Salı, Ocak 16, 2018

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

16 Ocak 2018 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30303
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/1)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 16/10/2017 tarihli ve 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 tonu geçemez.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-imza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2017/3)” çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.
(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
Tarife kontenjanının dağıtılması
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.
(2) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 200 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.
(3) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80’inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.
İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.
(6) İthal lisansı devredilemez.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 8/11/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.Salı, Ocak 09, 2018

Petrokimyasallar 08 - 14 Ocak 2018 Reuters Verileri

08 - 14 Ocak 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
985-989
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
739-741
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
771-773
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
797-799
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
855.50-857.50
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1803-1807
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
683 - 687
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
751 - 753
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1274.50-1275.50
FOB ARA
WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
bilgi alınamadı
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1369-1373
FOB NWE
1218-1222
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1254-1258
FOB NWE
1128-1132
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1260-1264
FOB NWE
1118-1122
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1248-1252
FOB NWE
1138-1142
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1032-1036
FOB NWE
928-932
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1314-1318
FOB NWE
1148-1152
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri                                                                                                                                 
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Sıra No 1238   Sıra No 1239   Sıra No 1240

Cuma, Ocak 05, 2018

2017 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HK.

  2017 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HK.  

04 Ocak 2018 / Perşembe 17:34:12 | Görüntülenme : 560
2017 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HK.
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Derneğimize muhatap yazısında 2017 yılı Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını kazanan adayların, izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını kazanan adayların aşağıda listelenen belgeleri iki takım halinde düzenleyerek Derneğimize 08.01.2018 / 19.01.2018 tarihleri arasında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  
  • Sınavda aldığı puana ilişkin belge,
  • Okul mezuniyetine ilişkin noter onaylı diploma örneği,
  • Resmi Kuramlara verilmek üzere TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
  • SGK’ndaıı alınmış İşveren İşyeri Sicil bilgilerini içeren belge (SGK’na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.) Belge örneği için TIKLAYINIZ
  • SGK’ndan alınmış sigortalı hizmet süresini gösterir belge. (SGK’na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.
kaynak : İGMD

Çarşamba, Ocak 03, 2018

ISGUM Kontrol Belgesi DUYURUSU

Firmalar tarafından Kontrol Belgesi başvurusu için yapılan Gümrük Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinde (KBS de iade edilen belgeler hariç) istenilen düzeltmeler için (GİTİP değişikliği, süre sonu değişikliği, rejim değişikliği, miktar değişikliği vb.) Enstitü Başkanlığımıza dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. Dilekçe içeriğinde Kontrol Belgesi Başvuru numarası ve Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) numarası mutlaka yer almalıdır. Dilekçeler de Firma yetkilisinin ıslak imzası ve firma kaşeside mutlaka bulunacaktır. Bu bilgilerin yer almadığı başvurulara ilişkin işlem yapılmayacaktır. Bu konuda firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri rica olunur.

Petrokimyasallar 01-07 Ocak 2018 Reuters Verileri


01-07 Ocak 2017

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
970-974
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
719-721
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
771-773
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
766-768
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
844-846
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1803-1807
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
694-698
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
731-733
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1259-1260
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
648-652
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1352-1356
FOB NWE
1218-1222
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1239-1243
FOB NWE
1128-1132
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1245-1249
FOB NWE
1118-1122
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1234-1238
FOB NWE
1138-1142
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1020-1024
FOB NWE
928-932
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1299-1303
FOB NWE
1148-1152
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri                                                                                       

Petrokimyasallar 01-07 Ocak 2018 Reuters Verileri** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Çarşamba, Aralık 27, 2017

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) (27.12.2017 t. 30283 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce  yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlendiği , İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği  Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre:

Kullanıcının tanımı İthalat işlemlerinde firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş  kişi olarak açıklandı.

Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olacak.

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilecek.

Firmalar adına ithalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki formu doldurarak başvuruda bulunacak.

Kullanıcının yetkisi başvuru esnasında hazırlamış olduğu taahhütnamede belirtilen süre ile sınırlı olacak. Süre uzatımı talebinde bulunulması için yeni bir taahhütname verilmesi gerekecek

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ,yetkilendirme talebinin sonucu başvuru esnasında kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirilecek.

Firmalar tarafından birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilecek.

Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alınacak.

İthalat işlemlerine ilişkin başvurular ekonomi bakanlığının internet sayfasındaki E-imza uygulamalarının altında yer alan ‘’E-imza Uygulamalarına Giriş’’ bölümünden gerçekleşecek.

1 Ocak'tan itibaren ithalat işlemleri için, firmaların tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanacak.

1 Nisan'dan sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.


Yetkilendirme başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,

b) Firma Tanımlama Formu: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış form,

c) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

ç) Taahhütname: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı.Söz konusu Ekonomi Bakanlığınca yürütülen 27.12.2017 tarihli 30283 sayılı resmi gazete ile yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliğ ekte  tarafınıza sunulmuştur.


Bilgilerinize sunarız.


Ekonomi Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine istinaden düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
c) Elektronik imza mevzuatı: 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,
ç) Elektronik ortam: İthalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesi için gerçekleştirilen işlemlerin yürütüldüğü web tabanlı uygulamayı,
d) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,
e) Firma: İthalat işlemlerine başvuruda bulunacak tüm gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıklarını,
f) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
g) İthalat işlemleri: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülen ithalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesine esas işlemleri,
ğ) Kamu kurumu kullanıcısı: İthalat işlemlerinde görev alan ve Bakanlık personeli hariç olmak üzere kamu kurumları adına işlem yapan kişileri,
h) Kullanıcı: İthalat işlemlerinde firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,
ı) Mobil elektronik imza: Bakanlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartını kullanarak oluşturulan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,
i) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,
ifade eder.
Nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imza temini
MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorundadır.
(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilir.
Yetkilendirme başvurusu ve onayı
MADDE 5 – (1) Firmalar adına ithalat işlemlerine başvuruları elektronik ortamda yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere aşağıdaki belgeler hazırlanır:
a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,
b) Firma Tanımlama Formu: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış form,
c) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
ç) Taahhütname: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin renkli olarak taranmış “.pdf” uzantılı dijital birer sureti, bilahare Genel Müdürlüğe elektronik ortamda iletilmek üzere firmalar tarafından muhafaza edilir.
(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asılları Genel Müdürlüğe posta yoluyla veya genel evraka elden teslim etmek suretiyle iletilir.
(4) Firmalar adına ithalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.
(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibi kişiye başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir.
(6) Kısıtlı yetkili kullanıcı, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığını seçerek elektronik imzası ile “İthalat İşlemleri” menüsüne giriş yapar ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek elektronik olarak başvurusunu tamamlar.
(7) Elektronik ortamda başvurunun tamamlanması üzerine, firmanın sunduğu belgelerin doğruluğu ve usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda onay işlemleri başlatılır.
(8) Belgelerin eksik ya da usulüne uygun olmaması ya da internet üzerinden girilen bilgilerin belgelerle uyuşmaması durumunda, firma tarafından eksik ve/veya usulüne uygun olmayan belgeler tamamlanır ve/veya firma tanımlamasına dair bilgilerde gerekli değişiklikler yapılır.
(9) Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.
(10) Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu dördüncü fıkra çerçevesinde yapılan başvuruda kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirir. Bakanlık ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir.
(11) Firmalar tarafından birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilir. Bu durumda birinci fıkrada belirtilen taahhütname, yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.
(12) Aynı firma için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, taahhütname hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan ve geçerliği devam eden belgeler tekrar aranmaz.
(13) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.
Yetki süresinin uzatılması
MADDE 6 – (1) Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taahhütname verilmesi gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.
(2) Süre uzatımında, daha önce firma tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.
(3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden firmalar adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak iflas müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir.
Yetkinin iptali
MADDE 7 – (1) Kullanıcının yetkisi, firmanın Genel Müdürlüğe yazılı başvurusu üzerine iptal edilir. Başvuruda, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.
(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, bunun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak firmaya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine yetki iptal edilir.
(3) Vergi numarasının değişmesi durumunda, o firma için yetkilendirilen tüm kullanıcıların yetkileri Bakanlıkça re’sen iptal edilir.
Yetkinin askıya alınması
MADDE 8 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların yetkisi, firmanın yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile geçici süreyle askıya alınabilir.
(2) Firmanın talebi üzerine askıya alınan yetkinin iptali için, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter kanalıyla düzenlenmiş azilname ile 7 (yedi) iş günü içinde Genel Müdürlüğe başvurulur. Aksi durumda, askıya alma işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır.
Güncelleme işlemleri
MADDE 9 – (1) Yetkilendirme onayı gerçekleştirildikten sonra, vergi numarası ve/veya firma unvanı dışındaki değişiklikler için ayrıca belge aranmaz.
(2) Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alınır. Söz konusu değişiklik için 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine, askıya alınan yetkilerin kullanıma açılması için onay işlemi başlatılır.
(3) Vergi numarasının değişmesi durumda, firma bu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır. Yeni vergi numaralı firmanın kullanıcılarının yetkilendirilmesi gerekir. Önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, bu Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın kullanıcılarının yetkisi iptal edilmez.
(4) Faaliyetine son veren firma bu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır.
(5) Firmalara veya kullanıcılarına dair bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, en geç 5 (beş) iş günü içinde bu Tebliğe uygun olarak firma tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılarının yetkileri derhal askıya alınır. Askıya alma işlemi ancak eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılır.
İthalat işlemleri için elektronik ortamda başvuru
MADDE 10 – (1) 1/1/2018 tarihinden itibaren ithalat işlemleri için, firmaların bu Tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanır. 1/4/2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmez. Ancak, elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilir.
(2) İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilir.
(3) İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin mevzuatında yer almaktadır.
Yetki
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.
(2) İthalat işlemlerinin uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı firmanın tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça iptal edilir.
(4) Kamu kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili kurumlarla yapacağı protokoller çerçevesinde ayrıca belirlenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.