Çarşamba, Haziran 29, 2016

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/6) (CE Tebliği kapsamındaki ürünlerin fiili denetimlerinde ithalat dosyasının laboratuvara gönderilmesi hk)


T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Sayı : 42569461-010.06.00.00-E.265730                                                                                                                                         24.06.2016
Konu : Genelgeler-Genelge 2016/6
MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/6)
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2016/9)” kapsamındaki ithal ürünlerin denetimi Enstitümüz tarafından Genelge 2016/2’de belirtilen uygulama usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Genelge 2016/2’de Yönetmelik kapsamı ve test raporu inceleme konularında görüş alınmasının gerekli olduğu durumlarda ithalat başvurusuna ilişkin belgelerin ithalat-Net sistemi üzerinden laboratuvarlara veya ithalat inceleme komisyonuna gönderileceği ifade edilmektedir.
27.06.2016 tarihinden itibaren, Genelge 2016/2’de yönetmelik kapsamı ve test raporu inceleme konularında görüş alınmasının gerekli olduğu durumlarda ithalat dosyası laboratuvara gönderilmeyecek, İthalat İnceleme Komisyonuna havale edilecektir. Ancak, Komisyon üyesi tarafından karar verilemeyen durumlarda ilgili ithalat birimi tarafından Laboratuvara gönderilebilecektir.
İthalat denetimlerini gerçekleştiren birimler test raporu inceleme talebini ithalat-net üzerinden 15.02.01.PR.01 numaralı İthalat İnceleme Komisyonu Prosedüründe belirtildiği şekilde komisyona iletecek ve komisyon üyelerince söz konusu prosedür çerçevesinde ivedilikle işlem yapılacaktır.
İthalat İnceleme Komisyonu üyelerinin izin talepleri ve başka bir konuda görevlendirilmeleri halinde Komisyon Başkanına koordine açılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalı
Doğan YAZAR
Genel Sekreter V.
Ek:
Ek-1: Komisyon Değerlendirme Sonuç Formu (15.02.01.FR.001)
Ek-2. Uygunluk Değerlendirme Talep Formu (15.02.01.FR.002)
Ek-3: İthalat Komisyon Prosedürü (15.02.01.PR.01)
Dağıtım :
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Iğdır Temsilciliği

Terörü Lanetliyor , Son olmasını temenni ediyoruz.


Salı, Haziran 21, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları - Uzlaşma ile ilgili yazısı T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-155.99
Konu : Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları – Uzlaşma
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze intikal eden uzlaşma dosyalarının incelenmesi neticesinde, gümrük idarelerince tanzim edilmiş ek tahakkuk ve ceza kararlarının büyük çoğunluğunun ciddi hata ve eksiklikler barındırdığı müşahede edilmiştir.
Söz konusu durum vakit ve enerji israfına sebep olduğu gibi sağlıklı veriler oluşturulamadığından uzlaşma müessesesi için ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir.
Bu nedenle, ek tahakkuk ve ceza kararlarının ilgili tüm mevzuat dikkate alınarak ve hesap hataları ile yazım hatalarına (beyanname tarih ve sayılarının yanlış yazılması, ilgisi olmayan beyannamelerin eklenmesi gibi) mahal verilmeksizin tanzim edilmesi önem arz etmektedir.
Diğer taraftan, uzlaşma başvuruları ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğünüze, gerek söz konusu başvuruların usul yönünden incelenmesi amacıyla gerekli bilgilerin ve işlem dosyalarının temin edilmesi için yazılan yazılarda, gerekse yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen hata ve eksikliklerin bildirildiği yazılarda verilen talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması istenen ek tahakkuk ve ceza kararları için (Gümrük Kanununun 197'inci maddesi hükümleri de dikkate alınarak) yeni tarih ve sayı ile düzenlenecek kararların yükümlüsüne tebliğ edilmesi, yapılacak tebligatta yeni kararlar muhteviyatı alacaklar için tekrar uzlaşma başvurusunda bulunulması gerektiğinin yükümlüye bildirilmesi ve sonucunun Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Çarşamba, Haziran 15, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.06.2016 tarihli ve 16490350 sayılı yazısı (Muayene Geri Alma İşlemi hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :73421605-105.99
Konu :Muayene Geri Alma İşlemi
06.06.2016 / 16490350
DAĞITIM YERLERİNE
BİLGE Sistemi İşlemler menüsü altında yer alan ve tüm hatlarda işlem gören "çıkabilir" statüdeki ihracat beyannamelerinde uygulanabilen "Muayene Geri Alma" işleminin uygulamada iptal ve düzeltme amacıyla kullanılmasının bir takım sorunlara yol açtığı tespit edilmiş olup söz konusu işlemin uygulama alanı sadece mavi hatta işlem gören "çıkabilir" statüdeki ihracat beyannameleri olarak kısıtlanmıştır.
Bu kapsamda BİLGE Sisteminde işlemleri tamamlanarak çıkabilir statüye gelen ihracat beyannamelerinde gerekli mevzuat değerlendirilmesi sonucunda düzeltme veya iptal işlemine karar verilmesi halinde;
[] İşlemlerin 2010/27 ve 2013/8 sayılı Genelgelerimiz uyarınca yapılması,
[] Herhangi bir transit beyannamesi, çıkış bildirimi veya TIR ihracat özet beyanda beyan edilmiş ihracat beyannamelerinin 2013/8 sayılı Genelge uyarınca iptal edilmesi için öncelikle transit beyannamesi, çıkış bildirimi veya TIR İhracat özet beyan ile ihracat beyannamesi arasında bağın koparılması için Bölge Müdürlüğü mütalaasıyla birlikte Genel Müdürlüğümüze, yazı ile başvurulması,
Gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rasim KUTLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.06.2016 tarihli ve 16424879 sayılı yazısı (Kara taşıtlarının geçici ithalatında EGM Yolcu Sorgulamada çifte pasaport veya farklı kimlikle yurtdışı kalış süresi ihlalleri hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :72093537-225.99
Konu :Taşıtların Geçici İthali
02.06.2016 / 16424879
DAĞITIM YERLERİNE
Bölge Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılardan, yurtdışında yerleşik olma şartını sağlamayan kişiler tarafından geçici ithal edilen kara taşıtlarına uygulanacak cezai müeyyide hakkında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16 ıncı maddesinde; taşıtlara geçici ithalat izni verilebilmesi için taşıtın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi gerektiği ve bahse konu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kullanılabileceği düzenlenmiştir. Söz konusu Karar'ın 3 üncü maddesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi; yerleşim yeri: kişinin Türkiye'ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 gün içerisinde en az 185 gün yaşadığı yer olarak tanımlanmıştır.
Bu itibarla, ilgide kayıtlı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazımızın 1 inci maddesinde de belirtildiği üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine taşıtı ile giriş yapmak isteyen kişilerin, yurtdışında yerleşiklik şartını sağlayıp sağlamadığının EGM Yolcu Sorgulama Programından kontrol edilerek söz konusu şartı sağlamadığı anlaşılanların taşıtlarına geçici ithalat izni verilmemesi gerekmektedir.
Ancak, yapılan kontroller sonucunda yurtdışında yerleşiklik şartı sağlanmadığı halde geçici ithaline izin verilen taşıtlar ile ilgili olarak; taşıt sahibinin son bir yıl içinde Türkiye'ye birden fazla pasaport veya kimlikle giriş yaptığı halde buna ilişkin bilginin gümrük idaresine verilmemesi ve bu şekilde gümrük idaresince 185 günlük süre hesabının hatalı yapılmasına ve yurt dışı yerleşiklik şartı sağlanmadığı halde söz konusu şart sağlanmış gibi işlem yapılmasına, dolayısıyla taşıtın geçici ithalatına izin verilmesine sebebiyet verildiğinin anlaşılması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca işlem tesis edilerek söz konusu taşıtların 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 20 nci maddesi uyarınca yurt dışı edilmesi, bununla birlikte 185 günlük süre hesabının yapılması ile ilgili olarak taşıt sahibince bu şekilde bir yanlış hesaplamaya sebebiyet verilmeksizin işlem yapılmış olmasına rağmen yurtdışı yerleşiklik sağlamayan kişilerin taşıtlarına geçici ithalat izni verilmiş olduğunun anlaşılması halinde ise, söz konusu taşıtların derhal yurt dışı edilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğünün KDVG29 Muafiyet Kodu konulu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-156.02
Konu : KDVG29 Muafiyet Kodu
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 29 uncu madde kapsamında 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projeler Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları KDV'den istisna edilmiştir. Söz konusu istisnanın uygulanması ile ilgili hususlar ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin "E. İndirim ve İade Hakkı Tanınan Diğer İstisnalar" bölümünün "3.2.İstisnanın Uygulanması” başlığında belirtilmiştir.
Bu kapsamda BİLGE sisteminde "KDVG29" muafiyet kodu oluşturulmuştur. Yükümlüsünce BİLGE sistemi Kalemler ekranında yer alan muafiyet kutularında "KDVG29" muafiyet kodu seçildiğinde sistemin KDV tahakkuk ettirmemesi ve 0940 kodlu TPS- Vergi Dairesi İstisna Belgesi isimli Dokümanın sistem tarafından istenmesi sağlanmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Yakup SEFER 
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Salı, Haziran 14, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 13.06.2016 tarihli ve 16647456 sayılı yazısı (Vergilerin Teminattan Mahsubu hk.)

T.C. 
GÜMRÜK VE TİCARETBAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi
Sayı : 72093537-134.99
Konu : Vergilerin Teminattan Mahsubu
13.06.2016/16647456
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze intikal eden dilekçelerden, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, bazı Gümrük Müdürlüklerince, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin eşyanın geçici ithalatı sırasında nakit olarak yatırılan teminattan tahsili yerine, tüm vergilerin yeniden yatırılmasının istendiği, ancak bu durumda nakitteminatıntamamınıniadeedilebileceğininbelirtildiğianlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 79 uncu maddesinde geçici ithalat rejimi şartlı muafiyet düzenlemelerinden biri olarak sayılmış, 81 inci maddesinin ikinci fıkrasındaise;eşyanınbirşartlımuafiyetdüzenlemesinetabitutulabilmesinin sözkonusueşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlı olduğu, Gümrük Yönetmeliğinin 495 inci maddesinde ise teminatın nakit olarak da kabul edilebileceğihükümaltınaalınmıştır.
Gümrük Kanununun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarının, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte söz konusu eşyaya ait vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinadentespitedileceği,GümrükYönetmeliğinin geçiciithaledileneşyanınserbestdolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde eşyaya uygulanacak işlemleri düzenleyen 386 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda, Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın 4053 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda, geçici ithalat rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre gümrük vergileri tutarının hesaplanarak tespit edilen gümrük vergileri tutarından Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen vergilerin düşülmesi ve kalan vergi borcunun eşyanın geçici ithali sırasında nakit olarak tahsil edilen teminattan mahsubunun yapılmasıgerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 
GenelMüdür V.
DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.06.2016 tarihli ve 16565011 sayılı yazısı (Antrepolarda Teminat İşlemleri hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :40216608-157.01
Konu :Antrepolarda Teminat İşlemleri
10.06.2016 / 16565011
DAĞITIM YERLERİNE
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, akaryakıt antrepolarına konulan eşyadan alınan teminat işlemlerinde sorunlar yaşandığı, transit akaryakıt ve petrol ürünlerinin konulduğu akaryakıt antrepolarında işleticilerin eşyaya ait vergilere ilişkin gerekli teminatın temininde sıkıntılar yaşadığı, teminatlardan kaynaklanan maliyet artışı sebebiyle çevre ülkelerdeki tesisler ile rekabet edilemez duruma gelindiği, netice olarak ülkemiz açısından döviz kazandırıcı bir ticari faaliyetin sekteye uğrayabileceği anlaşılmaktadır.
Bu itibarla; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesinde yer alan;" Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir." ve " 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Kısmi Teminat Uygulanacak Haller"e ilişkin 116/1-b maddesinde yer alan " Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10'una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir." hükümleri çerçevesinde,
Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli, 15998864 sayılı Olur’ları ile, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin dördüncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın (ihrakiye dahil), sadece transit olarak verilmek üzere depolandığı akaryakıt antrepolarında antrepo işleticilerince, depolanan eşya miktarından bağımsız ve sabit olarak 2.000.000 Avro teminat verilmesi; ayrıca bu sabit teminata ilave olarak, antrepoya alınan eşyaya ilişkin işletici ya da kullanıcıdan alınacak teminatın eşyaya ait Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil gümrük vergileri ile diğer mali yükümlülükler toplamının %10’u olarak alınması,
Bu teminat uygulamasından yararlanan antrepolarda depolanan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına izin verilmemesi ve Bakanlık Makamının "Antrepolarda Teminat İşlemleri" konulu 26.12.2013 tarih ve 2013/127 sayılı Onayının yürürlükten kaldırılması,
Diğer yandan, bu teminat uygulamasından yararlanmak istenilmemesi halinde işlemlerin genel hükümlere göre tekemmül ettirilmesi uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Çarşamba, Haziran 01, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.05.2016 tarihli ve 16378179 sayılı yazısı (Merkezi Bilge Şifre yetkisi ile Gümrük Müşavir ve yardımcıları ve stajyerlerin yerleşim yeri adresi)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-010.07.01
Konu : Merkezi Bilge Şifre yetkisi ile Gümrük Müşavir ve yardımcıları ve stajyerlerin yerleşim yeri adresi
31.05.2016 / 16378179
DAĞITIM YERLERİNE
Bakanlığımıza intikal eden taleplerden ve Bölge Müdürlüklerinin kimi uygulamalarından; gümrük müşavirleri, müşavir yardımcıları ve stajyerlerin çalışma yeri, yerleşim yeri ve devamlı iş çevresi konusunda mevzuatın uygulanmasından tereddüte düşüldüğü ve farklı yorumların yapıldığı tespit edilmiştir.
Türk Medeni Kanununun 19'ncu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin 9. ncu maddesi, "Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oyruduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz." hükmünü içermektedir. Gümrük Yönetmeliği'nin 564/2 nci maddesi ise, "Gümrük müşavirlerinin çalışma yeri, gümrük işleri nedeniyle kendilerine yapılacak tebligat için yerleşim yeri ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu Bölgemüdürlük veya Bölgemüdürlük bulunmayan yerlerde müdürlük bölgesi için devamlı iş çevresi sayılır." hükmüne amirdir.
Diğer taraftan, Bölge Müdürlüklerinin gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerin tüm faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde takip ve kontrol edebilmeleri amacıyla "Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi" oluşturulmuş ve kısmen uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.
Bu kapsamda, gümrük müşavirleri yanında çalıştırdıkları müşavir yardımcıları ile stajyerlerin çalışma süresi ve staj süresince tüm faaliyetlerinden sorumlu bulunmaktadırlar.
Yine gümrük müşavirlerinin, devamlı iş çevresi olan faaliyet bölgelerinde gerektiğinde gümrük idaresinin talep etmesi halinde hazır bulunmaları izahtan varestedir.
Dolayısıyla, Gümürk Yönetmeliği'nin 564 ncü maddesinde belirtilen çalışma yeri, yerleşim yeri ve devamlı iş çevresi ile tebligat adresinden anlaşılması gerekenin faaliyet bölgesinin bulunduğu yerdeki sürekli yerleşim yeri adresi olarak dikkate alınması ve bunun GMBS'nde bulunan (ikametgah) yerleşim yeri adresi ile aynı olması, ayrıca, gümrük müşavirlerinin Merkezi Bilge Şifre yetkisinin ise, faaliyette bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve/ya Bölge Müdürlüğünün yetkilendireceği bağlantı gümrük idaresinden alınması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. 
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.lerine
-Tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine