Cuma, Nisan 29, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/34 Sayılı Genelgesi (Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı İthalat İzni)

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde 02.05.2016 tarihinden itibaren yapılacak olan yeni Yatırım Teşvik Belgesi müracaatlarında ithal makine ve teçhizat listelerine ilişkin başvuruların ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanacak listelerin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk. verilen serbest bölge işlem formlarının 27.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması hk.


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı İthalat İzni
28.04.2016/15634680
GENELGE
(2016/34)
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından 15.06.2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde 02.05.2016 tarihinden itibaren yapılacak olan yeni Yatırım Teşvik Belgesi müracaatlarında ithal makine
ve teçhizat listelerine ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesi ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde onaylanacak listelerin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.”
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenecek “Yatırım Teşvik Belgesi" eki ithal makine ve teçhizat listelerine ilişkin başvurular, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
1- Yatırım Teşvik Belgesi veya Teminatlı İthalat İzni başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. Yatırım Teşvik Belgesi veya Teminatlı İthalat İzni başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Ekonomi Bakanlığına elektronik ortamda gönderilir.
2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Ekonomi Bakanlığınca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.
3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Ekonomi Bakanlığınca, 15.06.2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.
 
4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi veya Teminatlı İthalat İzni başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0884 (TPS-Yatırım Teşvik Belgesi) veya 0885(TPS-Teminatlı İthalat İzni) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.
5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.04.2016 t. 29698 s. R.G.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MADDE 1 – 5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,
b) EN: Avrupa Standartlarını,
c) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu,
ç) Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
d) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
e) TS: Türk Standartlarını,
f) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) LPG numune alma işlemi ve analizleri, sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun olarak yapılır.
(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığınca belirlenen ihtisas gümrüklerinden yurtiçine girişlerde, Kurumca belirlenen esaslara uygun olarak analiz yapılarak rapor düzenlenir ve bu raporlar Kuruma ve ilgili ithalatçıya ibraz edilir.
(3) Yurtiçi rafinerilerde üretilen LPG numunelerinin analizi, yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılır.
(4) Rafinerici Lisansı sahipleri, piyasaya sırasıyla TS, EN ya da ISO standartlarına uygun LPG’yi arz etmekle yükümlüdür. Rafinerici Lisansı sahipleri ayrıca, dağıtıcı şirketlere ikmal ettikleri LPG’nin, ilgili standartlara uygun olarak yapılmış analizlere ilişkin raporları dağıtıcı şirketlere ve Kurumca talep edildiği takdirde Kuruma vermekle yükümlüdür.
(5) Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bayilerine ve müşterilerine sevk ettikleri ürünün cinsini temsil edebilecek şekilde ve sırasıyla TS, EN veya ISO standartlarına uygun olarak alınacak numunelere, bu standartlarda belirtilen analizleri yapmak ya da yaptırmak, bu analizlere ilişkin raporları saklamak ve bu raporları dağıtıcılar arası ticaret kapsamında diğer dağıtıcılara, talep edildiği takdirde bayilerine ve Kuruma vermekle yükümlüdür.
(6) Kurum, denetim kapsamında ya da ihbar ve şikâyetler üzerine yapılacak incelemeler sonucunda; rafinerilerden, tüm dolum ve depolama tesislerinden, otogaz istasyonlarından, dökme LPG kullanıcılarının tesislerinden ya da LPG tüplerinden ilgili standartlara uygun olarak numune alınmasına ve bu numunelere ilgili standartlara uygun analizlerin yapılmasına karar verebilir.
(7) Yapılacak analiz ve testlerde, alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı tespit edildiğinde Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
5/6/200726543
Perşembe, Nisan 28, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/24 Sayılı Genelgesi (Türk Petrol Kanunu kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilecek izin belgelerinin TPS kapsamına alınması) T.C.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı-İthal İzni Belgesi
26.04.2016/15596828
GENELGE
(2016/24)
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 13 üncü maddesi çerçevesinde verilen “İthal İzin Belgesi”ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilmesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında verilecek ithal izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek İthal İzin Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
1- PİGM İthal İzin Belgesi başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. PIGM İthal İzin Belgesi başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına elektronik ortamda gönderilir.
2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.
3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.
4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından PIGM İthal İzin Belgesi başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0867 (TPS-PIGM İthal İzin Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.
5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/23 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığınca Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında verilecek izin belgelerinin TPS kapsamına alınması)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
26.04.2016 / 15575207
GENELGE
(2016/23)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ çerçevesinde verilen 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni'ne ilişkin
başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesi ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında verilecek izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.
Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenecek 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
1- 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Ekonomi Bakanlığı'na elektronik ortamda gönderilir.
2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Ekonomi Bakanlığı'nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.
3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Ekonomi Bakanlığı'nca, 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.
4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0953 TPS-Bedelsiz İhracat İzni kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.
5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Pazartesi, Nisan 25, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması konulu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-156.01
Konu : ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze intikal eden Müfettiş raporlarından, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki eşyalardan bazılarının dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin hesaplanmadığı ve teminata bağlanmadığı anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 16 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören eşyaya ait ÖTV'nin de aynı usule tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
Bunun yanı sıra, söz konusu hükümlerin Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki eşya bakımından uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamaların yer aldığı Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;
(II/B/4) bölümünde, "Kanunun 16 ncı maddesinde; Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV’nin de aynı usule tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, başta Gümrük Kanununun 118 inci maddesi olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince, gümrük vergisi teminata bağlanarak ithal edilen mallara ait ÖTV de teminata bağlanır."
(V) bölümünde, "c) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur. Örneğin, dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa,
ÖTV de teminata bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilir."
 açıklamaları yer almaktadır.
Bu çerçevede, Gümrük Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilen veya transit, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve antrepo rejimleri ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya bakımından da ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi
gerekmektedir.
Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyanın bahis konusu rejimler kapsamında ithalinde, ithalat vergilerinin, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince teminata bağlanması halinde, ÖTV'nin de teminata bağlanması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM:
Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü.
Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gürbulak Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 57 ila 75 inci maddeleri arasında yer alan ihracatta yerinde gümrükleme uygulaması ve 76 ila 95 inci maddeleri arasında yer alan izinli gönderici uygulaması ile ilgili işlemlerin ne şekilde yapılacağına dair açıklamalar.


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 52856264/010.06.02 
Konu : İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri
14.04.2016 / 15103313
GENELGE
(2016/13)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin (GİK Yönetmeliği) 57 ila 75 inci maddeleri arasında yer alan ihracatta yerinde gümrükleme uygulaması ve 76 ila 95 inci maddeleri arasında yer alan izinli gönderici uygulaması ile ilgili teknik düzenlemeler tamamlanmış olup işlemler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
A. İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Sahibinin Tesisinden İşlem Yapılması
1. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine, GİK Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde yer alan ek koşulların sağlanması durumunda ihracatta yerinde gümrükleme izninden faydalanarak eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.
2. Bu izin kapsamında sadece “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.
3. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını sadece izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir.
4. İhracat beyannamesinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden tescil edilir.
b) Gümrük işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde gerçekleştirilecek olması halinde, beyannamenin basitleştirilmiş usul kutusuna “BS-10” kodu yazılır.
c) Beyannamenin 30 numaralı kutusuna, eşyanın çıkış yapacağı tesise ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından bildirilen tesis kodu girilir.
5. İhracat beyannamesi tescil edildikten sonra GİK Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen süre içerisinde eşya, GİK Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde belirlenen güvenli alana veya güvenli park alanına alınır ve buna ilişkin gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Güvenli alan kaydı işleminin gerçekleştirilebilmesi için sertifika sahibi firmanın doğrudan temsilcisinin gümrük müdürlüğü tarafından “Firma Temsilcisi” profilinde yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
6. Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan eşya, GİK Yönetmeliğinin 65 inci maddesi uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi boyunca bu alanda bekletilir.
7. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde ihracat beyannamesi “çıkabilir” statüye gelir ve aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
a) Eşya araca yüklenir,
b) Araç, GİK Yönetmeliğinin 58 inci maddesine göre ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir,
c) Eşyaya ilişkin transit beyannamesi verilir.
8. Belirlenen sürenin bitiminde eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde ihracat beyannamesi için atanan muayene ile görevli memur tarafından BİLGE sistemine muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından beyanname çıkabilir statüye gelir ve yedinci maddedeki işlemler gerçekleştirilir.
9. Transit beyannamesinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) İlgili ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünden tescil edilir.
b) Beyannamenin 30 numaralı mal kabul konumu kutusuna, eşyanın çıkış yapacağı tesise ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından bildirilen tesis kodu girilir.
c) “Hareket gümrük idaresi kontrolü” başlığı altında yer alan kontrol sonucu, “A3” olarak seçilir.
ç)Transit beyannamesinde yer alan ilgili ihracat beyannamesi açması sekmesine ilgili ihracat beyannamesinin bilgileri girilir.
d) Mühür numarası kutusuna özel tipte mühür numarası girilir.
e) Transit süresi girilir.
f) Beyanname, basitleştirilmiş usulde gönderilir.
10. Gümrük idaresince beyannameye ilişkin kontrol kararı verilmediğinin bildirilmesi halinde, transit beyannamesinin “serbest bırakıldı” statüsüne gelmesiyle beraber eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Gümrük idaresince beyannameye ilişkin olarak kontrol kararı verildiğinin bildirilmesi durumunda ise, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Kontrol sonucuna göre muayene ile görevli memur tarafından NCTS sisteminde muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından transit beyannamesinin “serbest bırakıldı” statüsüne gelmesiyle beraber eşyanın tesislerden çıkışı yapılır.

B. İzinli Gönderici Yetkisi Sahibinin Tesisinden İşlem Yapılması
1. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine, GİK Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinde yer alan ek koşulların sağlanması durumunda izinli gönderici yetkisinden faydalanarak eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.
2. Bu yetki kapsamında sadece “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu yetki kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.
3. İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi almış kişilerin “1000”, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir.
4. İzinli gönderici yetkisi sahibi, üçüncü maddede sayılanlar dışındaki bir kişinin sadece “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyası, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören eşyası ve “1000” rejim kodu ile ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını taşıyabilir.
5. İhracat beyannamesinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden tescil edilir.
b) Gümrük işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde gerçekleştirilecek olması halinde, basitleştirilmiş usul kutusuna “BS-11” kodu yazılır.
c) Beyannamenin 30 numaralı kutusuna, eşyanın çıkış yapacağı tesise ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından bildirilen tesis kodu girilir.
ç) Beyannamenin 50 numaralı kutusuna basitleştirilmiş usulde transit beyannamesini verecek olan izinli göndericiye ait vergi numarası girilir.
6. İhracat beyannamesi tescil edildikten sonra GİK Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen süre içerisinde eşya, GİK Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinde belirlenen güvenli alana veya güvenli park alanına alınır ve buna ilişkin gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Güvenli alan kaydı işleminin gerçekleştirilebilmesi için sertifika sahibi firmanın doğrudan temsilcisinin gümrük müdürlüğü tarafından “Firma Temsilcisi” profilinde yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
7. Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan eşya, GİK Yönetmeliğinin 84 üncü maddesi uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi boyunca bu alanda bekletilir.

8. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde ihracat beyannamesi “çıkabilir” statüye gelir ve aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
a) Eşya araca yüklenir,
b) Araç, izinli gönderici tarafından mühürlenir,
c) Eşyaya ilişkin transit beyannamesi verilir.
9. Belirlenen sürenin bitiminde eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde ihracat beyannamesi için atanan muayene ile görevli memur tarafından BİLGE sistemine muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından beyanname çıkabilir statüye gelir ve sekizinci maddedeki işlemler gerçekleştirilir.
10. Transit beyannamesinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) İlgili ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünden tescil edilir.
b) Beyannamenin 30 numaralı mal kabul konumu kutusuna, eşyanın çıkış yapacağı tesise ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından bildirilen tesis kodu girilir.
c) “Hareket gümrük idaresi kontrolü” başlığı altında yer alan kontrol sonucu, “A3” olarak seçilir.
ç) Transit beyannamesinde yer alan ilgili ihracat beyannamesi açması sekmesine ilgili ihracat beyannamesinin bilgileri girilir.
d) Mühür numarası kutusuna özel tipte mühür numarası girilir.
e) Transit süresi girilir.
f) Beyanname, basitleştirilmiş usulde gönderilir.
11. Gümrük idaresince beyannameye ilişkin kontrol kararı verilmediğinin bildirilmesi halinde, transit beyannamesinin “serbest bırakıldı” statüsüne gelmesiyle beraber eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Gümrük idaresince beyannameye ilişkin olarak kontrol kararı verildiğinin bildirilmesi durumunda ise, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Kontrol sonucuna göre muayene ile görevli memur tarafından NCTS sisteminde muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından transit beyannamesinin “serbest bırakıldı” statüsüne gelmesiyle beraber eşyanın tesislerden çıkışı yapılır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Nihai Kullanım İzinleri

Nihai Kullanım İzinleri, Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması kapsamına alınacak olup nihai kullanım izinleri 21.04.2016 tarihi itibariyle Tek Pencere Portal Sistemihttps://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere üzerinden yapılacaktır.
Nihai Kullanım İzin Belgesi başvuruları “Tek Pencere Sistemi Nihai Kullanım İzin Belgesi Yükümlü Kılavuzu” dikkate alınarak doldurulabilir.
Devamı >>

Kurumlar Vergisi Süre Uzatımı.

Konusu: 25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olanlar tarafından 02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.
1. Giriş:
Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun;
a) Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin,
b) Mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin
uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
3. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Devamı >>

Cumartesi, Nisan 23, 2016

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin  

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal

 bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk 

cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına 

armağan edilmiştir

Cuma, Nisan 22, 2016

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.04.2016 tarihli ve 15482660 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)

Neredeyim: Dış Ticaret Mevzuatı > Gümrük Mevzuatı >  Tasarruflu Yazılar >  2016 Yılı >  

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 83847721-132.99
Konu : Konteyner ve Liman Takip Sistemi
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 23.02.2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile konteyner takip formlarının elektronik ortama alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Mezkur Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi uyarınca; konteyner sahipleri, işletmeci veya bunların temsilcilerince sisteme entegrasyon 01.12.2016 tarihine kadar tamamlanacak, bu tarihe kadar kağıt ortamında düzenlenen giriş ve çıkış konteyner kayıt ve takip formuna ilişkin işlemler kağıt ortamında sonlandırılacak olup, Bakanlığımızca belirlenen limanlarda konteyner işlemleri sadece veri işleme tekniğiyle yapılacak, bu limanlardan girişi veya çıkışı yapılan konteynerlerin bir başka gümrük idaresinden çıkış işlemleri de veri işleme tekniği yoluyla yapılacaktır.
Bu düzenleme doğrultusunda, halihazırda Bakanlığımızca kurulum çalışmaları devam eden Konteyner ve Liman Takip Sistemi” uygulamaya geçirilecek olup limana giriş ve çıkış yapacak olan araç ve konteynerlere ilişkin kayıt ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sistemin sorunsuz işlemesi, kayıt işlemlerinin daha hızlı ve kesintisiz yürütülmesini teminen paydaşlar arası bilgi akışının sağlanması Önem arz etmekte olup, Konteyner ve Liman Takip Sisteminin uygulamaya geçirilmesi ile birlikte Mersin Uluslararası Liman işletmesi (MIP) tarafından Bakanlığımıza aktarılacak bilgilere ilave olarak, özellikle ihracat eşyasına ilişkin, ihracatçı, gümrük müşaviri, nakliyeci, acente gibi beyan sahipleri tarafından;
1- Araç plaka bilgisi
2- Araç dorse bilgisi
3- Beyanname var/yok bilgisi (İhracat / Transit / Antrepo Beyannamesi)
4- (İhracat/Transit/Antrepo)Beyannamesi var ise beyannamenin sayısı ve tarihi
5- İşlem yapacağı gümrük idaresi (Mersin/Mersin Yolcu Salonu)
bilgilerinin önceden veri olarak Liman İşletmesinin sistemine bildirilmesi ile Liman İşleticisi (MIP) taralından bu verilerin beyan sahiplerince verilmesinin sağlaması gerekmektedir.
Bilgi ve gereği ile tüm üyelerinize gerekli bildirimin yapılmasını rica ederim.
Murat KAHRAMAN
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü

DAĞITIM
Gereği için:                                                                                                  Bilgi için:
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası                                                                     Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri
Mersin Uluslararası Liman İşletmesi (MIP)
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Deniz Ticaret Odası
UND
UTİKAD
Akdeniz İhracatçı Birlikleri

 

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin adresinde değişiklik olmuştur.

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin adresinde değişiklik olmuştur.


Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2016-06) (22.04.2016 t. 29692 s. R.G.)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Mustafa Kemal Mah. 2120. Cadde No:6/6 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’in 2 nci maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile ddeğiştirilmden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
MADDE 2 – Bu Tebliğ, Mustafa Kemal Mah. 2127 Sok. 24/1 Söğütözü 06510 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2016/8646 (22.04.2016 t. 29692 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2016/8446
Ekli "Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/2/2016 tarihli ve 1452 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Perşembe, Nisan 21, 2016

Nihai Kullanım İzinlerinin 21.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur

Gümrük Kanununun 16. Maddesi ve 2009/15481 Sayılı BKK 4 ila 12 nci maddeleri çerçevesinde Nihai Kullanım İzninden faydalanmak amacıyla yapılan başvuruların yükümlü tarafından e- başvuru sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde verilecek Nihai Kullanım İzinlerinin 21.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuşturT.C.
 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi- Nihai Kullanım İzni
GENELGE
(2016/19)
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Gümrük Kanununun 16. Maddesi ve 2009/15481 Sayılı BKK 4 ila 12 nci maddeleri çerçevesinde Nihai Kullanım İzninden faydalanmak amacıyla yapılan başvuruların yükümlü tarafından e- başvuru sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde verilecek Nihai Kullanım İzinlerinin 21.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.
Nihai Kullanım İzni başvurusu ile iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
1- Nihai Kullanım İzni başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. Nihai Kullanım İzni başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak doldurulur ve gümrük idaresine elektronik ortamda gönderilir.
2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuru ilgili gümrük müdürlüğünce, ibraz edilen belgeler de kontrol edilerek değerlendirilir.
3- Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden gümrük idaresine elektronik ortamda gönderilir.
4- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların ve yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular kabul edilir.
5- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük müdürü veya yetkilendirdiği kişi tarafından Nihai Kullanım İzni başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.
6- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880933000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
7- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı Nihai Kullanım İzni aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar V.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.04.2016 tarihli ve 15421119 sayılı yazısı (2015 Gümrük Müşaviri Yardımcısı olacakların değerlendirilmesi ve tutanağa bağlanması)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-161.99[GGM-SlNAV 2015]
Konu. :2015 Gümrük Müşaviri Yardımcısı olacakların
değerlendirilmesi ve tutanağa bağlanması
20.04.2016/15421119
DAĞITIM YERLERİNE
İLGİ: a) 21.08.2015 tarihli, 10014078 sayılı yazımız,
b) 22.01.2016 tarihli, 13319759 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazılarımız konusu 2015 yılı Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşaviri yardımcılığı sınavları 26.12.2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Ankara'da gerçekleştirilmiş olup, sınav listeleri ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde gönderilmiştir.
Söz konusu sınavı kazanan adayların müşavir yardımcısı izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak bölge müdürlüklerince; bölge müdür yardımcısının başkanlığında ilgili gümrük müşavirleri derneği'nden bir yönetim kurulu üyesi ile bölge müdürlüğünden görevlendirilecek ilgili şube müdürünün katılımıyla komisyon oluşturulması,
Dernek merkezinin bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise, komisyonun bölge müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü ve bir memurdan oluşturulması,
Sınavı kazanan adayın; aşağıda belirtilen belgeleri ihtiva eden dosyaları iki takım halinde hazırlayarak örneklerini öncelikle Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan ilgili derneğe teslimi için dernekler tarafından tüm adaylara duyuruda bulunulması,
İlgili dernek; aday tarafından kendisine teslim edilen dosyadaki bilgiler ile GMBS'ndeki bilgilerin karşılaştırılmasını yaptıktan sonra iki takım dosya örneğini ilgili Bölge Müdürlüğünde bulunan komisyona intikal ettirmesi,
Komisyon; adayın dosyasındaki bilgiler ile Bölge Müdürlüğü ve GMBS'deki kayıtların karşılaştırılmasını müteakip değerlendirme sonuçlarının tutanağa bağlanması,
Tutanağın; a dayın bütün süreçlerini içerecek şekilde, kaç defa sınava girdiğinin, staj süresinin tamam olup olmadığının, adli sicil arşiv kaydının ve hangi okulun hangi bölümünden mezun olup olmadığı hususlarını içerecek şekilde düzenlenmesi,
Gerekmektedir.
Adayların Demeğe verdiği ve Komisyona intikal eden "Tutanak Dosya"sında aşağıda belirtilen belge ve bilgiler yer alacaktır.
-Başvuru formu,
-Sınavda aldığı puana ilişkin belge,
-Okul mezuniyetine ilişkin diploma Örneği,
-TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,
-SGK'ndan alınmış İşveren İşyeri Sicil bilgilerini içeren belge (SGK'na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır ),
 
-SGK'ndan alınmış sigortalı hizmet süresini gösterir belge. (SGK'na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.)
Diğer taraftan, Bölge Müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanmış dosya örneğinin EBYS üzerinden her bir aday için ayrı aynı düzenlenmiş yazı ekinde Bakanlığımıza sistem üzerinden intikal ettirilmesi ve manuel dosya örneğinin ise, bundan böyle bir liste veya tutanakla ilgili derneğe teslim edilmesi gerekmekte olup, ilgili demek komisyon tutanağı dosyasını, adayın izin belgesi talep etmesi halinde, "Talep Dosyası" ile birlikte Bakanlığımıza göndermesi gerekmektedir.
Yine, bundan böyle Gümrük Müşaviri yardımcısı izin belgesi talep eden aday, öncelikle derneğe müracaat ederek talepte bulunacak olup, dernek ise, "Talep Dosyası" (EK-1) ile birlikte Bölge Müdürlüğünce teslim edilen adaya ait komisyon dosyasını Bakanlığımıza intikal ettirecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
EK- "Talep Dosyası"nda bulunması gereken belgeler.
DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine -Tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar (21.04.2016 t. 29691 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:
MADDE 1- 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Karan’nın 3‘üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “ihracat 2004/12’" sayılı Tebliğ kapsamında 2016 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi'’ statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir.
NOŞİRKETİN UNVANIADRESİTELEFONFAKS
1AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No: 15 Kat: 1 -2 34437 Gümüşsüyü Taksim/İSTANBUL(212) 251 92 00(212)393 00 78
2ALTUNKAYA İNŞ. NAK. GIDA TİC. A.Ş.4.0SB 83409 Nolu Cad. No:8 GAZİANTEP(342) 357 03 57(342) 357 03 77
3ARÇELİK A.Ş.Sütlüce Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Beyoğlu/İSTANBUL(212)314 39 59(212)314 34 92
4BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHRACATÇILARI DIŞ TİC. A.Ş.E-5 Karayolu Üzeri Beşyol Mevkii Florya iş Merkezi No:5/1-3 34803 Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL(212) 424 24 00(212)424 46 06
5BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİC. A.Ş.Meclisi Mebusan Cad. No: 37 34427 Salıpazarı Beyoğlu/İSTANBUL(212)393 58 00(212) 293 69 60
6BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.OSB Kırmızı Cad. 3. Sok. No: 1 Nilüfer/BURSA(224) 275 00 00(224) 275 00 98
7BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OSB Yeşil Cad. No: 27 Nilüfer/BURSA(224)219 25 00(224)219 23 82
8BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34770 Ümranive/İSTANBUL(216)528 93 00(216) 528 93 39
9CİNER İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.Paşalimam Cad. No:41 Üsküdar/İSTANBUL(216)531 24 00(216)531 25 71
10ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.ŞKısıklı Cad. No:4 Sarkusyan- Ak iş Merkezi S Blok Altunizade Üsküdar/İSTANBUL(216)651 53 00(216)651 14 15
11ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:16 Kat:3 Beykoz/İSTANBUL(216)681 25 55(216) 537 14 12
12DİLER DIŞ TİCARET A.Ş.Tersane Cad. Diler Han No: 96 Kat:7 Karaköy/İSTANBUL(212) 253 66 30(212)254 01 87
13DTS DENİZLİ TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş.Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No: 11 Kat:4 Merkezefend İ/DENİZLİ(258) 265 58 16(258) 265 52 37
14EKOM ECZACI BAŞI DIŞ TİCARET A.Ş.Büyükdere Cad. Ali Kaya Sk. No: 5 Şişli/İSTANBUL(212)350 86 71(212)284 41 08
15ERDEMOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:21 Bahçelievler/İSTANBUL(212) 654 69 50(212) 652 04 05
16ERPA HAZIR GİYİM İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.FiruzköyMh. Kazım Karabekir Cad. No:2/1 Avcılar/İSTANBUL(212) 690 30 91(212) 690 62 68
17ETİ KROM A.Ş.Bingöl Karayolu 55. Km Yarımca-Kovancılar/ELAZIG(424) 627 80 04(424) 627 84 33
18EVYAP INTERNATIONAL DIŞ TİCARET A.Ş.Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No: 1 Sarıyer/İSTANBUL(212) 289 23 00212) 289 90 31
19FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.AkpınarMah. Haşan Basri Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL(216) 564 71 00(216) 564 73 85
20HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL END. A.Ş.Soğanlık Fuatpaşa Sok. No:26 Kat: 4 Kartal/İSTANBUL(216) 453 64 00(216) 453 64 09
21İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş.Mahmutbey Mah. Dümenler Cad. No:20 Bağcılar/İSTANBUL(212) 604 04 04(212) 550 20 24
22İNTERSVVEET DIŞ TİCARET A.Ş.Yenibosna Merkez Mah. Arifağa Sok. No:1 İç Kapı Bahcelievler/İSTANBUL(212) 592 32 00(212) 592 87 87
23İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.Karayılan Beldesi 31319 İskenderun/HATAY(326) 758 40 40(326) 758 38 38
24İSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:3-4 Büyükçamlıca Üsküdar/İSTANBUL(216) 524 29 00(216)481 54 70
25İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 İZMİR(232)441 50 50(232) 441 56 66
26KAPTAN METAL DIŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş.Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekar Saadettin Kaynak Sok. No:2 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL(216) 547 49 00(216) 428 74 74
27KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş.Tersane Cad. Işık İş Merkezi No:92 34420 Karaköy/İSTANBUL(212) 256 49 70(212) 255 57 38
28KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT VE TİC. A.Ş.Milas-Bodrum Karayolu 18. Km Kemikler Köyü Mevkii Milas/MUĞLA(252) 559 02 83(252) 559 02 87
29KOCAER HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.İzmir Asfaltı Üzeri No:53 DENİZLİ(232) 625 18 60(232)625 19 66
30MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Cumhuriyet Mah. Gazi M. Kemal Paşa Bulvarı No:242 20300 Sarayköy/DENİZLİ(258) 429 12 12(258) 429 12 43
31MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.Akçaburgaz Mah. Mercedes Caddesi No:2 34522 Esenyurt/İSTANBUL(212)867 30 00(212) 867 45 12
32ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TİC. A.Ş.Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:294 06530 Çankaya/ANKARA(312) 289 89 00(312) 284 62 53
33OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A. Ş.Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 34770 Ümraniye/İSTANBUL(216) 524 79 00(216) 524 79 79
34PERGAMON-STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.Kültür Mah.1375 Sok. No:25 Cumhuriyet İş Hanı Kat:5 35210 Alsancak/İZMİR(232) 464 16 16(232) 421 71 92
35PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.P.K.12 35300 Aliağa/ İZMİR(232) 616 12 40(232) 616 12 48
36PETLAS LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.Kındam Mah. Ankara-Kayseri Cad. No: 2/1 KIRŞEHİR(386) 252 65 50(386) 252 65 82
37RAM DIŞ TİCARET A.Ş.Rüzgartıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Energy Plaza Kat:2 34805 Beykoz/İSTANBUL(216)538 11 00(216) 537 01 90
38SANKO DIŞ TİCARET A.Ş.Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/GAZİANTEP(342)211 63 80(342)211 63 69
39SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN VE TİC. A.Ş.Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Darıca/KOCAELİ(262) 676 66 00(262) 676 66 89
40SASA POLYESTER SAN. A.Ş.Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. No:559 01355 Seyhan/ADANA(322)441 00 53(322) 441 01 14
41ŞİŞECAM DIŞ TİCARET AŞ.İş Kuleleri Kule-2 Kat:22 34330 4. Levent-Beşiktaş/İSTANBUL(212)313 47 34(212)313 48 05
42TAHA PAZARLAMA VE MAĞAZACILIK A.Ş.Mahmutbey, Merkez Mh. Taşocağı Cd. Yelken Sk. No:4/2 Bağcılar/İSTANBUL(212)446 40 04(212)446 40 05
43TEMSA GLOBAL SAN. VE TİC. A.Ş.Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:561, 563 Seyhan/ADANA(322) 441 02 26(322) 441 02 36
44TERSAN TERSANECİLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.Acıçeşme Mevkii Boğaziçi Cad. No:28 Tavşanlı Altınova/YALOVA(226) 465 62 00(226)465 61 12
45TGS DIŞ TİCARET A.Ş.Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat: 1 Halkalı-Küçükçekmece/İSTAN BUL(212)644 58 58(212)504 63 55
46TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.Büyükdere Cad. No: 145 Zincirlikuyu 80300 Levent/İSTANBUL(212)275 33 90(212)275 24 97
47TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.Güney Mah. Petrol Cad. No:25 Körfez 41790 KOCAELİ(262)316 30 00(262)316 30 10
48TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. DIŞ TİC. A.Ş.Bomonti, Silahşör Cad. No:38 Şişli/İSTANBUL(212)315 48 26(212)315 48 99
49UNITEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.10039 Sokak No:26 A.O.S.B Çiğli/İZMİR(232) 376 86 00(232) 376 76 70
50VESTEL TİCARET A.Ş.OSB 45030 MANİSA(236) 233 25 82(236) 233 25 84
51YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FABRİKALARI A.Ş.Ankara Yolu 11. Km. Gürsu Kavşağı 16580 BURSA(224) 280 86 00(224) 331 72 05
52YÜCELBORU İHR. İTH. VE PAZARLAMA A.Ş.Rıhtım Cad. No:44 Kadıköy/İSTANBUL(216)41810 00(216)338 27 70
53ZORLU DIŞ TİCARET A.Ş.Levent 199, Büyükdere Cad. No: 199 34394 Şişli/İSTANBUL(212)456 20 00(212)422 03 33
MADDE 2- 08/04/2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmi Gazete’de, 23/05/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de ve 27/10/2015 tarihli ve 29515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar”lar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.