Perşembe, Nisan 18, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI KAYIT BELGELERİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (TPS) ÜZERİNDEN VERİLMESİ


‘’Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/4) uyarınca ithali izne tabi eşyalar için (Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi (Tek Pencere Sistemine) alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1017 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi’nin başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler Tek Pencere Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bildiği üzere söz konusu kayıt belgesi dağıtıcı firma tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen akabinde özet beyan yada antrepo beyannamesi kapsamında gümrükte devir işlemine tabi tutulduktan sonra ithal edilen söz konusu izne tabi eşyalar için kullanılmaktadır.

Konuya ilişkin Genelge örneği aşağıda mevcuttur.

Cuma, Nisan 12, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI İHRACAT PERMİSİ İZİNLERİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (T.P.S.) ÜZERİNDEN VERİLMESİ1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında yer alan şyaların (Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) ihracı/transiti izne tabi olanlar için Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ihraç permisi izinleri Tek Pencere Sistemine (T.P.S.) alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1015 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi’’ başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sisteminde yapılmasına ait Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2019/13 Sayılı Genelge örneği aşağıda yer almaktadır.


Çarşamba, Nisan 10, 2019

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İTHALAT İŞLEMLERİ / 23 NİSAN 2019 TARİHİNDE BAŞLIYORBilindiği üzere geçtiğimiz yıl birkaç gümrük idaresinde pilot uygulaması yapılan denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın varış yapmadan önce rejim beyanında bulunulması hususunda 23 Ocak tarihli Resmi Gazete de Gümrük Genel Tebliğ yayınlanmıştı. Tebliğ ana hatlarıyla aşağıda mevcuttur. Uygulama ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanarak sanayici firmaların zaman ve maliyet açısından daha rekabetçi bir konuma gelmesi amaçlanmaktadır. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce  8 Nisan’da yayınlanan 2019/12 sayılı Genelge ise başvuru formu ve detayları bildirilmiştir. Ancak henüz başvuruya konu olacak eşya/g.t.i.p. listesi Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanmamış olup ilerleyen günlerde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacaktır. Resmi Gazete de yayınlanan söz konusu Gümrük Genel Tebliğ ve Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019/12 sayılı Genelge tam metni ekte yer almaktadır.

-Söz konusu uygulama 23 Nisan’da yürürlüğe giriyor,

-Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (Y.Y.S.) sahibi firmalar doğrudan tebliğ kolaylıklarından yararlanacaktır,

-Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilecektir,

-Varış öncesi gümrükleme izni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin özet beyan ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerekir, başka bir deyişle konşimentoda düşümlü ithalat yapılamaz,

-Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya daha sonraki tarihlerde Genel Müdürlükçe belirlenerek ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır,


Y.Y.S. harici firmaların ekte yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle beraber Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak izin talebinde bulunabilirler;

-Tebliğ kapsamında sağlanan kolaylıklardan yaralanmak için başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne izin başvurusunda bulunacaktır

-Başvuru formu ile başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeler Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır,

-İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.

-Başvuru şartları arasında firmanın bazı ekonomik ve güvenlik kriterlerine sahip olması gerekiyor;

a-) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

b-) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi,

c-) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,

d-)Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

e-)Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının tebliğde belirlenen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması

f-)Yeminli mali müşavir tarafından tebliğ kapsamındaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması


- İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür.                           

Salı, Nisan 09, 2019

İHRACATTA KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASI‘’Kağıtsız ihracat beyanname uygulamasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerince yazı paylaşılmış olup detayları aşağıda yer almaktadır. Ayrıca Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde 8 Nisan , Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde 9 Nisan'dan itibaren   10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde  kağıtsız ihracat beyannamesi pilot uygulamasının başlayacağı duyurulmuştur. Konuya ilişkin yazı tam metni ekte yer almaktadır.

Uygun görmeniz halinde firmalarımız ile paylaşılmasında fayda vardır.

30 Nisan tarihine kadar;

-Gümrük Beyannamesine eklenmesi gereken belgeler halihazırda olduğu gibi TPS üzerinden veya kağıt ortamından sunulmaya devam edecektir,

-Kağıt ortamında alınan belgeler tarama yöntemi ile de beyanname ile ilişkilendirilecektir

-Dilekçeler hem kağıt ortamda hem de BİLGE sistemine e-dilekçe olarak iletilecektir,

-Belgelerin taranmasında sistemsel bir sorunla karşılaşılması durumunda, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen işlemler sistem üzerinde kağıt ortamında sunulan ekler dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır,


30 Nisan tarihinden sonra;

-Kağıt ortamda belge ve dilekçe ibraz edilmeyecek,

-Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler TPS üzerinden sunulmaya devam edecek veya kağıt ortamında belge alınan belgeler tarama yöntemi ile beyanname ile ilişkilendirilecektir,

-Dilekçeler BİLGE Sistemine e-dilekçe ile aktarılacak,


Bilgilerinize sunulur


 Pazartesi, Nisan 08, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :8 NİSAN- 14 NİSAN 2019


Reuters tarafından yayınlanan 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları ekte mevcuttur, bilgilerinize sunulur.

2019/11 SAYILI GENELGE-TPS-Taahhütname
2019/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında olan aşağıda eşya listesi bulunan ürünlerin ithalatı esnasında yükümlüce / ithalatçı firma tarafından düzenlenen ıslak kaşeli imzalı taahhütname uygulaması Tek Pencere Sistemi (T.P.S.) kapsamına alınmıştır.

Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacak.


Konuya ilişkin 2019/11 sayılı Genelge ekte mevcuttur.


EŞYA LİSTESİ

G.T.P.
Eşyanın Tanımı
8414.30
Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)EŞYA LİSTESİ

G.T.P.
Eşyanın Tanımı
3305.30.00.00.00
Saç spreyleri
3307.10.00.90.11
Yalnız traş jelleri
3307.10.00.90.19
Yalnız traş köpükleri
3307.20.00.00.00
Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00
Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05
Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08
Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3909.50.90.00.00
Diğerleri
3910.00
Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10
Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)


 

Perşembe, Nisan 04, 2019

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

‘’İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Merkez Bankası Genelgesinde değişiklik yapıldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısına istinaden; İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler başlıklı 22.maddesinin birinci fıkrasına  "5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri" eklendi.

Genelgedeki bu değişikliğe göre " 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri" nde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakıldı.’’Salı, Nisan 02, 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROL BELGELERİNİN TEK PENCERE SİSTEMİ (TPS) ÜZERİNDEN VERİLMESİ‘’Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/4) uyarınca ithali izne tabi eşyalar için (Aseton , Toluen (toluol) , Butanon (metil etil keton), Asetik anhidrit vb…) Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen kontrol belgesinin (Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1013 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrol Belgesi" başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin Tek Pencere Sisteminde yapılmasına ilişkin ekte örneği olan 2019/10 sayılı Genelge yayımlanmıştır.’’
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM :1 NİSAN- 7 NİSAN 2019


‘’Reuters tarafından yayınlanan 1-7 Nisan tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları ekte mevcuttur, bilgilerinize sunulur.’’

 


Pazartesi, Nisan 01, 2019

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK VE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARINDA TEDARİKÇİ BEYANI VE İHRACATÇI BEYANININ SONRADAN VERİLMESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ekte örneği olan yazısı ile ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük uygulamaları kapsamında gerek ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen tedarikçi beyanı veya ihracatçı beyanı ile başvurularak geri verme talebinde bulunulması mümkün bulunmadığına dair Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne bilgi verilmiştir.


Perşembe, Mart 28, 2019

DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK AZAMİ ÜCRET TARİFESİ‘’Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2019/8 Sayılı Genelge ile deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili hizmetlerden alınacak azami ücret tarifesi detayları yayınlanmış olup örneği ekte yer almaktadır. İlgili genelge ile fiyat üst limitleri belirlenerek kimi liman işletmelerinde kontrolsüz fiyat uygulamalarından ötürü gabine varan haksız fiyatların önüne geçilmesi ve gümrüklerde ithalat & ihracat yapan sanayici  ve ticaret erbaplarının mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir.’’

Çarşamba, Mart 27, 2019

İHRACATTA KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASI 30 NİSAN'DA BÜTÜN GÜMRÜKLERDE BAŞLIYOR
’Geçtiğimiz hafta ilk bilgilerini aktarmış olduğumuz ‘’ihracatta kağıtsız beyanname uygulaması’’ test denemeleri yapılmış olup 30 Nisan’dan itibaren bütün gümrük idarelerinde uygulamaya geçeceği Ticaret Bakanlığı’nca bugün düzenlenen İhracatta Dijital Gümrük Toplantısında (https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/gumruklerde-yeni-donem-4149172/) Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN tarafından duyurulmuştur.


Konuya ilişkin ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce de yükümlü bilgilendirme kılavuzu yine bugün yayınlanmış olup örneği ekte yer almaktadır.’’
Salı, Mart 26, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM: 25-31 MART 2019‘’Reuters tarafından yayınlanan 25-31 Mart tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları ekte mevcuttur, bilgilerinize sunulur.’’ 

Perşembe, Mart 21, 2019


‘’İhracatın gerçekleşmemesi halinde Vergi Usul Kanunu gereğince tahakkuk ettirilen ceza ve gecikme faizi birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisinin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden de ödenebileceğine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İ.G.M.D.'ne muhatap yazısı ekte yer almaktadır.’’


‘’Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye istinaden; İhracat işlemlerinin kağıtsız ortamda  yapılmasına yönelik uygulama Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Gümrük Müdürlüğünde 20.03.2019 tarihi itibari ile sadece 1000 rejim kodlu işlemlerde başlamış, 01.04.2019 tarihi itibari ile de tüm rejimler için devreye alınacaktır.

19.03.2019 tarihinde Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde ve 20.03.2019 tarihinde ise  Trakya Serbest Bölgede test denemeleri yapılmıştır. 3 Aylık bir süre içinde de tüm gümrüklerin bu sisteme geçişinin sağlanacağı bildirilmiştir.

Tek Pencere Sistemi (T.P.S.) üzerinden evraklar sisteme taranırken de mutlaka eşyaların ihracat sahasına alındığına dair  Depo ve Kantar Giriş Formunun da taranması gerekmektedir.’’


Çarşamba, Mart 20, 2019

DÜZ CAM (7004 & 7005) İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI / KIRŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ


Merhaba;

Bugün Resmi Gazete de yayınlanan tebliğ ile AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin hali hazırda yapılabileceği gümrük idareleri (Aksaray, Ambarlı, Ankara Gar, Ankara, Antalya, Bolu, Derince, Dilovası, Gemlik, Giresun, Halkalı, Haydarpaşa, İzmir TIR, Kayseri, Kütahya, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon Gümrük Müdürlüğünden; Deniz yolu ile gelmesi durumunda Aliağa, İzmir ve İskenderun Gümrük Müdürlükleri) arasına Kırşehir Gümrük Müdürlüğü de dahil edilmiş olup Resmi Gazete örneği ekte yer almaktadır.
Çarşamba, Ocak 23, 2019

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İTHALAT İŞLEMLERİ / 23 NİSAN 2019 TARİHİNDE BAŞLIYOR


Merhaba Sayın Yetkili;

Geçtiğimiz yıl birkaç gümrük idaresinde pilot uygulaması yapılan denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın varış yapmadan önce rejim beyanında bulunulması hususunda bugün Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliğ yayınlanmış olup ana hatlarıyla detayları aşağıda mevcuttur.Uygulama ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanarak sanayici firmaların zaman ve maliyet açısından daha rekabetçi bir konuma gelmesi amaçlanmaktadır.Başvuru formu ve başvuruya konu olacak eşya/gtip listesi ilerleyen günlerde Ticaret Bakanlığı internet sitesinde duyurulacaktır.Atsan Gümrük Müşavirliği olarak gelişmeler ışığında bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız.Resmi Gazete’de yayınlanan söz konusu Gümrük Genel Tebliğ tam metni ekte yer almaktadır.

-Söz konusu tebliğ 90 gün sonra yürürlüğe girecektir (23 Nisan 2019),

-Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya daha sonraki tarihlerde Genel Müdürlükçe belirlenerek ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır,

-Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilecektir,

-Tebliğ kapsamında sağlanan kolaylıklardan yaralanmak için başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne izin başvurusunda bulunacaktır

-Başvuru formu ile başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeler Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır,

-İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.

-Başvuru şartları arasında firmanın bazı ekonomik ve güvenlik kriterlerine sahip olması gerekiyor;

a-) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

b-) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi,

c-) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,

d-)Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

e-)Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının tebliğde belirlenen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması

f-)Yeminli mali müşavir tarafından tebliğ kapsamındaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması

- Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına (Y.Y.S.) sahibi olması halinde ekonomik ve güvenlik şartları aranmaz

- İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür.Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu, 40 ıncı, 74 ila 78 inci maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 74 üncü ve 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
c) İzin: Bu Tebliğ kapsamında verilen varış öncesi gümrükleme iznini,
ç) İzin başvurusu: Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvuruyu,
d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Yönetmelik: Gümrük Yönetmeliğini,
ifade eder.
Başvuru sahibine ilişkin koşullar
MADDE 4 – (1) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş işlemlerine başlanabilmesine izin verilebilmesi için başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması.
b) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, uluslararası suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; 7/1/1932 tarihli ve mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, 10/7/2003 tarihli ve mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.
c) Varsa sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu; yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçlarından, petrol kaçakçılığı suçlarından, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümlerine muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması.
ç) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;
1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, işlem gören beyanname sayısının yüzde ikisini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,
2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, işlem gören beyanname sayısının yüzde beşini aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,
3) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması.
d) Yeminli mali müşavir tarafından aşağıdaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması;
1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutması,
2) Başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri, kapasite raporu ve mali bilançosu göz önüne alındığında, yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması.
e) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,
f) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümleri kapsamında sanayi sicil belgesini haiz olması ve/veya 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre sanayici sayılması,
g) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.
(2) Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olması halinde birinci fıkrada yer alan şartlar aranmaz.
(3) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları izin başvurularında birinci fıkrada sayılan koşullar aranmaz.
Eşyaya ve rejime ilişkin koşullar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya Genel Müdürlükçe belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
(2) Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilir.
Başvuru
MADDE 6 – (1) Başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.
(2) Başvuru formu ile başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeler Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinden ayrıca başvuru alınmaz. Bu kişiler bu Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılır.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) 4 üncü maddede yer alan şartları taşıyan başvuru sahibinin yetkilendirmesi yapılarak başvuru sahibine bildirilir.
(2) Başvuruda eksik bilgi ve belge bulunması halinde eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine 30 günlük süre verilir.
(3) Başvurunun 4 üncü maddede belirtilen sebeplerle uygun görülmemesi veya 30 günlük süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir ve red kararı gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.
İzin süre sonu
MADDE 8 – (1) İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür.
(2) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının askıya alınması, geri alınması ve iptal edilmesi hallerinde, belgenin askıya alındığı, geri alındığı veya iptal edildiği tarih itibarıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri bu Tebliğ hükümlerinden faydalanamaz.
Beyanname işlemleri
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın gümrük beyannamesine konu edilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması gereklidir.
(2) İzin kapsamında işlem görecek gümrük beyannamesinin "BS" kutusuna "BS-18" yazılır.
(3) İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan eşyanın tamamını kapsaması gerekir.
Risk analizi ve beyanın kontrolü
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin beyanın kontrolü türü (hat bildirimi), varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.
(2) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerine ilişkin beyanın kontrolü, eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu itibarıyla veya belge kontrolüne tabi tutulmaksızın gerçekleştirilir.
(3) Eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu kontrol edilen veya belge kontrolüne tabi tutulmayan bu Tebliğ kapsamındaki gümrük beyannamelerinin, herhangi bir nedenle varış bildirimi onayına kadar fiziki muayeneye yönlendirilmesi mümkündür.
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi
MADDE 11 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın taşıttan boşaltılması gümrük gözetimi altında gerçekleştirilir.
(2) Özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı, Yönetmeliğin 75 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.
(3) Varış bildirimi onayı ile kapanmış/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyannamesinde belirtilen konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması halinde söz konusu beyanname iptal edilir.
(4) Üçüncü fıkra kapsamı eşyaya ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması halinde Kanun ve Yönetmeliğin geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.
(5) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi halinde iptale ilişkin bilgi yükümlüye; gümrük beyannamesinde belirtilen konteyner numaraları ise liman işletmesine sistem üzerinden bildirilir.
Özet beyan verisinin değişmesi
MADDE 12 – (1) İzin kapsamında gümrük beyannamesine konu edilen özet beyanın ilgili satırında varış bildirimi verilinceye kadar değişiklik yapılması veya özet beyanın iptali halinde tescil edilmiş olan beyanname iptal edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan gümrük beyannamesine ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması halinde Kanun ve Yönetmeliğin geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Gümrük beyannamesinin iptal edildiği yükümlüye; iptal edilen beyannamede belirtilen konteyner numaraları ise liman işletmesine sistem üzerinden bildirilir.
Geçici depolama giriş-çıkış işlemleri
MADDE 13 – (1) Sarı ve yeşil hatta işlem gören gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaz.
(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kırmızı hatta sevki yapılan veya varış bildirimi onayı ile birlikte yükümlülerce beyanın kontrol türünün kırmızı hat olduğunun öğrenildiği gümrük beyannamesi kapsamı eşya izin kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılarak “BS-18” basitleştirilmiş usul kodu iptal edilir. Ayrıca, izin kapsamında değerlendirilmeyen söz konusu eşyanın geçici depolama giriş kaydı yapılır.
Beyannamenin statüsü
MADDE 14 – (1) Beyanın kontrolü tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri ödenen veya teminata bağlanan gümrük beyannamesi, varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelir.
Saha çıkış işlemleri
MADDE 15 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında işlem görerek serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelen beyanname kapsamı eşyanın bulunduğu konteynerlerin saha çıkışı yapılabilir.
(2) Söz konusu konteynerler varış bildirimi onayıyla beraber tahliye planının yapılmasını teminen liman işletmesine bildirilir.
Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve veriler, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sonradan kontrol kapsamında denetlenir veya beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yer alan Kontrol Şubelerince incelemeye tabi tutulur.
(2) Yapılan kontrol işlemleri sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir.
Yetki
MADDE 17 – (1) İzin sahibinin aldatıcı işlem ve eylemi halinde, verilen izni iptal etmeye izni veren Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilidir.
(2) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın ithalat işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 90 ıncı gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.Cuma, Ocak 04, 2019

İHRACATTA KIYMET ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN GENELGE


Merhaba Sayın Yetkili;

Gümrükler Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2018 tarihinde yayınladığı ekte örneği olan Genelge ile ihracatta uygulanacak olan kıymet araştırmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.Buna göre ihraç edilen eşya kıymetinde şüphe hasıl olması durumunda yapılacak olan işlemler ana başlıklarıyla aşağıda mevcuttur;

-Gümrük Müdürlüğünce, ihracat kıymetinin doğruluğunun araştırılması gerektiğine karar verilmesi halinde; beyan edilen kıymetin, Ticaret Bakanlığı elektronik sistemleri ve veri ambarından faydalanılarak tespit edilen, beyanname tarihinden önceki 12 aylık süre içerisinde işlem gören aynı veya benzer ticari tanımlı eşyaların ortalama ihracat kıymetinin artı veya eksi %20 aralığında olması halinde ihracat eşyası için kıymet araştırmasına gidilmeyecektir,
-Beyan edilen ihracat kıymetinin, aynı veya benzer ticari tanımlı eşyaların ortalama kıymetinin artı veya eksi %20 aralığının dışında bulunması halinde, konunun ilgili Gümrük İdaresince bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilecektir,
-Kıymet araştırmasına dair yapılacak işlemlerin, ihracatın gerçekleşmesine veya beyannamenin kapatılmasına mani bir husus olarak değerlendirilmeyecek eşyanın çıkışına izin verilecektir,
-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (Y.Y.S.) sahibi kişiler adına tescil edilmiş ihracat beyannameleri ile ilgili kıymet araştırmasına gidilmeyecektir.
Bilgilerinize sunarım.
TURGAY KEMEÇ


www.atsangumrukleme.com info@atsangumrukleme.com
T.C. TARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :85593407-010.06.01
Konu :İhracatta Kıymet Araştırması
GENELGE 2018/23 Ġlgi :14.10.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı Genelge. İhracatta kıymet araştırması ile ilgili olarak yapılacak işlemlerin;
1 - a) Gümrük Müdürlüğünce, ihracat kıymetinin doğruluğunun araştırılması gerektiğine karar verilmesi halinde; beyan edilen kıymetin, Bakanlığımız elektronik sistemleri ve veri ambarından faydalanılarak tespit edilen, beyanname tarihinden önceki 12 aylık süre içerisinde işlem gören aynı veya benzer ticari tanımlı eşyaların ortalama ihracat kıymetinin artı veya eksi %20 aralığında olması halinde ihracat eşyası için kıymet araştırmasına gidilmemesi, b) Beyan edilen ihracat kıymetinin, aynı veya benzer ticari tanımlı eşyaların ortalama kıymetinin artı veya eksi %20 aralığının dışında bulunması halinde, konunun bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmesi, c) Kıymet araştırmasına dair yapılacak işlemlerin, ihracatın gerçekleşmesine veya beyannamenin kapatılmasına mani bir husus olarak değerlendirilmemesi,
2- Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılacak incelemede; a) Bölge Müdürlüğü tarafından, eşya kıymeti hakkında görüş verebileceği değerlendirilen kurum veya kuruluşlar nezdinde yapılan araştırma sonucunda, olumlu görüş alınması halinde yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması, b) Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi, c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan incelemede ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, söz konusu tespite göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verilmesi,
3- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilmiş ihracat beyannameleri ile ilgili kıymet araştırmasına gidilmemesi,
4- Kıymet araştırmasına başlanılması halinde; somut bir sonuca ulaşılmadan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairelerine bildirimde bulunulmaması şeklinde tekemmülü uygun bulunmuştur.
5- İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ruhsar PEKCAN Bakan DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Perşembe, Ocak 03, 2019

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


Merhaba Sayın Yetkili;

Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmış olup Resmi Gazetede örneği ekte mevcuttur.Bu bağlamda yapılan değişikler ana hatlarıyla aşağıda yer almaktadır;

-Onaylanmış kişi statüsü (O.K.S.) başvuru ve yenilemesi için gereken özel koşullardan olan istihdam şartı 15 işçi yerine 30 işçi olarak değiştirildi,

-Gümrük beyannamesinde yapılan her düzeltme için statü ve muayene hat kriterine bakılmaksınız "Ceza  gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması" Gümrük Kanunun 241.maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanması eklendi,

-Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar ile gümrük antrepoları yatırım izni maddelerinde değişiklik yapıldı

-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin (Y.G.M.) sorumluluğu ve uygulama esasları ile Y.G.M. sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi maddelerinde değişiklik yapıldı

-----
3 Ocak 2019 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30644
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “on beş” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Geçici depolama yeri açmak üzere başvuran gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, casusluk, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat karıştırma, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarına ilişkin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga Ek-5 inci maddesine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefetten haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır.” “(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan kişiler arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların birinci fıkrada sayılan suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir. (4) Geçici depolama yeri işleticileri hakkında, birinci fıkrada belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmesi halinde geçici depolama yeri işletme izinleri iptal edilir. (5) Geçici depolama yeri ön izni, açma ve işletme izni ile devir başvuruları; birinci fıkrada sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresi tarafından yürütülen bir inceleme, araştırma, soruşturma olması veya bu fiillere ilişkin gümrük idarelerince müdahil olunan bir dava bulunması hallerinde; söz konusu inceleme, araştırma, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin üç ila yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, casusluk, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat karıştırma, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarına ilişkin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga Ek-5 inci maddesine, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun
mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefetten haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır. (4) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün üçüncü fıkrada belirtilen suçları işlememiş olmaları şarttır. (5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılan kişiler arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların üçüncü fıkrada sayılan suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir. (6) Antrepo işleticileri hakkında, üçüncü fıkrada belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmesi halinde antrepo işletme izinleri iptal edilir. (7) Antrepo yatırım izni, açma ve işletme izni ile devir başvuruları; üçüncü fıkrada sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresi tarafından yürütülen bir inceleme, araştırma, soruşturma olması veya bu fiillere ilişkin gümrük idarelerince müdahil olunan bir dava bulunması hallerinde; söz konusu inceleme, araştırma, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.” “(8) Gümrük müdürlüğü başvuruya ilişkin görüşünü başvuru dilekçesi, ilgili Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri ve üçüncü fıkrada sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri ile birlikte gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne iletir. Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa intikal ettirir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; antrepo açılacak yerdeki diğer antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da dikkate alacak şekilde yapılır. Yatırım izni talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır. (9) Yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin hazır hale getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin hazırlanamaması veya gerekli belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre talebinde bulunulması gerekir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım izni iptal edilmiş sayılır. (10) Özellikli eşyanın depolanacağı antrepolar ile lojistik faaliyetlerin yürütüldüğü deniz limanı, havalimanı, gümrüklü sahalar ve Bakanlıkça belirlenen lojistik merkezler içerisinde açılacak antrepolarda beşinci fıkrada yer alan ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme ölçütlerine bağlı kalınmaksızın idarenin genel değerlendirmesi ile yatırım izni talepleri sonuçlandırılabilir.” MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel antrepo açma ve işletme izinleri” ibaresi “Yatırım iznine tabi antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri;” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “Yatırım iznine tabi olmayan antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri, süresiz olarak verilir.” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin açık ve/veya kapalı alanları toplamı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 5.000 m²’den, diğer yerlerde ise 3.000 m²’den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşya için özel tertibat gerektiren eşyanın konulduğu antrepolarda, antrepo alanının en az yarısı bu nitelikte eşyanın depolanacağı bölümlerden oluşan antrepolar ile havalimanı, demiryolu istasyonu/aktarma tesisi ve deniz limanı sahasında bulunan, havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan antrepolar bu şarta tabi değildir.” MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 559 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin ön izin, yatırım izni, açma ve işletme izni, devir, kapatma ve adres değişikliği ile planda değişiklik yapılmasını gerektiren değişiklik taleplerine ilişkin başvuruları elektronik ortamda almaya ve sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.” MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 561 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi” ibaresi “Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 575 inci maddesinin başlığı “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Bakanlıkça belirlenecek çalışma bölgelerinden birisini seçer ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapamazlar. (3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer çalıştırabilirler. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcıları;
a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına özel ve genel antrepoların giriş-çıkış işlemleri ve bu antrepolarda yapılan elleçlemelere ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarını imzalayabilir. b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir. c) Bu kişilerin yaptıkları işlemlerden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir. ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcısı veya stajyerlerin aynı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir. d) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından antrepoda görevlendirilen gümrük müşavir yardımcısının hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir. (4) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmeleri gerekir. (5) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. (6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır. (7) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, Bakanlıkça belirlenecek antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20 olması gerekir. (8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan müşavirlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerindeki ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir. (9) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketine ortak olamazlar. (10) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Yönetmeliğin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin maddelerinde yer almayan hususlarda gümrük müşavirinin tabi olduğu mevzuat hükümleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir.” MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin başlığı “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda birinci fıkradaki şartları taşıdığı anlaşılan gümrük müşavirleri adına yetki belgesi düzenlenir ve bu kişiler 3 yıl süre ile yetkilendirilirler. Bu süre birinci fıkranın (ğ) bendinde yer alan nitelik dikkate alınarak daha kısa belirlenir.” “(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisinin verilmesi ve yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan işlemler yapılır. a) Adına yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi düzenlenen kişinin gümrük müşavirliği dolayısıyla kullandığı kodlar pasif hale getirilir. b) Yetki belgesi sahibi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği profili oluşturulur. c) Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü tarafından, yetkilendirilmiş gümrük müşavirine veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak karşılığında teslim edilir. ç) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmaması halinde, belge düzenlenmemiş sayılır. d) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim edilen yetki belgesinin saklanmasından ve erişim kodunun kullanımından sorumludur. e) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, 7 gün içerisinde bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.” MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-79 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 82 numaralı ekine 53 üncü satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olup, bu Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen niteliklerden mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar yapılacak yetki belgesi değişikliği ve yenileme talepleri Bakanlık tarafından karşılanır. (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sözleşmeleri geçerliliğini korur. (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesine sahip olan ve on beşten fazla, otuzdan az işçi istihdam eden kişiler, statü belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar bu belgeden ve bu belge kapsamında sahip oldukları hak ve yetkilerden faydalanmaya devam ederler.” MADDE 12 – 7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve devamı bent buna göre teselsül ettirilmiştir. “b) 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri 15/01/2019 tarihinde,” Yürürlük MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin; a) 11 ve 12 nci maddeleri 15/01/2019 tarihinde, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.