Salı, Temmuz 26, 2016

DİLOVASI GÜMRÜK KİMYAGERLİĞİ HİZMET DUYURUSU

Merhaba;

Bilindiği üzere 7 Kasım 2015 tarihinde yaşanan yangın dolayısıyla Gümrük Kimyagerliği Kocaeli (Dilovası) Laboratuar Müdürlüğünde işlem yapılmamaktaydı.Bugün itibariyle Gümrük Kimyagerliği’nin %90 kapasite ile çalışmaya başladığı aşağıda g.t.i.p. detayları bulunan eşyaların haricinde kalan ürünlerin analiz işlemlerinin yapıldığı bildirilmiştir.Analizi yapılamayan eşyalar yine en yakın gümrük kimyagerliğine sevk edilmeye devam edilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

G.T.İ.P./Eşya Listesi
*Petrol Ve Petrol Türevleri
-2710.11.21.00.00 (White Spirit)
-2710.19.43 ve 2710.19.46 aralarındaki tarife pozisyonları
-2710.20.11.00.11 , 2710.20.11.00.19 , 2710.20.15.00.00 , 2713 , 2714 , 2715 fasıllarının tümü
-2711 faslının tümü

*Alkoller
-2207 faslının tümü

*Metaller
-76 ve 79.fasılların tümü

*Anorganik Materyaller
-25 ve 26.fasılların tümü


Salı, Temmuz 19, 2016

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünün 01.07.2016 tarihli ve 17179948 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)

T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 28061168-120
Konu: Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı.
01.07.2016 / 17179948
DAĞITIM YERLERİNE
15/07/2015 tarihi itibariyle Mersin Serbest Bölgesinde pilot olarak uygulanan Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı ile alakalı olarak; Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 28.06.2016 tarih ve 17006475 sayılı yazının bir sureti yazımız ekinde gönderilmiş söz konusu yazıda;
Giriş-çıkış yapacak eşyaya ve araca ilişkin olarak ekte yer alan veri alanlarının araç serbest bölgeye gelmeden ve serbest bölgeden çıkmadan önce yükümlü tarafından Bakanlığımız web sitesinde yer alan "Serbest Bölge Giriş Çıkış İşlemleri" uygulaması kullanılmak suretiyle elektronik olarak iletilmesi,
Yükümlü tarafından iletilen bu beyanın ihtiyaç durumunda muhafaza memurunca düzeltilmesi ve aracın saha giriş-çıkışımn onaylanması,
Söz konusu beyanın gözetim memurunca görüntülenip onaylanarak gümrük işlemlerinin tamamlanması,
Yönünde gerekli teknik düzenlemeler tamamlandığı, mezkûr Programın yeni versiyonuna ilişkin 13-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında pilot uygulama yapılması planlandığı bildirilmekte olup,
Uygulamanın aksaksız bir şekilde çalışmasını teminen yükümlüler nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
Hüseyin ARAT 
Gümrük Müdürü a. 
Gümrük Müdür, Yard.
EK: 1 adet yazı ve ekleri.
DAĞITIM:
Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü 
Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. 
Mersin Gümrük Müşavirleri DerneğiT.C.
GÜMRÜK YE TİCARET BAKANLIĞI 
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
SÜRELİDİR
Sayı : 73421605-145
Konu : Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı
28.06.2016 /17006475
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: a) 25/05/2016 tarihli ve 00016211529 sayılı yazımız.

       b) 16/06/2016 tarihli ve 00016611346 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazılar konusu 15/07/2015 tarihi itibariyle Mersin Serbest Bölgesinde pilot olarak uygulanan Serbest Bölge Giriş Çıkış Programında;
  • Giriş-çıkış yapacak eşyaya ve araca ilişkin olarak ekte yer alan veri alanlarının araç serbest bölgeye gelmeden ve serbest bölgeden çıkmadan önce yükümlü tarafından Bakanlığımız web sitesinde yer alan "Serbest Bölge Giriş Çıkış İşlemleri" uygulaması kullanılmak suretiyle elektronik olarak iletilmesi,
  • Yükümlü tarafından iletilen bu beyanın ihtiyaç durumunda muhafaza memurunca düzeltilmesi ve aracın saha giriş-çıkışının onaylanması,
  • Söz konusu beyanın gözetim memurunca görüntülenip onaylanarak gümrük işlemlerinin tamamlanması,
Yönünde gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, mezkur Programın yeni versiyonuna ilişkin 13-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında pilot uygulama yapılması planlanmaktadır.
Uygulamanın aksaksız bir şekilde çalışmasını teminen bağlantınız Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve yükümlüler nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 
H.Hasan Murat ÖZSOY 
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Veri Alanları
 YÜKÜMLÜ TARAFINDAN SERBEST BÖLGE GİRİŞ-ÇIKIŞ PROGRAMINA GÖNDERİLECEK VERİ ALANLARI
1) Plaka
a) Dorse 1
b) Dorse 2
2) Şase numarası
3) Ticari mi?
a) Evet
b) Hayır
4) Konteyner numarası*
5) Giriş nedeni
a) Yükleme
b) Boşaltma
c) Parsiyel
d) Tamir/Bakım/ Onarım
e) Kumanya
f) Katı atık
g) İmha
6) Yük durumu
a) Boş
b) Dolu |
7) Beyan Türü
a) TIR Karnesi
b) TR-Transit (NCTS)
c) EX-İhracat :
d) IM-İthalat
d) 5000 $ Altı İşlem
e) Beyanname Yok
8) Beyan türü olarak a,b, d’den herhangi biri seçilmiş ise;
a) Beyanname numarası
c) Kap adedi
d) Kap türü
e) Brüt Ağırlık
f) Net ağırlık
9) Beyan türü olarak c seçilmiş ise 8. Maddede yer alan hususlara ilave olarak
a) “ Parçalı mı ?” E/H”
10) Beyan türü olarak a,b,d'den herhangi biri seçilmiş ve giriş nedeni a seçilmiş ise;
a) Beyanname numarası
b) Eşya cinsi
e) Firma ünvanı
11) SBİF Bilgileri**
a) SBİF No
b) SBİF Tarihi
c) Kap adedi
d) Birim
e) Net Ağırlık
f) Brüt Ağırlık;
g) Firma Vergi No
i) Firma Adı

Cuma, Temmuz 01, 2016

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 Temmuz 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29759
TEBLİĞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE
YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(6) Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini Kurumdan izin almaksızın diğer kişilere teslim edemez. Yurt içi veya yurt dışı kaynaklardan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek için kendisine ya da kendisi adına ithalatçıya uygunluk yazısı verilen sanayicinin iflasının kesinleştiği, tesisini devrettiği veya Kurum tarafından uygun görülen diğer hallerde, sanayici stokunda bulunan ya da sanayici adına ithal işlemleri tamamlanmasına rağmen ithalatçı stokunda kalan ürünler, durumun belgelendirilmesi ve Kurumdan izin alınması kaydıyla başka sanayicilere devredilebilir.”
“(7) İthalatçı tarafından ithalat işlemleri tamamlanan; ancak, yılsonunda uygunluk yazısı sürelerinin dolması nedeniyle sanayiciye teslim edilemeyen ürünler, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar yeni bir izne gerek olmaksızın adına ithalat yapılan sanayiciye teslim edilebilir. Bu fıkra çerçevesinde yapılan teslimlere ilişkin bildirim ithalatçı tarafından Ek-9’da yer alan tabloya uygun olarak düzenlenerek Şubat ayının 15’ine kadar Kuruma ibraz edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde veya serbest bölgelere girişinde sanayicilerden uygunluk yazısı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, Kurum gerek görmesi halinde başvuru evrakının bir kısmının ya da tamamının aslını iade etmeyebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) Elektronik başvuru formu,
b) Sanayi sicil belgesi,
c) Kapasite raporunun ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,
ç) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,
d) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti (Ek-5),
e) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi.
(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,
b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,
c) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi (Ek-6).
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; temin için yetkilendirilen bir şirket var ise bu şirketin yetkilendirildiğine ve bu ürünün satın alınacağına dair belgenin aslı veya ilgili kurum ya da noter onaylı sureti ile ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde bu maddenin birinci fıkrasında ve ikinci fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.
(2) Uygunluk yazısının değerlendirilmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır. Uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak belirlenir. Ürünün kapasite raporundaki ismi ile gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilir. Başvuru dosyasında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Üretimde aynı amaçla kullanılacak olmaları nedeniyle kapasite raporunda aynı başlık altında yer alan; ancak, gümrük tarife istatistik pozisyonu farklı olan ürünler için verilecek izin miktarları başvuru sahibinin talebi dikkate alınarak belirlenir.
(3) Ürün adının, başvuru talep formunda, kapasite raporunun tüketim tablosu bölümünde ve fiili tüketim belgesinde aynı olması gerekir.
(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, izne konu madde için kapasite raporunda yer alan miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının ilgili kamu kurumundan belgelenmesi kaydıyla vardiya sayısı oranında artırılabilir.
(5) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tüketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi suretiyle belirlenir. Başvuru yapılan ürüne ait son iki yıl içerisindeki fiili tüketim miktarından yüksek olanının altıncı fıkrada belirtilen miktarlardan az olduğu durumlarda, başvuru sahibi tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkra uyarınca temin izni verilebilir. Bu şekilde verilecek izin kapsamında yapılacak hesaplamalarda başvuru sahibinin stokunda bulunan ürün miktarı dikkate alınır.
(6) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar;
a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,
b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın %10’u,
c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’i ve aşan kısmın %5’i,
ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,
d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’i ve aşan kısmın %1’i,
e) 2710.19.99.00.00.11 GTİP nolu ürün için (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki hesaplamaların sonucunda çıkan miktarın yarısı,
olarak belirlenir. Bu fıkrada belirtilen hesaplamalar tek vardiya üzerinden yapılır.
(7) Bir sanayi tesisinin faaliyetine yeni başlayacağı ve tesis içerisindeki kapalı devre sistemin çalıştırılması için akaryakıt haricinde kalan petrol ürününün sisteme ilk dolumunun yapılmasının gerektiği durumlarda, belgelendirilmesi şartıyla, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen miktar kısıtları uygulanmayabilir. İzin başvurusunda bulunulan ürün için, kapasite raporunda belirlenen miktarı aşmamak kaydıyla, başvuru sahibinin talebi kadar izin verilebilir.
(8) Kapasite raporunun faaliyet konusu kısmında madeni yağ üretimi yer alan ya da üretim kapasitesi bölümünde üretilecek ürünler arasında madeni yağ olan başvuru sahiplerine madeni yağ lisansı olmaksızın uygunluk yazısı verilmez.
(9) Akaryakıt harici ürün temini izinleri, artan kısmı bir üst kata iblağ edilmek suretiyle, 1000 kilogram ve katları olarak verilir.
(10) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Daire tarafından sonuçlandırılır.
(11) Kuruma sunulan belgelerde uyumsuzluk bulunması ya da başvurunun ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenilebilir. Tüm başvuru evrakının incelenmesi neticesinde daha önceden temin edilen ürünlerin amacı dışında kullanıldığı veya üretimde kullanılmayarak doğrudan piyasaya arz edildiği yönünde belgelerde çelişkiler bulunması halinde, konu Denetim Dairesi Başkanlığına bildirilir ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar başvuru sahibine yeni uygunluk yazısı verilmez.
(12) Başvurunun kabulü halinde verilen akaryakıt haricinde kalan petrol ürününe ait uygunluk yazısına ilişkin bilgiler Kurum internet sayfasından ilan edilir. İnceleme değerlendirme sonucunda başvurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Uygunluk yazılarının ilanı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2016 tarihine kadar uygunluk yazıları Kurum internet sayfasından ilan edilerek başvuru sahibine gönderilmeye devam edilir. 1/1/2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi temin için verilen uygunluk yazıları gerekse yurt dışı temin için verilen ve elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Tek Pencere Sistemi” ne gönderilen uygunluk yazıları ayrıca başvuru sahibine gönderilmez. Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 23 haneli kod aranır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 numaralı ekinden sonra gelmek üzere ekte yer alan “Ek-9 Satış Faturaları Özet Tablosu” eklenmiştir.
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2013
28627
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
29/6/2013
28692
2-
5/6/2014
29021
3-
28/12/2014
29219
4-
18/3/2015
29299
5-
31/12/2015
29579

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE


Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinin, Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı; AN6 Tespit kodundaki tutarlar aylık olarak belirlendi ve ilgili Tebliğde çıkacak sorunları çözmeye Gümrükler Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesi ile ilgili 5A maddesi eklendi. 


1 Temmuz 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29759
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“b) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.”
“c) Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla beyanname sayısı göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tarifesinde aşağıda yer alan indirim oranları uygulanabilir:
1) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ihracat işlemleri için beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında; beyanname sayısı 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %50 oranında indirim uygulanabilir.
2) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ithalat işlemleri için beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.
3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1.500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.
4) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 2.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 5/A maddesi eklenmiştir.
Yetki
MADDE 5/A – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2 no.lu ekinin Tespit Kodu AN6 olan satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.