Cuma, Eylül 13, 2019

Kosova Cumhuriyeti Batı Balkan Menşe Kümülasyonuna dahil edildi.01.09.2019 tarihinden itibaren Kosova Menşeli ürünler tercihli tarifeden yararlandırılacaktır.


YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE
EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,
b) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,
c) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1’in,
ç) Türkiye Cumhuriyeti ve Kosova Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10 uncu maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II.1’in
uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 448 inci maddeleri ile,
b) 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,
c) 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,
ç) 10/4/2003 tarihli ve 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol 1’e,
d) 14/5/2015 tarihli ve 2015/7801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Ek II.1’e
dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Cuma, Temmuz 19, 2019

Petrokimyasal ürün kıymetleri 15-21 TEMMUZ 2019

Reuters tarafından yayınlanan 15-21 TEMMUZ arası tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları ekte mevcuttur, bilgilerinize sunulur.


Pazartesi, Haziran 10, 2019

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - CREDIT NOTE VE GÜMRÜK KIYMETİ KONULU YAZISI


Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan ekli dağıtımlı yazıda; Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce “credit note” ile yapılan indirimlerin ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde ne şekilde dikkate alınacağı açıklanmıştır.


Perşembe, Mayıs 30, 2019

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK VE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNDE MENŞEİ BELGESİ RİSK KRİTERİ UYGULAMASI


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce bugün yayınlanan yazı ile Gümrük Yönetmeliğinin 205.maddesi uyarınca Ticaret Bakanlığın belirlemiş olduğu Risk Kriterleri çerçevesinde Menşei Belgesi uygulamasına tabi olan eşyalar için yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 24 Mayıs tarihinden önce  antrepo veya geçici depolamaya alınan Avrupa Birliğinden A.TR dolaşım belgesi ile gelen eşyalar için 60 gün süre (29 Temmuz 2019 bu tarihte dahil)  ile ithalat beyannamesi işlemlerinde ihracatçı beyanı ve tedarikçi beyanı kullanılarak devam edilmesi sağlanmıştır.Çarşamba, Mayıs 29, 2019

GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN 24 NO'LU KUTUSU (İŞLEM NİTELİĞİ & SÖZLEŞME TİPİ)


Son aylarda bilindiği üzere bir çok ithalatçı / ihracatçı firmaya gümrük idarelerince geçmiş yılları da kapsayacak şekilde usulsüzlük cezası tanzim edilmektedir. İlgili cezanın kaynak noktası ise gümrük beyannamelerin de yer alan 24.nolu  kutuda ki işlem niteliği (sözleşme) verisinin doğru olarak beyan edilmediği gerekçesiyle.

Konuya ilişkin   Gümrükler Genel Müdürlüğü 27 Mayıs tarihinde 2019/23 Sayılı Genelge yayınlamış olup örneği ekte mevcuttur. Söz konusu  genelge gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna kaydedilen kodlar dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanılmaktadır vurgusu yapılmakla beraber cezai durumla karşılaşılmamasını teminen gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna, yapılan işlemin niteliğine en uygun olan kodun kaydedilmesi gerekmektedir.

İlgili kodlar Ticaret Bakanlığının kurumsal internet sitesinde yer almaktadır ayrıca anılan genelge ekinde de mevcuttur.
 Salı, Mayıs 28, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :27 MAYIS - 2 HAZİRAN 2019

Reuters tarafından yayınlanan 27 Mayıs-2 Haziran arası tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları aşağıda mevcuttur, bilgilerinize sunulur.EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK VE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNDE MENŞEİ BELGESİ İBRAZI


Bilindiği üzere 24.05.2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile ; ‘’Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla, menşe şahadetnamesi aranmaz.’’ hükmü eklenmiştir.
-Bugün Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ekte örneği bulunan yazı ile ‘’Bakanlıkça Belirlenen Risk Kriterleri’’ tanımı ve uygulaması açıklanmıştır. Buna göre eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususu Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sisteminde (BİLGE) Tarife Modülü kullanılarak görülebilecektir. Söz konusu modüle beyanname tescilinden önce yükümlü (ithalatçı firma gümrük müşaviri/ithalatçı) tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirlenecektir.
A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek eşya için beyanname tescilinden önce menşe şahadetnamesinin istenip istenmeyeceğinin belirleneceği ve yükümlünün bu bilgiye sahip olacağından dolayı beyanname tescilinden sonra sistem tarafından menşe şahadetnamesi aranılması durumunda beyanname ekinde söz konusu belgenin ibrazı gerekmektedir.
-Görüleceği üzere söz konusu uygulama sistem içerisinde belirli risk kriterlerine göre tanımlanacağı için gümrük işlemlerinde zaman ve maliyet açısından sorun yaşamak adına firmamızda ki müşteri temsilcinizden sevkiyat bazında bilgi almanızı ve menşei ülke / ihracatçı ülke tarafından hazırlanmış olan menşei belgelerinin tedarik etmenizde fayda vardır.


Cuma, Mayıs 24, 2019

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bugün Resmi Gazete ’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulamalarında kullanılan ihracatçı beyanı uygulaması kaldırılmıştır. Menşei tevsikinin ancak menşei şahadetnamesi ile yapılacağı açıklanmıştır. Bununla beraber asıl önemli olan Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla, menşe şahadetnamesi aranmaz hükmü eklenmiştir. Değişikliğe ilişkin diğer notlar aşağıda olup Resmi Gazete tam metni ekte mevcuttur.


-Kağıtsız gümrük beyannamesi projesine  kapsamında İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanacağı ve bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin de  elektronik imza ile yapılacağına ilişkin hükümler eklendi. 

-Menşe şahadetnamesi aranılacak haller başlıklı 38. maddesinde yapılan değişiklikle ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için menşe şahadetnamesi ibraz edileceği hükümleri eklendi. Böylece bu eşyalar içinde menşe şahadetnamesinin sonradan ibrazı için teminatlı işlem yapılması sağlandı.

-Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü başlıklı 41. maddesinde yapılan değişiklikle ilave gümrük vergisine  tabi olan eşya için  de yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle eşya  menşe araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebileceği hükmü eklendi.

-Ticaret politikası önlemleri başlıklı 205. maddesinin başlığı  "Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler" olarak değiştirildi. Ayrıca bu maddeye eklenen yeni fıkrayla ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşya için;A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla, menşe şahadetnamesi aranmayacağı hükmü getirildi.

 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer madddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.


Yönetmelik Değişikliğine alakalı olarak;

-Ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında aranacak belgeleri (ihracatcı beyanı) düzenleyen 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,

-İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren  “İhracatçı Beyanı” ibrazını düzenleyen İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)
Uygulamaları yürürlükten kaldırdı.

Uygulamaları yürürlükten kaldırıldı


Çarşamba, Mayıs 22, 2019

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLAN EŞYADA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULAMASI
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14 Mayıs’ta yayınlandığı ekte tam metni olan yazılarında gümrük vergilerinden muaf olan eşyalarda ek mali yükümlülük uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Bahse konu yazıda özetle;
’’İlgili mevzuatta sadece gümrük vergisi muafiyetini içeren bir hüküm bulunması halinde, ek mali yükümlülüğün gümrük vergisi olarak değerlendirilemeyeceği hususu dikkate alındığında, ithal işlemlerinde ek mali yükümlülükten muafiyet uygulanmayacaktır. Ancak, ilgili mevzuat hükümlerinde gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden ya da gümrük vergilerinden muafiyet tanındığı belirtilmiş ise, bu kapsamda yapılan ithalat işlemleri ek mali yükümlülükten de muaf olacaktır’’ şeklinde açıklanmıştır.

Dolayısıyla gümrük vergilerinden muaf olan eşyalar için ithalat esnasında ihracatçı beyanı, menşei belgesi, tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanı için gerekli olan menşei tevsiki evrakları aranılmayacaktır.
 


Pazartesi, Mayıs 20, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :20 MAYIS 2019 - 26 MAYISReuters tarafından yayınlanan 20 Mayıs – 26 Mayıs arası tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları aşağıda mevcuttur, bilgilerinize sunulur.
 Cuma, Mayıs 17, 2019

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ / İHRACAT GENELGESİ


                  
Hatırlanacağı üzere, 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması diğer bir ifadeyle Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu kılınmış ve uygulamanın 6 ay süresince (04.03.2019 tarihine kadar) geçerli olacağı düzenlenmiştir.
Bu Tebliğ uygulama süresi daha sonra yapılan düzenleme ile 6 ay uzatılmıştır. Buna göre, düzenleme 04.09.2019 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.
                                                                                                                         
Ayrıca ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin T.C. Merkez Bankası Genelgesinde 10 Mayıs itibariyle değişiklikler yapılmış olup derç edilen yeni fıkralar aşağıda yer almaktadır.
-İhracat Bedelinin tahsili başlıklı 8.maddesine yeni fıkra eklendi;

"(7) İhracatçı firma dışındaki ithalatçı, tedarikçi, aracı vb. olan Türkiye’de yerleşik farklı firmaların yurt içi hesaplarına gönderilen ihracat bedellerinde; yurt dışından ihracat bedeli tutar kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla; anılan firmaların yurt içi hesaplarından döviz veya Türk parası cinsinden ihracatçının hesabına yapılan havalelerin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür."

-Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri  başlıklı 12.maddesinin 4.fıkrasına aşağıdaki ekleme yapıldı;

"İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak alışının yapılması, serbest tasarruf edilen dövizin yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ve başka bir bankaya yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla mümkündür"Salı, Mayıs 14, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :13 MAYIS 2019 - 19 MAYIS


Reuters tarafından yayınlanan 13 Mayıs – 19 Mayıs arası tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları aşağıda mevcuttur, bilgilerinize sunulur.Cuma, Mayıs 10, 2019

İTHALAT REJİMİ KARAR I EK KARAR / GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ / GÜNCEL ÜLKE LİSTESİ


‘’Örneği aşağıda olan bugün ki Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tercihli tarife uygulamasından yararlanılan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ülkeler listesi (ek 4 ) güncellenmiştir.

Buna göre Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYU) listesinden:*Fildişi Sahilleri * Gana * Paraguay * Svaziland ülkeleri çıkarılmış olup (FORMA kapsamından çıkarılmıştır) , Samoa eklenmiştir (FORMA kapsamına alınmıştır).

Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri (ÖTDÜ) listesi yeniden eklenmiştir.

İlgili kararda ayrıca en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde karar hükümlerinin uygulanmayacağı şeklindeki geçici madde bulunmaktadır.
 Çarşamba, Mayıs 08, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI İHRACAT ÖN İZİN (DÜŞÜMSÜZ) BELGESİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (T.P.S.) ÜZERİNDEN VERİLMESİ


“İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ”, "96/31 sayılı “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ”, "Birleşmiş Miletler 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi", "Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler 1971 Sözleşmesi" ve "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Sözleşmesi" kapsamı uyarınca yer alan eşyaların ihracı için ((Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve düşümsüz olarak birden fazla sayıda ihracat beyannamesinde kullanılacak olan ön izin belgesinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1016 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Düşümsüz)" başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sisteminde yapılmasına ait Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2019/17 Sayılı Genelge örneği aşağıda yer almaktadır.
 


Salı, Mayıs 07, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :6 MAYIS 2019 - 12 MAYISReuters tarafından yayınlanan 6 Mayıs – 12 Mayıs arası tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları aşağıda mevcuttur, bilgilerinize sunulur.Çarşamba, Nisan 24, 2019

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İTHALAT İŞLEMLERİNE KONU OLAN EŞYALARA İLİŞKİN GTİP LİSTESİ23 Nisan itibariyle yürürlüğe giren varış öncesi ithalat işlerine tabi tutulacak olan eşyalara ilişkin g.t.i.p. listesi Ticaret Bakanlığınca yayınlanmış olup http://ggm.ticaret.gov.tr/data/5cbdd698ddee7d7a6cd51dd2/ek-1%20var%C4%B1%C5%9F%20%C3%B6ncesi%20g%C3%BCmr%C3%BCk%20i%C5%9Flemlerinden%20yararlanacak%20e%C5%9Fya%20listesi_22.04.2019.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuruya ilişkin şartlar aşağıda yer almaktadır.

-Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (Y.Y.S.) sahibi firmalar doğrudan tebliğ kolaylıklarından yararlanacaktır,

-Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilecektir,

-Varış öncesi gümrükleme izni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin özet beyan ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerekir, başka bir deyişle konşimentoda düşümlü ithalat yapılamaz,


Y.Y.S. harici firmaların ekte yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle beraber Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak izin talebinde bulunabilirler;

-Tebliğ kapsamında sağlanan kolaylıklardan yaralanmak için başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne izin başvurusunda bulunacaktır

-İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.

-Başvuru şartları arasında firmanın bazı ekonomik ve güvenlik kriterlerine sahip olması gerekiyor;

a-) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

b-) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi,

c-) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,

d-)Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

e-)Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının tebliğde belirlenen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması

f-)Yeminli mali müşavir tarafından tebliğ kapsamındaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması


Perşembe, Nisan 18, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI KAYIT BELGELERİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (TPS) ÜZERİNDEN VERİLMESİ


‘’Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/4) uyarınca ithali izne tabi eşyalar için (Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi (Tek Pencere Sistemine) alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1017 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi’nin başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler Tek Pencere Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bildiği üzere söz konusu kayıt belgesi dağıtıcı firma tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen akabinde özet beyan yada antrepo beyannamesi kapsamında gümrükte devir işlemine tabi tutulduktan sonra ithal edilen söz konusu izne tabi eşyalar için kullanılmaktadır.

Konuya ilişkin Genelge örneği aşağıda mevcuttur.

Cuma, Nisan 12, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI İHRACAT PERMİSİ İZİNLERİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (T.P.S.) ÜZERİNDEN VERİLMESİ1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında yer alan şyaların (Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) ihracı/transiti izne tabi olanlar için Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ihraç permisi izinleri Tek Pencere Sistemine (T.P.S.) alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1015 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi’’ başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sisteminde yapılmasına ait Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2019/13 Sayılı Genelge örneği aşağıda yer almaktadır.


Çarşamba, Nisan 10, 2019

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İTHALAT İŞLEMLERİ / 23 NİSAN 2019 TARİHİNDE BAŞLIYORBilindiği üzere geçtiğimiz yıl birkaç gümrük idaresinde pilot uygulaması yapılan denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın varış yapmadan önce rejim beyanında bulunulması hususunda 23 Ocak tarihli Resmi Gazete de Gümrük Genel Tebliğ yayınlanmıştı. Tebliğ ana hatlarıyla aşağıda mevcuttur. Uygulama ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanarak sanayici firmaların zaman ve maliyet açısından daha rekabetçi bir konuma gelmesi amaçlanmaktadır. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce  8 Nisan’da yayınlanan 2019/12 sayılı Genelge ise başvuru formu ve detayları bildirilmiştir. Ancak henüz başvuruya konu olacak eşya/g.t.i.p. listesi Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanmamış olup ilerleyen günlerde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacaktır. Resmi Gazete de yayınlanan söz konusu Gümrük Genel Tebliğ ve Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019/12 sayılı Genelge tam metni ekte yer almaktadır.

-Söz konusu uygulama 23 Nisan’da yürürlüğe giriyor,

-Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (Y.Y.S.) sahibi firmalar doğrudan tebliğ kolaylıklarından yararlanacaktır,

-Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilecektir,

-Varış öncesi gümrükleme izni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin özet beyan ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerekir, başka bir deyişle konşimentoda düşümlü ithalat yapılamaz,

-Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya daha sonraki tarihlerde Genel Müdürlükçe belirlenerek ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır,


Y.Y.S. harici firmaların ekte yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle beraber Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak izin talebinde bulunabilirler;

-Tebliğ kapsamında sağlanan kolaylıklardan yaralanmak için başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne izin başvurusunda bulunacaktır

-Başvuru formu ile başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeler Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır,

-İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.

-Başvuru şartları arasında firmanın bazı ekonomik ve güvenlik kriterlerine sahip olması gerekiyor;

a-) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

b-) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi,

c-) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,

d-)Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

e-)Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının tebliğde belirlenen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması

f-)Yeminli mali müşavir tarafından tebliğ kapsamındaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması


- İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür.                           

Salı, Nisan 09, 2019

İHRACATTA KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASI‘’Kağıtsız ihracat beyanname uygulamasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerince yazı paylaşılmış olup detayları aşağıda yer almaktadır. Ayrıca Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde 8 Nisan , Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde 9 Nisan'dan itibaren   10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde  kağıtsız ihracat beyannamesi pilot uygulamasının başlayacağı duyurulmuştur. Konuya ilişkin yazı tam metni ekte yer almaktadır.

Uygun görmeniz halinde firmalarımız ile paylaşılmasında fayda vardır.

30 Nisan tarihine kadar;

-Gümrük Beyannamesine eklenmesi gereken belgeler halihazırda olduğu gibi TPS üzerinden veya kağıt ortamından sunulmaya devam edecektir,

-Kağıt ortamında alınan belgeler tarama yöntemi ile de beyanname ile ilişkilendirilecektir

-Dilekçeler hem kağıt ortamda hem de BİLGE sistemine e-dilekçe olarak iletilecektir,

-Belgelerin taranmasında sistemsel bir sorunla karşılaşılması durumunda, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen işlemler sistem üzerinde kağıt ortamında sunulan ekler dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır,


30 Nisan tarihinden sonra;

-Kağıt ortamda belge ve dilekçe ibraz edilmeyecek,

-Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler TPS üzerinden sunulmaya devam edecek veya kağıt ortamında belge alınan belgeler tarama yöntemi ile beyanname ile ilişkilendirilecektir,

-Dilekçeler BİLGE Sistemine e-dilekçe ile aktarılacak,


Bilgilerinize sunulur