Pazartesi, Ekim 31, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.10.2016 tarihli ve 19717173 sayılı yazısı (6736 sayılı Kanun kapsamında Yeniden yapılandırmada tereddüt edilen hususların çözümlenmesi)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 80572740-010.05
Konu : 6736 Sayılı Kanun
27.10.2016 / 19717173
DAĞITIM YERLERİNE
6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile 25/08/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'in uygulanması ile ilgili olarak gümrük idarelerinde bir takım tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır.
Söz konusu tereddütler ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır:
1) Kanunun yayım tarihi olan 19.08.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük müdürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş kararların yapılandırma kapsamına girip girmediği sorulmaktadır.
6736 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır" hükmü ve yine aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan "Bu maddeye göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten (bu tarih dâhil) önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır." hükmü ile Gümrük Kanununun 242'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir." hükmü bir arada değerlendirildiğinde, Kanunun yayım tarihi olan 19.08.2016 tarihinden sonra yapılacak tebligatlara konu alacakların mezkur Yapılandırma Kanunu kapsamına girmediği görülmekle beraber, Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan hüküm doğrultusunda 19/08/2016 tarihinden önce (bu tarih dâhil) gümrük idaresince karar alma süreci tamamlanmış tahakkukların, gümrük yükümlülüğünün doğmuş olması ve bu tahakkuklara karşı itiraz süresinin geçmemiş bulunması nedeniyle, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.
2) İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere konu gümrük alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp yapılandırılamayacağı sorulmaktadır.
6736 sayılı Kanunun "İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler" başlıklı 4'üncü maddesi sadece Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen vergi incelemelerine konu alacakları kapsamakta olup, Bakanlığımızca takip edilen alacaklar bu kapsama girmemektedir. Diğer taraftan, söz konusu maddenin yedinci fıkrasında yer alan "(7) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar." hükmü uyarınca, Kanunun 3'üncü maddesi kapsamında yapılandırılan alacaklar, 4458 sayılı Kanunun uzlaşmaya dair hükümlerinden yararlandırılmayacaklardır.
3) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezalarının Yapılandırma Kanunu kapsamına girip girmediği sorulmaktadır.
6736 sayılı Kanunun “Kapsam ve tanımlar” başlıklı 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, “30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 saydı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları...hakkında uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu nedenle, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezaları anılan Kanun kapsamında bulunmamaktadır.
4) Gümrük mevzuatı uyarınca verilen vergi aslına bağlı olmayan idari para cezalarının kendiliğinden beyana konu olup olmayacağı sorulmaktadır.
6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde, "Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar;...4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir." hükmüne yer verilerek, yükümlülerin pişmanlık beyanında bulunmaları desteklenmiştir.
Ancak söz konusu düzenleme, vergi kaybına sebep usulsüzlüklere ilişkindir ve vergi kaybını gidermeye yöneliktir. Dolayısıyla, ilgili usulsüzlüğün herhangi bir vergi kaybına sebep olmadığı hallerde anılan hüküm uygulanamayacağından, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kendiliğinden beyan kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.
5) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası (c) bendi uyarınca yapılacak kendiliğinden beyanlarda, gümrük idarelerince izlenecek usul ve ödeme olmaması durumunda yapılacak işlemler sorulmaktadır.
6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca yükümlülerin, süresi içinde kendiliğinden beyan kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin olarak, kendilerince sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda 31.10.2016 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) ek tahakkuk karan Tahsilat Takip Programı üzerinde düzenlenerek karar alma sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Tahsilinden vazgeçilen vergi aslına bağlı idari para cezası ile ilgili olarak ceza karan düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Yükümlülerce, Kanun kapsamında kendiliğinden beyan edilen vergilerin Kanunda öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmemesi hâlinde, söz konusu madde ihlal edilmiş sayılacak ve Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
6) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca kendiliğinden yapılacak beyanlarda, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresince yapılan bir tespit olup olmadığının değerlendirmeye alınıp alınmayacağı sorulmaktadır.
6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde "gümrük idaresinin tespitinden önce" şeklinde bir önşart zikredilmemiş olmasına rağmen, Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının genel hüküm olması sebebiyle, söz konusu Kanun kapsamında yükümlüler tarafından yapılacak kendiliğinden beyanlarda daha önce gümrük idaresince aynı konuda tespit olup olmadığı hususu Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli, 2888552 sayılı Dağıtımlı Yazısı çerçevesinde araştırılacaktır.
7) İdari itiraz süresi geçmemiş, idari itiraz mercilerine intikal etmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezalan hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.
6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde her ne kadar “dava açılmış olması hâlinde” ibaresi kullanılmışsa da, anılan fıkranın (b) ve (d) bentlerinde yer verilen “bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda...” ibaresi, aynı maddenin birinci fıkrasında sayılan “dava açma süresi geçmemiş” tahakkukların da madde kapsamında bulunduğuna işaret etmektedir.
Nitekim 23/08/2016 tarihli ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “III- KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER” başlığının “B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ” alt başlığının “3- Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla Sadece Vergi Cezalarına Karşı Açılan Davalar” başlıklı alt bölümünde;
“b) Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, ihtilaf konusunun sadece vergi aslına bağlı olmayan ceza olması hâlinde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla;
- Vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan cezaların %25’inin,
- Verilmiş en son kararın terkin kararı olması hâlinde cezaların %10’unun,
- Verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâlinde tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin, terkin edilen ceza tutarının %10’unun
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.
Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmüne göre, sadece vergi aslına bağlı olmayan cezalara yönelik açılmış davalarda üst yargı mercilerince Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla verilmiş bulunan en son kararın;
- Bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’i,
- kısmen onama kısmen bozma karan olması hâlinde, onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın %50’si, terkin edilen kısmın %10’u, bozulan kısmın %25’i, esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır.” yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.
Gümrük Kanununda yer verilen itiraz müessesesinin farklılığı nedeniyle, 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde, “Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır." yolunda hükme yer verilmiş olması nedeniyle, 19/08/2016 tarihi itiban ile idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş, dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezalan hakkında, 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri uygulanabilecektir.
8) 19.08.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma sağlanmış olan alacakların yapılandırma kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorulmaktadır.
19.08.2016 tarihinden önce uzlaşma sağlanmış olan alacaklar kesinleşmiş alacaklar olup bu kapsamda bahse konu alacakların 6736 sayılı Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerinden faydalanması mümkün bulunmaktadır.
9) 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen 19/08/2016 tarihinden önce üzerinde uzlaşılan, ancak 1 aylık ödeme süresi içerisinde ödenmeyen alacakların ya da taksitlendirilmiş alacakların ödenmeyen kısmının yeniden yapılandırılması yönündeki firma taleplerinin 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmaktadır.
8 inci maddede de belirtildiği üzere uzlaşılan alacaklar kesinleşmiş alacaklar olup söz konusu Kanunun ilgili maddelerinden faydalanabilirler.

10) Yükümlünün yapılandırma talep edilen alacak tutarının ilk kararda belirtilen tutar olduğu, düzeltilen ve henüz yükümlüsüne bildirilmemiş olan uzlaşma konusu tutarlar ile ilgili olarak ne yapılacağı sorulmaktadır.
Uzlaşma sonucu düzeltme gerektiren hallerde kararı iptal etmek yerine, orijinal karar sayı ve tarihi kullanılarak yükümlüye bildirimde bulunulmak ve karar düzenlenmesi suretiyle tebligat tarihlerinden kaynaklanan sorunun aşılması gerekmektedir.
11) Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için Gümrük Kanunu uyarınca verilen mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararına karşı açılan davadan vazgeçilmesine gerek olup olmadığı sorulmaktadır.
Gümrük Kanunu’nun 235/1-c maddesi kapsamında alınan para cezası kararının yasa kapsamında yapılandırılmasında, aynı eşyaya ilişkin 235/4'üncü madde kapsamında alman Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine İlişkin Karara karşı açılan davadan, para cezasına ilişkin açılan bir dava olmaması, ayri hukuki işlemler olması ve 6736 sayılı Kanunda mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilgili düzenleme bulunmaması sebebiyle feragat edilmesi gerekmemektedir.
12) 6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak resen terkin işlemlerinde uygulanacak usul sorulmaktadır.
6736 sayılı Kanunun 11'inci maddesi üçüncü fıkrası gereğince 50 TL.'nin altında bulunan vergi alacağı için terkin kararı alınması ve ortada vergi aslı kalmadığından buna bağlı para cezasınında terkin edilmesi ve bu işlemlerin idarelerce resen yapılması gerekmektedir.
13) 30.06.2016 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş olan ve beyanname tescil tarihinde geçici önlem nedeniyle ilave gümrük vergileri teminata bağlanarak işlemleri ikmal edilen ancak bu güne kadar vergileri kati olarak tahsili yapılmayan ithalat beyannamelerinden kaynaklanan vergilerin katiye çevrilerek yapılandırma kanunundan yararlanıp yararlandırılmayacağı sorulmaktadır.
Geçici önlem nedeniyle ilave gümrük vergileri teminata bağlanarak işlemleri ikmal edilen eşyadan kaynaklanan vergilerin katiye çevrilmesi durumunda, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bir alacaktan söz edilemeyeceğinden, konu edilen husus mezkur Kanun kapsamına girmemektedir.
14) Gümrük Kanunu'nun mülga 238’nci madde uyanrıca ve söz konusu maddenin halihazırda yürürlükte bulunan hükmü uyarınca, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde gümrük vergilerinin iki katı tutarında düzenlenen para cezalarının “gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezası” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmaktadır.
21.11.2014 tarihli ve 2014/28 sayılı Genelge’de “İdari para cezasının tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağı söz konusu ise, bu para cezası gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezasıdır. Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, ortada bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezaları ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezaları, gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan idari para cezalarıdır.” denilmektedir. Buna göre, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde Gümrük Kanununun 238 inci maddesi kapsamında düzenlenen gümrük vergilerinin iki katı tutarındaki para cezası gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezasıdır.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN 
Bakan a. 
Müsteşar Yardımcısı

Çarşamba, Ekim 26, 2016

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar -2016/9385 (26.10.2016 t. 29869 s. R.G.)

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.


Karar Sayısı : 2016/9385
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2016 tarihli ve 108326 sayılı yazısı üzerine, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
25/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9385 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri
MADDE 1-(1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.
(2) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Salı, Ekim 25, 2016

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

24/10/2016 tarihli ve VUK-84 / 2016-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.


KAYNAK :GIB:GOV:TR

arih: 
24/10/2016
Sayı: 
VUK-84 / 2016-5
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
  
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/84

Konusu: 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Tarihi: 24/10/2016
Sayısı: VUK-84 / 2016-5

1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Ekim 2016 Çarşamba) ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.
  
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı


7318 tarife pozisyonunda sınıflandırılan demir veya çelikten vidalar, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.10.2016 t. 29868 s. R.G.)

7318 tarife pozisyonunda sınıflandırılan demir veya çelikten vidalar, civatalar vb. eşya ithalatında, 2004/20 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki gözetim uygulamasında muafiyet miktarı brüt 2 Tondan brüt 100 kilograma indirilmiş; Gözetim belgesinin elektronik ortamda düzenlenebileceği ile ilgili düzenleme yapılmış; Gözetim Belgesi Başvuru Formu, Forma Ekleecek Belgeler ile ilgili eklerinde değişiklik yapılmış ve aynı Tebliğe İthalatçı Bilgi Formu, İthalatçı Firmanın Ekonomik Göstergeler Tablosu, İthalatçı Firma Aynı Zamanda Üretici ise Firmanın Ekonomik Göstergeler Tablosu başlıklı ekler ilave edilmiştir


Ekonomi Bakanlığından:
MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Gözetim uygulaması, Ek I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve madde adı belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili GTİP’ten brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.
Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen gözetim belgesi ile ithal edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-II/1’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması, Ek-II/2’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler ve Ek-II/3, Ek-II/4, Ek-II/5, Ek-II/6 ile birlikte eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir.
Bu maddede belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesini müteakip Genel Müdürlük tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Gözetim belgesi, Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda veya bunun mümkün olmaması halinde fiziksel olarak düzenlenir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Bu Tebliğ kapsamında gözetim belgesinin Genel Müdürlük tarafından elektronik olarak düzenlenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
Elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, gözetim belgesi fiziksel olarak düzenlenir. Fiziksel olarak düzenlenen gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Fiziksel olarak düzenlenen gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi, ayrıca fiziksel olarak düzenlenmiş olması halinde gözetim belgesinin aslı veya gözetim belgesinin zayii durumunda zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Ek I’de belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin EK II/1 ve EK II/2’si, Ek-II/1 ve Ek-II/2 olarak ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe ekteki Ek-II/3, Ek-II/4, Ek-II/5 ve Ek-II/6 eklenmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Çarşamba, Ekim 19, 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 Tarihli ve 6508 Sayılı Kararı (19.10.2016 t. 29862 s. R.G.)

3274-3 sayılı Petrol piyasasında ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmalinde tahsilat aracılık hizmeti verilmesi ile ilgili kararda değişiklik yapıldı. (Lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahipleri de ihrakiye teslimi yapacak.)KURUL KARARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar No: 6508 Karar
Tarihi: 29/09/2016
PETROL PİYASASINDA İHRAKİYENİN İHRACAT VEYA TRANSİT REJİMİ KAPSAMINDA DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA İKMALİNDE TAHSİLAT ARACILIK HİZMETİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI
MADDE 1 - 23/6/2011 tarihli ve 27973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/6/2011 tarihli ve 3274-3 Sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) İhrakiye teslim lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından ihrakiyenin, ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde 2 nci maddede belirlenen yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla üçüncü kişiler tarafından tahsilat aracılık hizmeti verilebilir. ”
MADDE 2 - Aynı Kurul Kararının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) b) Deniz ve hava vasıtasına fiziki olarak ikmali ihrakiye teslim lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılan, ”
“(2) b) ihrakiyenin ihrakiye teslim lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahibi tarafından deniz ve hava taşıtına fiilen verilmesi, ”
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.10.2016 t. 29862 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Ancak Kurul, lisans verilmesi ile bu lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemlerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“Rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de yayımlanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, lisans tadillerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin, bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, lisans tadil işlemi iptal edilir. Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans tadil işlemi iptal edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Lisans süre uzatım başvuruları Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, süre uzatımının sonuçlandırılmasına ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, süre uzatım işlemi iptal edilir. Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans süre uzatım işlemi iptal edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.
“Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,”
“ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce tahsilât aracılık hizmetleri verilebilir. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin düzenleme yapılabilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
17/6/200425495
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
1- 4/9/2004
25573
2- 21/12/2004
25677
3- 6/4/2005
25778
4- 13/4/2005
25785
5- 24/6/2005
25855
6-J 9/12/2005
26018
7- 15/6/2006
26199
8- 21/9/2006
26296
9- 28/9/2006
26303
10- 20/10/2006
26325
11- 4/5/2007
26512
12- 26/5/2007
26533
13- 17/8/2007
26616
14- 5/8/2008
26958
15- 12/8/2008
26965
16- 14/10/2008
27024
17- 7/12/2008
27077
18-: 16/10/2009
27378
19- 6/4/2010
27544
20- 10/8/2010
27668
21-15/3/2011
27875
22- 31/5/20 İl
27950
23- 28/7/2011
28008
24- 10/8/2011
28021
25- 4/11/2011
28105
26- 3/4/2012
28253
27- 7/4/2012
28257
28- 3/8/2012
28373
29- 31/1/2013
28545
30- 24/4/2013
28627
31- 5/10/201328786
32- 7/11/2013
28814
33- 27/3/2014
28954
34- 28/11/2014
29189
35- 26/12/2014
29217
36- 1/2/2015
29254
37- 19/2/2015
29272
38- 23/5.2015
29364
39- 23/1/2016
29602

Salı, Ekim 18, 2016

Genelge No: 2016/14 (İhracatta Kıymet Araştırması)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-010.06.02
Konu : İhracatta Kıymet Araştırması

14.10.2016 / 19396634
GENELGE
(2016/14)
İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:
1- İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ihracata ve beyanname kapatma işlemlerine engel olunmadan, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde konunun ilgili Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi,
2- Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılacak incelemede;
a) Bölge Müdürlüğü bağlantılarında gerçekleşen ihracat işlemleri üzerinden sorgu yapılması, gerekirse ilgili ihracatçı birliği görüşünün alınması, yapılan değerlendirme sonucunda kıymet araştırmasına gidilmesi yönünde yeterli kanaat elde edilememesi durumunda yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,
b) Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi,
c) Maliye Bakanlığınca yapılan incelemede ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, söz konusu tespite göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verilmesi,
3- Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrük idarelerince başlatılmış ancak henüz sonuçlandırılmamış kıymet araştırmalarının 20.12.2011 tarih ve 2011/49 sayılı Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması,
gerekmektedir.
20.12.2011 tarih ve 2011/49 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Bülent TÜFENKCİ
Bakan
DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Cuma, Ekim 14, 2016

2015 Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı Sonuçları
2015 Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı Sonuçları

 SIRA NOADSOYADSONUÇ
1MESUTDAĞDEVİRENBaşarılı
2ALİ BAKİKABANBaşarılı
3ATAKANÖRNALBaşarılı
4BURAKÖZTÜRKBaşarılı
5CEMKAARBaşarılı
6VOLKANÖZELBaşarılı
7OĞUZSÜMERBaşarılı
8YASEMİNYAMANBaşarılı
9YAKUPKAYAYURTBaşarılı
10ELİFÖZKILIÇBaşarılı
11OLGUNYİGENBaşarılı
12ADNANERDOĞANBaşarılı
13KEMAL KEREMGENÇBaşarılı
14FATMAYALAZ KARATOPAKBaşarılı
15AĞAAKSUBaşarılı
16GÜLDENAVŞARBaşarılı
17HALİM EMRAHÇELİKKOLBaşarılı
18SEMAÇETİNBaşarılı
19OĞUZGÜLLÜBaşarılı
20OKANGÜNDÜZBaşarılı
21MEHMET FATİHKORÇAKBaşarılı
22SEYDASAKIZ KUTBAYBaşarılı
23İLKERSEZERBaşarılı
24NECLAERSOYBaşarılı
25MEHMET EMİNYÜCEDAĞBaşarılı
26AHMETÇETİNBaşarılı
27AHMETGÖRENBaşarılı
28ÖMÜRKAÇARBaşarılı
29CEMKARABaşarılı
30ADNANAYDINBaşarılı
31VOLKANEVRENBaşarılı
32HAYRİSAFRANBaşarılı
33YENALYAVUZBaşarılı
34İBRAHİMBİLGİNBaşarılı
35YUSUF CAVİTBÖCÜOĞLUBaşarılı
36ALİ SAİTOFLUOĞLUBaşarılı
37MUSTAFATEMİZBaşarılı
38EBRUÇALIŞKANBaşarılı
39ÇİĞDEMSÜREKAKBULUTBaşarılı
40KEREMCANATARBaşarılı
41COŞKUNDEREBaşarılı
42ERKALKIYANÇİÇEKBaşarılı
43ÇETİNKONAŞBaşarılı
44ERHANKURTULUŞBaşarılı
45SAMİNAKKAŞÇIOĞLUBaşarılı
46BASETTEMİZBaşarılı
47TALHA YASİNYÖRÜKBaşarılı
48SERHANAKSÜYEKBaşarılı
49BAYRAMALEMDARBaşarılı
50HÜSEYİNALTIOKKABaşarılı
51PELİNAVCIBaşarılı
52BERNADAĞBaşarılı
53AYLİNDEMİRBaşarılı
54DORUKGENÇDALBaşarılı
55AHMETGÜRBULAKBaşarılı
56ÖZCANHACIOĞLUBaşarılı
57ÖZLEMMATPANBaşarılı
58RAİFMUSLUBaşarılı
59ŞADANMUSLUBaşarılı
60DİNÇEROKTAYBaşarılı
61EDİPÖZDENBaşarılı
62NİYAZİ REŞATÖZYARDIMCIBaşarılı
63YASEMİNTÜRKMENBaşarılı
64MÜSLÜMUZUNBaşarılı
65ALİRIZAUZUNBaşarılı
66BAHARÜLKERBaşarılı
67AHMETVEYİSOĞLUBaşarılı
68BÜLENTAYDOĞANBaşarısız
69SELÇUKALPBaşarısız
70NURİERKÖSEBaşarısız
71SİBELERTUĞRULBaşarısız
72NURCANYILMAZBaşarısız
73ATANERHATİPOĞLUBaşarısız
74AYSENDEMİRALBaşarısız
75EBRU İNCİYILDIRIMBaşarısız
76EZGİKORKMAZBaşarısız
77EBRUKÜÇÜKÇİTRAZBaşarısız
78FİLİZORĞUNBaşarısız
79AHMETKİRELBaşarısız