Çarşamba, Mayıs 22, 2019

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLAN EŞYADA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULAMASI
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14 Mayıs’ta yayınlandığı ekte tam metni olan yazılarında gümrük vergilerinden muaf olan eşyalarda ek mali yükümlülük uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Bahse konu yazıda özetle;
’’İlgili mevzuatta sadece gümrük vergisi muafiyetini içeren bir hüküm bulunması halinde, ek mali yükümlülüğün gümrük vergisi olarak değerlendirilemeyeceği hususu dikkate alındığında, ithal işlemlerinde ek mali yükümlülükten muafiyet uygulanmayacaktır. Ancak, ilgili mevzuat hükümlerinde gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden ya da gümrük vergilerinden muafiyet tanındığı belirtilmiş ise, bu kapsamda yapılan ithalat işlemleri ek mali yükümlülükten de muaf olacaktır’’ şeklinde açıklanmıştır.

Dolayısıyla gümrük vergilerinden muaf olan eşyalar için ithalat esnasında ihracatçı beyanı, menşei belgesi, tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanı için gerekli olan menşei tevsiki evrakları aranılmayacaktır.
 


Pazartesi, Mayıs 20, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :20 MAYIS 2019 - 26 MAYISReuters tarafından yayınlanan 20 Mayıs – 26 Mayıs arası tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları aşağıda mevcuttur, bilgilerinize sunulur.
 Cuma, Mayıs 17, 2019

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ / İHRACAT GENELGESİ


                  
Hatırlanacağı üzere, 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması diğer bir ifadeyle Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu kılınmış ve uygulamanın 6 ay süresince (04.03.2019 tarihine kadar) geçerli olacağı düzenlenmiştir.
Bu Tebliğ uygulama süresi daha sonra yapılan düzenleme ile 6 ay uzatılmıştır. Buna göre, düzenleme 04.09.2019 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.
                                                                                                                         
Ayrıca ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin T.C. Merkez Bankası Genelgesinde 10 Mayıs itibariyle değişiklikler yapılmış olup derç edilen yeni fıkralar aşağıda yer almaktadır.
-İhracat Bedelinin tahsili başlıklı 8.maddesine yeni fıkra eklendi;

"(7) İhracatçı firma dışındaki ithalatçı, tedarikçi, aracı vb. olan Türkiye’de yerleşik farklı firmaların yurt içi hesaplarına gönderilen ihracat bedellerinde; yurt dışından ihracat bedeli tutar kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla; anılan firmaların yurt içi hesaplarından döviz veya Türk parası cinsinden ihracatçının hesabına yapılan havalelerin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür."

-Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri  başlıklı 12.maddesinin 4.fıkrasına aşağıdaki ekleme yapıldı;

"İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak alışının yapılması, serbest tasarruf edilen dövizin yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ve başka bir bankaya yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla mümkündür"Salı, Mayıs 14, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :13 MAYIS 2019 - 19 MAYIS


Reuters tarafından yayınlanan 13 Mayıs – 19 Mayıs arası tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları aşağıda mevcuttur, bilgilerinize sunulur.Cuma, Mayıs 10, 2019

İTHALAT REJİMİ KARAR I EK KARAR / GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ / GÜNCEL ÜLKE LİSTESİ


‘’Örneği aşağıda olan bugün ki Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tercihli tarife uygulamasından yararlanılan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ülkeler listesi (ek 4 ) güncellenmiştir.

Buna göre Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYU) listesinden:*Fildişi Sahilleri * Gana * Paraguay * Svaziland ülkeleri çıkarılmış olup (FORMA kapsamından çıkarılmıştır) , Samoa eklenmiştir (FORMA kapsamına alınmıştır).

Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri (ÖTDÜ) listesi yeniden eklenmiştir.

İlgili kararda ayrıca en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde karar hükümlerinin uygulanmayacağı şeklindeki geçici madde bulunmaktadır.
 Çarşamba, Mayıs 08, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI İHRACAT ÖN İZİN (DÜŞÜMSÜZ) BELGESİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (T.P.S.) ÜZERİNDEN VERİLMESİ


“İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ”, "96/31 sayılı “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ”, "Birleşmiş Miletler 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi", "Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler 1971 Sözleşmesi" ve "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Sözleşmesi" kapsamı uyarınca yer alan eşyaların ihracı için ((Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve düşümsüz olarak birden fazla sayıda ihracat beyannamesinde kullanılacak olan ön izin belgesinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1016 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Düşümsüz)" başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sisteminde yapılmasına ait Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2019/17 Sayılı Genelge örneği aşağıda yer almaktadır.
 


Salı, Mayıs 07, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :6 MAYIS 2019 - 12 MAYISReuters tarafından yayınlanan 6 Mayıs – 12 Mayıs arası tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları aşağıda mevcuttur, bilgilerinize sunulur.Çarşamba, Nisan 24, 2019

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İTHALAT İŞLEMLERİNE KONU OLAN EŞYALARA İLİŞKİN GTİP LİSTESİ23 Nisan itibariyle yürürlüğe giren varış öncesi ithalat işlerine tabi tutulacak olan eşyalara ilişkin g.t.i.p. listesi Ticaret Bakanlığınca yayınlanmış olup http://ggm.ticaret.gov.tr/data/5cbdd698ddee7d7a6cd51dd2/ek-1%20var%C4%B1%C5%9F%20%C3%B6ncesi%20g%C3%BCmr%C3%BCk%20i%C5%9Flemlerinden%20yararlanacak%20e%C5%9Fya%20listesi_22.04.2019.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuruya ilişkin şartlar aşağıda yer almaktadır.

-Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (Y.Y.S.) sahibi firmalar doğrudan tebliğ kolaylıklarından yararlanacaktır,

-Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilecektir,

-Varış öncesi gümrükleme izni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin özet beyan ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerekir, başka bir deyişle konşimentoda düşümlü ithalat yapılamaz,


Y.Y.S. harici firmaların ekte yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle beraber Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak izin talebinde bulunabilirler;

-Tebliğ kapsamında sağlanan kolaylıklardan yaralanmak için başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne izin başvurusunda bulunacaktır

-İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.

-Başvuru şartları arasında firmanın bazı ekonomik ve güvenlik kriterlerine sahip olması gerekiyor;

a-) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

b-) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi,

c-) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,

d-)Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

e-)Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının tebliğde belirlenen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması

f-)Yeminli mali müşavir tarafından tebliğ kapsamındaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması


Perşembe, Nisan 18, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI KAYIT BELGELERİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (TPS) ÜZERİNDEN VERİLMESİ


‘’Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/4) uyarınca ithali izne tabi eşyalar için (Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi (Tek Pencere Sistemine) alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1017 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi’nin başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler Tek Pencere Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bildiği üzere söz konusu kayıt belgesi dağıtıcı firma tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen akabinde özet beyan yada antrepo beyannamesi kapsamında gümrükte devir işlemine tabi tutulduktan sonra ithal edilen söz konusu izne tabi eşyalar için kullanılmaktadır.

Konuya ilişkin Genelge örneği aşağıda mevcuttur.

Cuma, Nisan 12, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI İHRACAT PERMİSİ İZİNLERİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (T.P.S.) ÜZERİNDEN VERİLMESİ1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında yer alan şyaların (Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) ihracı/transiti izne tabi olanlar için Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ihraç permisi izinleri Tek Pencere Sistemine (T.P.S.) alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1015 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi’’ başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sisteminde yapılmasına ait Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2019/13 Sayılı Genelge örneği aşağıda yer almaktadır.


Çarşamba, Nisan 10, 2019

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İTHALAT İŞLEMLERİ / 23 NİSAN 2019 TARİHİNDE BAŞLIYORBilindiği üzere geçtiğimiz yıl birkaç gümrük idaresinde pilot uygulaması yapılan denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın varış yapmadan önce rejim beyanında bulunulması hususunda 23 Ocak tarihli Resmi Gazete de Gümrük Genel Tebliğ yayınlanmıştı. Tebliğ ana hatlarıyla aşağıda mevcuttur. Uygulama ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanarak sanayici firmaların zaman ve maliyet açısından daha rekabetçi bir konuma gelmesi amaçlanmaktadır. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce  8 Nisan’da yayınlanan 2019/12 sayılı Genelge ise başvuru formu ve detayları bildirilmiştir. Ancak henüz başvuruya konu olacak eşya/g.t.i.p. listesi Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanmamış olup ilerleyen günlerde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacaktır. Resmi Gazete de yayınlanan söz konusu Gümrük Genel Tebliğ ve Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019/12 sayılı Genelge tam metni ekte yer almaktadır.

-Söz konusu uygulama 23 Nisan’da yürürlüğe giriyor,

-Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (Y.Y.S.) sahibi firmalar doğrudan tebliğ kolaylıklarından yararlanacaktır,

-Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilecektir,

-Varış öncesi gümrükleme izni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin özet beyan ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerekir, başka bir deyişle konşimentoda düşümlü ithalat yapılamaz,

-Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya daha sonraki tarihlerde Genel Müdürlükçe belirlenerek ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır,


Y.Y.S. harici firmaların ekte yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle beraber Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak izin talebinde bulunabilirler;

-Tebliğ kapsamında sağlanan kolaylıklardan yaralanmak için başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne izin başvurusunda bulunacaktır

-Başvuru formu ile başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeler Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır,

-İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.

-Başvuru şartları arasında firmanın bazı ekonomik ve güvenlik kriterlerine sahip olması gerekiyor;

a-) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

b-) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi,

c-) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,

d-)Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

e-)Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının tebliğde belirlenen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması

f-)Yeminli mali müşavir tarafından tebliğ kapsamındaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması


- İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür.                           

Salı, Nisan 09, 2019

İHRACATTA KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASI‘’Kağıtsız ihracat beyanname uygulamasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerince yazı paylaşılmış olup detayları aşağıda yer almaktadır. Ayrıca Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde 8 Nisan , Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde 9 Nisan'dan itibaren   10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde  kağıtsız ihracat beyannamesi pilot uygulamasının başlayacağı duyurulmuştur. Konuya ilişkin yazı tam metni ekte yer almaktadır.

Uygun görmeniz halinde firmalarımız ile paylaşılmasında fayda vardır.

30 Nisan tarihine kadar;

-Gümrük Beyannamesine eklenmesi gereken belgeler halihazırda olduğu gibi TPS üzerinden veya kağıt ortamından sunulmaya devam edecektir,

-Kağıt ortamında alınan belgeler tarama yöntemi ile de beyanname ile ilişkilendirilecektir

-Dilekçeler hem kağıt ortamda hem de BİLGE sistemine e-dilekçe olarak iletilecektir,

-Belgelerin taranmasında sistemsel bir sorunla karşılaşılması durumunda, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen işlemler sistem üzerinde kağıt ortamında sunulan ekler dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır,


30 Nisan tarihinden sonra;

-Kağıt ortamda belge ve dilekçe ibraz edilmeyecek,

-Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler TPS üzerinden sunulmaya devam edecek veya kağıt ortamında belge alınan belgeler tarama yöntemi ile beyanname ile ilişkilendirilecektir,

-Dilekçeler BİLGE Sistemine e-dilekçe ile aktarılacak,


Bilgilerinize sunulur


 Pazartesi, Nisan 08, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :8 NİSAN- 14 NİSAN 2019


Reuters tarafından yayınlanan 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları ekte mevcuttur, bilgilerinize sunulur.

2019/11 SAYILI GENELGE-TPS-Taahhütname
2019/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında olan aşağıda eşya listesi bulunan ürünlerin ithalatı esnasında yükümlüce / ithalatçı firma tarafından düzenlenen ıslak kaşeli imzalı taahhütname uygulaması Tek Pencere Sistemi (T.P.S.) kapsamına alınmıştır.

Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacak.


Konuya ilişkin 2019/11 sayılı Genelge ekte mevcuttur.


EŞYA LİSTESİ

G.T.P.
Eşyanın Tanımı
8414.30
Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)EŞYA LİSTESİ

G.T.P.
Eşyanın Tanımı
3305.30.00.00.00
Saç spreyleri
3307.10.00.90.11
Yalnız traş jelleri
3307.10.00.90.19
Yalnız traş köpükleri
3307.20.00.00.00
Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00
Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05
Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08
Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3909.50.90.00.00
Diğerleri
3910.00
Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10
Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)


 

Perşembe, Nisan 04, 2019

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

‘’İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Merkez Bankası Genelgesinde değişiklik yapıldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısına istinaden; İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler başlıklı 22.maddesinin birinci fıkrasına  "5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri" eklendi.

Genelgedeki bu değişikliğe göre " 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri" nde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakıldı.’’Salı, Nisan 02, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROL BELGELERİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (TPS) ÜZERİNDEN VERİLMESİ‘’Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/4) uyarınca ithali izne tabi eşyalar için (Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen kontrol belgesinin (Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1013 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrol Belgesi" başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sisteminde yapılmasına ilişkin ekte örneği olan 2019/10 sayılı Genelge yayımlanmıştır.’’
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :1 NİSAN- 7 NİSAN 2019


‘’Reuters tarafından yayınlanan 1-7 Nisan tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları ekte mevcuttur, bilgilerinize sunulur.’’

 


Pazartesi, Nisan 01, 2019

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK VE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARINDA TEDARİKÇİ BEYANI VE İHRACATÇI BEYANININ SONRADAN VERİLMESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ekte örneği olan yazısı ile ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük uygulamaları kapsamında gerek ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen tedarikçi beyanı veya ihracatçı beyanı ile başvurularak geri verme talebinde bulunulması mümkün bulunmadığına dair Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne bilgi verilmiştir.


Perşembe, Mart 28, 2019

DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK AZAMİ ÜCRET TARİFESİ‘’Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2019/8 Sayılı Genelge ile deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili hizmetlerden alınacak azami ücret tarifesi detayları yayınlanmış olup örneği ekte yer almaktadır. İlgili genelge ile fiyat üst limitleri belirlenerek kimi liman işletmelerinde kontrolsüz fiyat uygulamalarından ötürü gabine varan haksız fiyatların önüne geçilmesi ve gümrüklerde ithalat & ihracat yapan sanayici  ve ticaret erbaplarının mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir.’’

Çarşamba, Mart 27, 2019

İHRACATTA KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASI 30 NİSAN'DA BÜTÜN GÜMRÜKLERDE BAŞLIYOR
’Geçtiğimiz hafta ilk bilgilerini aktarmış olduğumuz ‘’ihracatta kağıtsız beyanname uygulaması’’ test denemeleri yapılmış olup 30 Nisan’dan itibaren bütün gümrük idarelerinde uygulamaya geçeceği Ticaret Bakanlığı’nca bugün düzenlenen İhracatta Dijital Gümrük Toplantısında (https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/gumruklerde-yeni-donem-4149172/) Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN tarafından duyurulmuştur.


Konuya ilişkin ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce de yükümlü bilgilendirme kılavuzu yine bugün yayınlanmış olup örneği ekte yer almaktadır.’’
Salı, Mart 26, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM: 25-31 MART 2019‘’Reuters tarafından yayınlanan 25-31 Mart tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları ekte mevcuttur, bilgilerinize sunulur.’’