Pazartesi, Şubat 29, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün LARA Programı konulu yazısı LARA Programı


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 17474625-705.01
Konu : 
DAĞITIM YERLERİNE


Gümrük Laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin kâğıtsız ortamda hızlı, kolay, eksiksiz yürütülmesine, arşivlenmesine, merkez ve taşradan takibine ve verilerin izlenmesine imkan veren, BİLGE sistemine entegre bir yazılım programının oluşturulması için yürütülen çalışmalar sonucunda “Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı” (LARA) hazırlanmış, test ve pilot uygulamalarının ardından kullanıma hazır hale getirilmiştir.
LARA vasıtasıyla, tescil edilmiş gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın muayene memurunca tahlil edilmek üzere laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemler elektronik ortamda yürütülecektir. Böylece, altı gümrük laboratuvarı arasında bağlantı sağlanacak, daha önce yapılan analizler ve elde edilen sonuçlar görülebilecek, bu şekilde verilerin derlenmesi ve ulaşılabilir kılınmasıyla da işlem süreleri kısalacak ve değerlendirmeler yeknesaklaşacaktır.
Bu çerçevede;
1. LARA programı, 15.03.2016 tarihi itibari ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaya başlanacaktır.
2. Gümrük beyannamelerine ilişkin Laboratuvar analizine ihtiyaç hasıl olması durumunda, Muayene Memuru muayene ekranı altında yer alan laboratuvar işlemleri sekmesindeki bilgileri doldurarak tahlil talebi oluşturulacak ve yine bu alanda bulunan belge ekleme sekmesi kullanılarak taranan evrakların (fatura, beyanname, dekont, numune alma tutanağı gibi) BİLGEV2 sistemine eklenmesi sağlanacaktır.
3. LARA programına ilişkin "Lara Kullanıcı Kılavuzu", Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portal sayfasının “Bilge İşlemleri” sekmesinde “Dokümantasyon” başlığı altında yer almaktadır.
4. İthalatçılar, ihracatçılar ve dolaylı temsilcilerinin laboratuvar analizine tabi tutulan eşyalarına ilişkin bilgileri web üzerinden takip edebilmeleri için, "LARA Beyanname Tahlil Sorgulama" adresi oluşturulmuştur. Söz konusu bilgileri, Gümrük Beyannamesinin 14 üncü ve 54 üncü hanelerinde kayıtlı bulunan kişiler görüntüleyebilecektir.
Bu itibarla Bölge Müdürlüğünüz bağlantısı idarelerce 15.03.2016 tarihi itibariyle LARA programının kullanımına sorunsuz bir şekilde başlanabilmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması ve konunun bizzat Bölge Müdürlüğünüzce takibi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.


DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Cumartesi, Şubat 27, 2016

Bolu ve Yalova Gümrükleri Tekstil ihtisas a. Dahil edilmiştir

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 137) (27.02.2016 t. 29637 s. R.G.)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki (5) numaralı satır eklenip, diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilen tabloların sonuna aşağıdaki (17) numaralı satır eklenmiştir.

5
Bolu Gümrük Müdürlüğü
17
Yalova Gümrük Müdürlüğü
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
27/2/2013
28572
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
3/10/2013
28784
2-
14/2/2015
29267

Cuma, Şubat 26, 2016

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş ve çıkış yapan konteynerlere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve limandaki konteyner ve eşya hareketlerinin elektronik ortamda takibini teminen, "Konteyner ve Liman Takip Sistemi” nin hayata geçirilmesi planlanmıştır. 

Söz konusu sistem sayesinde gümrük idaresinin sistemleriyle liman işletmesinin sistemleri entegre edilerek gümrük denetimlerinin etkinliğinin artırılması, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan veri tabanının genişlemesi ve işlemlerin hız kazanması ile firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, bu sistem aracılığıyla limana gelen-giden konteynerin, liman içi hareketleri dahil olmak üzere etkin bir şekilde izlenmesi ve sağlıklı istatistik üretilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, konteyner takibinin en önemli unsurlarından biri olan “Konteyner Kayıt ve Takip Formu” nun elektronik ortama alınmasına ilişkin Yönetmelik değişikliği 23 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre; 

- “Konteyner Kayıt ve Takip Formu”, konteyner sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcilerince elektronik ortamda verilecek, gümrük idaresince forma ilişkin işlemler elektronik ortamda sonlandırılacaktır.
- Konteyner acentelerince, bu aşamasıyla sisteme entegrasyon 1/12/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.
- Bu tarihe kadar kağıt ortamında düzenlenen konteyner kayıt ve takip formuna ilişkin işlemler Yönetmeliğin değişiklik tarihinden önceki hükümleri uyarınca kağıt ortamında sonlandırılacaktır.
- Bakanlıkça belirlenen limanlarda konteyner işlemleri sadece elektronik ortamda yapılacak, bu limanlardan girişi yapılan konteynerin bir başka gümrük idaresinden çıkış işlemleri de elektronik ortamda yapılacaktır. 

Yönetmelik metni için tıklayınız.  
Kaynak: www.gtb.gov.trDevamı >>

----
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
MADDE 1 – 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)(b)(m)(n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
b) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,”
“m) Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak girecek konteynerlerin hareketinin takibi amacıyla sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan örneğe uygun olarak veri işleme tekniği yoluyla veya yazılı olarak verilen belge,
n) Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak çıkacak konteynerler için sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan örneğe uygun olarak veri işleme tekniği yoluyla veya yazılı olarak verilen belge,
o) Sistem: Giriş konteyner kayıt ve takip formu ile çıkış konteyner kayıt ve takip formunun veri işleme tekniği yoluyla verildiği ve söz konusu formlara ilişkin işlemlerin elektronik olarak gerçekleştirildiği sistem,”
“ö) Veri işleme tekniği: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza içeren elektronik veri değişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değişimini ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Süre uzatımı talepleri 6 (altı) aylık sürenin bitiminden önce elektronik ortamda gerekçeli olarak giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresine bildirilir. Gümrük idaresince yapılacak değerlendirmede mücbir sebep belgesi aranmaz. Talebin uygun ve yerinde görülmesi halinde 6 (altı) ayı geçmemek şartıyla süre uzatımı yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna ilişkin işlemler sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından veri işleme tekniği yoluyla yapılır. Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu EK-1’de belirtilen bilgileri içerir. Gümrük idarelerince, bu kapsamda yapılacak işlemler başka bir belge ve teminat aramaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilir.
Gümrük idareleri, yalnızca sistemin çalışmaması halinde Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun yazılı olarak verilmesine izin verir. Yazılı olarak verilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna ilişkin bilgiler, konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından sistemin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.
Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunda yer alan bilgiler gümrük idaresince düzeltilebilir veya bu form iptal edilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – Sözleşme hükümleri çerçevesinde, geçici ithalat yoluyla yurda girişine izin verilen konteynerlerin, giriş veya varış gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere dahilde taşınmasına izin verilir. Ancak, izin verilen konteynerleri dahilde taşıyan veya çeken araçlar, mutlaka Türk plakalı ya da bayraklı olmak zorundadır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Giriş gümrüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Türkiye’ye girişi yapılacak konteynere ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından elektronik ortamda verilir ve bu form tescil edilir. Konteynere ilişkin işlem ve denetimler, Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatı hükümlerine göre yapılır.
b) İlgili gümrük memuru, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formundaki bilgilerin doğruluğunu inceler ve eksiksiz olarak düzenlendiğinin anlaşılması üzerine, varış gümrüğü başka bir gümrük idaresi ise güzergah tespit eder, tespit edilen güzergahı Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna elektronik ortamda girer. Formdaki bilgiler onaylandıktan sonra konteynerin gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.
c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartlara uygun olarak ek süre talepleri incelenir ve talebin uygun bulunması halinde süre uzatımı Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde elektronik ortamda yapılır.
d) Varış veya çıkış gümrüğü tarafından Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile ilgili yapılan işlemler, sistem üzerinde takip ve kontrol edilebilir.
e) Süresi geçtiği halde varış veya çıkış gümrüğünden konteynerlerin çıkışlarının yapıldığına dair bilginin sisteme girilmediği konteynerler için yurtta kalma süresi bittikten sonra takibata geçilerek aşağıdaki işlemler yapılır.
1) En geç 15 (onbeş) gün içerisinde konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine iadeli taahhütlü tebligatta bulunularak, tebliğ tarihinden itibaren verilecek 30 (otuz) günlük sürenin bitimine kadar konteynerin yurt dışı edildiğinin tevsiki istenir.
2) Tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde konteynerin süresi içinde yurt dışı edildiği tevsik edilemediği takdirde, konteynere tereddübeden vergi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilecek para cezası ve aynı Kanunun 207 nci maddesinin (b) bendi uyarınca hesaplanacak faizin tahsili için konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine tebligatta bulunulur.
3) Ayrıca bu süre içinde çıkışı ispat edilemeyen konteynerlerin yakalanıp en yakın gümrük idaresine teslim edilmesi hususunda da İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulur.
f) Bu maddenin (e) bendinde yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip daha önce çıkış evrakı ibraz edilemeyen konteynerler için, bunların süresi içinde yurt dışı edildiği hususu yabancı memleketlerdeki gümrük idaresince verilen müfredatlı belgelerin noterden tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte tevsik edildiği takdirde kayıtları kapatılır ve tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve faiz, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri gereğince iade edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – Varış gümrüğüne gelen konteynerin boşaltılmasını müteakiben, ilgili gümrük memuru tarafından varış işlemleri elektronik ortamda yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c), (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Geçici ithalat rejiminden yararlanan konteynerler, giriş ayniyetine uygun olmak şartıyla yetkili herhangi bir gümrük idaresi tarafından ihraç edilebilir. Türkiye’den çıkışı yapılacak konteynere ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından çıkış gümrüğüne elektronik ortamda verilir ve bu form tescil edilir. Konteyner çıkışına ilişkin işlem ve denetimler; Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatına göre yapılır.
b) İlgili gümrük memuru tarafından, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formundaki bilgilerin doğruluğu incelenerek form bilgileri elektronik ortamda onaylandıktan sonra konteynerin yurt dışına çıkışına izin verilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici olarak girişine izin verilmiş konteynerlerin tamiri için kullanılacak parçalara geçici ithal iznine ilişkin işlemler veri işleme tekniği yoluyla düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, her ne maksatla gelecek olursa olsun, konteynerden bağımsız olarak gelen aksam, parça ve teçhizatın geçici ithal iznine ilişkin işlemler veri işleme tekniği yoluyla düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Yurt dışına dolu veya boş olarak geçici çıkarılacak konteynerlerin çıkış işlemleri sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından veri işleme tekniği yoluyla verilen Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile yapılır. Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu EK-2’de belirtilen bilgileri içerir. Gümrük idarelerince, bu kapsamda yapılacak işlemler başka bir belge ve teminat aramaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilir.
Gümrük idareleri, yalnızca sistemin çalışmaması halinde Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formunun yazılı olarak verilmesine izin verir. Yazılı olarak verilen Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formuna ilişkin bilgiler, konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından sistemin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.
Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formunda yer alan bilgiler gümrük idaresince düzeltilebilir veya bu form iptal edilebilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” olarak, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başmüdürlüklerce” ibaresi “Bölge Müdürlüklerince” olarak, üçüncü kısım başlığında yer alan “Gümrük İdareleri ve Müsteşarlık Merkez Birimlerince Yapılacak İşlemler” ibaresi “Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler” olarak, 21 incimaddesinde yer alan “567 nci” ibaresi “453 üncü” olarak, 26 ncı maddesinde yer alan “4926” ibaresi “5607” olarak, 30 uncu maddesinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanı” olarak, EK-1 Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu’nun Taahhütname kısmında yer alan “4926” ibareleri “5607” olarak, EK-2 Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu’nun Taahhütname kısmında yer alan “567 nci” ibareleri “453 üncü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısmında yer alan ikinci bölüm ile Yönetmeliğin “Ek : 3” ve “Ek : 4”ü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uygulamaya ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – Konteyner sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcilerince sisteme entegrasyon 1/12/2016 tarihine kadar tamamlanır.
Bu tarihe kadar kağıt ortamında düzenlenen giriş ve çıkış konteyner kayıt ve takip formuna ilişkin işlemler kağıt ortamında sonlandırılır. Bu durumda Yönetmeliğin değişiklik tarihinden önceki hükümleri uygulanır.
Bakanlıkça belirlenen limanlarda konteyner işlemleri sadece veri işleme tekniği yoluyla yapılır. Bu limanlardan girişi ve çıkışı yapılan konteynerin bir başka gümrük idaresinden çıkış işlemleri de veri işleme tekniği yoluyla yapılır.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (m), (n) ve (o) bentlerinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır. (Mevzuat Net)
a) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığı,
b) Başmüdürlük: Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri,
m) Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak girecek konteynerlerin hareketinin takibi amacıyla sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekindeyer alan örneğe uygun belge,
n) Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak çıkacak konteynerler için sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 2 No.lu Ekinde yer alan örneğe uygun belge,
o) Taahhütname: Sözleşme koşulları altında sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından geçici olarak ithal edilecek veya geçici çıkışı yapılacak konteynerlerin giriş veya çıkışı esnasında ilgililer tarafından imzalanarak, Sözleşme şartlarına uyulacağını beyan ettiğini gösteren Giriş veya Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formunun arka yüzünde yer alan belge,


16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Ancak, taahhütnamede belirtilen 6 (altı) aylık sürenin bitiminden önce ilgili firma tarafından yazılı olarak yapılacak süre uzatımı taleplerinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın dilekçelerinde belirtilen gerekçeler dikkate alınarak giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresince yapılacak değerlendirme sonucunda, belirtilen gerekçenin uygun ve yerinde görülmesi halinde 6 (altı) ayı geçmemek şartıyla Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçalarının ilgili bölümlerine işlenmek koşuluyla bu süre uzatılır.


16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Madde 9 — Sözleşme koşulları altında sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından geçici olarak ithal edilecek konteynerlerin ithali veya ithal edilenlerin ihracı esnasında gümrük idareleri, başka bir belge ve teminat aramaksızın sahipleri, işletmecileri veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekinde yer alan şekle uygun sıra no.lu olarak düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerine işlem yapar.

16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Madde 10 — Sözleşme hükümleri çerçevesinde, geçici ithalat yoluyla yurda girişine izin verilen konteynerlerin, giriş veya varış gümrük idare amirinin izniyle Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun A, B ve C parçalarına (varış gümrük idare amirince bu iznin verilmesi halinde formun sadece B ve C parçalarına) işlenmek ve en yakın güzergahı takip etmek koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere dahilde taşınmasına izin verilir. Ancak, izin verilen konteynerleri dahilde taşıyan veya çeken araçlar, mutlaka Türk plakalı ya da bayraklı olmak zorundadır.

16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Madde 11 — Giriş gümrüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Türkiye’ye girişi yapılacak konteynerin işletmecisi, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili bölümlerini doldurarak giriş gümrüğüne ibraz eder ve konteynere ilişkin işlem ve denetimler; Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatı hükümlerine göre yapılır.
b) İlgili gümrük memuru, ibraz edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerindeki bilgilerin doğruluğunu inceler ve eksiksiz olarak düzenlendiğinin anlaşılması üzerine, varış gümrüğü başka bir gümrük idaresi ise güzergah tespit eder ve Giriş Konteyner Tescil Defterine kaydederek (Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunda yer alan asgari bilgiyi ihtiva edecek şekilde) tescil tarih ve sayısını Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun üzerindeki (A) ve (B) parçalarına işler.
c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartlara uygun olarak ek süre talepleri incelenir ve talebin uygun bulunması halinde Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçalarına işlenir.
d) Tescil edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, gümrük idare amirince görevlendirilen muayene ile görevli memura ismen havale edilir. Kendisine havale edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu alan muayene ile görevli memur; formda kayıtlı konteynerin evsafına uygun olup olmadığını ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlara uygun olarak işaretlenip işaretlenmediğini kontrol eder. Bu kontrol olumlu sonuç verdiği takdirde, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili sütunlarına gerekli meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra giriş parçası koparılır ve konteynerin (Konteyner içinde yer alan eşya ile ilgili gümrük işlemleri saklı tutulmak kaydıyla) gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.
e) Memurlar tarafından görevli oldukları sürece işlem gördükten sonra koparılarak biriktirilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formlarının giriş (A) parçaları, nöbet sonunda imza karşılığında ilgili servise teslim edilir.
f) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları, Konteyner Tescil Defteri ile karşılaştırılarak noksansız olduğu anlaşıldığı takdirde, gerekli vergi ve diğer yasal takipler yapılmak üzere düzenlenecek takip defterine tescil sırasına göre kayıt edilerek (A) parçaları düzenli olarak saklanır.
g) Varış veya çıkış gümrüğünden gönderilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu çıkış (C) parçaları giriş parçalarına göre tasnif edilerek çıkış parçaları ile çakıştırılır ve çakıştırılan bu parçalar giriş tarihine göre bir örneği Ek 3’de yer alan şekle uygun olarak bordrolanarak arşivlenir. Çakıştırma işlemlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi halinde ise, mezkur giriş ve çıkış parçaları ayrı ayrı bordrolanarak arşivlenir.
h) Süresi geçtiği halde varış veya çıkış gümrüğünden konteynerlerin çıkışlarının yapıldığına dair çıkış parçası gelmeyen konteynerler için yurtta kalma süresi bittikten sonra takibata geçilerek, aşağıdaki işlemler yapılır.
1) En geç 15 (onbeş) gün içerisinde konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine iadeli taahhütlü tebligatta bulunularak, tebliğ tarihinden itibaren verilecek 30 (otuz) günlük sürenin bitimine kadar konteynerin yurt dışı edildiğinin tevsiki istenir.
2) Tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde konteynerin süresi içinde yurt dışı edildiği tevsik edilemediği takdirde, konteynere tereddübeden vergi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilecek para cezası ve aynı Kanunun 207 nci maddesinin (b) bendi uyarınca hesaplanacak faizin tahsili için konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine tebligatta bulunulur.
3) Ayrıca bu süre içinde çıkışı ispat edilemeyen konteynerlerin yakalanıp en yakın gümrük idaresine teslim edilmesi hususunda da İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulur.
4) Tahsilatın takibi ve kontrolünün izlenmesi açısından yurt dışı edilmeyen veya süresi dışında yurt dışı edilen konteynerler hakkında gümrük vergileri ile para cezası ve faize ilişkin olarak düzenlenerek ilgili firmaya tebliğ edilen ayrıntılı tahakkuk evrakı ve bunlara ait tahsilat evrakının birer örneği Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) gönderilir.
ı) Bu maddenin (h) bendinde yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip daha önce çıkış evrakı ibraz edilemeyen konteynerler için, bunların süresi içinde yurt dışı edildiği hususu yabancı memleketlerdeki gümrük idaresince verilen müfredatlı belgeler (bu belgelerin noterden tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte) ile tevsik edildiği takdirde Müsteşarlığın (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) onayı alınarak kayıtları kapatılır ve tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve faiz 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iade edilir.
j) Bu maddenin (h) ve (ı) bendlerinde yer alan takibat işlemleri sona eren Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu giriş (A) parçası ile çıkış (C) parçası arşivdeki ilgili klasörde giriş gümrüklerince muhafaza edilir.16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Madde 12 — Varış gümrüğüne gelen konteynerin boşaltılmasını müteakiben, ilgili gümrük memuru tarafından Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna meşruhat düşülerek ilgilisine verilir.

16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
a) Geçici ithalat rejiminden yararlanan konteynerler, giriş ayniyetine uygun olmak şartıyla yetkili herhangi bir gümrük idaresi tarafından ihraç edilebilir.Türkiyeden çıkışı yapılacak konteynerin sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu çıkış gümrüğüne ibraz eder. Konteyner çıkışına ilişkin işlem ve denetimler; Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatına göre yapılır.
b) İlgili gümrük memuru, ibraz edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun üzerindeki bilgilerin doğruluğunu inceler ve Konteyner Tescil Defterine kayıt ederek, tescil tarih ve sayısını (B) ve (C) parçalarına işler.

16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinin Yukarıdaki Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekilleri aşağıdadır. (Mevzuat Net)
c) Tescil edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (C) parçası üzerine idare amirince muayene ile görevlendirilen memur ismen belirtilerek havale verilir. Kendisine havale edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçasını alan muayene ile görevli memur; formda kayıtlı konteynerin giriş ayniyetine uygunluğunu ve süresini kontrol eder. Bu kontrol olumlu sonuç verdiği takdirde, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili sütunlarına gerekli meşruhatı verir, mühür ve imza tatbik ettikten sonra (C) parçasını koparır, konteynerin yurt dışına çıkışına izin verir.
d) Memurlar tarafından görevli oldukları sürece koparılıp biriktirilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları çıkış (C) parçaları, nöbet sonunda imza karşılığında ilgili servise teslim edilir.
e) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları, Konteyner Tescil Defteri ile karşılaştırılarak, noksansız olduğunun anlaşılması halinde o günün tarihini taşıyan ve bir örneği Ek 4 te yer alan şekle uygun 2 nüsha Konteyner Kayıt ve Takip Formu Çıkış Bordrolarına tescil sıra numarasına göre kaydedilir. En geç 7 (yedi) iş günü içerisinde 1 inci nüsha bordrolar ile Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (C) parçası ilgili giriş gümrüğüne gönderilir.
16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Geçici olarak girişine izin verilmiş konteynerlerin tamiri için kullanılacak parçalara, bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekindeki şekle uygun olarak mükellefince düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde işlem yapılması suretiyle geçici ithal izni verilir.

16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Ancak, her ne maksatla gelecek olursa olsun, konteynerden bağımsız olarak gelen aksam, parça ve teçhizat için bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekindeki şekle uygun olarak yükümlü tarafından düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde işlem yapılır.

16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Madde 19 — Yurt dışına dolu veya boş olarak geçici çıkarılacak konteynerlerin çıkışı sırasında gümrük idareleri; konteyner sahipleri, işletmecileri veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 2 No.lu Ekinde yer alan şekle uygun olarak düzenlenen Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerine işlem yapar.

16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin üçüncü kısmında yer alan ikinci bölümün Yukarıdaki Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Müsteşarlığınca Yapılacak İşlemler
Madde 14 — Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü);
a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (h) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümlerine istinaden düzenlenerek Müsteşarlığa gönderilen tahakkuk ve tahsilat evrakının ve yapılan işlemlerin gümrük mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığını inceleyerek tespit ettiği hatalı uygulamaların düzeltilmesini sağlar.
b) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin takiplerin süresi içinde ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izler ve kontrol eder.
c) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (ı) bendi uyarınca gönderilen belgeleri inceleyerek, yeterli görülmesi halinde takibatın sona erdirilmesi ve kayıtların kapatılması ile yapılan tahsilatın iadesi hususunda gerekli talimatı verir.16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Ek : 3 ünün Yukarıdaki Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

Ek: 3
KONTEYNER KAYIT VE TAKİP FORMU
GİRİŞ BORDROSU
Gümrük Adı:
Bordro No:                                                                                      Sayfa No:
Bordro Tarihi:
Sıra 
No
Giriş 
Tescil No
Konteyner Kayıt ve 
Takip Form No
Çıkış/Varış 
Gümrüğü
Düşünceler


16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Ek : 4 ünün Yukarıdaki Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
Ek: 4
KONTEYNER KAYIT VE TAKİP FORMU ÇIKIŞ BORDROSU
Gümrük Adı :
Bordro No :                                                                                Sayfa No: 
Bordro Tarihi:
Sıra
No
Giriş 
Tescil No
Çıkış
Tescil No
Konteyner Kayıt ve 
Takip Form No
 Giriş Gümrüğü Düşünceler