Çarşamba, Ağustos 26, 2015

26.08.2015 Resmi Gazete Başlıkları

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150826.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150826.htm.

Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlar Kurulu Kararları
2015/8022Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar0
2015/8025İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İTÜ Ayazağa Arı Teknokent-1)’nin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar0
2015/8026Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar0
2015/8027380 kV Erzin DGKÇS-Kozan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar0
2015/8042İthalat Rejimi Kararına Ek Karar0
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı
-Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Rahmi ER’in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2015/52)0
Atama Kararları
2015/8012Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar0
-Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları0
Yönetmelikler
2015/8024Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik0
-Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik0
-Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği0
-Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik0
-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği0
-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik0
Tebliğler
-TS EN ISO 4033 Altıköşe Kalın Somunlar (Stil 2) – Mamul Kalitesi A ve B (ISO 4033:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2015/8)0
-İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/93)0
-İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/94)0
-İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/95)0
-Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)0
-Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)0
-Dezenfeksiyon Teknik Tebliği0
İlanlar
a - Yargı İlanları0
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları0
c - Çeşitli İlanlar0
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Salı, Ağustos 25, 2015

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/27) (25.08.2015 t. 29456 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MADDE 1 – 6/3/2008 tarihli ve 26808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 1 inci maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörü yakından takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunmak üzere teknik komite oluşturmak ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin (ORKAMOTEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine,
b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,
dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (l), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.
“b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”
“c) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”
“d) Orman ve Su İşleri Bakanlığını temsilen Orman Genel Müdürlüğünden bir üye,”
“f) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,”
“l) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”
“m) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye,”
“n) Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonunu temsilen bir üye,”
“o) Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneğini temsilen bir üye”
“(2) Komite üyeleri, Bakanlığın talebi üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.”
“(3) Komite üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa ORKAMOTEK üyesine ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilir.”
“(4) Üyelerin, ORKAMOTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ğ) bendi eklenmiştir.
“a) ORKAMOTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2'si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. ”
“ç) Toplantılar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihlerde oluşturulan gündem çerçevesinde gerçekleştirilir. ”
“ğ) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. ORKAMOTEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekretarya hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (f) bendi eklenmiştir.
“b) AB müktesebatına uyum sürecinde orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayinin çalışmalarını koordine ederek yönlendirmek ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak.”
“c) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.”
“f) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 1 inci maddesinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemizde orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek için yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak üzere bir teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 2 nci maddesinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ürünleri mevzuatı kapsamında yer alan konularda, orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ürünleriyle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Orman Ürünleri, Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin (ORKAMOTEK) görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 3 üncü maddesinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un 10 uncu maddesi ve 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bendlerinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
b) Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
c) Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
d) Çevre ve Orman Bakanlığını temsilen Orman Genel Müdürlüğünden bir üye,
f) Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı temsilen bir üye,

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
(2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bendlerinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve en az üye tam sayısının 2/3'ü ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır, ilk toplantı Bakanlığın yazılı daveti ile yapılır,
ç) Toplantılar, komite tarafından belirlenen bir takvim uyarınca periyodik ve özel gereksinimler uyarınca yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlığın talebi üzerine de toplantı yapılabilir,

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
b) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak,
c) İlgili mevzuatlar kapsamında; orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ürünlerinin kontrolü için ihtiyaç duyulan gerekli ölçüm cihazlarını, test ve laboratuarları tespit etmek, mevcut laboratuarların koordinasyonunu sağlamak,

Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM/7), 10 uncu maddesinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2015 t. 29456 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MADDE 1 – 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) AT Tip Onay Belgesi; 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) ile 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)’ne göre belgelendirilenler dışındaki ölçü ve ölçü aletlerine verilir. Bunlarla ilgili işlemler, 11/1/2010 tarihli ve 27459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT) hükümleri çerçevesinde yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT)’e göre muayene kuruluşundan veya onaylanmış kuruluştan alınacak muayene ve deney raporu,
b) Üreticinin kendisi tarafından kurulan en az bir, bunun üretim kapasitesi ve muayene edilecek ölçü aletlerinin özellikleri bakımından yeterli olmaması durumunda ilave olarak noterden servis sözleşmesi yapılan yeteri kadar tamir ve ayar servisinin/istasyonunun unvanı, adresi, işyeri uygunluk belgesi numarası/sicil ve muayene kartı numarası ile tamir ve ayar yetki belgesi numarasını belirten liste ve sözleşmenin noter tasdikli sureti,”
“(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olarak ibraz edilmesi gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) AT Tip Onay Belgesi alınan ölçü ve ölçü aletleri, Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT)’te belirtilen muayene işlemleri ile muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Damgalanacak ölçü aletlerinin damga planı ile damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalar,”
“g) Üreticinin kendisi tarafından kurulan en az bir, bunun üretim kapasitesi ve muayene edilecek ölçü aletlerinin özellikleri bakımından yeterli olmaması durumunda ilave olarak noterden servis sözleşmesi yapılan yeteri kadar tamir ve ayar servisinin/istasyonunun unvanı, adresi, işyeri uygunluk belgesi numarası/sicil ve muayene kartı numarası ile tamir ve ayar yetki belgesi numarasını belirten liste ve sözleşmenin noter tasdikli sureti,”
“(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olarak ibraz edilmesi gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) ile Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) kapsamında belgelendirilen ölçü ve ölçü aletleri, ilgili teknik düzenlenmesinde belirtilen muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
 17/10/200827027
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
1-17/1/201027465
2-15/6/201328678

Pazartesi, Ağustos 24, 2015

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/14 Sayılı Genelgesi (2010/1 sayılı Gözetim Tebliği Kapsamındaki Kayıt Belgesi Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi - EB
GENELGE
(2015/14)
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan edilen, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)” gereğince söz konusu tebliğ eki GTİP’ler (Ek:1) kapsamındaki eşyalar için verilen belgelerini 18.08.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0877 (eski 0743) belge kodlu izin belgeleri (TPS-Kayıt Belgesi) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:15545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 Neşet AKKOÇ
 Bakan a.
 Müsteşar V.

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik (23.08.2015 t. 29454 s. R.G.)

ULAŞTIRMA BAKANLIGINDAN
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan gemiler, yüzer havuzlar ve su araçları ile bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun),
b) Yurt içinde inşa, tadil edilen veya onarılan gemilerin, yüzer havuzların, su araçlarının, yüzer tesislerin veya bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun) donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,
c) Tesislerin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,
ç) Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmak şartıyla, turizm amaçlı ve yeni inşa edilmiş olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü deniz turizm aracının,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan deniz turizm araçlarının tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,
ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak ithalinde uygulanır.
(2) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınacak balıkçı tekneleri, römorkörler ve balıkçı fabrika gemilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Deniz turizm aracı: Deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, ticari; yatları, günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, yüzer lokanta, su üstünde veya su altında hareket etme kabiliyetine sahip araçları,
c) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,
ç) Gümrük İdaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,
d) GSVP: Gemi Sanayi Veri Tabanı Programını,
e) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
f) Kabul edilen klas kuruluşu: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Bakanlık adına, Bakanlığın belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen ve bunlara ilave olarak uluslararası kriterlere göre bölgesel birlikler tarafından oluşturulan komisyonlarca yetkilendirilen ve/veya kabul edilen ve kabul edildiği ilan edilen kuruluşu,
g) Klas sertifikası: Kabul edilen klas kuruluşu tarafından düzenlenen ve bir geminin yapısal ve mekanik özelliklerinin kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuruluşun herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belgeyi,
ğ) Muayene/Sörvey: Ulusal mevzuat ve uluslararası konvansiyonlar gereğince yapılması zorunlu muayene ve denetimler ile Bakanlık tarafından istenilen zorunlu olmayan konularda yapılacak muayene ve denetimleri,
h) P&I sigortası: Bir geminin donatanı, kiracısı veya işleteni olarak üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma ve tazmin sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi,
ı) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,
i) Tesis: Tersane, tekne imal ve çekek yerini,
ifade eder.
Sigorta ve klas zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilecek;
a) Gemilerin;
1) Bakanlıkça muteber kabul edilen P&I Kulüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı P&I sigortasına sahip olması,
2) Kabul edilen klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
3) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,
zorunludur.
b) Su araçlarının;
1) Bakanlıkça muteber kabul edilen P&I Kulüplerinden biri tarafından yapılmış P&I sigortasına sahip olması,
2) Bakanlıkça kabul edilen klas kuruluşlarından birinden alınmış kondisyon sörvey raporu olması,
3) Geçerli bir tekne ve/veya çeki sigortasına sahip olması,
zorunludur.
(2) Bu şekilde ithal edilen gemiler veya su araçları, ithal tarihinden sonra birinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinin (1) veya (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlardan birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamazlar ve adlarına Denize Elverişlilik Belgesi veya Su Aracı Uygunluk Belgesi düzenlenemez. Kamu iktisadi kuruluşlarına ait gemiler, yüzer havuzlar ve deniz turizm aracı ithallerinde P&I sigortası aranmaz. Bakanlıkça; muteber kabul edilen P&I Kulüplerin ve kabul edilen klas kuruluşlarının listesi, onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur.
Başvuru esasları
MADDE 6 – (1) 2 nci maddede belirtilen kapsamda bulunan eşyaları 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dâhil, muaf olarak ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler; aşağıdaki belgelerle birlikte, gemi ve su araçları için sicilinin bulunduğu, tesisler için idari yetki alanındaki Liman Başkanlığına;
a) Talep dilekçesi,
b) Talep konusu eşya ile ilgili bir adet orijinal fatura veya mer-i mevzuat kapsamında orijinal fatura yerine geçen fatura/belge ve iki adet sureti ile faturanın yeminli tercümesi, İcra yolu ile satışı yapılan eşyalarla ilgili olarak icra müdürlüklerince düzenlenen belge, fatura yerine geçer.
c) Tesisler ile ilgili talepler için İdareden Onaylı Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı,
ç) Yüzer havuzlar ile ilgili talepler için İdareden Onaylı Havuz Bağlama Planı,
d) Klas Sertifikaları, P&I Sigorta Poliçeleri ve Tekne, Makine Sigortaları, kondisyon sörvey raporları yabancı bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümeleri,
e) Fatura kapsamı ithale konu eşyayı kendi ihtiyacında kullanacağı ve başvuru yaptığı Liman Başkanlığından izin almaksızın, kısmen veya tamamen satmayacağına ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yaptırıma uyacağına dair taahhütname,
f) İdarece istenecek diğer belgeler,
ile müracaat ederler.
Faturaların onaylanması
MADDE 7 – (1) Liman Başkanlıkları bu Yönetmelik esaslarına uygun taleplerle ilgili olarak;
a) 2 nci maddenin (a) ve (ç) bendi kapsamındaki faturalara ait bilgileri GSVP’de yer alan “2581 Uygulamaları” modülüne işler,
b) Orijinal faturalara "İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ EŞYA 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR" şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.
Gümrük işlemleri
MADDE 8 – (1) Gümrük İdaresi, Liman Başkanlığınca üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı eşyanın gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil, muaf olarak ithal edilmesini sağlar. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleştirilir.
Amaç dışı kullanım
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; ithal edilen gemi, su aracı ve deniz turizm araçları özel amaçla, diğer eşya ise faturasında belirtilmek şartıyla kullanılacağı tesis/gemi/su aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanılamaz.
(2) Belirtildiği tesis/gemi/su aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanıldığı veya izin alınmadan satıldığı tespit edilenler hakkında; ithal konusu mal bedelinin %60’ının bankalarca talep edildiği kur üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonuna gelir kaydedilmek üzere ödeyeceği, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceği, hükmünü içeren taahhütname hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış iş ve işlemler için 10 uncu maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/26) (22.08.2015 t. 29453 s. R.G.)

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/26) (22.08.2015 t. 29453 s. R.G.)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in Ek I’inin İlave 6’sının Çizelge-1’indeki “W” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  27/12/2009 27445
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
1- 25/1/2012 28184
2- 25/1/2014 28893
3- 16/2/2015 29269

Cumartesi, Ağustos 22, 2015

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (22.08.2015 t. 29453 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (22.08.2015 t. 29453 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/9 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/9) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
GTİP Madde Adı Birim CİFKıymet (ABD Doları/Kg*)
820150000011 Bağ ve bahçıvan makasları 20
820320000011 Pensler 20
820320000012 Kerpetenler 20
820330000000 Tenekeci makasları ve benzeri aletler 20
820411000000 Ağzı sabit olanlar 20
820412000000 Ağzı ayarlanabilir olanlar 20
820520000011 Çekiçler 20
820530000000 Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler 20
820540000000 Tornavidalar 20
820559800019 Diğerleri 20
8206 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 20
*Kg: Brüt Ağırlık
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
12/9/2010 27697
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 28/7/2011 28008
2- 11/7/2012 28350
3- 15/8/2012 28385
4- 23/11/2014 29184
5- 27/5/2015 29368

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/42) (22.08.2015 t. 29453 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/42) (22.08.2015 t. 29453 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
Başvuru ve mevcut durum
MADDE 1 – (1) 12/01/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya ve Hindistan menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”nin ((G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); (55.11)) ithalatında dampinge karşı 0,23 ila 0,80 ABD Doları/ Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir. Öte yandan, 08/04/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/2 sayılı Tebliğ ile de Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli mezkur ürünlerde de %6,62 ila %26,25 oranları arasında değişen oranlarda kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ve Adana Mensucat firması ÇHC menşeli kesik elyaf ipliği ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Çin Tayvan’ı (Tayvan) üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/8 sayılı Tebliğ ile ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”dir. ((G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); (55.11))
(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında anti-damping önlemi 2009 yılında uygulanmaya başlamıştır. Tayvan menşeli ithalat ise 2009 yılında önlemin yürürlüğe girmesinin ardından artmaya başlamıştır. 2010 yılında Tayvan menşeli kesik elyaf ipliği ithalatı bir önceki yıla göre %58 oranında artmış, 2011 yılında ise %11 azalmıştır. 2012-2014 yılları arasında ise sırasıyla %68, %37 ve %17 oranında artış göstermiştir.
(2) 2009 yılında ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı %6,6’dan, 2014 yılında %4,4’e düşmüş, Tayvan’dan yapılan ithalatın 2009 yılında %2,5 olan payı 2014 yılında %6,7’e yükselmiştir.
(3) Ayrıca, Trademap internet adresinden elde edilen istatistiklere göre Tayvan’ın Türkiye’ye kesik elyaf ipliği ihracatı 2010-2014 yılları arasında artarken, diğer ülkelere olan ihracatı azalmıştır. Soruşturma konusu eşyanın ÇHC’den Tayvan’a olan ihracatı ise yine 2010-2014 yılları arasında artış göstermiştir. ÇHC, Tayvan ve Türkiye arasındaki kesik elyaf ipliği ticaretine bakıldığında mevcut önlemin Tayvan üzerinden etkisiz kılındığına ilişkin ciddi şüphe ortaya çıkmaktadır.
(4) Diğer taraftan, Tayvan’dan ülkemize ihracat yapan firmalar tespit edilmiş olup, Tayvan Türk Ticaret Ofisi’ne ihracatçı firmaların listesi iletilerek, ticari faaliyetlerine, üretici olup olmadıklarına ve Tayvan’dan Türkiye’ye yapılan ihracata ve 43 adet ihracatçı firmaya ilişkin bilgi talep edilmiştir. Ticaret Ofisimiz bunlardan 20 tanesine ilişkin bilgiye ulaşabilmiş ve 12 firmanın tacir ya da tacir/üretici firma olduğu yönündeki tespitlerini iletmiştir. Hakkında bilgiye ulaşılamayan ihracatçı firmalar ile tacir olduğu tespit edilen firmaların anılan önlemi Tayvan üzerinden etkisiz kıldığına ilişkin şüphe bulunmaktadır.
Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Tayvan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu Tayvan’ın Türkiye’deki temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.
(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.
Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 77 76
Faks: +90 (312) 204 86 33
e-posta: oek194@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.