Perşembe, Aralık 31, 2015


Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dağıtım yetki belgesi, Kuruma teslim edilen başvuru dosyasındaki bilgilerin, yerinde ve/veya kayıtlar üzerinde incelenerek uygun bulunması sonucunda ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen dağıtım yetki belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırılmasını takiben düzenlenir. Dağıtım yetki belgesi bedeli, kategori veya alt kategori başına ayrı ayrı alınır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, belge verilirken bakiyesi tahsil edilir. Üreticilerden tesis kurma izin bedeli, üretim izin bedeli ve proje tadilat izni bedeli tahsil edilmesi nedeniyle ayrıca dağıtım yetki belgesi bedeli alınmaz. Kurum tarafından verilen dağıtım yetki belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Süre bitimi tarihinden 30 gün önce üretici ve/veya ithalatçılar tarafından yapılan dağıtım yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin başvuru, belge verilmesine esas olan şartlar, piyasa gözetim ve denetim sonuçları ile belgeye esas faaliyetler yönünden Kurum tarafından değerlendirilir. Talebin uygun bulunması ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırılması kaydıyla dağıtım yetki belgesi yenilenir. Dağıtım yetki belgesi verilmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, en az 30 gün önce, belge güncellemesi yapılmak üzere, Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur. İthalatta; belge üzerine yeni bir kategori veya alt kategori ilavesinde veya bir sonraki yıl için faaliyet hacmi artışı öngörülmesi halinde, Kuruma başvuruda bulunulur. Kurumca yapılan değerlendirmenin sonucunda uygun bulunan başvurulardan; ilave edilecek kategori veya alt kategori için veya yıllık faaliyet hacmi artış miktarı için bedel alınır. 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bedelin Kurum hesabına yatırılmasını takiben dağıtım yetki belgesi güncellenir. Yıllık faaliyet hacminin, o yıl için öngörülen litre miktarını aşması halinde ise aşan miktara ilişkin bedel Kurum tarafından ayrıca tahsil edilir. Dağıtım yetki belgesi olmadan, yenilenmeden veya güncellenmeden, ithalat yapılamaz, üretime konu ürünler piyasaya arz edilemez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hizmet bedeli, 15 inci madde uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 7,43 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 12,38 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 44,58 TL; distile alkollü içkiler için 79,61 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 15.000 TL; aromalı bira için en az 30.000 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 4.000 TL ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 10.000 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 25.000 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 35.925 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 15 TL; aromalı bira için 25 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 25 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 80,46 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 143,7 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 3.000 TL’dir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak,
a) Dağıtım yetki belgesi olmadan, yenilenmeden veya güncellenmeden ithalat yapılması, üretime konu ürünlerin piyasaya arz edilmesi halinde; 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır, Kurumca verilen belgeler iptal edilir.
b) Dağıtım yetki belgesi yenilemesinin ve/veya güncellemesinin yapılmaması halinde ise; 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak ve tespit tarihini takiben yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Alkollü içki ithalatçısı olarak sektörde faaliyet gösteren firmaların; dağıtım yetki belgelerinin güncellenmesi talebiyle “geçerlilik tarihi” bitiminden en az 30 gün önce Kuruma başvurmaları zorunludur. 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen dağıtım yetki belgesi bedelinin bir kereye mahsus olmak üzere, Kurum hesabına yatırılmasını takiben dağıtım yetki belgesi güncellenir.
GEÇİCİ MADDE 12 – 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen bedeller 2016 yılı için de geçerlidir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/1) (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/1) (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 - 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 - (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi birini içeren ek-3/A'da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan ek-3/B'de GTP ve isimleri belirtilen malların ihracatı yasaktır.
GTİP MALLARIN TANIMI
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))
2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar
2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00 D i br o mo tetr afi o ro e tanla r
2903.77.60.00.00 Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00 Diğerleri
3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11 R-502 [R-I15 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3824.74.00.00.12 142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı
MADDE 2 - Aynı Tebliğin ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Aynı Tebliğin ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/1/2014 28892
"Ek-1
G.T.I.P. Malın Tanımı
2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür)
2903.79.30.00.59 Diğerleri (yalnız Flordibrom metan,
Bromdiflor metan,
Florbrom metan,
Flortetrabrom metan,
Diflortribrom metan (tüm izomerleri),
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri),
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri),
Flortribrom etan (tüm izomerleri),
Diflordibrom etan (tüm izomerleri),
Bromtriflor etan (tüm izomerleri),
Flordibrom etan (tüm izomerleri),
Bromdiflor etan (tüm izomerleri),
Florbrom etan (tüm izomerleri),
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri),
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri),
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri),
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri),
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri),
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri),
Flpjpentabrom propan (tüm izomerleri),
Diîlortetrabrom propan (tüm izomerleri),
Triflortribrom propan (tüm izomerleri),
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri),
Brompentaflor propan (tüm izomerleri),
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri),
Diflortribrom propan (tüm izomerleri),
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri),
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri),
Flortribrom propan (tüm izomerleri),
Diflordibrom propan (tüm izomerleri),
Bromtriflor propan (tüm izomerleri),
Flordibrom propan (tüm izomerleri),
Bromdiflor propan (tüm izomerleri),
Florbrom propan (tüm izomerleri))
3808.92.20.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.27.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.30.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.10.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Ek2
G.T.İ.P. Malın Tanımı
2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00 Diklorotrifloroetanlar
2903.75.00.00.00 Dikloropentafloropropanlar
2903.78.00.00.00 Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79.30.00.11 Flordiklormetan
2903.79.30.00.13 Klorflormetan
2903.79.30.00.14 Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15 Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17 Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18 Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79,30.00.21 Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22 Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25 Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33 Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34 Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35 Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36 Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37 Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38 Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41 Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43 Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44 Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45 Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47 Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48 Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51 Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52 Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.59 Diğerleri
2903.79.80.00.00 Diğerleri
3824.79.00.00.00 Diğerleri

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2016/1) (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2016/1) (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Ek-1’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2016 yılına ait kotaların dağıtımı, Ek-1’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) 1 inci madde kapsamında belirlenen kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar, Ek-2’de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2016 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.
(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve Ek-3’de yer alan taahhütname eklenir.
Kota miktarlarının dağıtılması
MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı ülke ve aynı kategori için Ek-1’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılır.
İthal lisanslarının kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Ancak, bu süre 31/12/2016 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisansında belirtilen miktarın en az %60’ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2017 tarihini geçmemek üzere üç aya kadar süre uzatımı verilebilir.
Yaptırım
MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.
(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 6 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EKLER


EK - I


2016 yılına ait kota miktarları
(Kategori Tanımları, İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 A 'sında Gösterilmiştir)
    Ölçü 2016 Talep Edilebilecek
Ülke adı Kategori Birimi Kota Seviyesi Azami Miktar
Kuzey Kore 1 kg 13.000 4.000
  2 kg 15.000 5.000
  3 kg 5.000 2.500
  4 adet 29.000 8.500
  5 adet 12.000 4.000
  6 adet 14.000 4.000
  7 adet 9.000 3.000
  8 adet 13.000 4.000
  9 kg 7.000 2.500
  12 çift 129.000 20.000
  13 adet 151.000 20.000
  14 adet 9.000 3.000
  15 adet 11.000 3.500
  16 adet 6.000 2.500
  17 adet 5.000 2.500
  18 kg 6.000 2.500
  19 adet 41.000 10.000
  20 kg 14.000 4.000
  21 adet 20.000 7.500
  24 adet 26.000 8.000
  26 adet 17.000 5.000
  27 adet 17.000 5.000
  28 adet 29.000 8.500
  29 adet 8.000 3.000
  31 adet 29.000 8.500
  36 kg 9.000 3.000
  37 kg 36.000 10.000
  39 kg 5.000 2.500
  59 kg 47.000 10.000
  61 kg 5.000 2.500
  68 kg 8.000 3.000
  69 adet 18.000 5.000
  70 çift 27.000 8.500
  73 adet 9.000 3.000
  74 adet 13.000 4.000
Kuzey Kore 75 adet 5.000 2.500
(devam) 76 kg 7.000 3.000
  77 kg 2.000 1.000
  78 kg 12.000 4.000
  83 kg 3.000 1.500
  87 kg 1.000 500
  109 kg 2.000 1.000
  117 kg 5.000 2.500
  118 kg 2.000 1.000
  142 kg 2.000 1.000
  151 A kg 2.000 1.000
  151 B kg 2.000 1.000
  161 kg 15.000 5.000
Belarus 1 kg 44.000 10.000
(Beyaz Rusya) 2 kg 267.000 20.000
  3 kg 31.000 5.000
  4 adet 198.000 10.000
  5 adet 81.000 10.000
  6 adet 90.000 10.000
  7 adet 64.000 10.000
  8 adet 84.000 10.000
  15 adet 47.000 10.000
  20 kg 52.000 10.000
  21 adet 84.000 10.000
  22 kg 630.000 40.000
  24 adet 126.000 10.000
  26/27 adet 136.000 10.000
  29 adet 22.000 5.000
  67 kg 81.000 10.000
  73 adet 31.000 5.000
  115 kg 78.000 10.000
  117 kg 1.900.000 50.000
  118 kg 33.000 5.000

EK - II
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünleri İçin İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği

..../.../2016

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

2016/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
Bakanlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.


Adı/Soyadı:Unvanı:
(imza-kaşe)

I- İthalatçının:
1) Adı/Unvanı:
2) Açık adresi:
3) Telefon: Faks no: E-posta:
4) Vergi numarası:
II- Beyan sahibinin:
1) Adı/Unvanı:
2) Açık adresi:
III- İlgili tedarikçi ülkedeki muhtemel ihracatçının:
1) Adı:
2) Açık adresi:
IV- İthal edilecek ürünlerin:
1) Menşe ülkesi:
2) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:
V- İthal edilecek ürünlerin :
1) Ticari tanımı:
2) G.T.İ.P.'ine göre ürün tanımı :
3) 12'li bazda G.T.İ.P.'u :

(Not: 12'li bazda G.T.İ.P.'leri ve G.T.İ.P.'lerine göre ürün tanımı "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nden tespit edilecektir.)
VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :
VII- 2016/1 sayılı Tebliğin EK I'inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:
1) Rakam ile:
2) Yazı ile:
VIII- Ürünlerin Değeri :
Ekler: 1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,
           2- Taahhütname,
           3- İthal edilecek ürüne ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti.

EK - III

Taahhütname Örneği

Ekonomi Bakanlığına
İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç on beş iş günü içinde Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Firma Unvanı

Yetkili İmzalarHarçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller
MADDE 3 - (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 3,290
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,600
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,433
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,450
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için 1,290
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000
Yürürlük

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
24/4/2013 28627
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 29/6/2013 28692
2- 5/6/2014 29021
3- 28/12/2014  29219
4- 18/3/2015  29299

Ek-1

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-1

G.T.I.P. Nosu Tanımı
2707.10.00.00.00 Benzol(benzen)
2707.20.00.00.00 Toluol (toluen)
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.99.99.00.00 Diğerleri
2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.12.15.00.19 Diğerleri
2710.12.21.00.00 White spirit
2710.12.25.00.00 Diğerleri
2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95’den az olanlar
2710.12.45.00.18 Diğerleri
2710.12.49.00.18 Diğerleri
2710.12.51.00.00 Oktanı (RON) 98’den az olanlar
2710.12.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler)
2710.12.90.00.19 Diğerleri
2710.19.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.25.00.19 Diğerleri
2710.19.29.00.00 Diğerleri
2710.19.31.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.43.00.29 Diğerleri
2710.19.46.00.29 Diğerleri
2710.19.47.00.19 Diğerleri
2710.19.48.00.18 Diğerleri
2710.19.51.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.62.00.39 Diğerleri
2710.19.64.00.39 Diğerleri
2710.19.68.00.39 Diğerleri
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.99.00.11 Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
2710.19.99.00.98 Diğerleri
2710.20.11.00.19 Diğerleri
2710.20.15.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001 ’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
2710.20.17.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
2710.20.19.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1 ’i geçenler
2710.20.31.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçmeyenler
2710.20.35.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçen fakat % l’i geçmeyenler
2710.20.39.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % T i geçenler
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2901.10.00.90.13 Pentan
2902.11.00.00.00 Siklohekzan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

“Ek-2 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri-2

GTİP No. Ürün Tanımı
2710.19.81.00.00 Motor vağları, kompresör yağlama yağlan, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafın
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağlan
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25 Diğer Madem Yağlar
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.20.00.00 Hacım olarak en az %25 bıyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
3403.19.80.00.00 Diğerleri
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.99.00.00.00 Diğerleri
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyoruz.
Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
MADDE 1 - 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’in 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke  Üretici/İhracatçı Firma Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)
70.07
(7007.21.20.00.21,
7007.21.20.00.31,
7007.21.80.00.21,
7007.21.80.00.31,
7007.29.00.00.11, 7007.29.00.00.12 hariç)
Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camlan (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç) Çin Halk Cumhuriyeti Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd. 59,6
Diğerleri 66,1
İsrail Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. 32,05
Diğerleri 39,5
7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar 10,0
7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar İsrail
7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

 MADDE 2 - Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’in 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Üretici /İhracatçı Firma Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti%)
70.07 Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları
(lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç)
Çin Halk Cumhuriyeti Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd. 59,6
Diğerleri 66,1
İsrail Phoenicia Fiat Glass Industries Ltd. 32,05
Diğerleri 39,5
70.07 Yalnızca kurşuna dayanıklı lamine edilmiş emniyet camları Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar 10,0
İsrail

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

Neredeyim:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
MADDE 1 - 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’in 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Menşe G.T.İ.P. Madde İsmi Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/Kg)
Çin Halk
Cumhuriyeti
8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
4,00
8301.40.19.00.11 Soğuk hava deposuna mahsus olanlar
(elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
8301.40.19.00.19 Diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
8301.60.00.00.11 Kapı kilidi silindirleri (barel)
8301.60.00.00.19 Yalnız kapı kilitleri için kilit kasası
MADDE 2 - Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’in 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

Menşe G.T.İ.P. Madde İsmi Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/Kg)
Çin Halk
Cumhuriyeti
8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
4,00
8301.40.19.00.11 Soğuk hava deposuna mahsus olanlar
(elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
8301.40.19.00.19 Diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
8301.60.00.00.00 Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulması zorunludur.
(7) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“h) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzelli Türk Lirası, sürücüye elli Türk Lirası,
ı) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya her bir teçhizat için elli Türk Lirası,
i) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden sürücüye elli Türk Lirası,
j) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden doldurana binbeşyüz Türk Lirası, taşımacıya bin Türk Lirası,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 1/7/2016 tarihine kadar başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini almak zorundadırlar.
(2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve bu maddenin birinci fıkrasına göre “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış taşıt sahipleri;
a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
(3) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
24/10/2013 28801
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1- 27/8/2014 29101
2- 2/4/2015 29314

Çarşamba, Aralık 30, 2015

GÜMRÜKTEN GELEN HATA

GÜMRÜKTEN GELEN HATA
Bu beyannameyi siz Tescil edemezsiniz 14. Alanı kontrol ediniz. Hatası alan Firmaların Gümrükte ödenmemiş cezası bulunmakta. Bu nedenle de gümrük Firmaya bloke koyduğundan hata gelmektedir. Gümrükte Gerekli kontrolleri yaptırıp işleminize yaptırmanız gerekmektedir

Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi Ankara Gümrük Müdürlüğünde Uygulanmaya Başlandı

Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi Ankara Gümrük Müdürlüğünde Uygulanmaya Başlandı

Taşıt Onay Belgesi, 1975 tarihli TIR Sözleşmesi gereğince, TIR Karnesi himayesinde taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve taşıtın TIR Karnesi himayesinde taşıma yapmaya uygun olduğunu gösteren bir belge niteliğindedir. Söz konusu belgenin taşıma esnasında taşıtta hazır bulundurulması ve TIR Karnesi işlemleri sırasında görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belge, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince, TIR Sistemi kapsamında taşıma yapma yetkisine haiz taşımacılara verilmektedir.

Daha önce kağıt üzerinde yürütülen belgeye ilişkin işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla, hem gümrük idareleri, hem de taşımacılar açısından zaman tasarrufu sağlanması ve TIR Sistemi kapsamında taşıma yapılması için kullanılan taşıtlara ilişkin bilgilere, tüm gümrük idarelerince elektronik olarak erişilebilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS), Ankara Gümrük Müdürlüğünde 22.12.2015 tarihinde uygulamaya geçirilmiştir.

Söz konusu sistemin diğer Gümrük Müdürlüklerinde uygulanmasına aşamalı olarak başlanacaktır. Devamı >>

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi.Cep telefonu abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi tutarı arttırıldı.2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi tutarları hakkında genel tebliğ

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi.Cep telefonu abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi tutarı arttırıldı.2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.2016 Yılına ilişkin Değerli Kağıt bedelleri b
SİRKÜLER
                                                                                                      12/25
               30/12/2015

KONU:
* 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi.
* Cep telefonu abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi tutarı arttırıldı.
* 2016 Yılına ilişkin Emlak Vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.
* 2016 Yılına ilişkin Değerli Kağıt bedelleri belirlendi.

1 . 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI:
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde; konutlara ait çevre temizlik vergisi, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ve indirimli çevre temizlik vergisi uygulamasına ilişkin olarak 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak tarife, had ve tutarlar açıklanmıştır. Artışlar, 2015 yılı yeniden değerleme oranındadır.
Sözkonusu genel tebliğ aşağıda sunulmuştur.
2. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 44 TL’den 46 TL’ye çıkarılmıştır. Yeni vergi tutarı 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır. (25 Aralık 2015 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 12 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)
Sözkonusu genel tebliğ aşağıda sunulmuştur.
3. 2016 YILINA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ:
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2016 yılı emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ uyarınca;
2015 yılı ve önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanlarda:
Bina, arsa ve arazilerinin 2016 yılı vergi değerleri; 2015 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı kadar (%5,58/2=) % 2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. (1.000 TL na kadar olan kesirler dikkate alınmaz. )
2016 yılı itibariyle mükellef olacaklarda:
Bina, arsa ve araziye 2015 yılında malik olanların emlak vergisi mükellefiyeti 2016 yılında başlamaktadır.
Mükellefiyeti 2016 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%10,11/2=) %5,055 (beş virgül sıfır elli beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır. (1.000 TL na kadar olan kesirler dikkate alınmaz)
Binalarda, arsanın yukarıdaki şekilde hesaplanan vergi değerine inşaatın türü ve sınıfına göre 2015 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanan bina maliyetinin de ilave edileceği malumdur.( 27 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği)
Sözkonusu genel tebliğ aşağıda sunulmuştur.
4. 2016 YILINA İLİŞKİN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ:
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile; 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların yeniden tespit edilen bedelleri gösterilmiştir.
Buna göre; pasaportlar 87,50 TL, yabancılar için ikamet tezkeresi 58,50 TL olmuştur.
Bu tebliğ ile 31.12.2014 tarihinde yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ ise 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

********Sözlü Sınav Yürütmeyi Durdurma Kararı **********

Sözlü Sınav Yürütmeyi Durdurma Kararı

Yazı boyutu: Decrease font Enlarge font
Sözlü Sınav Yürütmeyi Durdurma Kararı
15 mayıs 2015 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliğine Derneklerimizin açmış olduğu davada sözlü sınav yapılması hakkında yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.
söz konusu karara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Ek dosyalar

Eklentiyi indie Sözlü Sınav Yürütmeyi Durdurma Kararı

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.12.2015 t. 29578

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.12.2015 t. 29578 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yıllık aidat: Birlik genel kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayından sonra kesinleşir. İştigal alanında hizmet sektörü bulunan birliklerde hizmet sektörü için ayrı yıllık aidat miktarı belirlenebilir. Yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamaz. Yıllık aidat, cari yıl gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin nispi ödeme ile birlikte veya birlikten alınacak hizmetlere ilişkin ilk başvuruda veya üyenin birlik genel kuruluna iştirak etmek üzere başvurusunda tahsil edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ihracatı kayda aldırmak, birlikler tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak veya üyesi olduğu birliğin genel kuruluna iştirak etmek üzere başvuranların talepleri, var ise daha önceki yıllarda tahakkuk etmiş borçları, bu borçlara ilişkin gecikme faizleri ve cari yıla ait yıllık aidat tahsil edilerek yerine getirilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü ....

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ıncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/12/2015 Tarihli ve 10266 Sayılı Kararı (30.12.2015 t. 29578 s. R.G.)
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar No : 10266
Karar Tarihi : 23/12/2015
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 2016 yılı için Uygunluk/hizmet bedellerinin;
1. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde;
1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:
1.1.1. Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 12.365 (onikibinüçyüzaltmışbeş),
1.1.2. Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 150 (yüzelli),
1.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:
1.2.1. Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 12.365 (onikibinüçyüzaltmışbeş),
1.2.2. Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 150 (yüzelli),
1.3. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 2,33 (iki Türk Lirası otuzüç Kuruş),
2. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı maddesi çerçevesinde;
2.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında bu hizmetler için 71.803 (yetmişbirbinsekizyüzüç),
2.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için: 6.028 (altıbinyirmisekiz),
3. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde,
3.1. Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesisleri için her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 12.365 (onikibinüçyüzaltmışbeş),
3.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 2.316 (ikibinüçyüzonaltı),
3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için 2.324 (ikibinüçyüzyirmidört),
3.4. Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için 2.324 (ikibinüçyüzyirmidört),
3.5. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 11,62 (onbir Türk Lirası altmışiki Kuruş),
Türk Lirası şeklinde belirlenmesini,
Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.

Yolcu beraberinde 25,000 lirayı veya 10,000 euro veya eşitini aşan para veya TL....

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.12.2015 t. 29578 s. R.G.)

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.
(6) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
(7) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.
(8) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Bankasına bildirirler.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.
(3) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
(4) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına gönderirler.
(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığına gönderirler.
(3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bilgi verirler.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
28/2/2008 26801
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 2/4/2009 27188
2- 11/7/2009 27285
3- 26/9/2012 28423

8207.50.60.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/52) (30.12.2015 t. 29578 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içerir.
(2) Yerli üretici Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “matkap ucu ve parmak frezeler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai NGGS açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 8207.50.60.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden olan delmeye mahsus aletler (matkap uçları)” ve 8207.70.31.00.19 GTİP altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus diğer parmak frezeler (parmak frezeler)”dir.
(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgeler temelinde, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8207.50.60.00.00 GTİP’li “matkap uçları” ve 8207.70.31.00.19 GTİP’li “parmak frezeler” için 4/2/2005 tarih ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) uyarınca sırasıyla 6 ABD Doları/Kg ve 10 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru neticesinde açılan NGGS, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2) ile sonuçlandırılarak meri uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
(2) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülür.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 9 uncu maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36 Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: ngs164@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (30.12.2015 t. 29578 s. R.G.)

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (30.12.2015 t. 29578 s. R.G.)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET
TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 –- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asgari Ücret Tarifesi: Gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücreti takvim yılı itibarıyla belirleyen tarifeyi,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Taraflar: Gümrük müşavirleri, yükümlüler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile tespit sözleşmesi yapan diğer kişileri,
ifade eder.
Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi
MADDE 4 – (1) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-1’de, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-2’de yer almaktadır.
(2) Taraflar, yaptıkları sözleşmeleri her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen Asgari Ücret Tarifesini esas alarak günceller.
Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları
MADDE 5 – (1) Sözleşme serbestliği gereği taraflar işin durumu, beyanname konusu eşyanın özelliği, sözleşme konusu antreponun konumu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek bir ücret/oran kararlaştırabilir. Ancak, aşağıda yer alan esaslarda belirlenen indirimler haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş kabul edilemez.
a) Ek-1’deki tabloda “Özellik Arz Eden İşlemler” başlığı altında yer alan iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler yarısı oranında indirim yapılarak uygulanabilir.
b) Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla firma yapısı ve beyanname sayısı göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tarifesinde aşağıda yer alan indirim oranları uygulanabilir:
1) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında; beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında; beyanname sayısı 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %40 oranında indirim uygulanabilir. Bir takvim yılında yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.
2) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 2.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında indirim uygulanabilir.
3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %20 oranında; 2.500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında indirim uygulanabilir.
c) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.500 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
ç) Ek-1’deki tabloda yer alan “İthalat İşlemleri” dışındaki hizmetlerde tablodaki kıymet hesaplarına göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Tablolarda yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınır.
d) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir. Hizmet bedelleri, Asgari Ücret Tarifesindeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.
e) Gümrük işlemlerinde kullanılan tüm belgelerin ücretleri (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu vb.) yükümlü tarafından karşılanır.
f) Asgari Ücret Tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesine uyulması ve bu Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında her türlü tedbiri almak ve ilgililer hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
g) Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon ve benzerleri, eşyanın Gümrük Yönetmeliğince tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.
ğ) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılır.
h) Aynı beyannamede Asgari Ücret Tarifesi tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.
ı) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-8, İTH-14, TR-3 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adet hizmete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşması ile belirlenir.
i) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan işlemlerde tarafların anlaşması ile belirlenir.
j) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Ek-1’deki tabloda “Danışmanlık Ücretleri” başlığı altında yer alan hizmet konuları kısmında geçen Asgari Ücret Tarifesi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için de geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ekler için tıklayınız

Salı, Aralık 29, 2015

Yılbaşı Tatili "Mesai Saatleri


TCDD Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü / Yılbaşı Tatili "Mesai Saatleri"

Yılbaşı tatili nedeniyle Haydarpaşa Limanında 01.01.2016 tarihinde, saat 00.00'dan 16.00'a kadar çalışma yapılmayacak saat 16.00'dan 03.01.2016 tarihi saat 24.00'a kadar mesaili olarak çalışma yapılacaktır.

Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467) (29.12.2015 t. 29577 s. R.G.)
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.