Pazartesi, Kasım 27, 2017

Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi hk Genelge


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı     :73421605-106.05
Konu   :Tek Pencere Sistemi-E-Devlet


GENELGE
(2017/14)

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği üzere 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının E2.3.1. numaralı “Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi” eylemi kapsamında “Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması” nın E-Devlet Kapısı'na alınmasına yönelik olarak karar alınmıştır.
Bu çerçevede, Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle hali hazırda https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere linki kullanılarak başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu doğrultuda; 27.09.2016 tarihli ve 2016/54 sayılı Genelge kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Ham Elmas Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. ve 7. maddeleri çerçevesinde düzenlenen "TPS-Bİ-0766-Uygunluk Yazısı", "TPS-Bİ-0894-Üyelik Yazısı (işlenmemiş altın ve gümüş)", "TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı altın ve gümüş)", "TPS-Bİ-0896-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart platin ve paladyum)", "TPS-Bİ-0897-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı platin ve paladyum)", "TPS-Bİ-0898-Üyelik Yazısı (kıymetli taşlar)",
26.04.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 19.02.2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen "TPS-BSTB-0850-Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri)",
21.09.2016 tarihli ve 2016/51 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 2 maddesi çerçevesinde düzenlenen "TPS-BSTB-0985-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi",
22.09.2016 tarihli ve 2016/52 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen "TPS-BSTB-0986-AR-GE ve Tasarım Merkezleri/Faaliyetleri/Projeleri Muafiyet Belgesi",
24.02.2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31/12/2016 tarih ve 29935 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1) Ek-3: İthalinde Belirli Kurumların Belge Düzenleyeceği Muhtelif Eşya Listesi-(f) çerçevesinde düzenlenen "TPS-ÇSGB-0855-Kontrol Belgesi",
27.09.2016 tarihli ve 2016/53 sayılı Genelge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/23) ve "Atık Yönetimi Yönetmeliği" çerçevesinde düzenlenen "TPS-ÇŞB-0857-Metal Hurda İthalatçı Belgesi", "TPS-ÇŞB-0900- Tehlikesiz Atık İhracat İzni", "TPS-ÇŞB-0901-Tehlikeli Atık İhracat İzin Yazısı",
27.04.2016 tarihli ve 2016/26 sayılı Genelge kapsamında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (2016/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) çerçevesinde "TPS-ÇŞB-0945-Atık İthalatı Uygunluk Yazısı", "TPS-ÇŞB-0946-Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı", "TPS-ÇŞB-0948-Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı", "TPS-ÇŞB-0949-Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı",
28.04.2016 tarihli ve 2016/34 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 15.06.2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0884- Yatırım Teşvik Belgesi", "TPS-EB-0885- Teminatlı Ön İzin Belgesi",
27.04.2016 tarihli ve 2016/28 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0931-İthalat Uygunluk Belgesi(Sınır Ticareti)", "TPS-EB-0932- Sınır Ticareti Belgesi(İhracat)",
27.04.2016 tarihli ve 2016/31 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2002/2 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0952-KSS İhracat Uygunluk Yazısı",
02.05.2016 tarihli ve 2016/39 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 12/07/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (İhracat:2008/12) sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in 2 nci maddesinin; (a) ve (b) bentleri çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0953- Bedelsiz İhracat İzni",
30.06.2016 tarihli ve 2016/47 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığınca 15.06.2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen "TPS-EB-0981-Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar)", "TPS-EB-0982-Teminatlı İthalat İzni(Tutar)",
04.10.2017 tarihli ve 2017/10 sayılı Genelge kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2017/1 sayılı İthalat Tebliği Ek:3 e maddesi ve 87/12028 karar sayılı Tüzük çerçevesinde düzenlenen "TPS-EGM-0860-İthalat Uygunluk Yazısı", "TPS-EGM-0861-İhracat Uygunluk Yazısı",
26.04.2016 tarihli ve 2016/24 sayılı Genelge kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde düzenlenen "TPS-ETKB-0867-PİGM Uygunluk Yazısı",
28.04.2016 tarihli ve 2016/35 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından 17.01.2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) çerçevesinde düzenlenen "TPS-GTB-0878-Dahilde İşleme İzni",
18.04.2016 tarihli ve 2016/18 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu'nun 128 ila 134 üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenen "TPS-GTB-0910-Geçici İthalat İzni",
21.04.2016 tarihli ve 2016/19 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu'nun 16 ıncı maddesi ile 2009/15481 sayılı BKK'nın 4 ila 12 inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen "TPS-GTB-0933 Nihai Kullanım İzni",
05.05.2016 tarihli ve 2016/41 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu'nun 123 ila 127 inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen "TPS-GTB-0971-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni",
18.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamasına İlişkin 2017/1 Sayılı Genelge çerçevesinde düzenlenen "TPS-GTB-0991-Takas İşlemleri Takip Formu",
11.10.2016 tarihli ve 2016/59 sayılı Genelge kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 çerçevesinde düzenlenen "TPS-GTHB-0858-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi", "TPS-GTHB-0879-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi", "TPS-GTHB-0880-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi", "TPS-GTHB-0881-Veteriner İlaç Hammadesi İthalat Uygunluk Belgesi",
27.04.2016 tarihli ve 2016/32 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği çervesinde düzenlenen "TPS-GTHB-0903-Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası)",
26.04.2016 tarihli ve 2016/22 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ile 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği çerçevesinde düzenlenen "TPS-GTHB-0906-Gübre İthalatçı Kayıt Belgesi", "TPS-GTHB-0912-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı", "TPS-GTHB-0913-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin Numune İthalat Yazısı", "TPS-GTHB-0915-Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı", "TPS-GTHB-0917-Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni", "TPS-GTHB-0960-Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi",
27.04.2016 tarihli ve 2016/29 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) çerçevesinde düzenlenen "TPS-GTHB-0934-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün)", "TPS-GTHB-0935- Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem)", "TPS-GTHB-0936-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün)", "TPS-GTHB-0937-Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün)", "TPS-GTHB-0938- Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan)",
28.09.2016 tarihli ve 2016/55 sayılı Genelge kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde düzenlenen "TPS-HM-0862-Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı",
27.04.2016 tarihli ve 2016/30 sayılı Genelge kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen "TPS-KTB-0865-Ekspertiz Belgesi",
07.10.2016 tarihli ve 2016/57 sayılı Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2014 tarihli ve 29222 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan“İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1) Madde 15” çerçevesinde düzenlenen "TPS-SHGM-0854-Uygunluk Yazısı",
07.10.2016 tarihli ve 2016/56 sayılı Genelge kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2016/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 19. maddesi çerçevesinde düzenlenen "TPS-SPK-0889-Uygunluk Yazısı",
27.10.2016 tarihli ve 2016/60 sayılı Genelge kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Radyasyon Güvenliği Tüzüğü'nün 14. ve 15. maddeleri, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği' nin 61. 62. 63. ve 66. maddeleri ile 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği'nin 15. maddesi çerçevesinde düzenlenen "TPS-TAEK-0852-Uygunluk Yazısı (Düşümlü)" ve "TPS-TAEK-0893-Uygunluk Yazısı (Tek Kullanım)"
Belgelerine ilişkin olarak Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 23.11.2017 tarihinden itibaren uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda söz konusu tarihten itibaren yukarda belirtilen belgelere ilişkin olarak yapılacak başvurular E-Devlet Kapısı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI


Bakan a.
Müsteşar

27 Kasım - 3 Aralık 2017 Petrokimyasal Ürünler Petkim(Reuters Verileri)

27 Kasım - 3 Aralık 2017

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**

MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
953-957
CIF NWE
304
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
711-713
CFR SE ASIA
179
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
739-741
FOB ARA
PCA 332
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
764-766
CFR SE ASIA
PCA 334
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
824-826
FOB ARA
PCA 375
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1888-1892
CIF MED
175
TOLUEN
TOLUENE
701.50 - 705.50
FOB ARA
PCA 324
TOLUEN
TOLUENE
734.50 - 736.50
CFR SE ASIA
PCA 326
HEKZAN
HEXANE
1284.50-1285.50
FOB ARA
PCA 376
WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
bilgi alınamadı
FOB RDAM

ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1331-1335
FOB NWE
239
1218-1222
CFR TURKEY
239
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1231-1235
FOB NWE
239
1098-1102
CFR TURKEY
239
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1225-1229
FOB NWE
239
1098-1102
CFR TURKEY
239
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1248-1252
FOB NWE
239
1108-1112
CFR TURKEY
239
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1012-1016
FOB NWE
239
878-882
CFR TURKEY
239
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1272-1276
FOB NWE
239
1108-1112
CFR TURKEY
239
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA

*   Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.11.2017 tarihli 29799029 sayılı tasarruflu yazısı (Ordino Hk.)T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :40216608-102.99
Konu :Ordino Hk.
23.11.2017 / 29799029
DAĞITIM YERLERİNE
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında bazı gümrük müdürlüklerince ordino talep edildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliği’nin, "Eşyanın teslimi" başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında;
"Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur." hükmüne de yer verilmiştir.
Ayrıca; gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
Bu çerçevede; gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordino, gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince aranmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır 
Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 
Genel Müdür V.

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2017/10973 (26.11.2017 t. 30252 s. R.G.)


Merhaba;


2005/8391 Sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararında 26.11.1017 tarih 30525 sayılı Resmi gazete de  yayımlanan  2017/10973 sayılı karar ile değişiklige gidilmiştir.

Değişiklik yapılan karar ile birlikte:

Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların indirimli teminat uygulamasından ihracat performansı esasına göre yararlandırılması sağlanması

-YYS sahibi firmalar veya belge /izin müraacat tarihinden önceki 2 takvim yılı içersinde herhangibir yıl asgari 25 milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan OKSB  sahibi imalatçı firmaların DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithallata 2 yıl süre ile bu ithalattan doğan verginin %1   teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verileceği

-Belge /İzin müraacat tarihinden önce 2 takvin yılı içersinde herhangibir yıl 5 milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan OKSB belgesi imalatçı firmaların DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithalatta 2 yıl süre ile bu ithalattan doğan verginin %5 teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verileceği

-OKSB belgesi sahibi firmaların DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithalatta bu ithalattan doğan verginin %10  teminat olarak  yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verileceği (oksb belgesi firmalar her durumda faydalanacaktır)

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanacak olan müeyideler ile saglanan hakların kötüye kullanılması durumununda yapılması gerekenler ,

İhracat taahhüdünün  kapatılması esnasında uygulanacak olan işlemlerin nasıl yapılacağı,

hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik yapılması hakkında karar ekteki gibidir.


Bilgilerinize sunarız.


Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2017/10973 (26.11.2017 t. 30252 s. R.G.)
Karar Sayısı : 2017/10973

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/8/2017 tarihli ve 86578 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar veya belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %1’inin,

b) Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 (beş) milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5'inin,

c) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,”
MADDE 2- Aynı Kararın 19 uncu maddesinin dördüncü, dokuzuncu, onbirinci, onbeşinci ve onaltıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, asıl işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan koşulları haiz firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.”

“Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin 6 ncı madde hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlık bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.”

“İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili Bakanlık bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni taahhüt kapatma işleminin Bakanlık bölge müdürlüğünce/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin 22 nci madde çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.”

“İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alman belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu maddede belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.”

“Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. Dahilde işleme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.”
MADDE 3- Aynı Kararın 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“19 uncu maddenin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, ikincil işlem görmüş ürünün ihraç edilmemesi halinde, ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı veya asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsiki aranır. Aksi takdirde, 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.”
MADDE 4- Aynı Kararın 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22- Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi,

b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılmaması, Yatırını Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmaması durumunda, bu kapsamdaki ithalat esnasında alınmayan vergi,

c) Belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması aşamasında belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

ç) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde % 10)’sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CİF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1’inden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

e) Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen belge/izin kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa- Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi,

f) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi,

g) Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer şekillerde de tevsik edilememesi halinde eşyanın ithalinde alınmayan vergi,

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.

İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin 20 nci madde kapsamında ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde vergisi ve cezaları ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.

Ayrıca,

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, belge/izin sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Firmaların bu fıkra kapsamında müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.”
MADDE 5- Aynı Kararın 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi veya eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde; bu beyannamenin veya beyanname eki belgelerin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde tahsil edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve bu beyanname ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında değerlendirmeye alınmaz.

Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikalini müteakiben Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüldüğü tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz. Ayrıca; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ancak, gümrük beyannamesi ve eki belgeler üzerindeki tahrifatın belge/izin sahibi firma tarafından yapılmadığının kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespiti kaydıyla, bu işlemin dahilde işleme rejimi çerçevesinde firmaya herhangi bir menfaat sağlamadığı ve yapılan ihracatın gerçek olduğunun tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi kapsamında ihracı gerçekleşmediği tespit edilen ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi. 22 nci madde hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının tespit edilmesi durumunda stokta bulunmayan eşya ile ilgili olarak 22 nci madde hükümleri uygulanır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı talihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz.

Bu maddede belirtilen hakların kötüye kullanıldığına ilişkin hallerin tespiti durumunda, ilgili belgeye/izne herhangi bir ek süre verilmez.
MADDE 6- Aynı Kararın 26 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alman teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca; iptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.

Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler ile Bakanlıkça belirlenecek kriterleri yerine getiren diğer kişiler için dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla tebliğ, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 7- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 22 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil);

a) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde, 22 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.

b) Belge/izinde kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılmış olması halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılır.

c) İthal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin olarak Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların yerine getirildiğinin tevsik edilememesi halinde, belgelerin/izinlerin ihracat taahhüdü, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (g)bendi çerçevesinde işlem yapılarak kapatılır. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.

ç) 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan haller dışında Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların ihlali halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

d) İthal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

e) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi veya beyanname eki belgeler hakkında 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.
MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
27/1/200525709
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
1.15/12/200526024
2.6/8/200626251
3.23/9/200626298
4.8/12/200626370
5.8/4/200826841
6.8/10/200827018
7.10/2/200927137
8.17/7/200927291
9.14/5/201027581
10.29/6/201027626
11.22/8/201027680
12.13/11/201027758
13.4/5/201228282
14.4/12/201228487
15.18/4/201428976
16.5/7/201529407
17.13/4/201629683
18.19/8/201629806

Salı, Kasım 07, 2017

6- 12 Kasım 2017 Petkim Fiyat Listesi.

6-12 Kasım 2017 Petkim

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
500-550
FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
900-950
FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)*   Kaynak: Petkim verileri                            
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean

2017-20 Sayılı Genelge-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDFT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
ACELE
Sayı : 85593407-156.06
Konu : 2017-20 Sayılı Genelge-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF
06.11.2017 / 29278287
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 03.11.2017 tarihli ve 85593407-156.06/00029226606 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazımızla Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılmasına yönelik tamamlanan çalışmalar neticesinde Gümrük İdareleri, Yükümlüler ve Bankaların takip edecekleri işlemleri ve uygulama esaslarını belirleyen 26.10.2017 tarihli, 2017/20 sayılı Genelge dağıtılmıştır.
Söz konusu Genelge'de, beyanname işlemlerinde belge ID kullanılması halinde muayene memurunca yapılacak kontroller ve gerekli işlemler düzenlenmiş olup bu kapsamda söz konusu Genelgenin tüm muayene memurlarına havalesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, alınan geri dönüşlerden, Genelge'nin uygulamasıyla ilgili transfer bildirim formlarına ilişkin Belge ID ve kağıt ortamda belge kullanımı ile ilgili bazı hususlarda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıda hususların dikkate alınması gerekmektedir;
- Genelge kapsamında hali hazırda servisleri hazır olan Bankalarca ithalat bedellerine ilişkin yükümlülere verilen Belge ID'ler beyanname işlemlerinde kullanılabilecektir.
- Evveliyatı itibariyle kağıt ortamda oluşturulmuş transfer bildirim formlarının beyanname işlemlerinde kullanılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.
- Kağıt ortamda transfer bildirim formu verilmesi ve beyanname işlemlerinde kullanımı Bakanlığımızca daha sonra bildirilecek tarihten itibaren gümrük idarelerince teyit işlemine tabi tutulacak olup hali hazırda bir teyit işlemi yapılmadan gümrük işlemlerinde kağıt formların kullanılması ve kabulü mümkün bulunmaktadır.
- Gerek servisleri hazır olmayan Bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle uygulamaya geçmeyen Bankalarca hali hazırda kağıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesi ve söz konusu belgelerin beyanname işlemlerinde kullanımı mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

Pazartesi, Kasım 06, 2017

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF 2017/20 GENELGE

Sayın Yetkili Merhaba;

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Genelge Yayımlanmışır.

Söz konusu Genelge uyarınca 06 Kasım 2017 tarihi itibariyle; 

İthalat bedelinin yurt dışına transfer edildiğinin tevsikini sağlayan  Transfer Bildirim Formlarına ait bilgilerin bankalarca elektronik olarak Bakanlığın sistemine aktarılarak, aktarılan bu ithalat bedeli transferine ilişkin bilgilerin ithalat beyannameleriyle elektronik ortamda ilişkilendirilmesi ve vadeli ithalat işlemlerinde Bakanlıkça tahsil edilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun BİLGE sisteminde elektronik olarak hesaplanması temin edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemi tarafından her bir Transfer Bildirim Formu için 23 haneli referans numarası üretilecek ve söz konusu Belge ID, Banka tarafından yükümlüye verilecektir.
23 haneli Belge ID numarasına sahip “0887 kodlu TBF” isimli doküman, yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

Bir Belge ID, transfer tutarını geçmemek kaydıyla birden fazla beyannamede kullanılabilecektir. Aynı gümrük beyannamesinde birden fazla Belge ID de kullanılabilecektir.
Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısı, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde proforma fatura tarih ve sayısı bankalara verilerek  ödeme talimatlarında belirtmesi gerektiği bildirilmiştir.

Antrepoda veya geçici depolama yerinde satış suretiyle devredilen KKDF’ye tabi eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilmesi halinde devralanın devredene yaptığı ödemenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce olması halinde peşin transfere ilişkin sahip olduğu Belge ID serbest dolaşıma giriş beyannamesinde beyan edilecektir.

Antrepoda devir olması durumunda devralınan eşyanın KKDF ödenmeden ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ithalat bedelinin eşyayı devreden tarafından yurt dışına transferinin antrepo beyannamesinin tescilinden sonra ancak devralan tarafından verilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması halinde ithalat bedelinin ödendiğine dair bankadan alınacak belgenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ekinde veya serbest dolaşıma giriş beyannamesinin muayene işlemleri bitmeden doğrudan devreden tarafından gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.

Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin uygulamaya geçilmesinden sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçmeyen Bankalar tarafından ithalat transferlerine ilişkin kâğıt ortamda düzenlenen Transfer Bildirim Formlarına ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında gümrük idaresince ilgili Bankadan teyit alınmak suretiyle gümrük işlemleri ikmal edilecektir.

2017/20 Sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğünün Genelgesi ekteki gibidir.

Bilgilerinize sunarım.
-----
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :85593407-010.06.01
Konu   :Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF
2017/20
GENELGE

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekilleri ile yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmaktadır. Bedelin ithalden önce ödendiği uluslar arası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden "peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekilleri ile yapılan ithalatlar KKDF kesintisine tabi olmamaktadır.
Bu kapsamda beyanname kapsamı eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğine ilişkin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılmamaktadır.
Bakanlığımız nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde; hâlihazırda ithalat bedelinin yurt dışına transfer edildiğinin tevsikini teminen kâğıt ortamda beyanname ekine eklenen Transfer Bildirim Formlarına ait bilgilerin bankalarca elektronik olarak Bakanlığımız sistemine aktarılması, aktarılan bu ithalat bedeli transferine ilişkin bilgilerin ithalat beyannameleriyle elektronik ortamda ilişkilendirilmesi ve vadeli ithalat işlemlerinde münhasıran Bakanlığımızca tahsil edilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun BİLGE sisteminde elektronik olarak hesaplanması temin edilmiştir.
KKDF’ye tabi olmayan "peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekillerine göre yapılan ithalat transferleri (söz konusu ödeme şekillerine göre yapılan transferlerin tamamı iş bu Genelge’de “Peşin Transfer” olarak ifade edilmektedir.) için düzenlenen Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına ilişkin bankalar, yükümlüler ve gümrük idarelerinin takip etmesi gereken işlemlere ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır.
A. Transfer Bildirim Formları Programının Kapsamı
Aşağıda belirtilen durumlarda bankalar tarafından Transfer Bildirim Formu düzenlenerek elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarılması ve yükümlü tarafından söz konusu Transfer Bildirim Formuna ilişkin iş bu genelgenin “C.Transfer Bildirim Formu (Belge ID)nun Oluşturulması” başlıklı bölümünde belirtilen Belge ID numarasının gümrük beyannamesinin ilgili bölümünde beyanı zorunludur.
1- Serbest bölgelerden yapılanlar dahil bir ithalat bedelinin tamamının veya bir kısmının gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edilmesi,
2- Gümrük antreposunda veya geçici depolama yerinde bulunan eşyanın satış suretiyle devredilmesini müteakip serbest dolaşıma girişi durumunda satış bedelinin tamamının veya bir kısmının gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde devredene transferinin gerçekleştirilmesi,
3- Gümrük Kanunu’nun 53 üncü maddesi uyarınca istisnai kıymetle beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden önce istisnai kıymete ilişkin ödemenin ihracatçının hesabına transferinin gerçekleştirilmesi.
B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
1- Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlığımıza aktarımı Bakanlığımız ile protokol imzalayan bankalar tarafından gerçekleştirilir.
2- Bankalar tarafından peşin bir ithalat transferi yapılmasını müteakip yükümlüden temin edilen bilgiler doğrultusunda ve yapılan işlemin niteliğine uygun olarak web servisler veya veri giriş ekranı (ara yüz) üzerinden transfere ilişkin bilgiler Bakanlık sistemine aktarılır.
3- Bakanlığımız ile protokol imzalamış olmakla birlikte iş bu genelgenin yayım tarihinde sistem entegrasyonunu henüz tamamlamamış Bankalar tarafından Transfer Bildirim Formları Bakanlığımıza veri giriş ekranı aracılığı ile aktarılır.
4- Sistem entegrasyonunu tamamlayan bankalar tarafından banka sistemlerinin 24 saatten uzun süre kesintiye uğraması durumu ile Bankaların sistemlerinin web servisler aracılığıyla Belge ID üretilmesine izin vermediği durumlar için veri giriş ekranı aracılığıyla Transfer Bildirim Formları Bakanlığımıza aktarılır.
5- Transfer Bildirim Formunda yer alan bilgilerde “İhracatçı Firma Unvanı” ve/veya “Transfer Yapılan Firma Unvanı” nın birden fazla olması durumunda her bir ihracatçı firma/transfer yapılan firma için ayrı Transfer Bildirim Formu düzenlenir.
6- Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde; yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısının, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde; proforma fatura tarih ve sayısının bankalara iletilmesi zorunludur. Yükümlülerce bankalara bildirilen fatura/proforma fatura bilgileri Transfer Bildirim Formunun “Fatura bilgisi” alanına standart bir şekilde (Fatura/Proforma Fatura No-Tarih şeklinde) girilir. Birden fazla fatura olması halinde tüm fatura bilgileri aralarına “virgül (,)” konulmak suretiyle fatura/proforma fatura sayı ve tarihleri girilir.
7- İthalat bedeli transferinin Transfer Bildirim Formu “Dövizin Kaynağı” bölümünde belirtilen birden fazla döviz kaynağından yapılması halinde her bir “Dövizin Kaynağı” türüne ilişkin ayrı bir Transfer Bildirim Formu düzenlenir.
8- İthalat bedeli transferinin farklı döviz türlerinde gerçekleşmiş olması halinde, her bir döviz türü için ayrı Transfer Bildirim Formu düzenlenir.
9- İthalat bedelinin yurt dışındaki ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarından sağlanan kredilerden ödenmesi halinde, Transfer Bildirim Formunun “Dövizin Kaynağı” kısmında “İhracat Kredi Kuruluşlarından” seçeneği seçilir. İthalat bedelinin bu kapsamda olmayan döviz kredisinden ödenmesi halinde ise “ Döviz Kredisi” seçeneği seçilir.
10- İthalat bedelinin Faktoring kuruluşu tarafından ödenmesi halinde, “Dövizin Kaynağı” kısmında “Faktoring” seçeneği seçilir, ”İthalatçı firma unvanı” alanına ithalatçıya ait bilgiler girilir.
11- Transfer Bildirim Formu düzenlenmesi aşamasında Bankalar tarafından bilinen tüm komisyon ve masraflar (BSMV dahil), yurt içi ve yurt dışı gider olarak ilgili alanlara kaydedilir. Söz konusu masraf ve komisyonların Transfer Bildirim Formu düzenlenmesi aşamasında tahakkuk etmesi yeterli olup tahsil edilmiş olması gerekmemektedir.
C. Transfer Bildirim Formu (Belge ID)nun Oluşturulması
1- Bankalarca elektronik ortamda gerekli ekranlara veri girişi sonrasında Transfer Bildirim Formuna ait bilgiler Bakanlık sistemine aktarılır.
2- Bakanlık sistemi tarafından her bir Transfer Bildirim Formu için 23 haneli ayrı bir referans numarası (Bakanlık tarafından her belgenin tekliğini sağlamak amacıyla üretilen Belge ID’dir.) üretilir. Söz konusu Belge ID, Banka tarafından yükümlüye verilir.
Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı
1- BİLGE sistemi genel bilgiler ekranında oluşturulan “Ödeme Şekli İşlemleri” isimli sekmede beyannamenin fatura tutarı kadar olmak üzere her bir ödeme şeklinden ne tutarda ödeme yapılmış/yapılacak ise uygun ödeme şekli ve tutar bilgileri beyan edilir.
2- BİLGE sisteminde, ayrıca her kalemde bir ödeme şekli ve tutarı bilgisi, eşyanın ithaline ilişkin genel bilgiler kısmında beyan edilen ödeme şekilleri ve tutar bilgilerine uygun olarak beyan edilir.
3- Beyannamede vadeli ithalattan doğan ve yükümlü sorumluluğunda beyanı gereken KKDF tutarı ayrıca sistem tarafından da hesaplanır.
4- Genel bilgiler ekranındaki ödeme şekilleri içinde peşin ve vadeli olarak farklı ödeme türlerinin olması diğer bir ifadeyle ithalat bedelinin bir kısmının peşin bir kısmının ise vadeli olması halinde; eşya bedelinin vadeli kısmı (KKDF matrahı) üzerinden hesaplanan KKDF tutarının beyannamenin tüm kalemlerine fatura tutarları oranında dağıtılarak beyanı zorunludur.
5- Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halinde ödeme şekline bakılmaksızın ilgili kaleminde zorunlu olarak KKDF muafiyet kodu (KKDFM) seçilir ve KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılır.
6- Gerek genel bilgiler ekranında gerek kalemde ödeme şekli beyanı ile KKDF’nin beyanına ilişkin yönlendirici mahiyette EK-1’deki örnekler dikkate alınır.
D. Transfer Bildirim Formu (Belge ID)nun Beyannamede Kullanımı
1- Transfer Bildirim Formuna ilişkin 23 haneli Belge ID, tüm ithalat beyannamelerinde ve yalnızca “Peşin”, “Vesaik Mukabili” ve “ Akreditif” ödeme şekillerinin seçildiği kalemlerde kullanılır.
2- 23 haneli Belge ID numarasına sahip “0887 kodlu TBF” isimli doküman, (Örnek Referans No: 17000000100887000000001/1 şeklinde) yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Sistemde bu numaraya göre kontrol/düşüm/onay yapılır.
3- Bir Belge ID, transfer tutarını geçmemek kaydıyla birden fazla beyannamede kullanılabilir. Aynı gümrük beyannamesinde birden fazla Belge ID de kullanılabilir.
E. Transfer Bildirim Formlarına İlişkin Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
1- Beyanname işlemlerinde Belge ID kullanılması durumunda ayrıca kâğıt ortamda Transfer Bildirim Formu aranmaz.
2- Muayene işlemleri esnasında muayene memuru tarafından “Transfer Bildirim Formu Görüntüleme” ekranından Transfer Bildirim Formu görüntülenir, Transfer Bildirim Formunda ve beyannamede yer alan bilgiler kontrol edilir. Muayene memurunca yapılan kontrol sonucunda KKDF doğduğu ancak beyannamede beyan edilmediği tespit edilirse beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili için gerekli işlemler yapılır.
3- KKDF beyan edilmeyen kalemlere ilişkin muayene memuru tarafından muayene işlemleri sırasında KKDF mevzuatı uyarınca muafiyet veya istisna olup olmadığı kontrol edilecek ve buna göre işlemler gerçekleştirilecektir.
4- İstisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyana konu istisnai kıymete ilişkin ödemenin süresi içinde yapılıp yapılmadığı, muayene memuru tarafından Belge ID ve fatura bilgilerinden kontrol edilir ve gerekli işlemler yapılır.
F- Transfer Bildirim Formu Sorgulama ve İptal İşlemleri
1- Elektronik sistemde gümrük idareleri ve bankalar tarafından “Transfer Bildirim Formu Sorgulama” ekranına Belge ID veya Tekil ID girilmek suretiyle ilgili Transfer Bildirim Formunun hangi gümrük idarelerinde ve hangi beyannamelerde kullanıldığı sorgulanabilir.
2- Belge ID üretilmiş bir Transfer Bildirim Formuna ilişkin bilgilerde değişiklik olması durumunda, bankalar tarafından Belge ID sorgulanarak söz konusu formun bir beyannamede kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Belge ID bir beyannamede kullanılmamışsa söz konusu form “Transfer Bildirim Formu İptal İşlemleri” ekranından ilgili Banka tarafından iptal edilerek yeni bir Belge ID üretilir ve yükümlüye verilir.
3- Belge ID üretilmiş bir Transfer Bildirim Formuna ilişkin bilgilerde değişiklik olması durumunda, bankalar tarafından Belge ID sorgulaması sonucunda ilgili formun beyannamede kullanıldığının anlaşılması halinde söz konusu Belge ID’de değişiklik/güncelleme yapılamaz, konuya ilişkin beyanname/beyannamelerin tescil edildiği gümrük müdürlüğü/müdürlüklerine yazılı olarak bildirimde bulunulur.
4- Belge ID üretilmiş bir ithalat işlemine ilişkin gerçekleştirilen peşin transferin bir kısmının ya da tamamının iptal edildiği, uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar ismi gibi nedenlerle transferin gerçekleştirilemediği, transferin ithalatçının hesabına iade edildiği durumlarda konu hakkındaki düzenlemelerin belirlediği şartlar doğrultusunda geri gelen peşin ithalat bedelinin, geldiği tarihi takip eden günden itibaren belirlenmiş süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir. Bahsi geçen durumlarda bankalar tarafından ilgili Belge ID sorgulanarak söz konusu Belge ID’nin beyannameye konu olarak bir gümrük işleminde kullanılmamış olması durumunda ilgili Banka tarafından Belge ID iptal edilir. Eğer Belge ID bir gümrük beyannamesine konu olmuş ise, KKDF açısından değerlendirme yapılmak üzere ithalatın yapıldığı Gümrük Müdürlüklerine ilgili Banka tarafından EK-2’de örneği yer alan yazı ile bildirim yapılır.
G. Özellikli Durumlar
1- Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferleri ile söz konusu işlemlere ilişkin Türkiye’deki banka şubesinden transfer yapılması durumunda elektronik ortamda Transfer Bildirim Formu (Belge ID) üretilmez, bu işlemlere ilişkin Transfer Bildirim Formu kâğıt olarak düzenlenir. 2011/16 sayılı Genelge çerçevesinde serbest bölgelerde faaliyet gösteren herhangi bir firmayla ortaklık veya merkez-şube ilişkisi içinde bulunan firmaların ithalat işlemlerinde yurt dışındaki asıl ihracatçıya ödeme yapıldığına dair durumun tevsikini teminen yükümlü tarafından kağıt formun gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
2- Antrepoda veya geçici depolama yerinde satış suretiyle devredilen KKDF’ye tabi eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilmesi halinde devralanın devredene yaptığı ödemenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce olması halinde peşin transfere ilişkin sahip olduğu Belge ID serbest dolaşıma giriş beyannamesinde beyan edilir.
Bu kapsamda, devralınan eşyanın KKDF ödenmeden ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ithalat bedelinin eşyayı devreden tarafından yurt dışına transferinin antrepo beyannamesinin tescilinden sonra ancak devralan tarafından verilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması halinde ithalat bedelinin ödendiğine dair bankadan alınacak belgenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ekinde veya serbest dolaşıma giriş beyannamesinin muayene işlemleri bitmeden doğrudan devreden tarafından gümrük idaresine sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede, KKDF yönüyle tesis edilecek işlemlere ilişkin muayene memurunca 2011/16 sayılı Genelge doğrultusunda gerekli kontrol ve işlemler tesis edilecektir.
3- Transfere ilişkin Belge ID üretilmesinden sonra oluşan masraf ve komisyonlar için Bankalar tarafından Transfer Bildirim Formu Sorgulama ekranından ilgili Belge ID’nin bir ithalat işleminde kullanılıp kullanılmadığı sorgulanır, beyannameye konu olarak bir gümrük işleminde kullanılmamış olması durumunda ilgili Banka tarafından Belge ID iptal edilir ve yeni bir Belge ID üretilir. Transfer Bildirim Formu bir beyannamede kullanılmışsa; ilgili masraf ve komisyonların gümrük idaresine bildirimi yükümlünün sorumluluğunda olmakla birlikte bankalar tarafından ilgili gümrük müdürlüklerine de bildirim yapılır.
H. Çeşitli Hükümler
1- Gerek web servisler gerek veri giriş ekranı aracılığıyla Belge ID üretilmiş olması halinde kâğıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmez ve gümrük idarelerince beyanname ekinde kağıt belge aranmaz.
2- Bu Genelgenin yayım tarihi itibariyle sistem kullanımına hazır olan Bankalarca, peşin ithalat transferlerine ilişkin transfer bildirim formları elektronik ortamda Bakanlık sistemlerine aktarılır ve üretilen Belge ID’nin gümrük beyannamesinde beyanı zorunludur.
3- Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin uygulamaya geçilmesinden sonra Bakanlığımızca belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçmeyen Bankalar tarafından ithalat transferlerine ilişkin kâğıt ortamda düzenlenen Transfer Bildirim Formlarına ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında gümrük idaresince ilgili Bankadan teyit alınmak suretiyle gümrük işlemleri ikmal edilir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar


EKLER:
1- Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler
2- İade Edilen Transfere İlişkin Gümrük İdaresine Yapılacak Bildirim Yazısı Örneği


EK-1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler

Örnek 1: Ödeme Şekillerinin Ana Bilgiler ve Kalemde Beyanı
Toplam fatura tutarı 320 USD olan ve farklı ödeme şekillerine konu bir ithalat işleminin ödeme şekilleri beyanı ana bilgilerde ve kalemlerde uyumlu olmak kaydıyla aşağıdaki gibi beyan edilebilir.

Ana Bilgilerde
Beyan edilen
Ödeme Şekli
Toplam Tutar
Kalem No
Kalemde Seçilen
Ödeme Şekli
Kalem Fatura
Tutarı
1(Mal Mukabili)
90
1
1
10
2
1
20
3
1
60
3 (Vesaik
Mukabili)
50
4
3
20
5
3
30
7 (Bedelsiz)
80
6
7
80
11(Özel Takas)
100
7
11
100

320


320

Tutar bilgileri USD cinsinden örneklendirilerek yazılmıştır.

Örnek 2: Toplam fatura tutarı 1000 USD olan ödeme şekli %50 peşin, %50 mal mukabili (vadeli) olan ve tek kalemden (GTİP) oluşan eşyanın ödeme şeklinin beyanı

Ana Bilgilerde
Beyan edilen
Ödeme Şekli
Toplam Tutar
Kalem No
Kalemde Seçilen
Ödeme Şekli
Kalem Fatura
Tutarı
1(Mal Mukabili)
500
1
1
500
2 (Peşin)
500
2
2
500
Tutar bilgileri USD cinsinden örneklendirilerek yazılmıştır.

Örnek 3: Toplam fatura tutarı 1000 USD olan ödeme şekli %50 peşin, %50 mal mukabili(vadeli) olan, kıymeti 700 USD olan 1213 pozisyonunda ve kıymeti 300 USD olan 8517 pozisyonundaki eşyanın ödeme şeklinin beyanı

Ana Bilgilerde
Beyan edilen
Ödeme Şekli
Toplam Tutar
Kalem No
Kalemde Seçilen
Ödeme Şekli
Kalem Fatura
Tutarı
1(Mal Mukabili)
500
1 (1213 GTİP)
1
200
2 (8517 GTİP)
1
300
2 (Peşin)
500
3 (1213 GTİP)
2
500
Tutar bilgileri USD cinsinden örneklendirilerek yazılmıştır. Kıymeti yüksek olan GTİP’ten ilave bir kalem açılarak, ödeme türlerinin kalemde uygun tutarda beyanı yapılır.

Veya aşağıdaki gibi beyana konu olabilir;

Ana Bilgilerde
Beyan edilen
Ödeme Şekli
Toplam Tutar
Kalem No
Kalemde Seçilen
Ödeme Şekli
Kalem Fatura
Tutarı
1(Mal Mukabili)
500
1 (1213 GTİP)
1
500
2 (Peşin)
500
2 (1213 GTİP)
2
200
3 (8517 GTİP)
2
300
Tutar bilgileri USD cinsinden örneklendirilerek yazılmıştır. Kıymeti yüksek olan GTİP’ten ilave bir kalem açılarak, ödeme türlerinin kalemde uygun tutarda beyanı yapılır.

Örnek 4: Aynı zamanda sistem tarafından hesaplanan ve beyanname kalemlerine dağıtımı yapılan KKDF’nin beyan usulü

- Toplam fatura tutarı 500 USD olan bir ithalat işleminin aşağıdaki şekilde farklı ödeme şekilleri beyanına tabi olması durumunda aynı zamanda sistem tarafından hesaplanan KKDF’nin kalemlerde beyanı tablodaki gibi yapılır.

Ana Bilgilerde
Beyan edilen
Ödeme Şekli
Toplam Tutar
(USD)
Kalem
No
Kalemde
Seçilen
Ödeme
Şekli
Kalem
Fatura Tutarı
(USD)
Beyan Edilecek
KKDF Hesabı
Kalemde
Beyan Edilen
KKDF Tutarı
(USD)
1(Mal
Mukabili)
90
1
1
10
10x0,8437x0,06
0,51
2
1
20
20x0,8437x0,06
1,01
3
1
60
60x0,8437x0,06
3,04
3 (Vesaik
Mukabili)
50
4
3
20
20x0,8437x0,06
1,01
5
3
30
30x0,8437x0,06
1,52
6 (Vadeli
Akreditif)
180
6
6
180
180x0,8437x0,06
9,11
7 (Bedelsiz)¹
80
7
7
80
-
-
11(Özel Takas)
100
8
11
100
100x0,06
6
Peşin
Ödemeler
Toplamı
50 (Vesaik mukabili ödeme şeklindeki tutardan oluşur)
Bir beyannamede Peşin ödemeler toplamı; 2, 3 ve 12 no.lu ödeme şekillerinin toplamından oluşur.
Vadeli
Ödemeler
Toplamı
270 ( 90+180) Mal mukabili ve Vadeli akreditif tutarlarının toplamından oluşur.
Bir beyannamede Vadeli ödemeler toplamı; 1-6-13-14-15-16-17 no.lu ödeme şekillerinde beyan edilen tutarların toplamından oluşur.
Takas
Ödemeler
Toplamı
100
( Yalnızca Özel Takas tutarlarının toplamıdır.)
Özel takas peşin veya vadeli ödemeler toplamından ayrı olarak kendi içinde değerlendirilir ve KKDF beyanı müstakil olarak yapılır. Ancak takas işleminin 2017/1 sayılı Genelge kapsamında izne tabi olması halinde beyan edilen KKDF teminata bağlanarak işlem yapılır.
KKDF Tutarı
270*0,06=16,2
USD
Ana ekranda Vadeli ödemeler toplamı için hesaplanan KKDF tutarı (16,2 USD), Vadeli Ödemeler Toplamı/Peşin+Vadeli Ödemeler Toplamı oranının (270/320=0,8437) peşin ve vadeli kalem kıymetleriyle ve yasal KKDF oranı ile çarpımı suretiyle dağıtılarak beyan edilir.
Takas KKDF
Tutarı
100*0,06= 6 USD
Özel takas olarak beyan edilen kalemlerin kıymetinin yasal KKDF oranı ile çarpımı suretiyle bulunan tutar beyan edilir.
¹ Bedelsiz ödeme şekli peşin veya vadeli olarak değerlendirilmediğinden peşin ve vadeli toplamlarına katılmaz.

Örnek 5: Toplam fatura tutarı 1000 USD olan ödeme şekli %50 peşin, %50 mal mukabili (vadeli) olan, kıymeti 700 USD olan 1213 pozisyonunda ve kıymeti 300 USD olan 8517 pozisyonundaki eşyanın KKDF beyanı

Ana Bilgilerde
Beyan edilen
Ödeme Şekli
Toplam Tutar

Kalem
No
Kalemde
Seçilen
Ödeme
Şekli
Kalem
Fatura Tutarı
(USD)
Beyan Edilecek
KKDF Hesabı
Kalemde
Beyan Edilen
KKDF Tutarı
(USD)
1(Mal Mukabili)
500
1 (1213 GTİP)
1
200
200x0,5¹x0,06
6
2 (8517 GTİP)
1
300
300x0,5x0,06
9
2 (Peşin)
500
3 (1213 GTİP)
2
500
500x0,5x0,06
15
¹ 0,5 oranı; Vadeli Ödeme Toplamı/Peşin+Vadeli Toplamı (500/1000) oranlamasından oluşmaktadır.

EK-2: İade Edilen Transfere İlişkin Gümrük İdaresine Yapılacak Bildirim Yazısı Örneği

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
...................GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ


Banka Referansı:
İthalatçı Adı/Unvanı:
İthalatçının Vergi Kimlik Numarası:
İthalatçının Adresi:
Transfer Edilen Tutar/Döviz Cinsi:
İhracatçı Firma Unvanı:
Transfer Yapılan Firma Unvanı:
Transfer Bildirim Formu Tarihi/Sayısı/ID Numarası:
Gümrük Beyannamesi Tarih ve Sayısı :Yukarıda ayrıntısı yazılı olan ithalat işlemi ile ilgili mal bedeli transferi ……….. tarihinde Bankamızca gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, ……….... tarihinde transfer tutarının tamamı/………………..’lık kısmı iade edilmiştir.
Söz konusu bedelin ………. tarihinde ……... referans ile yeniden transferi gerçekleştirilmiştir. (*Yeniden transfer yapılmamışsa bu bölüm yazılmayacaktır.)
Bilgilerinize sunarız.