Pazartesi, Kasım 30, 2015

Gemlik Gümrük Müdürlüğünün 13.11.2015 tarihli 11713354 sayılı yazısı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi)

Gemlik Gümrük Müdürlüğünün 13.11.2015 tarihli 11713354 sayılı yazısı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 75098277-173
Konu : Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi
BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Barbaros Cad. Eserkent Sitesi B Blok No:8 D:l, Nilüfer/Bursa

21.12.2015 tarihinde devreye girecek olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri no.1) uygulamasının; "vekalet giriş' ekranında TC kimlik numaraları bulunan gümrük işlemi yapmaya yetkili şahısların aynı ekranda sayıları belirtilmiş olan vekaletnamelerde isimlerinin bulunmaması onay aşamasında aksaklıklara sebep olmaktadır. Söz konusu tebliğin yükümlü kayıt takip sisteminin işleyişi başlıklı 3. Maddesinin (b) fıkrasında "Elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin hesabına gümrük işlemi yapmaya yetkili kıldıkları temsilcilerin T.C. Kimlik Numaraları, elektronik posta adresleri, her bir temsilci için temsil yetkisinin başlangıç ve bitiş tarihleri, temsil türü, vekaletname tarihi vekaletname sayısı, varsa müşavirlik şirketinin vergi numarası ve unvanı." Bilgilerinin sisteme kaydedilmesinin gerektiği belirtilmiş olup;
Bahse konu madde doğrultusunda, aksakların giderilmesi ve gereksiz iş gücü kaybının önlenmesi açısından gerçek/tüzel kişilerin hesabına gümrük işlemi yapmaya yetkili kılınan ve vekaletnamede ismi bulunan temsilcilerin sisteme kaydının yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Erdal ÇELİK

Müdür Yardımcısı V.

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.11.2015 t. 29547 s. R.G.)

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.11.2015 t. 29547 s. R.G.)
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MADDE 1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Üreticilerin, 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelikle belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri zorunludur. Yazılı sözleşme usulüyle yapılan üretimde, alıcı tarafından üreticiye verilen bitki koruma ürünlerinin kayıtları ayrıca alıcı tarafından tutulur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi ise “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(1) Tütün tohumunun ihracı ile ithali, Kurumun uygun görüşü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni ile mümkündür. Kurumdan uygun görüş almak amacıyla yapılan ihracat ve ithalat başvurusu bir ay içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Tohum ihracat ve ithalatının yapılmasını müteakip ticarete konu tütün tohumuna ait bilgiler tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından üç ay içinde Kuruma gönderilir. Uygun görüş alındıktan sonra, tohum ihracatının ve ithalatının gerçekleşmemesi durumunda da Kuruma bilgi verilir.”
“(3) Bilimsel araştırmalar için, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurda tohumluk getirmesi ve yurt dışına tohumluk göndermesi bu madde kapsamı dışındadır.”
“(4) Araştırma, geliştirme ve ticari amaçlarla; tütün tohumu ve fidelerinin üretimi ile tütün tohumunun yurt içi ticareti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar kapsamında yapılır. Bu konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, üretim ve ticarete konu bilgileri Kuruma bildirir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddenin sonuna aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“Teslim anında tütünlerin rutubet oranı kütlece %16’dan fazla olmamalıdır.”
“(4) Kendine özgü tekniklerle üretilen, kırılan, kurutulan, alım ve satımı yapılan, işleme öncesi herhangi bir denkleme ve ambalajlama yöntemi uygulanmayan Hasankeyf tipi tütünler için bu madde hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Alıcı, alım-satımı tamamlanan tütünler için şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Yazılı Sözleşme Esasına/Açık Artırma Yöntemine Göre Tütün Alım-Satım ve Tescil Beyannamesi ile Kuruma müracaat eder. Beyanname içeriği ile Kurum kayıtlarının birbirini teyit etmesi halinde beyanname onaylanır, bir nüshası alıcıya geri verilerek tescil işlemi tamamlanmış olur.
(6) Alıcı, alım satımı tamamlanan tütünlere ait Üretici Hesap Pusulaları Paftasını ve Pafta İcmal Tablosunu, Kurum tarafından belirlenen şekil ve içeriğe uygun olarak düzenleyip, ödeme tarihinden itibaren on beş gün içinde, durumu açıklayan bir üst yazıyla birlikte yazılı ve elektronik ortamda Kuruma vermek zorundadır. Üretim yılına ait kati alım sonuçları ise, üretici tütünlerini teslim alma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ve en geç tütünlerin teslim alınması için belirlenen süreyi takip eden yirminci günü mesai saati bitimine kadar yazılı ve elektronik ortamda Kuruma verilmek zorundadır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Alıcının, itiraz başvurusunu almaktan imtina etmesi halinde, başvuru 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili tebligat mevzuatı çerçevesinde, iadeli-taahhütlü posta aracılığıyla yapılabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden” ibaresi “İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çeşitli nedenlerle yeniden işlenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ambalaj değişikliği” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.
“(5) Nicotiana Rustica türüne ait bir çeşit olup, kendine özgü tekniklerle üretilen, kırılan, kurutulan, fermantasyon geçirtilen ve el imalatı tabir edilen, insan emeğiyle açım, tefrik ve tasnife tabi tutulan Hasankeyf tipi tütünlerin işlenmesinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
(6) Üreticiden alınan tütünler, tesislerde işlenmeden, alındığı şekliyle veya el imalatı tabir edilen yöntemle açım, yabancı madde ayıklama, tefrik ve tasnife tabi tutularak puro, sigarillo, pipoluk ve nargilelik tütün mamulü ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde kullanılabilir. Bu durumdaki tütünler için birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
(7) Alıcı tarafından, ticarete konu olmayacağına karar verilerek imha edilmek istenen işlenmemiş ve/veya işlenmiş tütünler, Kurumdan izin almak kaydıyla ilgili mevzuata göre imha edilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Homojenize tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı ile yaprak tütün veya tütün bitkisinden elde edilen, ancak tütün mamulü sayılmayan ve tütün mamulü hammaddesi bir ürün yapımı amacı ile kurulacak fabrika ve tesisler de 22 nci, 23 üncü ve bu madde hükümlerine tabidir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tütünlerin; işlenmesi, iç ve dış ticareti aşamalarında geçici olarak muhafaza edildiği yerler bu hükmün dışındadır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tütün ticareti yetki belgesi alındığı yıl için ayrıca vize işlemine tabi tutulmaz.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beş iş günü içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “faturanın bir sureti ile birlikte” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Alıcı, tütün stokları ile ihracat ve ithalat miktarlarını, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Tütün Mevcut Bildirimine uygun olarak, haziran ve aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirmek zorundadır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
“(8) Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alınan ancak ihracatı henüz kesinleşmemiş tütünler ile Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alındığı halde ihracından vazgeçilen tütünler, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, haziran ve aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, kıyılmış tütün, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, kırık tütün, tütün toz ve döküntüleri ile tütün mamulü kabul edilenlerin dışındaki tütün bitkisinden elde edilen tüm ürünlerin ithalatında da tütünün tabi olduğu esaslar uygulanır.”
“(8) Tütün mamulü üreticilerinin, Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi alınan tütünlerle ilgili olarak, aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları ve bunları şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen formlara kaydederek haziran ve aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirmeleri zorunludur:
a) İthalatı sonuçlanan tütünlerle ilgili bilgileri,
b) Kısmen veya tamamen rejim değişikliğine tabi tutulan tütünlerle ilgili bilgileri,
c) İthalatı kısmen veya tamamen yapılamayan tütünlerle ilgili bilgileri,
ç) İthalatı iptal edilen tütünlerle ilgili bilgileri,
d) Üretimde kullanılan tütünlerle ilgili bilgileri,
e) İthal edilen tütünlerden, yurt içine ve yurt dışına satışı yapılan tütünlerle ilgili bilgileri.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  10/7/2010 27637
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
1- 2/11/2011 28103
2- 14/3/2012 28233


10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(4) Üreticilerin, 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikle belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri zorunludur. Yazılı sözleşme usulüyle yapılan üretimde, alıcı tarafından üreticiye verilen bitki koruma ürünlerinin kayıtları ayrıca alıcı tarafından tutulur.

10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
 (1) Tütün tohumu ve fidelerinin yurt dışına çıkarılması yasaktır. Bunların ithali ise Kurumun uygun görüşü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının izni ile mümkündür. Kurumdan uygun görüş almak amacıyla yapılan ithalat başvurusu bir ay içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Tohum ithalatının yapılmasını müteakip ithalat bilgileri ithalatçı tarafından bir ay içinde Kuruma gönderilir. Uygun görüş alındıktan sonra, tohum ithalatının gerçekleşmemesi durumunda da Kuruma bilgi verilir.

10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(3) Bilimsel araştırmalar için yurda tohum getirilmesi bu madde kapsamı dışındadır.

10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(5) Alıcı, alım-satımı tamamlanan tütünler için şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Yazılı Sözleşme Esasına/Açık Artırma Yöntemine Göre Tütün Alım-Satım ve Tescil Beyannamesi ile Kuruma müracaat eder. Beyanname içeriği ile Kurum kayıtlarının birbirini teyit etmesi halinde beyanname onaylanır, bir nüshası alıcıya geri verilerek tescil işlemi tamamlanmış olur. Alıcı, tescil beyannamesini alırken beyannamede yazılı stopaj tutarını ilgili vergi dairesine ödediğini ya da süresi içinde ödeyeceğini taahhüt eden teminat mektubunu Kuruma ibraz etmek zorundadır. Teminat mektubu, ödemenin yapıldığının belgelenmesi halinde alıcıya iade edilir.

10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(6) Alıcı, alım-satımı tamamlanan tütünlere ait Üretici Hesap Pusulaları Paftasını Kurum tarafından belirlenen şekil ve içeriğe uygun olarak, ödeme tarihinden itibaren on iş günü içinde, kati alım sonuçlarını ise üretici tütünlerinin teslim alınması için belirlenen sürenin bitim tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde yazılı ve elektronik ortamda Kuruma vermek zorundadır.


10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(6) Homojenize tütün, şişirilmiş tütün ve şişirilmiş tütün damarı yapımı amacı ile kurulacak fabrika ve tesisler de 22 nci, 23 üncü ve bu madde hükümlerine tabidir.

10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(3) Alıcı, tütün stokları ile ihracat ve ithalat miktarlarını, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Tütün Mevcut Bildirimine uygun olarak, haziran ve aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın onbeşinci gününe kadar Kuruma bildirmek zorundadır.

10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile yürürlüktenn kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(4) Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, gümrük işlemleri tamamlanmayarak ithalatı gerçekleşmeyen tütünler en geç yıl sonu itibariyle Kuruma bildirilir.

10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(6) Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, şişirilmiş tütün ve şişirilmiş tütün damarı ithalatında da tütünün tabi olduğu esaslar uygulanır.


10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
(8) Tütün ithalatı yapan tütün mamulü üreticilerinin, aşağıda belirtilen kayıtları günlük olarak tutmaları zorunludur:
a) İthal edilen ve üretimde kullanılan tütün miktarları,
b) İthal edilen tütünlerden, yurtiçine ve yurtdışına satışı yapılan tütün miktarları.
 

Cuma, Kasım 27, 2015

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük Kanunu 234/3 maddesinin uygulanması konulu yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük Kanunu 234/3 maddesinin uygulanması konulu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :85593407-155.99
Konu: GK 234/3 md. uygulanması
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) 22.09.2014 tarihli ve 85593407-155.99/00002888552 sayılı yazımız.
       b) 13.10.2014 tarihli ve 85593407-155.99/00003276729 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında mezkur maddenin bir ve ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu fıkralarda belirtilen cezaların yüzde onbeş nispetinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda da, söz konusu maddenin uygulanmasının firmalar tarafından suistimal edilebildiği ve bunların önlenebilmesi için anılan Kanunun bahse konu maddesinin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıklar için firmalar tarafından mezkur maddenin üçüncü fıkrası hükmünden faydalanılmak üzere Bölge Müdürlüğünüz veya bağlantılarına yapılan başvurularda, mutlak surette diğer bağlantı idarelerinizde ve/veya diğer Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarında aynı konudaki aykırılığa ilişkin, son 6 ay içerisinde, başvuru yapan firma için bir tespit yapılıp yapılmadığının ivedilikle araştırılması ve böyle bir tespit yapılmış olduğunun anlaşılması halinde bu firmaya Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün tatbik edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
Ancak, bazı gümrük idarelerinde, "aynı konudaki aykırılık" ifadesinin çok geniş anlamda ele alındığı, bu durumun da uygulamada sıkıntılara sebebiyet verdiği, buna ilaveten, kimi gümrük idarelerinde de, beyan sahibinin, beyanın kontrolü türü kırmızı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce Gümrük Yönetmeliğinin 121/3 maddesi çerçevesinde düzeltme talebinde bulunduğu, ancak, söz konusu talebin "bu durumda aykırılığın yükümlüsünce gümrük idaresine bildirilmiş olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle reddedildiği müşahade edilmiştir.
"Aynı konudaki aykırılık" ifadesi, sadece, aykırılığa esas teşkil eden konunun mevzuatın aynı maddesi ile ilgili olmasını veya fiilin aynı olmasını ifade etmemektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, aykırılığın,
- Aynı veya farklı gümrük idarelerinde ifa edilen gümrük işlemlerine ilişkin aynı ticari işlemin parçası olup olmadığının veya,
- Aynı tespit kapsamında yapılan işlemin parçası olup olmadığının veya,
- Yükümlü tarafından süreklilik arzeden eksik beyan şeklinde tezahür edip etmediğinin,
doğru bir şekilde tespit edilmesidir.
Örneğin; kalıp bedelleri ile ilgili noksan kıymet beyanlarının çok sayıda gümrük idaresinde işlem gören beyanname ile ilgili olması durumunda aykırılığın aynı ticari işlemin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Veyahut bir rapor ile tespit edilen kıymet unsurlardan birinin eksik beyanının farklı gümrüklerde veya aynı gümrükte farklı beyannamelerde ortaya çıkması ya da farklı gümrük idarelerinden yapılan ithalata konu bir eşyanın GTİP'inin beyan edilenden farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda aykırılığın aynı tespit kapsamında yapılan işlemin parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, beyan sahiplerinin Gümrük Yönetmeliği'nin 121/3 maddesine göre yaptıkları düzeltme taleplerinin de Gümrük Kanununun 234/3 maddesi çerçevesinde değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ve ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda belirtilen talimat yerine getirilirken bu hususlara dikkat edilmesi konusunda gereğini rica ederim.

  Mustafa GÜMÜŞ
   Bakan a.
  Genel Müdür V.

Perşembe, Kasım 26, 2015

Yurtdışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Türkiye'deki Kalış Süresi 6 Aydan 24 Aya Çıkarıldı, ANCAK ......

Yurtdışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Türkiye'deki Kalış Süresi 6 Aydan 24 Aya Çıkarıldı, ANCAK DOLANDIRICILARA DİKKAT!


13/10/2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8113 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni süresi altı aydan yirmi dört aya çıkarıldı.

Buna göre, yurt dışında ikamet eden kişilerin getirdiği taşıtların 730 gün (iki yıl) süreyle Türkiye’de kalabilmesi mümkün olup bu sayede özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye’de araçlarıyla daha uzun süre kalabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Kimler bu haktan yararlanabilir?

Bu haktan yararlanarak yabancı plakalı taşıt getirebilmek için kişinin son 1 yıl içinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir. Bu sebeple Türkiye’de yerleşik kişilerin geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıt getirmesi, başkasının getirdiği taşıtı kullanması veya adına vekaleten taşıt getirilmesi mümkün değildir. Bu gibi ihlallerin tespiti halinde kişilere cezai müeyyide uygulanmaktadır.

Vekaleten yurtdışından taşıt getirilmek istenmesi halinde de mülkiyet sahibinin ve taşıtı getirenin son 1 yıl içinde 185 gün yurtdışında kalma şartını sağlaması gerekmektedir.

Geçici ithal edilen kara taşıtları, taşıt sahibinin yurtdışında yaşayan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (eş, çocuklar, anne-baba) kullanılabilmektedir. Ancak getirilen taşıt bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenmesi halinde izlenmesi gereken iki yol mevcuttur. Taşıt ya gümrük gözetimine bırakılmalı ya da en yakın gümrük idaresine taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname verilmelidir. Bu sebeple yurtdışından taşıt getiren kişilerin Türkiye’den taşıtsız çıktıklarında taşıtlarını eş, dost, akrabanın kullanımına bırakması gibi bir durum Gümrük mevzuatının ihlali anlamına geleceğinden, mağduriyet yaşanmaması için bu hususa özellikle gurbetçi vatandaşlarımızca dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dolandırıcılara dikkat!

Kamuoyunda sürelere ilişkin yapılan bu düzenlemenin yurtdışından ucuz araç getirilerek kullanmanın önünü açacağı ve herkesin bu haktan yararlanabileceği şeklinde bir algı oluşmuştur.

Bu algı yanlış olduğu gibi bu düzenlemeyi fırsat bilen dolandırıcılar bazı internet siteleri ve oto galerileri, vatandaşlarımızın yurtdışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye’de sorunsuz olarak kullanabileceğine ilişkin yanlış bilgiler sunmaktadırlar. Bu işlemler için yurtdışına dahi çıkılmasına gerek olmadığı ve belli bir komisyon karşılığında işlemlerin kendilerince yapıldığını belirtmektedirler. Dahası getirilecek taşıta verilecek sürenin bitiminde taşıtı kullanmaya devam etmek için giriş-çıkış işlemi yapılmasının yeterli olduğunu iddia etmektedirler.

Bu iddialar vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik olup tamamen Gümrük mevzuatına aykırı bilgiler ihtiva etmektedir. Bakanlığımız birimlerince bu tür usulsüz kullanımlar tespit edilerek araçların yurt dışı edilmeleri sağlanmaktadır.

Türkiye’de yerleşik kişilerin bu haktan yararlanarak, yurtdışından kendi adlarına yabancı plakalı bir taşıt getirmesi mümkün olmayıp bu durum mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için dolandırıcıların bu tür iddialarına itibar etmemeleri gerekmektedir.

Değişiklikten önce geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen taşıtların durumu ne olacak?

Geçici ithal edilen kara taşıtlarına verilen sürelerin yeniden düzenlenmesinin ardından uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önlemek için 14/11/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlanmıştır.

Buna göre 13/10/2015 tarihinden önce Türkiye’ye getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından henüz süresi dolmayanlara verilen süre en yakın gümrük idaresine başvurulması halinde 730 güne tamamlanacaktır. Ancak süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla birlikte yurtdışına çıkış yapan kişilerden, Türkiye’ye taşıtıyla tekrar gelenlerin son 1 yıl içinde 185 gün yurtdışında kalma şartını sağlamaması halinde taşıtına süre verilmeyecektir.

Mesai Saatleri Değişikliği hk.


Sayı     : 2015/ 1321
Tarih    :24.11.2015
Konu : Mesai saatleri hk      


Değerli Üyelerimiz,

İlgi: 06.11.2015 tarih 2015/1243 sayılı yazımız,

İlgide kayıtlı yazımız ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden mesai saatlerinin düzenlenmesi konusunda talepte bulunulmuş Bölge Müdürlüğümüz de İzmir Valiliğinden gerekli izinleri alarak mesai saatleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 17.11.2015 tarihli 11775832 sayılı ekte sunulan söz konusu yazıda, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve İzmir İli sınırları dahilindeki bağlantı Gümrük Müdürlüklerinin mesai saatlerinin 08.30 – 17.30 olarak uygulanacağı bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.11.2015 t. 29544 s. R.G.)


Türk Patent Enstitüsünden:
MADDE 1 – 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı-soyadı ve T.C. uyruğundaysa T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise ticaret unvanı ve T.C. uyruğundaysa vergi kimlik numarası bilgilerini içerir kimlik bilgileri ile başvuru sahibinin adresi ve diğer iletişim bilgileri.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “veya belge” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, birinci ve beşinci fıkralarda belirtilen şartları taşıyan bir vekaletnamenin Enstitüye daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi kapsaması durumunda, Enstitünün gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamenin yeniden sunulması gerekmez. Önceki tarihli vekaletnameye ilişkin bilgi verilmesi yeterlidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “bilgi veya belgenin” ibaresi “bilginin” şeklinde değiştirilmiştir.
“Başvuru tarihi, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesinin, markanın baskı yoluyla çoğaltmaya, yayıma elverişli örneğinin, başvuruya konu malların veya hizmetlerin listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde ve beşinci fıkrasında yer alan “bilgi veya belgenin” ibareleri “bilginin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bilgi veya belgenin” ibaresi “bilginin” şeklinde ve “bilgi veya belgeyi” ibaresi “bilgiyi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
1) Talep dilekçesi.
2) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
3) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği noter tasdikli devir sözleşmesi.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
b) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte başvuruda bulunulması zorunludur:
1) Talep edilen işleme ilişkin talep dilekçesi.
2) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge.
3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
c) Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
1) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.
2) Mirasçılık Belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da noter tasdikli örneği.
3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bilgi veya belgenin” ibaresi “bilginin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “bilgi veya belgenin” ibaresi “bilginin” şeklinde değiştirilmiştir.
“Bu dilekçeye, itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin bilgi ile vekil tarafından yapılan itirazlarda 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname eklenir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“İtirazın geri çekilmesi
Madde 38/A - Enstitü kararlarına karşı yapılan itirazlar ve Bültende yayımlanan markalara karşı yapılan itirazlar geri çekilebilir.
Enstitü kararlarına karşı yapılmış olan itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlandıktan sonra geri çekilemez.
Bültende yayımlanan markalara karşı yapılan itirazın reddedilmesi durumunda söz konusu itiraz geri çekilemez.
Yayımlanan markalara karşı yapılan itirazın kısmen veya tamamen kabul edilmesi durumunda itiraz; ancak başvuru sahibi tarafından bu karara itiraz edilmesi durumunda geri çekilebilir. Bu durumda geri çekme talebini Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu değerlendirir ve karara bağlar.
İtiraza ilişkin karar verilmeden önce itirazın geri çekilmesi halinde Enstitüye ödenmiş olan itiraz ücretinin yarısı talep üzerine iade edilir.
İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması zorunludur.
a) İtiraz geri çekilmesi talebini içeren dilekçe,
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,
c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,
ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği.”
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Çarşamba, Kasım 25, 2015

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Halkalı Gümrük Müdürlüğünün 19.11.2015 tarihli 11832047 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği Ek-62 de yer alan parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya hk)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Halkalı Gümrük Müdürlüğü
 
Sayı: 82973961/131.99
Konu : G.Y EK:-62
 
MÜDÜRLÜK EMRİ
(2015/278)
Bölge Müdürlüğümüzden alınan 18.11.2015 tarihli 11804874 sayılı yazılarında, Müdürlüğünüz denetiminde faaliyet gösteren Gümrük Yönetmeliğinin 330/3 maddesinde belirtilen niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun Özel düzenek ve yapılara sahip genel veya Özel antrepoların ekteki tabloya uygun şekilde belirtilmesi ile söz konusu antrepolar dışındaki antrepolara Gümrük Yönetmeliği Ek-62’de yer alan parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyaların konulup konulmadığının araştırılarak konulduğunun tespit edilmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince cezai işlem uygulanması ile yapılan işlemler sonucundan Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenilmiştir.
Konu ile ilgili olarak; Müdürlüğümüzde faaliyet gösteren Antrepolar ve Geçici Depolama Yerlerinde görevli antrepo memuru ve muayene memurlarınca Gümrük Yönetmeliği Ek-62‘de yer alan parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyaların konulup konulmadığının 2000/20 sayılı Genelge, ADR Yönetmeliği ve EK:2, Ek:3’te belirtilen işaret ve etiketleme kapsamında 23.11.2015 tarihi itibariyle araştırılarak tutanağa bağlanması ve tutanakların 27.11.2015 mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz ASB servisine teslim edilmesi, ayrıca bundan böyle Antrepolar ve Geçici Depolama Yerlerinde görevli antrepo memuru ve muayene memurlarınca bahse konu hususta azami dikkat edilmesi ile iş bu Müdürlük Emrinin ilgili personele tebliği rica ederim.
 
 Nihat KINIK
 Gümrük Müdürü
EK: 1-BK 05 Etiketlendirme ve İşaretleme.
     2-BK 02 Genel Tehlike Özellikleri.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 20.11.2015 tarihli 11872431 sayılı yazısı (İmha ve Şahit Numunenin Teslimi)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 
Sayı : 63721428-109
Konu : İmha ve Şahit Numunenin Teslimi
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
İstanbul Gümrük Laboratuvar Müdürlüğünden alınan 20/11/2015 tarihli ve 11850943 sayılı yazı ilişikte gönderilmiş olup; Müdürlüklerine ait numune odalarının, yoğun bir numune akışına cevap verebilecek kapasitede olmaması, imha sürecinin de uzun sürmesi ve uzun süre alınmadan bekleyen numuneler bulunması nedeniyle oluşan yoğunluğun giderilmesi bakımından;
1- Analizlerden arta kalan orijinal asıl numunelerin beyannamelerin kapanmasına müteakip yükümlü tarafından talep edilmesi halinde (tüm evrakların tamamlanmış olması koşulu ile) yükümlüsüne teslim edilmesi, şahit numunelerin ise 2012/38 sayılı genelgede belirtildiği süre kadar muhafaza edilmesine devam edilmesi,
2- Yükümlüsü tarafından, orijinal asil ve şahit numunelerin kendilerine teslimi ile ilgili dilekçe ve eklerini Müdürlüklerinin ilgili birimine teslim ettikleri tarihten itibaren üç gün gibi belirli bir süre içerisinde (bu süre aynı zamanda talep edilen numunelerin hazırlanması içinde gerekli olan süredir) almamaları durumunda “numuneler gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve tasfiyeye tabi tutulacaktır.” şeklindeki önceden yapılan bir bildirim ile eşyanın işlemlerine devam edileceği, bu sayede uzun süre alınmadan bekleyen numunelerin gereksiz yere bekletilmemiş olacağı ifade edilmiş ve konunun ilgili STK olarak Demeğinize duyurulması talep edilmiştir.
Söz konusu numunelerin işlemleri bitirildikten sonra yükümlüler ve temsilciler tarafından teslim alınmamasından dolayı cari iş ve işlemlerin aksamasına ve süreçlerin uzamasına neden olduğu dikkate alınarak, konu hakkında üyelerinizin yazıda belirtildiği şekilde işlem yapmasını teminen tüm üyelere gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.
 Güven YILDIZ
 Bölge Müdürü a.
 Bölge Müdür Yardımcısı V.
 EK:
-20/11/2015 tarihli ve 11850943 sayılı yazı.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sayaç Kurulumuna İlişkin Süre Uzatımı konulu yazısı


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı: 14117770-131.99
Konu: Sayaç Kurulumuna İlişkin Süre Uzatımı
..............GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
  
İlgi : 02.12.2014 tarihli ve 4326746 sayılı yazımız.
02/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendi değiştirilerek, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına anılan Yönetmelikte ek-81/A’da sayılan özelliklere sahip sayaç sisteminin kurulması zorunluluğu getirilmiş ve anılan Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 7 ile söz konusu sayaç sisteminin 15/02/2015 tarihine kadar kurulması, sayaç sistemi kurulum işlemlerine başlanmış ve süresi içerisinde başvurulmuş olması halinde, bu sürenin, Yönetmeliğin 525 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreye kadar Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce) uzatılabileceği, bu süreler içerisinde sayaç sisteminin kurulmaması halinde antrepo açma ve işletme izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.
İlgide kayıtlı yazımızda da akaryakıt antrepolarına Gümrük Yönetmeliği EK-81/A'da belirtilen sayaç sistemlerinin kurulması için gerekli çalışmalara başlanılması ve anılan Yönetmeliğin Geçici Madde 7hükmü uyarınca söz konusu sayaç sisteminin 15/02/2015 tarihine kadar kurulması, kurulum işlemlerine başlanılmış olması öngörülürken verilen süre içinde kurulum işlemlerinin bitirilememesi halinde, süresi içerisinde yapılan çalışmaların da belirtilmesi suretiyle ilgili gümrük müdürlüğünden süre uzatım talebinde bulunulması ve akaryakıt antrepoları sayaç sisteminin kurulmasına yönelik ek süre taleplerinin Bölge Müdürlüğünüz görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden gelen muhtelif tarihli/sayılı yazılara istinaden sayaç sistemlerinin kurulması için sözleşmelerin yapılması, siparişlerin verilmesi, tesisin sayaç kurulumuna hazır hale getirilmesi ve benzeri tüm işlemler için çalışmaları devam etmekte olan ve yeniden ek süre talebinde bulunan antrepo işleticilerine muhtelif tarihli/sayılı yazılarımızla en son 20/11/2015 tarihine kadar ek süre verilmişti.
Söz konusu yazılarımızla süre uzatımı verilmiş olan ancak verilen bu süre zarfında çalışmalarını tamamlayamayan bağlantınız gümrük müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren antrepo işleticileri tarafından yeni ek süreye ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde son kez olmak üzere 15/02/2016 tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür


DAĞITIM:

İstanbul, Doğu Marmara, Batı Marmara, Ege,
Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, Batı Akdeniz,
Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Uludağ GTBM'ne

Salı, Kasım 24, 2015

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN


Perşembe, Kasım 19, 2015

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22) (19.11.2015 t. 29537 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22) (19.11.2015 t. 29537 s. R.G.)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 54 ve 55 inci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Armonize Sistem (AS) Kodu: Dünya Gümrük Örgütüne üye tüm ülkelerce kullanılan altı haneli Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,
b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallarını,
c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,
ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,
d) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız.

8541.40.90.00.11 tarifesinde sınıflandırılan güneş panellerinin ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/9) (19.11.2015 t. 29537 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Net Kg)
8541.40.90.00.11 Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız güneş panelleri) 35
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
İnceleme
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2015/8216 (19.11.2015 t. 29537 s. R.G.)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2015/8216 (19.11.2015 t. 29537 s. R.G.)
Karar Sayısı : 2015/8216

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/10/2015 tarihli ve 122817 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/11/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ö) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları,”
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19/6/2012 | 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458

Özet Beyan fazlası çıkan eşyalar

Dilovası Gümrük Müdürlüğünün 17.11.2015 tarihli 11774452 sayılı tasarruflu yazısı (Özet Beyan fazlası çıkan eşyalar)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Dilovasi Gümrük Müdürlüğü
 
Sayı : 47674053-131.99
Konu : Özet Beyan fazlası çıkan eşyalar
 
TEBLİGATTIR
.....................................................................
......................... kod nolu antreponuzda/geçici depolama yerinizde,özet beyan fazlası çıkan eşyaların, fazlalık takibatı sonlandırılıncaya kadar antreponuz/geçici depolama yerinizde bulunan rezerv bölümüne alınarak söz konusu eşyaların hiç bir şekilde çıkışının yapılmamasını, fazlalık takibatının kaldırılması halinde ise alınacak karar doğrultusunda müdürlüğümüzden teyit edilerek işlem yapılmasını tebliğen rica ederim.
  Temel AKKUŞ
  Gümrük Müdürü


DAĞITIM:
Gümrüğümüz denetimi altında faaliyet gösteren Tüm Antrepo, Geçici Depolama Yerleri ve Limanlara
 

Çarşamba, Kasım 18, 2015

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği (18.11.2015 t. 29536 s. R.G.)

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği (18.11.2015 t. 29536 s. R.G.)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 9 uncu maddeleri ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Etüt: Yer seçimi öncesinde Bakanlık tarafından yapılan yer seçimi etüdünü,
c) Eşik analizi: Organize sanayi bölgesi kurulabilecek alan/alanların belirlenmesi amacıyla, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerinde kurum ve kuruluşların mevcut ve muhtemel planlamalarına ilişkin bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen analizi,
ç) İhtisas OSB: Aynı sanayi işkolunda ve bu işkoluna dahil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
d) Komisyon: Ek-1’de yer alan listedeki kurumların temsilcilerinin oluşturduğu yer seçimi komisyonunu,
e) OSB: Organize sanayi bölgesini,
f) OSB bilgilendirme raporu: OSB kurulmak istenilen yerleşim birimi hakkındaki genel bilgileri, OSB kurulmasına ilişkin gerekçeleri belirten ve içeriği Bakanlıkça belirlenen raporu,
g) Öneri alan: OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yer seçimi talebinde önerilen alanı,
ğ) Özel OSB: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen OSB’yi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Seçimi Talebi ve Etüt Safhası
Yer seçimi talebi ve Bakanlıkça yapılacak ön değerlendirme
MADDE 5 – (1) OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce OSB bilgilendirme raporunun hazırlanarak valilik uygun görüşü ile birlikte yer seçimi talebinin Bakanlığa intikalini müteakip Bakanlık tarafından ön değerlendirme yapılır.
(2) Yer seçimi talebinde öneri alan bulunması durumunda valilik uygun görüşünün alınması gerekir.
(3) Yeni bir OSB yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az %75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekir.
(4) İlave alan yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, ilave alan talebinde bulunan OSB’de toplam sanayi parsellerinin en az %90’ında üretim veya inşaata başlanmış olması gerekir. Ancak o ilde başka bir OSB’nin bulunmaması halinde bu oran %75 olarak uygulanır.
(5) Aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’lerde üçüncü ve dördüncü fıkralardaki oranlar aranır.
(6) Özel OSB’ler ile OSB’lerdeki parsellerin kamulaştırma, parselasyon ve tahsis durumları ile talep edilen yatırımın/yatırımların alan büyüklüğü gibi hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde üçüncü ve dördüncü fıkralardaki oranlar aranmaz.
Etüt çalışmalarının başlatılması
MADDE 6 – (1) Yer seçimi talebinin Bakanlıkça yapılan ön değerlendirmesinden sonra 5 inci maddedeki şartların sağlanması halinde etüt çalışmaları başlatılır.
(2) Bakanlıkça belirtilen iş ve işlemler, yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından valilik kanalıyla yürütülür.
Etüt çalışmalarında kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Etüt, Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Etüdü yapılacak OSB hakkında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve haritalar, Bakanlığın başvurusu üzerine ilgili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin edilir.
(3) Etüdün hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak haritaların temini, harita çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması, araç gereç temini gibi masraflar, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar; özel OSB’lerde ise özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler tarafından karşılanır.
(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında görüş, ek bilgi, belge veya araştırmayı ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.
Etüt raporunun bölümleri
MADDE 8 – (1) Etüt raporu, aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
a) I. Giriş.
b) II. Eşik analizleri.
c) III. Alan/alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi.
ç) IV. Alan/alanların özellikleri.
d) V. Sonuç ve öneriler.
e) Kaynaklar.
f) Ekler.
Giriş
MADDE 9 – (1) Yer seçimi talep yazısı içeriği ile etüdü hazırlanan il/ilçenin coğrafi, sosyal, ekonomik ve jeolojik yapısı hakkında bilgileri içerir.
Eşik analizleri
MADDE 10 – (1) Ek-1’de belirtilen kurumların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatlarının tasarrufu altındaki alanlar ile plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerine işlenerek eşik analizi haritası oluşturulur.
(2) Bu haritalar ilgili valilik, kaymakamlık, belediye ya da diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilir.
Alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi
MADDE 11 – (1) 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasında, hiçbir kurum ve kuruluşun yatırım ve proje alanına girmeyen, eğim ve jeolojik açıdan yapılaşmaya elverişli olan, varsa çevre düzeni planı, nazım imar planı kararlarına uygun olan alanlar, Bakanlık tarafından gerekli görülen tüm incelemeler sonucunda OSB kurulabilecek alan/alanlar olarak belirlenir.
(2) Belirlenen alan/alanların sınırları, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasına ve ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen kadastral pafta suretine işlenir.
(3) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen ve mülkiyeti kendisinde bulunan Özel OSB yeri olarak önerilen alanın uygunluğu hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Alan/alanların özellikleri
MADDE 12 – (1) Alan/alanların özellikleri;
a) Mevkii,
b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,
c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı,
ç) Büyüklüğü,
d) Karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantısı, uzaklığı,
e) Mülkiyet durumu,
f) Kadastro durumu,
g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı,
ğ) Varsa çevre düzeni planına göre durumu,
h) Mevcut arazi kullanım durumu,
ı) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu,
i) Eğimi ve yönü,
j) Bulunduğu deprem kuşağı,
k) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,
l) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği,
m) Atık su ve yağmur suyu deşarj ortamı,
n) Hâkim rüzgâr yönü,
o) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı,
ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkân olup olmadığı,
p) Varsa özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, milli parklar, sulak alanlar, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu,
r) Drenaj durumu,
s) Taşkına maruz kalma durumu,
ş) Önceden belirlenmiş bir jeolojik probleminin olup olmadığı,
t) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu, su toplama havzasında kalıp kalmadığı,
u) Varsa katı atık depolama alanlarına göre konumu,
ü) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu,
v) Varsa su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu,
başlıkları kapsamında belirlenir.
Sonuç ve öneriler
MADDE 13 – (1) 11 inci madde çerçevesinde OSB kurulabilecek uygun alan/alanlar ile uygun olmayan alanlar gerekçeleriyle özel OSB’lerde önerilen alanın OSB yeri olarak uygun olup olmadığı etüt raporunun sonucunda belirtilir.
Kaynaklar
MADDE 14 – (1) Etüt raporunun hazırlanması sırasında yararlanılan kaynaklar, raporda belirtilir.
Ekler
MADDE 15 – (1) Etüt çalışmaları sırasında kurum/kuruluşlardan temin edilen ve etüt raporunda bulunması gereken kadastral pafta, uydu görüntüsü, tapu kayıtları, çevre düzeni planı gibi bilgi, belge ve dokümanlar etüt raporunun sonuna eklenir.
Uygun alan bulunamaması durumu
MADDE 16 – (1) Yapılan etüt sonucunda uygun alan bulunamamışsa bu durum, ilgili valiliğe, talep konusu özel OSB ise ayrıca talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere yazı ile bildirilir.
(2) Bu durumda yer seçimi komisyonu toplanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon ve Yer Seçimi
Komisyonun oluşturulması
MADDE 17 – (1) Komisyon, Bakanlığın koordinatörlüğünde Ek-1’de yer alan listedeki kurumların temsilcilerinin katılımıyla oluşur.
(2) Bakanlık tarafından komisyona üye gönderecek kurumlara yer seçimi tarihi, toplantı yeri ile belirlenen alan/alanlara ait haritalar ve alan özellikleri, en az 15 gün süre verilerek önceden gönderilir. Kurumlardan, yetki ve görev alanlarına giren konular hakkında nihai görüş vermek üzere komisyona yetkili temsilcilerini göndermeleri istenir.
(3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda, komisyona üye gönderecek kurum listesinin kapsamı genişletilebilir.
(4) Ek-1’de veya genişletilen listede belirtilen kurumların temsilcileri dışında hiç kimse komisyona katılamaz. Ancak talep olması halinde Bakanlık tarafından belirlenecek sivil toplum kuruluş temsilcileri gözlemci olarak komisyona katılabilir.
Komisyonun görev ve işleyişi
MADDE 18 – (1) Komisyonun başkanlığını ve sekretarya işlerini Bakanlık yürütür.
(2) Komisyon, belirlenen tarih ve yerde toplanır.
(3) Kurum temsilcileri komisyon toplantısına katılır, alan/alanlarla ilgili incelemeleri yerinde yapar, toplantı sonuçlanıncaya kadar toplantı yerinde kalır, kurumu adına görüş bildirir.
(4) Komisyon sırasında önerilen ve Bakanlıkça etüdü yapılmamış alan/alanlar değerlendirmeye alınmaz.
Komisyon kararı ve raporu
MADDE 19 – (1) Komisyon toplantısı sırasında, alan/alanların özelliklerini, kurum görüşlerini ve sonuç bölümünü içeren komisyon raporu yazılır.
(2) Bakanlıkça bildirilen yer ve tarihte yapılan komisyon toplantısına temsilcisi katılmayan ve/veya toplantıda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurumların komisyon toplantısından sonra en geç otuz gün içinde nihai görüşlerini Bakanlığa bildirmeleri zorunludur. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir.
(3) Komisyon, incelediği alan/alanlardan birini komisyona katılan üyelerin oy birliği kararı ile OSB yeri olarak belirleyebilir. Bu durumda, rapora OSB yeri olarak seçilen alanın 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası ve onaylı kadastral pafta sureti eklenir.
(4) Komisyon çalışmaları sırasında incelenen alan/alanlar, komisyonca OSB yeri olarak uygun bulunmayabilir. Bu husus raporun sonucunda belirtilir ve komisyon kararı ilgili valiliğe Bakanlık tarafından gönderilir.
OSB yerinin kesinleşmesi
MADDE 20 – (1) 19 uncu maddede açıklanan şekilde hazırlanan yer seçimi komisyon raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda OSB yeri;
a) Bakanlıkça belirlenen teknik şartname doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasını,
b) İhtisas OSB söz konusu ise Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesinin alınmasını,
c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma yapılacak başvuru ile vasıf değişikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesini,
ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde hazine adına tescilinin yapılmasını,
müteakip Bakanlık tarafından kesinleştirilir.
(2) Kesinleşen OSB yerinin uygun bulunduğu, yer seçimi komisyon raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşlerinde belirtilen şartlarla birlikte ilgili valiliğe ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
(3) Belirtilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak bir yıl içerisinde Bakanlığa gönderilmemesi halinde yer seçimi çalışmaları Bakanlıkça sonlandırılır. Ancak bir yıl sonunda söz konusu çalışmaların tamamlanamama gerekçelerinin Bakanlığa bildirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ek süre verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Ek-1

YER SEÇİMİ KOMİSYONUNA ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ
1 - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI.
2 - ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI.
3 - GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI.
4 - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI.
5 - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI.
6 - ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI.
7 - İL ÖZEL İDARESİ veya YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB).
8 - İLGİLİ BELEDİYE (İncelenen alan/alanların belediye sınırları içerisinde olması halinde).
9 - İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.11.2015 t. 29536 s. R.G.)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili idareler tarafından en geç bir yıl içinde yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul),”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müteşebbis heyet üyeliğine seçilebilmek için;” ibaresi; “Müteşebbis heyet üyesi olabilmek için;” olarak ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Müteşebbis heyeti meydana getiren kamu kurum veya kuruluş mensubu veya organlarında görevli, Odalar ve diğerlerinde ise sadece organlarında görevli olmak veya 14 üncü maddenin birinci fıkrası ile 18 inci maddenin altıncı fıkrasındaki şartların oluşması halinde OSB’de katılımcı olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Müteşebbis heyete girecek katılımcılar, kooperatiflerden oluşmuş organize küçük sanayi bölgelerinde ise; işyerlerinin 2/3’ü işyeri açma izni alarak üretime geçen kooperatiflerin oranı, bölgedeki tüm kooperatiflerin 1/3’ü oranına ulaştığında, kooperatiflerin yetkili organlarınca seçilecek birer temsilci vasıtasıyla müteşebbis heyet tarafından belirlenecek gün ve saatte müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında toplanarak yapacakları seçimle belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Müteşebbis heyet ilk toplantısında, Valinin başkan olması durumunda, il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir başkan vekili, aksi takdirde bir başkan ve bir başkan vekili seçer.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Toplantı gündemini içeren çağrı, toplantı gününden 5 gün önce iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen üyelere elektronik yolla yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste müteşebbis heyetin 3 toplantısına veya mazeretli olsa bile 1 yıl içinde toplantıların yarıdan bir fazlasına katılmayanlar, üyelikten çekilmiş sayılırlar.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bakanlık doluluk oranının zamanında tespiti için gerekli duyuruları yapar. Yönetim kurulu, işletmelerin 2/3’ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçtiğini işyeri açma belgesi ile belgelemeleri halinde; yapı kullanma izinleri ve işyeri açma belgelerinin birer suretini Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yaptığı incelemeden sonra durumu Bakanlığa bildirir.”
“(6) İlk ve müteakip seçimli genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülür. Üretime geçmiş katılımcıların salt çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam etmesini istedikleri takdirde müteşebbis heyet iki yıl süre ile göreve devam eder. Bu durumda kuruluş protokolünün ana sözleşme olarak değiştirilmesi ve gündemdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yerine geçen müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi dışında kalan gündem maddeleri görüşülmez. Genel kurulda müteşebbis heyete 8 asıl ve 8 yedek üye seçilir. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 14 üncü maddenin yedinci fıkrasına göre gerekli üye değişikliği ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimini yapar ve sonucu genel kurul tutanakları ile birlikte Bakanlığa gönderir. Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar verilmesi halinde Genel kurullar iki yılda bir seçimli olarak yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Olağan ve olağanüstü genel kurulda, ilgili Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen en az bir Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur.”
“(2) Bakanlık temsilcisi, toplantının kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler; toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile katılımcılar cetveli ve genel kurul tutanağının birer örneğini Bakanlığa verir.”
“(4) İlgili OSB tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanuni kesintiler süresi içerisinde vergi dairesine yatırılmak üzere kesildikten sonra kalan miktar Ankara'da Bakanlık adına T.C. Ziraat Bankası'nda açılacak hesaba yatırılır.”
“(7) Bakanlık temsilcisi ile ilgili bu Yönetmelikte düzenlenmemiş hususlarda 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Genel kurul toplantısı, Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve bu Yönetmeliğe uygun işlem yapıldığının tespiti ile toplantı yeter sayısının sağlanması üzerine, çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır. Daha sonra bir divan başkanı ve yeterli sayıda üye seçilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerde her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişiler ise temsil ettikleri tüzel kişinin yetkili organlarınca verilecek son üç ay içinde düzenlenmiş yetkilendirme yazısını ibraz etmeleri halinde genel kurula iştirak eder. Tüzel kişilik temsilcisinin OSB organlarına seçilebilmesi için tüzel kişiliğin temsil ve ilzamına yetkili olması gerekir.”
“(2) Katılımcılar, genel kurulda noter tasdikli vekâletname ile temsil edilebilir. Vekil sıfatıyla genel kurula katılanlar ancak bir katılımcıyı temsil edebilir ve tek bir vekâletname ile temsil ettiği katılımcının oy haklarının tamamını kullanabilir.”
“(14) Ancak, hizmet ve destek alanından genel kurula iştirak edecek katılımcı sayısı genel kurulun katılımcı sayısının % 10’unu geçemez. Bu oranın aşılması halinde kendi aralarından seçimle belirleyecekleri temsilciler genel kurula iştirak eder.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) OSB organlarının belirlenmesine ilişkin olarak yapılacak seçimlerde, seçilecek sayıdan fazla aday olması halinde hücre ve sandık kullanılarak gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır. Bu seçimlerin usul ve esasları, seçimin yapılacağı genel kurulda bulunan katılımcıların salt çoğunluğunun alacağı karar doğrultusunda belirlenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bilânço ve gelir tablosunun kabul edilmemesi ile yönetim veya denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi halinde, üyelerin görev süreleri sona ermiş sayılır ve gündeme seçim maddesi ilave edilmiş sayılarak bu kurulların yeniden seçimi yapılır. İbra edilmeyen yönetim veya denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemez.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aşağıda yazılı kişiler, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmede belirtilen hususlar ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantı tarihinden itibaren üç ay içinde, OSB’nin bulunduğu yerdeki ilgili mahkemeye başvurabilir:”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Müteşebbis heyetin ve genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yer seçiminin ardından valiliğe yazılan talimat yazısında belirtilen hususları yerine getirmek.
b) Kuruluş protokolünde Bakanlığın iznini alarak değişiklik yapmak, genel kurula geçildiğinde kuruluş protokolünün OSB ana sözleşmesi olarak değiştirilmesine karar vermek.
c) Kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıktan kamu yararı kararı talebinde bulunmak.
ç) Arsa tahsis ve satışı ile ilgili prensipleri belirlemek.
d) Şartlar oluştuğunda genel kurul toplantısını yapmak.
e) Kredi kullanan OSB’lerde, bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve personelin pozisyonlarını Bakanlığın onayına sunmak.
f) Kanun, yönetmelik, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek, ihtiyaç halinde, Kanun ve Yönetmeliğe aykırı olmamak şartı ile iç talimatnameler çıkarmak.
g) OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek ve ideal şekilde işleyişini sağlamak için gerekli kararları ve tedbirleri almak, OSB’ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek.
ğ) OSB’nin, yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek ve ibra etmek, gerektiğinde bunları azletmek, bilançoyu kabul etmek veya reddetmek.
h) Bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve personelin pozisyonlarını onaylamak ve personelin niteliği ile ilgili prensipleri belirlemek, bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili karar almak, bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek.
ı) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı veya aylık ücretler ile bölge müdürü ve OSB personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların asgari ve azami sınırlarını tespit etmek.
i) Üst kuruluşa katılmak için karar almak ve temsilcilerini belirlemek.
j) OSB’nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmesine karar vermek ve birleşme şartlarını belirlemek.
k) İmar ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin prensipleri belirlemek.
l) OSB’nin, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerine, Ar-Ge ve inovasyon merkez veya enstitüsü olarak faaliyette bulunmak amacıyla kurulan şirketlere, lojistik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerinden yararlanabileceği diğer şirketlere iştirak etmesine karar vermek ve bu konuda prensipleri belirlemek.
m) Katılımcılar ile OSB yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü arasında doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında, gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de alarak karar vermek.
n) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımlarını ve bütçesini onaylamak.
o) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını arsaların boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre belirlemek.
ö) OSB’ye ait gayrimenkullerin ve menkullerin satış, kiralanma, trampa ve benzeri işlemleri ile ilgili prensipleri ve altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipleri belirlemek.
p) OSB için yapılacak alım satım, alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dahil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit etmek.
r) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak.
s) OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerinin yeminli mali müşavirlere incelettirilmesine ilişkin prensipleri belirlemek.
ş) Katılımcı ve kiracılardan tahsil edilecek yönetim aidatları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedelleri, varsa altyapı katılım payları ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek.
t) Yörelerindeki OSB’ler içinde yer alan en az bir sektörün kümelenmesini sağlamak amacıyla kümelenme projelerini hazırlamak ve yürütmek, küme analizi yaptırmak, küme geliştirme aşamasında eğitim, ortak satın alma, firma eşleştirme, ortak merkezlerin kurulmasına yönelik proje ve benzer faaliyetleri ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak sürdürmek ve bu projelerin finansmanına katkı sağlamak.
u) Katılımcıların nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili kurumlar ile işbirliği sağlanarak eğitim merkezi ve/veya eğitim kurumu oluşturmak, işletmek ve bu konu için ayrılacak finansmanın miktarını belirlemek.
ü) Bakanlık OSB Bilgi Sitesine dahil olarak sorgu sayfasındaki bilgilerin istenilen aralıklarla güncellenmesini sağlamak.
v) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre OSB’nin elektrik faaliyetleri ile ilgili kararları almak.
y) 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu uyarınca öncelikle OSB imar planı içinde yer alan sağlık koruma bandının ağaçlandırmasını, çevre düzenlemesini, bakımını, korunmasını ve çevre düzeni sürekliliğini sağlamak.
z) Yatırımlarla ilgili kredi alma ve ihtiyaç duyulması halinde bankalar ve finans kurumlarından teminat mektubu alınması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
aa) OSB’ler arasında her türlü teknik ve idari konularda iş birliği yapmak, OSB’nin personel açığı bulunan alanlara ilişkin olarak yapılacak iş ve işlemleri ile ilgili olarak sorumluluk OSB’de kalmak kaydıyla diğer OSB’lerden, OSBÜK’den veya Yatırım Destek Ofisleri ve benzeri kurum ve kuruluşlardan hizmet almak için düzenlenecek protokolün prensiplerini belirlemek.
bb) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumlulukları yerine getirmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmak.
cc) Cadde ve sokak isimlerini belirlemek.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 35/A maddesi eklenmiştir.
“Müteşebbis heyet ve genel kurulun devredemeyeceği görev ve yetkiler
MADDE 35/A – (1) Müteşebbis heyet ve genel kurul aşağıda yazılı görev ve yetkilerini hiçbir şekilde devredemez:
a) OSB kuruluş protokolünün veya ana sözleşmesinin değiştirilmesi.
b) Genel kurulun yapılması, organlarının oluşturulması ve ibrası.
c) Bilânçonun kabulü veya reddi.
ç) OSB’nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması.
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi.
e) OSB’nin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi.
f) Arsa tahsis ve satış prensiplerinin, alt yapı katılım payları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensiplerin ve bu aidat ve satış bedellerinin tahsilatında gecikme halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasların belirlenmesi.
g) Üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ve temsilcilerinin belirlenmesi.
ğ) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi.
h) Bölge müdürünün atanması veya azli.
(2) Genel kurul veya müteşebbis heyet, devredebileceği diğer görev ve yetkiler için münhasıran karar verir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Müteşebbis heyet üyesi olmak veya 14 üncü madde ile 18 inci maddedeki şartların oluşması halinde OSB’de katılımcı olmak,”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (8) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (h), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“8) Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre OSB’nin elektrik faaliyetlerini yürütmek,”
“h) Devir taleplerini inceleyip sonuçlandırmak.”
“i) Özel OSB'lerde imar planı ve değişiklikleri, imar uygulama işlemleri ve altyapı projelerini yetkili kurum ve kuruluşların uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek.”
“j) Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul tarafından belirlenen cadde ve sokak isimlerinin valilik onayına sunulmasını sağlamak.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Denetim Kurulu, müteşebbis heyetin veya genel kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl iki yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlara toplantı başına huzur hakkı, diğerlerine de aylık ücret ödenebilir. Huzur hakları ve ödenecek ücretin aylık miktarı her yıl müteşebbis heyet/genel kurul tarafından tespit edilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1.2), (1.3), (2.1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.2) Proje ve altyapı inşaatı döneminde, lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak mezun, en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.”
“1.3) İşletme döneminde ise, lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mezun, en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.”
“2.1) Proje ve altyapı inşaatı döneminde, işin durumuna ve ihtiyaca göre lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mezun, en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik mühendisi, çevre mühendisi veya makine mühendisi olmak.”
“3) Muhasebeci:
3.1) Muhasebe ile ilgili lisans eğitimi veren üniversitelerden mezun olmak.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) AG-YG elektrik şebekesi yapım aşamasında elektrik mühendisi, doğalgaz şebekesi yapım aşamasında makine mühendisi,”
“d) Arıtma tesisi yapım aşamasında çevre, inşaat, elektrik ve makina mühendisi,”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde planlama etaplar halinde yapılabilir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“i) Sundurma;
Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan, üç tarafı açık olarak konsol şeklinde yapılan örtülerdir. Sundurmalar, çevre yeşilinin ve 5 metre ring yolunun üzerinde yer alamaz. Yan ve arka cephedeki uygunluğuna proje müelliflerinin uygunluk raporuna göre Bölge yönetimi tarafından karar verilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 79 – (1) Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken güncel tapu kayıtları, teknik rapor, kadastral durum haritası, düzenleme saha krokisi, koordinat ve alan hesabı cetvelleri, aplikasyon özet çizelgesi, röleve ölçü krokileri, ada anahtarı ve tescil bildirimi, 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ile 6/8/1973 tarihli ve 14617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde yapı ruhsatı almak için; yapı sahipleri veya kanuni vekillerince tapu kayıt örneği veya OSB tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine geçen arsa tahsis sözleşmesi, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren illerde katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında, yapı denetim kuruluşu ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ve yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesine dair belge ile başvurulur. Ayrıca dilekçeye, parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” içeren belgenin eklenmesi gerekir.”
“1) Mimari proje: Mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı, bodrum katlar dahil tüm kat planları, çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve tüm cephe görünüşleri, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle OSB tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.”
“(5) Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belgelemeleri ve her proje için sicil durum taahhütnamesi vermeleri gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler onaylanmaz. OSB projeleri incelerken, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu da denetler.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) OSB; karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) OSB’den arsa tahsis veya satışı yapılan gerçek veya tüzel kişilerin spekülasyon yapmamaları ve beyan ettikleri sanayi tesislerini makul bir süre içinde kurmaları için OSB gerekli bütün tedbirleri alır ve parsellerin tapu kayıtlarına da “geri alım hakkı” şerhini koydurur. Arsa üzerinde, katılımcı tarafından kurulacağı önceden beyan olunan tesis üretime geçmedikçe geri alım hakkı şerhi tapu kayıtlarından kaldırılmaz.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 110 – (1) Katılımcı, istediği zaman parsel tahsis işleminden vazgeçebilir.
(2) Katılımcı, inşaatını süresinde ya da verilen ek süre içinde bitirmediği takdirde; temel atmış veya temel inşaatını bitirmiş olsa bile OSB, tahsisi iptale yetkilidir.
(3) Her iki durumda ödenecek arsa bedeli; müteşebbis heyet/genel kurulca karara bağlanması şartı ile tahsis bedelinin ödenen kısmına, ödeme tarihleri dikkate alınarak iade/iptal tarihine kadar geçen süre için Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanan tutarın ödenen tutara eklenmesi ile bulunan tutarı geçmemek üzere OSB tarafından belirlenir. Söz konusu tutar, arsanın geri alınma tarihinden itibaren ilk mali yılda bütçeye konularak şubat ayı içerisinde katılımcıya ödenir. Katılımcı bunun dışında hiçbir surette faiz ve tazminat ile iptal tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için de faiz talep edemez. Bu şekilde iade/iptal işlemi yapılarak paralarını alan katılımcıların yeniden müracaat etmesi halinde hiçbir öncelik hakları olmaz.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Belirlenen sürelerde tesisini tamamlayıp üretime geçilmemesi halinde; eğer inşaat temel seviyesinin üstüne çıkmışsa verilen sürenin bitim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde inşa edilmiş kısmın eski ve yeni katılımcılar tarafından OSB’den uygunluk görüşü alınmasından sonra rızaen belirlenecek bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi şartıyla yeni katılımcıya arsanın tahsisi yapılır. Süre bitiminde inşa edilmiş kısmın rızaen satışının yapılmaması halinde ilgili Mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden satışı, OSB tarafından yapılır.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) OSB'ler, birinci fıkradaki faaliyetleri için anonim şirket kurabilir ya da kurulu bir anonim şirkete ortak olabilir. Şirket sözleşmesinde, yönetim ve hisse çoğunluğunun OSB'lerde kalacağı ve bu hükmün değiştirilemeyeceği hususuna yer verilir.”
“(4) OSB dışından atık kabul edilmesine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilgili OSB ve varsa sanayi odası yoksa sanayi ve ticaret odası o da yoksa ticaret odası temsilcilerinden oluşacak bir komisyon marifetiyle karar verilir.”
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kanalizasyon şebekesine deşarj ve arazi dışındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar, OSB’nin belirleyeceği yere, çevre mevzuatına uygun şekilde gerekli teknik önlemler alınarak uzaklaştırılır.”
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hava kalitesi ve gürültü yönetimi
MADDE 124 – (1) Katılımcıların faaliyetleri sonucu hava kirliliğine sebebiyet verebilecek toz, gaz emisyonları ve benzeri atıkların bertarafı; 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine ve bu Yönetmeliklere göre OSB tarafından hazırlanan Hava Kalitesinin Korunması Talimatına uygun olarak yapılır.
(2) Katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşacak gürültü seviyeleri; 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve söz konusu Yönetmelik çerçevesinde OSB tarafından hazırlanan Gürültü Kontrol Talimatına uygun olarak azaltılır.
(3) Üretime geçilmesi aşamasında birinci ve ikinci fıkralarda yer alan Yönetmelikler uyarınca çevre izni alınır.
(4) Katılımcı ya da kiracı vasfıyla OSB’de faaliyet gösteren firmalar, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yetki verdikleri Çevre Yönetim Birimi, Çevre Görevlisi veya çevre danışmanlık firmalarını en geç bir ay içerisinde OSB’ye bildirir.”
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına uymalarını sağlamaya ve denetimine OSB yetkilidir.”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) OSB’ler, OSB Üst Kuruluşu genel kurulunda, 145 inci maddede belirtildiği şekilde seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilir. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Noter tasdikli vekaletname şartı ile bir üye sadece diğer bir üyenin oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edebilir.”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) OSB Üst Kuruluşunda, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yazılı defterler tutulur. Bakanlık, yayımlayacağı tebliğler ile tutulacak defterlerle kullanılacak belgelere ve bunların düzenlenme esas ve şekillerine ilişkin zorunluluklar getirebilir.”
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 173 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Ancak finansal kiracı tesisini başkasına kiraya veremez.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 175 – (1) OSB hesapları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen tutulması zorunlu defterlerde tek düzen muhasebe sistemi esaslarına göre tutulur ve izlenir.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 180 – (1) OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerini inceleyen yeminli mali müşavirler, düzenleyecekleri denetim raporlarını inceleme dönemini takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlar ve denetim raporunun tamamlandığı tarihi takip eden en geç 15 gün içinde müteşebbis heyet/genel kurul ile yönetim kurulu başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verir.”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) OSB’ler; yeterli sayı ve nitelikte eleman istihdam edememesi ve ihtiyaç duyması ve yetkili organlarından karar alması halinde yürüteceği hizmetlerle ilgili olarak diğer OSB’lerden, OSBÜK’den, yatırım destek ofisleri ve benzeri kurum ve kuruluşlardan hizmet alımı yoluna gidebilir. Ancak hizmet satın alınması, OSB’nin sorumluluğunu kaldırmaz.”
MADDE 42 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  22/8/2009 27327
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
1- 12/8/2010 27670
2- 9/2/2011 27841
3- 4/8/2011 28015
4- 8/10/2011 28078
5- 8/8/2012 28378
6- 20/4/2013 28624
7- 6/3/2014 28933
8- 27/12/2014 29218