Perşembe, Ekim 22, 2015

Anayasa Mahkemesi KARARI 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Anayasa Mahkemesi KARARI
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 16 maddesi hakkında Anayasa Mahkemesinin 10.9.2015 Tarihli ve E 2014-148, K 2015-80 Sayılı Kararı.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  

Çarşamba, Ekim 21, 2015

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 19.10.2015 tarihli 11155678 sayılı yazısı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı : 76107777/161.99
Konu : Yükümlü Kayıt Takip Sistemi Hk.
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi. 03.04.2015 gün ve 7008585 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No: 1) uyarınca Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine 01.04.2015 tarihinden itibaren kayıtlar yapılmaya başlanılmış olup 18.04.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile sistemin uygulanması 21.12.2015 tarihine ertelenmiştir.
Konuya ilişkin olarak Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 19.10.2015 gün ve 11121576 sayılı yazılarının bir örneği ilişikte gönderilmiş olup, 21.12.2015 tarihinde uygulamaya geçilecek olması nedeniyle, onaylanmamış firmaların ve müşavirlerin BİLGE sisteminde Detaylı Beyan Modülünde beyanda bulunması mümkün olmayacağından, işlemlerin devamı açısından herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla firma ve vekâletlere ilişkin onay işlemlerinin tamamlanmasında gereken özenin gösterilmesi hususunda gereği ile konuya ilişkin bu duyurunun Müdürlüğünüz ilan panosunda yükümlülere ilan edilmesini önemle rica ederim.
Cemil CANYÜREK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.
  
Ek: 1 adet yazı
Dağıtım: Tüm Gümrük Müd.lerine ve İGMD ne

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605/161.99
Konu : Yükümlü Kayıt Takip Sistemi
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.09.2015 tarihli ve 10410799 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No: 1) uyarınca Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine 01.04.2015 tarihinden itibaren kayıtlar yapılmaya başlanılmış olup 18.04.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile sistemin uygulanması 21.12.2015 tarihine ertelenmiştir.
Mezkûr Tebliğin "Yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu" başlıklı 4 üncü maddesi hükmü gereği kayıtların ve söz konusu kayıtlara ilişkin onayların 21.12.2015 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.
Bu kapsamda, uygulamaya başladığında sorun yaşanmamasını teminen 15.10.2015 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde YKTS-B1LGE Sisteminin entegrasyonun sağlanmasını teminen pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. 21.12.2015 tarihine kadar farklı gümrük müdürlüklerinde pilot uygulama yapılacaktır. Gerek pilot uygulama sonuçlarında gerekse YKTS sistemi üzerinde yapılan sorgulamada büyük sayıda onaylanmamış firma ve vekâlet bulunduğu ve hala sisteme hiç kaydı yapılmamış firmalar bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla, gerek pilot uygulamalarda gerekse 21.12.2015 tarihinde uygulama başladığında 21.12.2015 tarihinde uygulama başladığında onaylanmamış firmaların ve müşavirlerin BİLGE sisteminde Detaylı Beyan Modülünde beyanda bulunması mümkün olmayacağından işlemlerin devamı açısından herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla firma ve vekâletlere ilişkin kayıt ve onay işlemlerinin tamamlanmış olması hususunda gereken özenin gösterilerek üyelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Jale ARSLAN
Bakan a.
Daire Başkanı

 

Salı, Ekim 20, 2015

DİİB Döviz Kullanım Oranı Hakkında (AKİB Sirküler)

DİİB Döviz Kullanım Oranı Hakkında (AKİB Sirküler)

AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2015/573-10607 Mersin,
Konu: DİİB Döviz Kullanım Oranı Hakkında
19/10/2015
SİRKÜLER
    İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/10/2015 tarih ve 120896 sayılı talimatta;
"İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin Geçici 26. maddesi uyarınca, 20/06/2015 tarihinden önce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında 01/01/2014-31/08/2015 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ve 73 üncü fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belge kapsamındaki toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %200 olarak uygulanması uygun bulunmuştur” denilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.10.2015 tarihli ve 11095486 sayılı yazısı (Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi)T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605/157
Konu : Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi
DAĞITIM YERLERİNE

Kredi Kayıt Bürosu'ndan alınan 11.09.2015 tarihli ve 0010465394 sayılı Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi'nde yaşanan sorunlar ile ilgili yazıda;
Gümrük Müdürlükleri tarafından Teminat Mektuplarının sorgulanması amacıyla kullanılan Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi'ne ilişkin tüm soru sorunlar için iletisim@kkb.com.tr adresine mail atarak veya 444 99 67 numaralı Destek Hattı'nı arayarak Kredi Kayıt Bürosu ile iletişime geçilebileceği belirtilmektedir.
Bu kapsamda Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi ile ilgili yaşanan sorunlar için söz konusu yazıda belirtilen iletişim bilgileri ile Kredi Kayıt Bürosu'na bildirim yapılabileceğine ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Rasim KUTLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
İstanbul, 10 Eylül 2015 / KKB.STP.2015.02560
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı N: 151
Eskişehir yolu 9. km
06530 / ANKARA
Konu: Teminat Mektubu Durum Sorgulama Hizmeti Sorun Bildirimleri Hk.

Gümrük Müdürlükleri tarafından Teminat Mektuplarının sorgulanması amacıyla kullanılan Teminat Mektubu Durum Sorgulama hizmetine ilişkin zaman zaman Bankalara sorun bildirimleri yapılamaktadır.
Doğabilecek sorunlarda hızlı çözüm sağlayabilmek adına, her türlü sorun bildirimlerin sistemi işletmekte olan Kredi Kayıt Bürosu'na iletilmesi önem arz etmektedir.
Teminat Mektubu Durum Sorgulama hizmetine ilişkin tüm soru ve sorunlar için iletisim@kkb.com.tr adresine mail atarak veya 444 99 67 numaralı Destek Hattı'nı arayarak iletişime geçilebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
Kasım AKDENİZ Orkun DENİZ
Genel Müdür Müdür

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.10.2015 t. 29508 s. R.G

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.10.2015 t. 29508 s. R.G.)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 9, 10, 11, 12 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.
“(ğ) Kabotaj sefer bölgesi içinde seyir yapan eğitim/öğrenci stajı maksatlı okul gemilerine,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak; 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile boyu 55 metreden uzun veya 400 GT’den büyük yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kılavuz kaptan ve römorkör alınmasına ilişkin esaslar”
“(4) Tehlikeli yük taşıyan tankerler ile tam boyu 200 metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere; baş ve kıç itici pervane veya sisteme sahip gemiler, liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya sistemlerine ilişkin belgeleri ibrazı ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak beyan etmesi üzerine, Ek-5’te verilen römorkör sayılarından toplam çekme gücünü %40’tan, sadece baş itici pervane veya sistemi olan gemiler ise toplam çekme gücünü %30’dan fazla azaltmamak ve her iki halde de en az bir römorkör kullanılması kaydıyla, bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılabilirler.”
“(5) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde, tam boyu 55-125 metre arası olan gemiler için asgari 16 ton çekme kuvvetinde en az bir römorkör, tam boyu 126 metre ve daha uzun olan gemiler için asgari 30 ton çekme kuvvetinde en az bir römorkör refakat etmek üzere; böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip römorkörler hizmet etmek üzere tahsis edilir. Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak gros ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(12) Çift ana makine ve en az bir baş itere sahip, tüm ana ve yardımcı makineleri ile ilgili manevra ve seyir cihazlarının çalışır durumda olduğu beyan edilen özel/ticari yatlara, 5 bofor ve altındaki hava şartlarında römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.”
“(13) Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift ana makineyi haiz Türk Bayraklı ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi uygulanabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında mevzuat gereği bulundurulması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının açık ve çalışır durumda olması ve devamlı surette dinleme yapılması zorunludur. Anılan cihazların arıza yapması durumunda gemi/deniz aracı kaptan/donatanları, durumu ivedilikle en yakın liman başkanlığına bildirir. Ancak, senenin belirli dönemlerinde sefere çıkmayacak olan gemi ve deniz araçları, liman başkanlığına başvurmaları ve uygun görülmesi kaydıyla sadece bağlama yerlerinde bu cihazlarını kapatabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Liman idari sahalarında gazdan arındırma işlemi için demirleme sahası belirlenmemiş ise, bu işlem tehlikeli madde taşıyan gemiler için belirlenmiş olan demirleme sahalarında yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) İstanbul Boğazından, hava çekimi elli sekiz metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli dört metre ile elli sekiz metre arasında olan gemi ve deniz araçları idarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde boğaz geçişi yapabilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Körfez Geçiş Köprüsü altından hava çekimi altmış metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli altı metre ile altmış metre arasında olan gemi ve deniz araçları idarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde Körfez Geçiş Köprüsü altından geçiş yapabilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddesinin (B) bölümünün (f) fıkrası, Marmaris Liman Başkanlığı başlıklı 43 üncü maddesinin (C) bölümü ve Alanya Liman Başkanlığı başlıklı 44 üncü maddesinin (B) bölümünün (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Yakıt ve su barçları için 7 no’lu bekleme/demirleme sahası: A ve B bölgeleri demirleme sahaları içerisinde ve aşağıdaki koordinatların oluşturduğu 7 no’lu deniz alanı, yakıt ve su barçları için tahsis edilmiş bekleme ve demir alanıdır.
1) 40º 59' 13" K – 028º 55' 27" D
2) 40º 59' 02" K – 028º 55' 27" D
3) 40º 59' 25" K – 028º 57' 29" D
4) 40º 59' 43" K – 028º 57' 29" D
5) 40º 59' 33" K – 028º 57' 12" D”
“C) Klavuz kaptan alma ve bırakma yeri
1) 36º 49' 30" K – 028º 15' 57" D
2) 36º 47' 00" K – 028º 16' 36" D”
“b) 2 no’lu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36° 33' 33" K – 031° 53' 12" D
2) 36° 33' 03" K – 031° 54' 54" D
3) 36° 31' 39" K – 031° 54' 18" D
4) 36° 32' 12" K – 031° 52' 33" D”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Alanya Liman Başkanlığı haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi 1/1/2016 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  31/10/2012 28453
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
1- 27/2/2013 28572
2- 28/4/2013 28631
3- 6/8/2013 28730
4- 22/10/2013 28799

Pazartesi, Ekim 19, 2015

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/13 Sayılı Genelgesi (Yurt Dışı Diğer Alanı Hakkında)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/13 Sayılı Genelgesi (Yurt Dışı Diğer Alanı Hakkında)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605/165
Konu : "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında
GENELGE
(2015/13)


Bilindiği üzere, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde genel ve kalem ekranlarında bulunan finansal bilgilerde; “Fatura”, “Navlun”, “Sigorta” ve “Yurt Dışı Diğer” alanları mevcut bulunmaktadır.
BİLGE Sistemi, teknik olarak gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve sair mevzuatın doğru, etkin ve yeknesak olarak uygulanmasında önemli bir araç olarak kullanıldığı kadar, bu sistem vasıtası ile alınan veriler gerek Bakanlığımız birimlerinin, gerekse Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşların bilgi talepleri karşılanmakta ve/veya protokol kapsamında veri akışı sağlanmakta ve bu bilgiler üzerinden kararlar alınmakta veya birtakım belgeler verilmektedir.
Bu nedenle, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde “Yurt Dışı Diğer” olarak tanımlanan alana girilecek verilerin etkin kullanılabilmesi amacıyla, bu alan;
- Komisyon ve Tellaliye
- Demuraj Giderleri
- Royalti Lisans
- Faiz Masrafları
- Diğer
tanımları ile alt bölümlere ayrılmıştır.
Yükümlülerce ithalat beyannamelerinde beyan edilecek bir yurt dışı diğer tutarının bulunması durumunda, genel ekran/finansal bilgilerde yer alan yurt dışı alanına toplam değer olarak tek bir para cinsinden beyan edilmeye devam edecek olmakla birlikte; kalem ekranında, finansal bilgilerde yer alan yurt dışı alanında yukarıda belirlenmiş alt bölümlerden birine, birkaçına ya da tümüne veri girmek mümkün olacaktır.Kalem/kalemler ekranında yer
alan yurt dışı alanlarına girilecek verilerin farklı farklı para cinslerinden oluşması durumunda sistem tarafından T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınmak sureti ile Türk Lirası cinsinden hesaplanarak genel ekranda beyan edilen yurtdışı tutar döviz cinsinden ve Türk Lirası cinsinden ayrı ayrı kalem yurtdışı tutarı olarak gösterilecektir. Kalem/kalemlerde beyan edilecek yurt dışı veriler toplamı genel ekranda beyan edilen tutardan az olamayacaktır.Ayrıca “Diğer” alt bölümüne girilecek verilere ilişkin “Diğer Açıklama” alanına bilgi girilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, ithal eşyasının gümrük kıymetini düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23-31 ve 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan meri Gümrük Yönetmeliğinin 43-57 nci maddeleri ve bunlara ilişkin Bakanlığımızca çıkarılmış olan alt mevzuat düzenlemeleri kapsamında, gümrük kıymetine girmesi gereken masraf unsurları (fatura, navlun ve sigorta dışındakiler) yukarıda belirtilen yurt dışı diğer
alanlarında beyan edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, yukarıda belirtilen masraf unsurlarından herhangi birinin mevzuat gereği gümrük kıymetine değil de, ÖTV ve KDV matrahına girmesi gerektiği durumlarda bu masraf unsuru yurtiçi diğer alanında beyan edilmeye devam edilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cemal DERELİ

Bakan a.

Müsteşar V.Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.10.2015 t. 29505 s. R.G.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.10.2015 t. 29505 s. R.G.)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
MADDE 1 – 12/07/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “altmış gün” ibaresi “yüz yirmi günlük kullanım süresi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yüz yirmi günlük kullanım süresi içerisinde,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “altmış” ibaresi “yüz yirmi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
12/07/2014 29058Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
c) Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını altmış gün içerisinde,

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 15.10.2015 tarihli ve 11078561 sayılı yazısı (Toplu Teminat Kayıt İşlemleri)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :73421605/157
Konu :Toplu Teminat Kayıt İşlemleri
15.10.2015 / 11078561
DAĞITIM YERLERİNE
 
İlgi :09.09.2015 tarihli ve 73421605-157/00010389208 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımız ile toplu teminat kayıt işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda yapılan düzenlemeler bildirilmişti.
Söz konusu düzenlemelere ek olarak; Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi ile BİLGE Sistemi Toplu Teminat Kayıt Ekranı arasında teminat mektubu bilgilerinin teyit edilmesine yönelik entegrasyon sağlanmıştır.
Bu kapsamda, Toplu Teminat Kayıt Ekranı'nda aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır;
1- Toplu teminat dosyası oluşturulmasında;
a) "Teminat Mektup No", "Banka Şube Kodu" ve "Tutar" alanları ilgili memur tarafından doldurulacak,
b) Girilen teminat tutarı ilgili alana harf ile de yazılacak,
c) TMDS Sistemine dahil olmayan bankalara ait şube kodu için önce "Diğer" seçeneği, daha sonra açılan listedeki ilgili şube kodu seçilecek,
ç) TMDS Ekranı'nda yer alan bilgiler ile BİLGE Sistemi'ne kaydedilen teminat bilgileri arasında farklılık olması durumunda işlemlere devam edilemeyecek,
d) Yapılan sorgulama sonucunda "Mektup Riski Devam Ediyor" sonucunun alınması halinde mektup kaydı yapıldıktan sonra 16 haneli dosya kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak yaratılacak ancak otomatik olarak sistem tarafından bloke konulduğu için yeni yaratılan teminat kullanıma açık olmayacak,
e) İdare amirince bloke kaldırma işlemi yapıldıktan sonra teminat kullanıma açılmış olacak,
2- Varolan bir teminat dosyasına yeni bir teminat mektubu ilave edilmesi ya da bir teminat mektubu üzerinde güncelleme işlemi için ;
a) İdare amiri tarafından bir talep girilmesi gerekmekte olup bu talep "TCGB Memur İşlemleri" altında bulunan "Beyanname Düzeltme/İptal/Statü değişikliği/Teminat Talepleri" menüsünden yapılacak,
b) Talep aşamasında idare amirince "Beyan Tipi" alanına "Teminat" seçeneği seçilerek "Teminat No" alanına 16 haneli teminat dosya numarası, "Teminat Tutarı" alanına ise teminat mektubu miktarı yazılacaktır. İdare amiri tarafından yazılan teminat tutarında ilgili memurca değişiklik yapılamayacak,
c) TMDS Ekranı'nda yer alan bilgiler ile BİLGE Sistemi'ne kaydedilen teminat bilgileri arasında farklılık olması durumunda işlemlere devam edilemeyecek,
ç) Sorgulama yapılıp "Mektup Riski Devam Ediyor" sonucunun alınması halinde güncelleme tamamlanabilecek,
3- Varolan bir teminat dosyasına kayıtlı bir teminat mektubu iade edilecekse idare amirince güncelleme talebi girilecek, idare amirince talep girilirken "Tutar" alanına "0" yazılacak, memur tarafından ilgili mektubun tutarı sıfır olarak güncellenebilecek,
4- Teminat mektuplarının tümü iade edilip teminat kaydına bloke konulacaksa öncelikle ilgili her bir mektubun tutarı sıfır olarak değiştirilecek sonra da idare amirince Toplu Teminat Kayıt Ekranı'ndan "Dosya Güncelle" seçeneği ile bloke konacaktır.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

H.Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Cuma, Ekim 16, 2015

Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.10.2015 t. 29504 s. R.G.)


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MADDE 1 – 20/6/2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek başvuru tarihinden itibaren resmi tatil günleri hariç tutulmak üzere en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Başvurusu komisyon tarafından kabul edilen müracaatlar için yapılacak değişiklik talepleri en fazla iki kez yapılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
20/6/2013 28683

Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
(2) Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek başvuru tarihinden itibaren resmi tatil günleri hariç tutulmak üzere en geç 15 gün içinde karara bağlanır.


Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
h) Fuarlara katılımlarda ilgili fuar kataloğu, katılımcının çevre stand bölümlerle, stand alınlığıyla ve teşhir edilen ürün ile birlikte farklı yönlerden net bir şekilde çekilmiş tarihli fotoğraflarının,

Perşembe, Ekim 15, 2015

Dilovası Gümrük Müdürlüğünün 14.10.2015 tarihli 11039737 sayılı tasarruflu yazısı (Eşya Muayenesi Kameraların Görüş Alanında ve Kamera Kayıtları Yapılmak Suretiyle Yapılması)

Dilovası Gümrük Müdürlüğünün 14.10.2015 tarihli 11039737 sayılı tasarruflu yazısı (Eşya Muayenesi Kameraların Görüş Alanında ve Kamera Kayıtları Yapılmak Suretiyle Yapılması)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Dilovasi Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 47674053/108
Konu : Eşyanın Muayene İşlemleri
TEBLİGATTIR
.........................................................................

.................................. kodlu Antreponuzda/Geçici Depolama Yerinizde yapılan eşya muayene işlemlerinin; mutlaka eşya muayenesi için ayrılan yerlerde, kameraların görüş alanında ve kamera kayıtları yapılmak suretiyle yapılmasını bunun dışında yerlerde ve kamera kaydına alınmaksızın kesinlikle yapılmaması hususunu tebliğen rica ederim.

Temel AKKUŞ

Gümrük Müdürü

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)

Yeni Eklenenler

RESIMAçıklamaGerekçeG.T.İ.P.Başlama TarihiBitiş Tarihi

TR160000150030.jpg
Kare şeklinde orta boşluğu çelikten mamul ocağın oturacağı yuvadan oluşan , etrafı ısıya dayanıklı kayrak taşından mamul tezgah ile çevrelenmiş, dayanıklı çelik malzemeden ayakları olan, barbekü ve dış mekan ocağı olup kullanılmadığı zamanlarda üstü kapatılarak sehpa işlevi görebilen Kare Mozaik Sehpalı Ocak ticari isimli eşyadır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XV. Bölüm, 7321 Pozisyon Notları7321.89.00.00.0014.10.2015-----

Çarşamba, Ekim 14, 2015

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.10.2015 tarih ve 32131 sayılı yazısı (İyi Üretim uygulamaları (GMP) Geçiş Sürecinde İthalat İşlemleri Talimatı)


T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 49423435-325.20.04/3&/31
Konu : GMP Geçiş Sürecinde İthalat İşlemleri
06.10.2015 - 32131

Bilindiği üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu'nun 12 nci maddesi gereği veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzı Bakanlığımız iznine tabi olup, söz konusu ürünlerin onay alınmaksızın ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzı mümkün değildir. Bu zorunluluk gereği Bakanlığımız pazarlama izinli veteriner tıbbi ürünler ile bu ürünlerin bileşimine giren aktif maddelerin ithalat işlemlerini Ekonomi Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan "Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği" (Ek-4 ve Ek-5 de yer alan ürünler için) çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Yem Kanun'a dayanarak 24.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ve 20.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici Madde l'in dördüncü fıkrasında "Yerli ve ithal ürün ruhsat, ön izin veya başvuru sahiplerinin Yönetmelisin yürürlüse giriş tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ürünlerinin üretildiği yerlerin Yönetmelik hükümlerine uysun olduğunu berelendirmeleri gerektiği, aksi halde ürünlerin izinlerinin askıya alınacağı", aynı maddenin sekizinci fıkrasında ise "Bakanlıktan izinli veteriner tıbbi ürün üretim yerlerinin belirtilen süre içerisinde iyi üretim uygulamaları (GMP) belgesi almaması durumunda üretim yerlerinin faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve Bakanlıkça verilmiş işletme ve üretim izinleri iptal edilmiş sayılacağı" ifade edilmiş ve bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alanlar dışındaki veteriner tıbbi ürün üretim alanları ve tesislerinin 31.10.2015 tarihine kadar iyi üretim uygulamaları sertifikası (GMP) almayanlarının üretim izinlerinin iptal edileceği hükme bağlanmıştır. Bu sebeple 31.10.2015 tarihinden sonra iyi üretim uygulamaları sertifikasına (GMP) sahip olmayan yerlerde Bakanlığımızdan pazarlama izinli veteriner tıbbi ürünlerin üretimine veya buralarda üretilmiş ürünlerin ithalatına izin verilmeyecektir. Fakat belirtilen tarihten önce üretilmiş ve/veya ithal edilmiş ürünlerin, söz konusu tarih itibarı ile izni iptal edilmiş üretim yerlerine ait depo alanlarının kullanılmaması şartı ile raf ömrü süresi sonuna kadar toptan veya perakende olarak satışlarında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu ürünlerin temsilci veteriner ecza depoları veya veteriner ecza depolarından satışı mümkün olacaktır.
Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, halen gerçekleştirilmekte olan veteriner tıbbi ürün veya veteriner tıbbi ürün üretiminde kullanılan aktif madde ithalat işlemlerinin, belirtilen geçiş sürecinde herhangi bir aksaklığa ya da uygulamada karmaşaya fırsat verilmeksizin sürdürülebilmesi için, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.
A. Veteriner Biyolojik Ürün İthalat İşlemleri
1- Veteriner biyolojik ürün ithalat işlemleri 03.01.2013 tarih ve 01 No'lu Bakanlığımız Talimatı çerçevesinde, yetkilendirilmiş İl Müdürlükleri tarafından belirtilen Talimata uygun şekilde yapılmaya devam edilecektir.
2- Belirtilen Talimat ekindeki liste (EK:1) 01.11.2015 tarihi itibarıyla "İyi Üretim Uygulamaları Şeritfıkası (GMP) Bakanlığımızca verilmiş veya Bakanlığımızca Kabul Edilmiş Pazarlama İzinli Veteriner Biyolojik Ürünler" şeklinde güncellenerek ilgili İl Müdürlüklerine bildirilecektir.
3- İlerleyen zaman dilimi içerisinde bu listede (EK: 1) yapılacak değişiklikler konusunda ilgili İl Müdürlükleri Bakanlığımızca sürekli olarak bilgilendirilecektir.
4- 31.10.2015 tarihinden sonra güncel EK:1 listede yer almayan ürünlerin ithalat başvuruları kabul edilmeyecektir.
5- 31.10.2015 tarihi mesai bitimine kadar İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası (GMP) bulunmayan üretim yerlerinde üretilen ürünlerin ithalat işlemlerinde, ithalat başvurusu eksiksiz bir şekilde yapılmış ve belirtilen tarih itibarıyla ülkemiz gümrük sahasına ulaştığı "Gümrük Antrepo Beyannamesi" ile belgelendirilen veya ithalatı aşamasında ürünün tır, gemi ya da uçağa yüklendiği "Karayolu Taşıma Senedi" (CMR Belgesi, A.TR Belgesi, FCR Belgesi), "Havayolu Taşıma Senedi" (Airwaybill/AWB) veya "Denizyolu Taşıma Senedi" (Bili Of Lading) gibi konşimento belgeleri ile belgelendirilmesi halinde ürünlerin ithalat işlemleri en geç 20.11.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanacaktır.
6- 31.10.2015 tarihinden sonra Bakanlığımıza yapılan ithalat başvurularından İyi Üretim Uygulamaları Sertifikasına (GMP) sahip olmayanların ithalat başvuruları değerlendirmeye tabi tutulmaksızın müracaatçısına iade edilecektir.
7- Gerek 31.10.2015 tarihinden önce ithalatları uygun görülerek ülkeye girişleri yapılmış olan, gerekse yukarıdaki 5 inci madde kapsamında 20.11.2015 tarihine kadar ithalat işlemleri tamamlanmış olan veteriner biyolojik ürünlerin satış iznine esas kalite kontrol testleri yürürlükteki ilgili Bakanlığımız Talimatı çerçevesinde tamamlanacaktır.
B. Pazarlama İzinli Veteriner İlaçların İthalat İşlemleri
1- 31.10.2015 tarihinden sonra Bakanlığımızca verilmiş veya Bakanlığımızca kabul edilen İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası (GMP) bulunmayan üretim tesislerinde üretilmiş veteriner tıbbi ürünlerin ithalat başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Bakanlığımız sunulan İyi Üretim Uygulamaları Sertifikasının (GMP) ithalata konu ürünü kapsadığını kontrol ettikten sonra uygun görülen ürünlerin ithalatına izin verecektir.
3- 31.10.2015 tarihi mesai bitimine kadar İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası (GMP) bulunmayan üretim yerlerinde üretilen ürünlerin ithalat işlemlerinde, ithalat başvurusu eksiksiz bir şekilde yapılmış ve belirtilen tarih itibarıyla ülkemiz gümrük sahasına ulaştığı "Gümrük Antrepo Beyannamesi" ile belgelendirilen veya ithalatı aşamasında ürünün tır, gemi ya da uçağa yüklendiği "Karayolu Taşıma Senedi" (CMR Belgesi, A.TR Belgesi, FCR Belgesi), "Havayolu Taşıma Senedi" (Airwaybill/AWB) veya "Denizyolu Taşıma Senedi" (Bili Of Lading) gibi konşimento belgeleri ile belgelendirilmesi halinde ürünlerin ithalat işlemleri en geç 20.11.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanacaktır.
4- 31.10.2015 tarihinden sonra Bakanlığımıza yapılan ithalat başvurularından İyi Üretim Uygulamaları Sertifikasına (GMP) sahip olmayan ürünlerin ithalat başvurusu değerlendirmeye tabi tutulmaksızın müracaatçısına iade edilecektir.
5- Yukarıdaki 3 üncü madde kapsamında ithalat işlemi gerçekleştirilecek ürünler için, ithalatçı, ürünlerin depolanacağı temsilci veteriner ecza depoları ile yapılan sözleşme örneğini ithalat başvuru evraklarına ilave edecektir.
C. Veteriner Tıbbi Ürün Hammaddesi İthalat İşlemleri
1- 31.10.2015 tarihinden sonra Bakanlığımızdan İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası (GMP) almamış üretim tesislerinde üretilmek amacıyla pazarlama izinli veteriner tıbbi ürün hammadde ithalat başvuruları kabul edilmeyecektir
2- Bakanlığımız sunulan İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Belgesinin ithalata konu hammaddenin üretiminde kullanılacağı ürünü kapsadığını kontrol ettikten sonra uygun görülen hammaddelerin ithalatına izin verecektir.
3- 31.10.2015 tarihi mesai bitimine kadar İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası (GMP) bulunmayan üretim yerlerinde üretilen ürünlerin ithalat işlemlerinde, ithalat başvurusu eksiksiz bir şekilde yapılmış ve belirtilen tarih itibarıyla ülkemiz gümrük sahasına ulaştığı "Gümrük Antrepo Beyannamesi" ile belgelendirilen veya ithalatı aşamasında ürünün tır, gemi ya da uçağa yüklendiği "Karayolu Taşıma Senedi" (CMR Belgesi, A.TR Belgesi, FCR Belgesi), "Havayolu Taşıma Senedi" (Airwaybill/AWB) veya "Denizyolu Taşıma Senedi" (Bili Of Lading) gibi konşimento belgeleri ile belgelendirilen ancak üretiminde kullanılacağı ilacın üretim yerine ait Bakanlığımızdan İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Belgesine sahip olmayan ürünlerin ithalatına aşağıdaki belgelerin/gerekliliklerin sağlanması durumunda 20.11.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar izin verilecektir.
a- Hammaddenin üretiminde kullanılacağı ürünün pazarlama iznindeki üretim yerinin Bakanlığımızdan izinli İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Belgesine sahip bir tesis ile değiştirileceğine ilişkin Genel Müdürlüğümüze yapılmış " Üretim Yeri Değişikliği" başvurusunda bulunulmuş olması,
b- Hammaddenin üretiminde kullanılacağı ürünün üretim yerinin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) denetimi almış olması,
c- İthalata konu hammaddenin Bakanlık izni ile üretiminde kullanılabileceği bir başka ürün için, bir başka pazarlama izin sahibine devrinin yapılabilmesinin mümkün olması ve bu durumun kabul edilmesi,
4- Yukarıdaki 3 üncü madde kapsamında ithalat işlemi gerçekleştirilecek ürünler için, ithalatçının, hammaddenin depolanacağı bir temsilci veteriner ecza deposu ile yapılan sözleşme örneğini ithalat başvuru evraklarına ilave etmiş olması gerekmektedir.
5- Yukarıdaki 3 üncü madde kapsamında ithalatı uygun görülen hammaddeler depolama işleminin gerçekleştirildiği temsilci veteriner ecza deposu sorumlusu ile ithalatçıya birlikte yediemine bırakılacak ve yediemin işlemleri Bakanlığımız İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.
6- Bakanlığımızdan İhraç Amaçlı Pazarlama İzin Belgesine sahip veteriner tıbbi ürünlerin üretimi amacıyla ithalatı istenilen hammaddelerin ithalatına Yönetmelikte belirtilen gerekliliklerin yerine getirmesi koşulu ile 31.12.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar izin verilmeye devam edilecektir.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. İrfan EROL

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:
Ankara, İstanbul, İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Veteriner Tıbbi Ürün Pazarlama İzni Sahipleri
Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖN.TASARIAtık madeni yağdan baz yağı üretiminin madeni yağ lisansı altında alt başlık kapsamına alınmasına ilişkin olarak hazırlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına” ve “31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları Hakkında Kurul Kararı ile 31/05/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı Taslağına” ilişkin görüşlerin en geç 23 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadar bilgipetrol@epdk.org.tr adresine ve yazılı olarak Kuruma ekli görüş değerlendirme formu kullanılarak gönderilebilecektir. Kamuoyuna duyurulur. (KAYNAK: EPDK)

Ek-2
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Atık madeni yağdan baz yağı üretim faaliyeti, alt başlıklarına işletmek kaydıyla madeni yağ lisansı sahiplerince yapılabilir. Atık madeni yağdan baz yağ üretimi madeni yağ üretim faaliyetinin içinde yer alır.”
MADDE 2 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15 inci maddesine beşinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında yer alan madeni yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi, baz yağ üretim alt başlığı eklenmesi ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,”
MADDE 3 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesine birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ üretimi ile iştigal edebilir ve lisanslarına alt başlık olarak işletmek kaydıyla atık madeni yağdan baz yağ üretme faaliyetinde bulunabilirler.
“Madeni yağ lisansı sahipleri, atık madeni yağdan üretilmiş baz yağı, madeni yağ üretiminde kullanılabilir veya bu amaçla kullanılmak üzere madeni yağ lisansı sahiplerine satılabilir veya ihraç edilebilirler.”
MADDE 4 - 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6– Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
             

31/05/2011 TARİHLİ VE 3242/2 SAYILI PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARI HAKKINDA KURUL KARARI İLE 31/05/2011 TARİHLİ VE 3242/3 SAYILI PETROL PİYASASINDA LİSANS TADİLİ BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI


MADDE 1 – 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Atık madeni yağdan baz yağ üretimine ilişkin faaliyeti alt başlık olarak lisanslarına işletecek olanlardan; lisansa konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından atık madeni yağların geri kazanımına ilişkin Çevre Lisansını Kuruma sunarlar.”
MADDE 2 – 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 8/B maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madeni yağ lisansına alt başlık olarak atık madeni yağlardan baz yağ üretimi faaliyeti ekletmek için bu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan belgelere ilaveten, tadil başvurusuna konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranır.
MADDE 3– Bu Kurul Kararı 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kurul Kararı hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

    

           

EK-1


T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı beyan eder, aşağıda yer alan isteğime uygun lisansın verilmesini arz ederim.

                                                                                                               TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
                                                                                                                                            ADI-SOYADI
                                                                                                                                                 TARİH
                                                                                                                                                  İMZA
                                                                                                                               TÜZEL KİŞİLERDE KAŞE


İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES:             ……………………………………………………………………………………..
                            ……………………………………………………………………………………..
                            ……………………………………………………………………………………..
TEL:                   ……   ……………………
FAKS:                ……   ……………………
E-POSTA:         …………………………...LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ
(Talep edilen lisans türünü  X  ile işaretleyiniz)

(1) Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında.
(2) Yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile taşıma yapılması.
(3) Rafineri tesisi içinde veya civarında.
(4) Taşıma araçları ve depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması.
(5) Sadece atık madeni yağdan baz yağ üretimi yapılmasını kapsar.