alma ve ölçüm metodu
MADDE 3 – (1) Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliğinde belirtilen hızlı dondurulmuş gıdalarda sıcaklığın resmi kontrolü için; sıcaklığı ölçülecek numunelerin bulunduğu noktalar ek–1’de yer alan hükümlere göre seçilir ve ek–2’de yer alan metoda göre belirlenen numunelerin sıcaklık ölçümü yapılır. Sıcaklığın resmi kontrolünde kontrol noktalarının seçimi veya ölçüm metodu için ulusal veya uluslararası geçerliliği olan diğer metotlar da bu Tebliğdeki metoda göre doğrulanması şartıyla kullanılabilirler. Uygunsuzluk durumunda ölçümler ek-2’de yer alan metoda göre yapılır. Bu Tebliğdeki metodun gerekliliklerini karşılayamayan metotlar kullanılamaz.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/1992 tarihli ve 92/2/AET sayılı İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklığının Resmi Kontrolü İçin Örnekleme Prosedürü ve Analiz Metodu hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No:2001/45) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar 31/12/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 5 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek - 1 Kontrol Noktalarının Seçimi
1. Denetim İçin Ambalajların Seçimi
Seçilen ambalajların türü ve miktarı, denetlenen sevkiyatın en sıcak noktalarının sıcaklığını temsil edecek şekilde olmalıdır.
1.1. Soğuk hava depoları
Sıcaklığın ölçüleceği numuneler soğuk hava deposundaki farklı kritik noktalardan seçilmelidir. Örneğin; kapıların ve soğuk hava deposunun merkezine yakın bölgelerin üst ve alt seviyelerinden ve soğutma ünitesinin hava girişi yakınından alınmalıdır.
Sıcaklığın kararlı halde olması için her bir ürünün depolanma süresi dikkate alınmalıdır.
1.2. Taşıma
a)Taşıma sırasında kontrol noktalarının seçimi:
Sıcaklığın ölçüleceği numuneler sevkiyatın yapıldığı açılabilen her kapının ya da kapı kanatlarının yakınından olacak şekilde hem alt hem de üstünden seçilmelidir.
b) Boşaltma sırasında kontrol noktalarının seçimi:
Aşağıdaki kritik noktaların en az dördünden numuneler seçilir:
(1) Açılabilen kapıların yakınında bulunan sevkiyatın alt ve üst noktaları,
(2) Sevkiyatın üst arka köşeleri (soğutma ünitesine en uzak noktadan),
(3) Sevkiyatın merkezi,
(4) Sevkiyatın ön yüzeyinin ortası (soğutma ünitesine en yakın noktadan),
(5) Sevkiyatın ön yüzeyinin üst ve alt köşeleri (soğutma ünitesi hava dönüşüne en yakın noktadan).
1.3. Perakende satış dolapları
Satış dolaplarının en sıcak noktalarını temsil edecek şekilde üç bölgenin her birinden bir numune sıcaklık kontrolü için seçilmelidir.

Ek – 2İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklık Ölçüm Metodu
1. Kapsam
Ürünün tüm noktalarının, muhtemel kısa süreli sıcaklık artış toleransı dikkate alınarak -18°C veya daha düşük sıcaklıkta olduğu, bu durumun sürekli korunduğu ve bu özelliklerini taşıyacak şekilde pazarlandığı hızlı dondurulmuş gıdaları kapsar. Kısa süreli sıcaklık artış toleransı en fazla 3 °C olmalıdır.
2. Prensip
Hızlı dondurulmuş gıdalarda sıcaklık ölçümü, ek-1’e göre belirlenen kontrol noktalarındaki bir numunenin sıcaklığının uygun bir aletle belirlenmesine dayanır.
3. Tanım
Sıcaklık, ölçme aletinin sıcaklığa duyarlı bölümü ile belirlenen noktadaki ölçülen sıcaklığıdır.
4. Cihazlar
4.1. Sıcaklık ölçme aleti,
4.2. Ürün delme aleti.
Sivri uçlu, temizlemesi kolay, buz kırıcı, el matkabı benzeri bir metal alet.
5. Sıcaklık Ölçme Aletlerinin Genel Özellikleri
Sıcaklık ölçme aletlerinin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
5.1. Tepki süresi 3 dakika içerisinde ilk ve son okuma arasındaki farkı % 90 doğrulukla elde etmelidir.
5.2. Aletin doğruluğu –20 °C ile +30 °C ölçüm aralığında ± 0,5 °C olmalıdır.
5.3. –20 °C ile +30 °C ortam sıcaklığı ölçüm aralığında ölçüm doğruluğu 0,3 °C’den fazla olmamalıdır.
5.4. Aletin ekran çözünürlüğü 0,1 °C olmalıdır.
5.5. Aletin doğruluğu düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
5.6. Aletin geçerli bir kalibrasyon sertifikası olmalıdır.
5.7. Sıcaklık probu kolaylıkla temizlenmelidir.
5.8. Ölçme aletinin sıcaklığa duyarlı bölümü, ürün ile iyi bir ısı alışverişi sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5.9. Elektrikli alet nemin yoğuşması nedeni ile oluşabilecek istenmeyen etkilere karşı korumalı olmalıdır.
6. Ölçme İşlemi
6.1. Aletlerin ön soğutulması:
Ürünün sıcaklığı ölçülmeden önce sıcaklık ölçme probu ve ürün delme aleti soğutulmalıdır. Kullanılan ön soğutma yöntemi, her iki aletin sıcaklığının ürün sıcaklığına yakın bir sıcaklığa getirilmesini sağlamalıdır.
6.2. Sıcaklık ölçümü için numunelerin hazırlanması:
Sıcaklık ölçme probları, genellikle dondurulmuş gıdaları delecek şekilde tasarlanmadığından probun ürüne girmesi için önceden soğutulmuş ürün delme aleti kullanılarak üründe delik açılmalıdır. Deliğin çapı probun sıkıca yerleşmesi için uygun olmalıdır. Derinliği ise 6.3’te belirtildiği şekilde, ürünün tipine bağlıdır.
6.3. Ürün sıcaklığının ölçülmesi:
Numunenin hazırlanması ve sıcaklığının ölçülmesi işlemleri soğutucu ünitesinde yapılmalıdır. Ölçüm aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:
a. Ürün boyutları uygun olduğunda, önceden soğutulmuş prob ürün yüzeyinden 2.5 mm derinliğe daldırılır.
b. 6.3.a.’nın mümkün olmaması halinde ise prob, yüzeyden, prob çapının 3-4 katı bir derinliğe kadar daldırılmalıdır.
c. Bezelye gibi bazı gıdalar, büyüklüğü veya bileşimi nedeniyle iç sıcaklıklarının tayini için delinemezler. Böyle durumlarda ambalajın iç sıcaklığının ölçümü için uygun olan sivri ve önceden soğutulmuş bir prob, ambalajın merkezine sokularak gıda ile temas eden sıcaklık ölçülür.
d. Gözlenen sıcaklık kararlı bir değere ulaştığında okuma yapılır.

Çarşamba, Temmuz 29, 2015

Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2015/32) (29.07.2015 t. 29429 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; belirli gıdalarda bulunan dioksinler ve furanlar (PCDD ve PCDF), dioksin benzeri poliklorlu bifeniller (PCB) ve dioksin benzeri olmayan PCB’lerin seviyesinin resmi kontrolü için gıdalardan numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3’üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,
b) Alt-sınır: Miktarı belirlenmemiş olan her bir türdeş bileşenin katkısı için sıfır değerinin kullanılmasını gerektiren durumu,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Belirli gıdalar: 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği eklerinden dioksinler ve PCB’ler için limit belirlenen gıdaları,
d) Birincil (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan bir miktar materyali,
e) Biyoanalitik metotlar: Hücre temelli analizler, reseptör analizleri veya immuno-analizler gibi biyolojik prensiplere dayalı metotlardır. Numune ekstraktında bulunan ve analize yanıt veren tüm bileşiklerin TEQ-prensibinin gerekliliklerine uymayabileceğinden Biyoanalitik Eşdeğerlik (BEQ) olarak ifade edilen ve TEQ düzeyinin sadece bir göstergesi olan bu metotlar türdeş bileşen miktarı hakkında sonuç vermezler. Biyoanalitik metotlar, TEF şemasında yer alan türdeş bileşenler için spesifik değildir. Toplam yanıta dahil olacak şekilde yapısal olarak ilişkili diğer AhR-aktif bileşikler numune ekstraktında mevcut olabilir. Bu nedenle biyoanalitik sonuçlar; TEQ sonucu olmayıp, numunedeki TEQ seviyesinin bir göstergesidir.
f) Biyoanaliz görünür geri kazanımı: BEQ seviyesinin, kör için düzeltilmiş TCDD veya PCB 126 kalibrasyon eğrisinden hesaplanması ve daha sonra doğrulama metodu ile tespit edilen TEQ seviyesine bölünmesidir. Bunlar, ekstraksiyon ve ekstrakttan istenmeyen bileşiklerin arındırılması (clean-up) aşamalarında meydana gelebilecek PCDD/PCDF’ler ve dioksin-benzeri bileşiklerin kaybı, analitik yanıtı artıran veya düşüren ekstrakte edilmiş istenmeyen bileşikler (agonistik ve antagonistik etkiler), kalibrasyon eğrisine uygunluk kalitesi ya da TEF ve REP değerleri arasındaki farklılıklar gibi faktörleri düzeltmeyi amaçlar. Biyoanaliz görünür geri kazanımı, maksimum limit veya müdahale seviyesi civarında temsili türdeş bileşen dağılımına sahip uygun referans numunelerden hesaplanır.
g) Bir numunedeki her bir türdeş bileşenin kabul edilen spesifik ölçüm limiti: Uluslararası kabul görmüş standartlarda [örneğin EN 16215:2012 standardında (Hayvan yemi GC-HRMS ile indikatör PCB’lerin ve GC-HRMS ile dioksin ve dioksin benzeri PCB’lerin belirlenmesi) ve/veya EPA 1613 ve 1668 revize metotları] tarif edildiği gibi tanımlama kriterlerini karşılayan, kabul edilebilir istatistiksel kesinlikle ölçülebilen en düşük analit miktarını,
Bir türdeş bileşenin ölçüm limiti şu şekillerde de tanımlanabilir:
1) İki farklı iyondan daha düşük şiddetteki ham veri sinyali için S/N (sinyal/gürültü) oranının 3:1 olacak şekilde izlenebildiği enstrümental bir yanıt üreten numune ekstraktındaki analit konsantrasyonunu;
veya
2) Teknik nedenlerden dolayı S/N hesabı güvenilir sonuçlar sağlamaz ise, numunelerin her bir serisinin kalibrasyon eğrisi üzerinde tüm noktalar için hesaplanan ortalama bağıl tepki faktörüne kabul edilebilir (≤ 30 %) ve tutarlı (en azından başlangıçta ve numunelerin analitik bir serisinde ölçülen) bir sapma veren kalibrasyon eğrisi üzerindeki en düşük konsantrasyon noktası; (LOQ, numune alımı ve iç standartların geri kazanımı hesaba alınarak en düşük konsantrasyon noktasından hesaplanır)

ğ) Doğrulama metotları: PCDD/F ve dioksin benzeri PCB’lerin tanımlanmasına ve maksimum limit veya gerektiğinde müdahale seviyesinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde kantitatif olarak hesaplanmasına olanak veren gerekli her türlü bilgiyi sağlayan metotlardır. Bu metotlar gaz kromatografi/yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi (GC-HRMS) veya gaz kromatografisi/tandem kütle spektrometresi (GC-MS/MS) kullanırlar.
h) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için paçal numunenin bir miktarı/bölümü alınarak hazırlanmış, paçal numuneyi temsil eden numuneyi,
ı) Müdahale seviyesi: Dioksin ve dioksin benzeri PCB’lerin yüksek seviyelerinin tespit edildiği durumlarda, bunların kaynağının tanımlanması için araştırmaların başlatıldığı seviyeyi,
i) Orta-sınır: Miktarı belirlenmemiş olan her bir türdeş bileşenin katkısı için ölçüm limitinin yarısının kullanılmasını gerektiren durumu,
j) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen numuneyi,
k) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından; orijin, çeşit, paketleyici veya gönderici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını,
l) Şahit numune: İtirazlı durumlar için paçal numuneden ayrılan numuneyi,
m) Tarama metotları: PCDD/F ve dioksin benzeri PCB’ler açısından maksimum limit veya müdahale seviyesini geçen numunelerin seçilmesinde kullanılan metotlardır. Bu metotlar, maliyet açısından avantaj sağlayacak şekilde yüksek miktarda numune çalışılmasına imkan sağlar ve böylece tüketiciler için yüksek maruziyete ve sağlık riskine yol açabilecek yeni kazaların keşfedilmesinin şansını arttırır. Tarama metotları biyoanalitik veya GC-MS metotlarına dayalı metotlardır. Eşik değerini geçen numunelerin sonuçları; maksimum limit ile uygunluğunun kontrolü için, doğrulama metodu kullanılarak orijinal numunenin tamamen yeniden analizi ile doğrulanmalıdır.
n) Üst-sınır: Miktarı belirlenmemiş olan her bir türdeş bileşenin katkısı için ölçüm limitinin kullanılmasını gerektiren durumu,
o) Yarı kantitatif metotlar: Sayısal sonucu, kantitatif metotların gerekliliklerini karşılamazken varsayılan analitin konsantrasyonuna ilişkin yaklaşık bir gösterge veren metotları,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğ’de geçen kısaltmalar;
BEQ : Biyoanalitik eşdeğerlikler,
CV : Varyasyon katsayısı,
GC : Gaz kromatografisi,
HRMS : Yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi,
MS/MS : Ardışık kütle spektrometresi,
LRMS : Düşük çözünürlüklü kütle spektrometresi,
PCB : Poliklorlu bifeniller,
PCDD : Poliklorlu dibenzo-p-dioksinler,
PCDF : Poliklorlu dibenzofuranlar,
QC : Kalite kontrol,
REP : Bağıl etki,
TEF : Toksik eşdeğerlik faktörü,
TEQ : Toksik eşdeğerlikler,
TCDD : Tetraklorodibenzodioksin,
U : Genişletilmiş ölçüm belirsizliği,
olarak ifade edilir.
Numune alma
MADDE 4 – (1) Belirli gıdalarda bulunan dioksinler, furanlar, dioksin benzeri PCB’ler ve dioksin benzeri olmayan PCB’lerin seviyesinin resmi kontrolü için EK-1’deki numune alma usul ve esaslarına göre yapılır.
Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri
MADDE 5 – (1) Belirli gıdalarda bulunan dioksinler, furanlar, dioksin benzeri PCB’ler ve dioksin benzeri olmayan PCB’lerin seviyesinin resmi kontrolünde kullanılan analiz metotları için gereklilikler ve numune hazırlama usul ve esasları EK-2’ye uygun olur.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 2/6/2014 tarihli ve 589/2014/AB sayılı Belirli Gıdalarda Bulunan Dioksinler, Dioksin Benzeri PCB’ler ve Dioksin Benzeri Olmayan PCB’lerin Seviyelerinin Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotları hakkında Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar, en geç 30/6/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorundadırlar.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 7 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine uyarlar.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/25) (29.07.2015 t. 29429 s. R.G.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:


MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 1/2/2016 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olacaktır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 1/2/2016 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları, Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir enerji verimliliği endeksine EEI sahip olacaklardır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
 23/9/201128063
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
1-25/12/201228508
2-8/1/201529230


23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(2) 1 Ağustos 2015’ten itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olacaktır.

23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in Ek-I’inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
2. 1/8/2015 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları, Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir enerji verimliliği endeksine EEI sahip olacaklardır.

Pazartesi, Temmuz 27, 2015

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı (30/06/2015 Tarihli Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili)

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı (30/06/2015 Tarihli Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 14117770/131.99
Konu: 30/06/2015 Tarihli Yönetmelik Değişikliği
........ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
30/06/2015 tarihli 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le Gümrük Yönetmeliği'nin muhtelif maddelerinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin olarak Danıştay 15. Daire’nin 07/07/2015 tarihli 2015/5712 Esas Nolu Kararında “…Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetkilerinin sona erdirilmesine ilişkin 1, 3, 4, 11, 16 ve 17 nci maddelerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması alındıktan ya da yasal savunması geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına 07/07/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.
Mezkur karar hakkında Hukuk Müşavirliği’nden alınan 24/07/2015 tarihli 9440227 sayılı yazıda, "...söz konusu kararda dava konusu Yönetmeliğin yürürlük maddesi olan 17 nci maddesinin de ayırım yapılmaksızın yürütülmesinin durdurulduğu görüldüğünden, 30/06/2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğünün durdurulduğu dikkate alınarak bu yönde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı..." belirtilmektedir.
Bu çerçevede, antrepo açılış, kapanış, devir, tadilat işlemlerin anılan yönetmelik değişikliği öncesinde yürütüldüğü şekilde uygulanması; bununla birlikte, Antrepo-Geçici Depolama Takip Programında değişikliklerin yapılması için söz konusu davaya ilişkin kararın kesinleşmesi bekleneceğinden, bu süreç içerisinde gerek bölge müdürlüklerince, gerekse gümrük idarelerince gerçekleştirilen işlemlerin anılan Programa işlenmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Harun USLU
  Bakan a.
  Genel Müdür

Dağıtım:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
(Gürbulak, Kaçkar ve Pamukkale GTBM hariç)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 27.07.2015 tarih ve 9458065 sayılı yazısı (Moldova İmza ve Mühür Örneği Hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 16934678/179
Konu: Moldova İmza ve Mühür Örneği Hk.
27.07.2015/0009458065
DAĞITIM YERLERİNE
Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 22.07.2015 tarihli yazıda; Moldova'dan ülkemize ihraç edilen ürünlerin menşe şahadetnamelerini onaylamaya yetkili Moldova Sanayi ve Ticaret Odası görevlisinin imza ve mühür örneklerinin, Moldova'nın Ankara Büyükelçiliğinden Nota ekinde alınmakla ilişikte sunulduğu ifade edilmiş olup, söz konusu imza ve mühür örnekleri Gümrük Portalındaki sisteme de eklenmiştir.
Bu bağlamda, bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 Sevil KARACA
 Bakan a.
 Daire Başkanı

EK: Dışişleri Bakanlığından alınan 22.07.2015 tarihli yazı.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine.

G.T.İ.P:9504.90.80.00.00

 


MEVZUAT NET ten bilgi alınmıstır