Perşembe, Aralık 29, 2016

Genelge No: 2016/23 (Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi)

                                                                                T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 40216608-010.06.01                                                                                                                                           29/12/2016
Konu: Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi
23.12.2016 /21223228
GENELGE
(2016/23)
07.10.2016 tarihli, 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)(Seri No:6) ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi; "Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir." hükmünü amirdir.
Bu çerçevede, Gümrük Genel Tebliği(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)'nde antrepolarda yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilecek işlemler belirlenmiştir.
Bununla birlikte, söz konusu Tebliğin “Yetki” başlıklı 25 inci maddesinde;
“(1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.
(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmadığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı antrepolarda gümrük memurları görevlendirilir.
(5) Bu Tebliğde yer alan gümrük işlemleri, gereken hallerde kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek, Bakanlıkça her zaman gümrük memurları eliyle yürütülebilir." ifadeleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 12 nci fıkrasında "gümrük gözetimi" deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemler olarak tanımlanmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin "Görevli gümrük memurları" başlıklı 554 üncü maddesinde ise,
"(1) Geçici depolama yerleri ile genel ve Özel antrepolarda, işleticilerin kendi memurlarından başka gümrük memurları da bulunur. Gümrük memurlarının bulunması zorunlu olmayan geçici depolama yerleri ile antrepoları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.
(2) Gümrük personeli, giriş, çıkış, elleçleme, teşhir, kayıt ve nakil işlerinde gümrük idaresi adına gerekli denetim ve gözetimi yapmak üzere hazır bulunur.
(3) Bu memurlar, giriş ve çıkış kapılarını ve geçici depolama ve antrepo sahasını kolaylıkla gözetim altında tutacak vaziyette hazırlanmış özel yerlerde çalışır ve görevlerinin devammca işlerinden ayrılmaz."ifadeleri yer almaktadır.
Gümrük Kanununun 4 üncü maddesi de; "Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle sorumludurlar." hükmündedir.
Yukarıda belirtilmiş olan mevzuat çerçevesinde, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yerine getirileceği düzenlenmiş olan işlemler, söz konusu Tebliğ ve bu Tebliğe dayanılarak çıkarılan genelge çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yürütülecektir.
Bununla birlikte, Bölge Müdürlüklerince, AN6, AN7 ve AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebildiği hususu ile bağlantıları gümrük müdürlükleri denetimi altındaki antrepo sayısı göz önüne alınarak, bölgelerinde yeterli sayıda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından YGM eksikliği sebebiyle YGM görevlendirilemeyen antrepolarda memur görevlendirilmesi yapılacak ve mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken işlemler memurlarca yürütülecektir.
İlgili Bölge Müdürlüğü tarafından bölgelerinde yeterli sayıda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmadığının tespit edilmesini müteakip antrepoda memur görevlendirildiği durumlarda, gümrük mevzuatının gümrük gözetim ve denetimine ilişkin hükümleri çerçevesinde, antrepoda görevli memurlar tarafından antrepolarda, mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken işlemlerin yanı sıra;
1- Antrepoda görevli memurlarca, antrepoda yer alan kamera sistemlerinin ve teknik donanımların belirlenen niteliklere uygunluğu sürekli olarak kontrol altında tutulacaktır.
2- Görevli memurlarca, antrepo açma ve işletmeye ilişkin tüm şart ve yükümlülükler kontrol edilecek; taahhütlerine uymayan veya Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında Yönetmeliğin 525 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır.
3- Memurun bulunduğu antrepolar, iki kilit altına alınarak bir kilit ilgili antrepo işleticisine diğeri de antrepoda görevli memura teslim edilecektir.
4- Görevli memurlarca, gümrük idaresince verilen elleçleme izni kapsamındaki faaliyetlerin gözetim ve denetimi yapılacaktır.
5- Gümrük Kanununun 105 inci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca antrepo işleticilerince verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle gümrük müdürlüklerince antrepolardaki eşya düzenli olarak sayılacaktır. Sayımlarda tespit edilen noksanlık ve fazlalıklar için Gümrük Kanununun 236 ncı maddesinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
6- Suistimal ve kaçakçılık gibi yolsuzluk hallerinin tespiti durumunda ise antrepolar gümrük müdürlüklerince derhal tam tespit yöntemiyle sayılacak ve gerekli cezai işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır.
7- Antrepo işleticileri tarafından tutulan antrepo stok kayıtlarının, mevzuat hükümlerine uygun tutulup tutulmadığı ile antrepodaki mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığı hususları antrepoda görevlendirilen memurlarca kontrol edilecek ve bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında gecikmeksizin gereği yapılacaktır.
8- Antrepoda görevli memurlarca, antrepo işleticisi tarafından tutulan stok kayıtlan ile gümrük idaresi kayıtları düzenli olarak karşılaştırılacak ve her iki kaydın da uyumlu olup olmadığı, mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilecek, uyumsuzluk olması durumunda sebebi araştırılarak gereği yapılacaktır.
Aynca, antrepoda görevli memurlar tarafından gümrük gözetim ve denetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak diğer görevler de yerine getirilecektir.
Bununla birlikte, gerekli görülmesi halinde antrepolarda, Gümrükler Genel Müdürlüğünün izniyle, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memur görevlendirmesi de yapılabilir.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memur görevlendirmesi yapılan antrepolarda, memurlar tarafından, yukarıda belirtilen görevlerin yanı sıra antrepoya eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemleri, görevli memurun nezaretinde yapılacaktır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince düzenlenen ve imza altına alınan tutanaklara görevli memurlarca ayrıca imza tatbikine gerek bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memurun da bulunduğu antrepolar, üç kilit altına alınarak bir kilit ilgili antrepo işleticisine, bir kilit yetkilendirilmiş gümrük müşavirine diğeri de antrepoda görevli memura teslim edilecektir.
Bu kapsamda, memur görevlendirilen antrepolarda ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memur görevlendirmesi yapılan antrepolarda işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve gümrük denetim ve gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde ve sayıda memur görevlendirilmesi yapılacak; işlemlerin aksamasına mahal verilmemesini teminen gümrük müdürü ve bölge müdürünce gerekli tedbirler alınacak ve antrepoda görevli memurlarca yapılacak olan gözetim ve denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı, memurların görevi başında bulunup bulunmadığı, görevlendirmelerin işleri aksatmayacak şekilde makul sayıda yapılıp yapılmadığı ve benzeri hususlar düzenli aralıklarla bölge müdürlüklerince kontrol edilecek; görevini tamamen ya da gereği gibi yapmayan personel hakkında idari ve cezai işlem uygulanacaktır.
Memur görevlendirilmesi durumunda, antrepodaki tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden antrepoda görevli memurun yanı sıra ilgili gümrük müdürü ve bölge müdürü de sorumludur.
2015/14 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Bülent TÜFENKÇİ
Bakan
Dağıtım:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.12.2016 t. 29933 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Çarşamba, Aralık 28, 2016

Ayçiçek Tohum Yağı Gözetim Fiyat Uygulamasında Büyük İndirim.. .:)


Daha önce Gözetim Fiyat Uygulaması kapsamında ton başına 1.500 USD olan referans kıymet bugün itibariyle 1.000 USD ye düşmüştür. !!

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.12.2016 t. 29932 s. R.G.

Ekonomi Bakanlığından:

 MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1205.10.90.00.00Diğerleri1.000
1205.90.00.00.00Diğerleri1.000
1206.00.91.00.19Diğerleri500
1206.00.99.00.19Diğerleri500
1207.60.00.00.00Aspir Tohumu600
1208.90.00.00.11Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları800
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı1.000
*Ton: Brüt ağırlık ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
G.T.İ.P.
Eşya TanımıBirim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1205.10.90.00.00Diğerleri1.600
1205.90.00.00.00Diğerleri1.600
1206.00.91.00.19Diğerleri750
1206.00.99.00.19Diğerleri750
1207.60.00.00.00Aspir Tohumu750
1208.90.00.00.11Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları800
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı1.500
*Ton: Brüt ağırlık

Salı, Aralık 27, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.11.2016 tarihli 20608154 sayılı tasarruflu yazısı (Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemine kayıtlı tüm meslek mensuplarının mezuniyet bilgilerinin sisteme aktarılması hk.)

                                                                            T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-161.99[GGM-GUMRUKMÜŞAVİRLERİ BİLGİ SİSTEMİ]
Konu : Gümrük Müşaviri/Yardımcılarını Öğrenim Durumu
30.11.2016/20608154
DAĞITIM YERLERİNE
2014 yılında hizmete alınan Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi ile birlikte müşavir, müşavir yardımcısı ile stajyerlerin tüm özlük işleri sistem üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca adli sicil kayıtlan, sigortalılık süreleri, eğitim durumları vb. bilgilerin temini konusunda da diğer kuramlarla entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, YÖK ile diplomalann elektronik ortamda teyidi sağlanmıştır. Ancak, uygulama sırasında diplomaların bir kısmının YÖK’ün kayıtlarında tanımlı olmadığı ve bu durumun diploma tarihi ve üniversitesine göre değişkenlik gösterdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla Gümrük Müşavirleri Bilgi Sisteminin uygulamaya alındığı 2014 öncesi müşavir ve yardımcıların güncel öğrenim bilgilerine ulaşılamamıştır.
Bu çerçevede, Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemine kayıtlı tüm meslek mensuplarının mezuniyet bilgilerinin sisteme aktarılabilmesi için TC kimlik no'su, adı soyadı, izin belge no, mezun olduğu okulun adı, mezun olduğu bölüm ve mezuniyet tarihlerinin excel ortamında listelenerek 2017 ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Tüm Gümrük Müşavir Derneklerine

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ YARDIMCILIGI SINAV SORULARI ACIKLANDI

https://odsgm.meb.gov.tr/www/25-aralik-2016-tarihinde-yapilan-gumruk-ve-ticaret-bakanligi-gumrukler-genel-mudurlugu-gumruk-musavirligi-ve-gumruk-musavir-yardimciligi-sinavinin-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari/icerik/214

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.)

Merhaba Sayın yetkili;

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan güncel harçlar kanunu tarife listesi ekte mevcut olup buna göre gümrük antrepo açma ve işletme işlemlerinde sıklıkla kullanılan harçlar tarife detayları aşağıda yer almaktadır.

-Genel Antrepo Açma İzin Belgesi:35.287,40-TL (Bir defaya mahsus ilk açılışta)

-Genel Antrepo İşletme:11.761,25-TL (Her yıl)


Turgay Kemeç
Operasyon Müdürü
492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Harç miktarlarının hesaplanması
MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.)

Merhaba Sayın yetkili;

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan damga vergisine tabii kağıtların güncel tam listesi ekte mevcut olup buna göre gümrük işlemlerinde sıklıkla kullanılan damga vergisi detayları aşağıda yer almaktadır.

-Gümrük idaresine verilen beyannameler:68.60 TL

-Konşimentolar:10,50 TL

-Menşei Şahadatnameleri:17,80 TL


TURGAY KEMEÇ
Operasyon Müdürü

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına göre, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin ise yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi
MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.
(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
(4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Pazartesi, Aralık 26, 2016

AKARYAKIT HARİCİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN UYGUNLUK YAZISI BAŞVURUSU

AKARYAKIT HARİCİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN  UYGUNLUK YAZISI BAŞVURUSU

Başvurular, Kurum elektronik altyapısı kullanılarak,   http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar internet adresindeki “Akaryakıt Harici Ürün İzin Başvuru Sayfası” bağlantısıyla erişilen sayfaya,  gerekli bilgilerin girilmesi sonrasında sistem tarafından otomatik oluşturulan ve elektronik imza ile imzalanmış formun çıktısı ile birlikte başvuru türüne göre aşağıdaki belgelerin eklenmesi suretiyle   yapılır. Formun çıktısı ekleriyle birlikte Kuruma sunulur. (Başvurularda çıktıya imza atılmasına ve ayrı bir yazıya ihtiyaç bulunmamaktadır.) Sayfanın kullanımına ilişkin açıklamalara yukarıda yer alan adreste bulunan “Akaryakıt Harici Ürün Veri Girişi Kılavuzu” bağlantısından erişilebilecektir.

A)    SANAYİCİ BAŞVURUSU

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak ilk başvurularda aşağıda yer alan belgelerin tamamının  sunulması gerekmektedir.

1)   Sanayi Sicil Belgesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen vizeleri geçerli Sanayi Sicil Belgesi’nin aslı veya son altı ay içinde noter onaylı sureti veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı sureti

2)    Kapasite Raporu: Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen kapasite raporunun aslı veya ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından onaylı sureti (Noter onaylı olarak sunulan kapasite raporları kabul edilmemektedir.)

3)   Fiili Tüketim Belgesi: Tebliğin Ek-5’inde yer alan temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından onaylı sureti

(Fiili tüketim belgesinde yer alan ürün ismi ile kapasite raporunda ve başvuru formunda yer alan ürün ismi aynı olmalıdır. Fiili tüketim belgesi başvurulan yıldan önceki iki yıl için ayrı ayrı tanzim edilmelidir.

Fiili tüketim yok ise, fiili tüketim olmadığına dair yazı Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Bağımsız Denetçi tarafından düzenlenebilir. Söz konusu belge YMM/Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilirse ekinde YMM/Bağımsız Denetçi faaliyet belgesinin aslının ve YMM/Bağımsız Denetçi ile imzalanmış Denetim ve Tasdik Sözleşmesinin ibrazı gereklidir. YMM/Bağımsız Denetçi faaliyet belgesinin renkli fotokopi veya YMM tarafından onaylı sureti kabul edilmemektedir.)

4)   İmza Sirküleri/Beyannamesi: Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı son altı ay içerisinde noter onaylı imza sirküleri, gerçek kişilerde ise, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı son altı ay içerisinde noter onaylı imza beyannamesi

5)   Yetki Belgesi (Başvuru yapanın) : Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması veya Şirket yetkilisinin şirket adına tek başına imza atmaya yetkisinin bulunmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi (Noterden vekaletname veya Şirket yetkililerinin şirket kasesi altında ıslak imzalı olarak, başvuruyu yapan kimseye Kurum nezdinde Akaryakıt Harici Ürün Başvurusu yapmaya yetki verdiğine dair yazı)

B)  İTHALATÇI BAŞVURUSU

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak ilk başvurularda, yukarıda yer alan belgelere ilaveten aşağıda yer alan belgelerin tamamının  sunulması gerekmektedir.

1)   Oda Sicil Kayıt Sureti (İthalatçıya Ait): Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesinin aslı veya bağlı bulunan odadan onaylı sureti

2)   İmza Sirküleri (İthalatçıya Ait): İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı son altı ay içerisinde noter onaylı imza sirküleri

3)   Yetki Belgesi (Sanayicinin İthalatçıya Verdiği): Tebliğin Ek-6’sında yer alan şablona göre hazırlanan yetki belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

C)    AYNI YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK MÜTEAKİP BAŞVURULAR

Aynı yıl içerisinde aynı tür temin kaynağı ve ürün için yapılacak müteakip başvuruların sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ve temin türüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının  kapatılması gerekir. İzin kapatılması gerekli durumlarda kapatılacak izne ilişkin kapatma evrakı (Denetim ve Tasdik Sözleşmesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetçi Faaliyet Belgesi ve durumuna uygun Tebliğ Ek-7 tabloları) Kuruma ibraz edilir.

31 Aralık tarihi itibariyle  uygunluk yazıları kendiliğinden sona ermekte olup, bir sonraki yıl için yapılacak başvurularda kapatma evrakının sunulmasına gerek yoktur.

1-   Belgelerin Geçerli Olduğuna Dair Beyan Veya Başvuru Türüne Göre Aranan Belgeler: Aynı takvim yılı  içerisinde yapılan uygunluk yazısı başvurularında, uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu aşağıdaki forma göre başvuru sahibi şirket yetkilileri tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

Tabloda yer alan bütün belgelere ilişkin beyan verilmesine gerek yoktur, sadece başvuru türüne göre istenen ve halen geçerli  belgelere ilişkin beyan verilmesi yeterlidir. Değişen belgelerin durumununa uygun olarak asıllarının veya onaylı suretlerinin başvuru dosyası kapsamında tekrar sunulması gerekmektedir.

2)   Denetim ve Tasdik Sözleşmesi: Yeminli mali müşavir (YMM) veya bağımsız denetçi ile durumuna uygun olarak sanayici veya ithalat yapacak kişi arasında imzalanan sözleşmenin aslı veya YMM/Bağımsız Denetçi tarafından onaylı sureti  (İthalatçı ve ithalatçıya yetki veren sanayici aynı YMM/Bağımsız Denetçi ile çalışsa bile ayrı olarak sözleşme imzalanması ve sözleşmelerin gönderilmesi gerekmektedir.)

3)   Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetçi Faaliyet Belgesi: Bağlı bulunan Oda/Kurum tarafından tanzim edilmiş belgenin aslı (Renkli fotokopi veya YMM/Bağımsız Denetçinin kendisinin onayladığı faaliyet belgesi kabul edilmemektedir.)

4)   Tebliğ Ek-7: Sanayici veya ithalatçı için YMM/Bağımsız Denetçi tarafından düzenlenecektir.

     Ek-7/C ve eki: Sadece kendi adına başvuru yapan Sanayiciler için sanayicinin sözleşme imzaladığı YMM/Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilecektir..

     Ek-7/B: Sadece ithalatçıya yetki veren Sanayiciler için sanayicinin sözleşme imzaladığı YMM/Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilecektir.

     Ek-7/A: Sanayici adına ürün temin eden ithalatçının sözleşme imzaladığı YMM/Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilecektir..

BAŞVURULAR  VE TABLOLAR HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

·                  Miktar ve tutar bilgilerinin ifadesinde binlik ayırıcı olarak ".", küsur ayırıcı olarak "," kullanılmalıdır.
·                  Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi onayında okunaklı biçimde;  ad-soyadı imza ile YMM’lerde mühür, denetçilerce kaşeyi içermesi gerekmektedir.
·                  İlave açıklamaya ihtiyaç duyulması durumunda ilgili açıklama "X" konularak tablonun altına eklenebilir.
·                  Uygunluk yazısı numarası "/" kırılımını içerecek şekilde girilmelidir.

BAŞVURU SONUÇLARI İLE İADE ve EKSİK EVRAK YAZILARININ İZLENMESİ

Yukarıda belirtilen evrak ile Kuruma başvuru yapıldıktan sonra başvuraya ilişkin süreç http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar internet adresindeki “Akaryakıt Harici Ürün İzin Başvuru Sayfası” bağlantısıyla erişilen sayfadan takip edilebilmektedir. Söz konusu sayfadan başvuru kapsamında sunulmuş eksik/gereğine uygun  olmayan evrak bilgileri de görüntülenebilmektedir.

Tebliğ çerçevesinde 01/01/2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi temin için verilen uygunluk yazıları gerekse yurt dışı temin için verilen uygunluk yazıları ayrıca başvuru sahibine gönderilmeyecektir. Tebliğ kapsamı ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde aranan “GTB EBelge No” ve “Belge Satır Sıra No” bilgilerine
http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar internet adresinden gerekli sorgulamalar yapılarak ulaşılabilecektir.

UYGUNLUK YAZISI TADİLİ

Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, uygunluk yazısının hiç kullanılmamış olması kaydıyla yapılabilmektedir.

Tadile ihtiyaç duyan uygunluk yazısı sahipleri  tadil taleplerini açıkça belirten gerekçeli yazıyla  Kuruma  yapacaklardır.
 Kaynak ;

 http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar


BELGELERİN GEÇERLİ OLDUĞUNA DAİR BEYAN

Belge
Belgenin Geçerlilik Tarihi
Belgenin Kuruma İbraz Edildiği Yazının Tarih/Sayı veya Barkod Numarası (Pin numarasına gerek yoktur.)
Sanayi Sicil Belgesi


Kapasite Raporu


Fiili Tüketim Belgesi


Sanayici İmza Sirküleri/Beyannamesi


Yetki Belgesi (Başvuru yapanın)


Vardiya Yazısı


Oda Sicil Kayıt Sureti (İthalatçıya Ait)


İmza Sirküleri (İthalatçıya Ait)


YMM/Bağımsız Denetçi Faaliyet Belgesi (Sanayici ile sözleşme imzalayan)


YMM/Bağımsız Denetçi Faaliyet Belgesi (İthalatçı ile sözleşme imzalayan)


Denetim ve Tasdik Sözleşmesi (YMM/Bağımsız Denetçi ile İthalatçı arasında)


Denetim ve Tasdik Sözleşmesi (YMM/Bağımsız Denetçi ile Sanayici arasında)
Yukarıdaki tabloda belirtilen belgelerde değişiklik olmamış olup, söz konusu belgeler halen geçerlidir.                                                                                                                        Şirket Yetkilisi
                                                                                                                               Kaşe

                                                                                                                             İmza