Cuma, Ağustos 26, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2016 tarihli ve 18283734 sayılı yazısı (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun-Uzlaşma Talepleri Hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :85593407-155.99
Konu   :Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
            Kanun-Uzlaşma Talepleri
23.08.2016 / 18283734
DAĞITIM YERLERİNE
19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un;
- 1 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde, 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkında 6736 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı,
-3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında da bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacakların da bu madde hükmünden yararlanacakları,
-4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında da bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananların ayrıca 4458 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerinden yararlanamayacakları,
hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, halihazırda Bölge Müdürlüğünüze uzlaşma başvurusunda bulunmuş olan firmalardan, başvuruları konusu alacaklar için 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacaklarının bildirilmesinin istenmesi, anılan uzlaşma başvurularına ilişkin sürecin işleyişini belirleyecek olması sebebiyle önem arz edecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/9) (2016/1 ve 2016/9 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin 2016/1 ve 2016/2 sayılı TSE Genelgelerinde düzenleme ve revizyonlar)


T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Sayı : 42569461-010.06.00.00-E.338405                                                                                                                                                 19.08.2016
Konu : Genelgeler-Genelge 2016 / 9

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/9)
İlgi: a) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)' nın 12.07.2016 tarihli ve 79303 sayılı yazısı
b) Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı 02.08.2016 tarihli ve 29570105-190.00.00.00-311887 sayılı yazı
c) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)' nın 08.08.2016 tarihli ve 92241 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazılara istinaden 2016/1 ve 2016/9 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin Genelge 2016/1 ve 2016/2’de aşağıda yer alan düzenleme ve revizyonlar yapılmıştır.
1 - Genelge 2016/2 Madde 11.2’nin 4’üncü fıkrası uyarınca ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC) kapsamında bulunan ürünlerde, CE İşareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir. Ekonomi Bakanlığının ilgi (a)’da kayıtlı yazısında da belirtildiği üzere Makine Emniyeti Yönetmeliği Rehberinin 22’inci maddesi; “Bazı parçalar üzerinde yer alabilecek olan CE işaretleri ile makinaya ilişkin CE işareti arasında oluşabilecek karışıklığı önlemek için makinaya ilişkin CE işaretinin, ürünün sorumluluğunu üstlenen imalatçının veya onun yetkili temsilcisinin isminin hemen yanına iliştirilmesi önemlidir” hükmüne amirdir.
Bu kapsamda, CE uygunluk işaretinin imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmesi uygulamasının amacı, CE işaretinin hangi ürüne (makinaya mı veya parçalarına mı ait?) ait olduğunun anlaşılabilmesi amacına yöneliktir. Söz konusu imalatçı veya yetkili temsilcisinin adı ile CE işareti arasında irtibat kurulması, CE işaretlemesinin makinaya veya makinanın bileşenine ait olduğu hususunda herhangi bir karışıklığa mahal verilmemiş olması halinde, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının CE işaretinin hemen yakınında olması gerekli bulunmamaktadır.
2 - Genelge 2016/1 ile ilgili olarak; Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığının ilgi (b)’de kayıtlı yazısıyla, TS 2222/Kasım 2011 standardı kapsamında deneyleri yapılmak üzere numuneleri alınan karpit cinsi ürünlerin numune alım şeklindeki hataların, bahsi geçen standardın Madde 5.3.1 “Elek Analizi” deneylerine yapılan firma itirazları neticesinde deney sonuçlarının değişmesine sebep olduğu ve kök neden analizi yapılarak bu durumun numunenin hava alarak fiziksel formunun değişmesi kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, numune miktarı ve numunenin ambalajlanması konusunda farklı şekilde numune alınmaması ve Madde 5.3.1 “Elek Analizi” deneyinin numunenin alınmasından kaynaklı olumsuz sonuç alınarak firmaların mağduriyet yaşamaması adına bundan sonra yapılacak deney taleplerinde numunenin minimum 25 kg olacak şekilde mümkünse orijinal ambalajında, mümkün değilse hava almayacak şekilde ambalajlanarak Kimya Laboratuvarı Gebze Müdürlüğüne gönderilmesi talep edilmektedir.
Buna göre, TS 2222/Kasım 2011 standardı kapsamında deneyleri yapılmak üzere karpit cinsi ürünlerden minimum 25 kg olacak şekilde, mümkünse “orijinal ambalajında”, mümkün değilse “hava almayacak şekilde ambalajlanarak” numune alınacak ve numune alma şekli Numune alma/tespit tutanaklarına mutlaka kaydedilecektir.
3 - Genelge 2016/2 Madde 10.2’nin 9’uncu fıkrası Ekonomi Bakanlığının ilgi (c)’de kayıtlı talimatı gereğince aşağıdaki şekilde revize edilmiştir;
9. Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda,
  • Ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik şartlarını düzenleyen hükümleri bakımından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi,
  • AT Uygunluk Beyanında yer alan marka, model vb. gibi ürünü tanımlayan bilgilerin ürün ile uyumlu olmaması,
  • AT Uygunluk beyanında atıf yapılan direktif ve/veya standartların güncellenmesi,
  • AT Uygunluk Beyanında beyan edilen standartların ürünü karşılamadığı için değiştirilmesi,
  • İlk sunulan AT Uygunluk Beyanının fatura ve taşıma belgesi tarihinden daha sonra düzenlenmiş olması,
durumlarında ithalatçıdan ürüne ilişkin test raporları talep edilecektir. Test raporlarının talep edilme gerekçeleri İthalat-Net sisteminin geri gönderme modülü üzerinden firmaya yazılı olarak mutlaka belirtilecektir.
Uygunluk değerlendirme işlemleri akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluşta gerçekleştirilmiş ürünlerle ilgili olarak firmalar tarafından test raporlarının sunulamaması durumunda, bu raporların özeti mahiyetindeki test sertifikaları ilgili kuruluş nezdinde doğrulanabilirliği sağlanması şartıyla ithalat denetimlerinde yeterli görülebilecektir. Akredite test kuruluşu tarafından düzenlenen test sertifikalarının sunulması durumunda test kuruluşuna ait EN ISO 17025 standardına ait akreditasyon belgesi mutlaka talep edilecektir.
Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerin ilgili sertifikaları mutlaka talep edilecek ve ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiği durumlarda test raporları yerine sadece ilgili sertifikalarla işlemler tamamlanacaktır. Bu kapsamda firmalardan test raporu istenmeyecek ancak sertifikaların doğruluğu hususunda tereddüt hâsıl olduğunda belgeyi düzenleyen onaylanmış kuruluşlarla irtibata geçilerek belgenin doğruluğu sorgulanacaktır.
Gereğini rica ederim.
e-imzalı
Aykut KIRBAŞ
Genel Sekreter V.
Dağıtım :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği

Perşembe, Ağustos 25, 2016

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ (25.08.2016 t. 29812 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alacak: 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,
b) Gümrüklenmiş değer: İthal eşyası için eşyanın Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,
c) Kanun: 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu,
ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını,
ifade eder.
(2) Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2016 yılı Ağustos ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, 2016 yılı Temmuz ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.
Kesinleşmiş alacaklar
MADDE 4 – (1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 19/8/2016 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen;
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,
c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilir.
(2) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır.
(3) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
(4) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, 19/8/2016 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımlandığı tarih kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları
MADDE 5 – (1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla;
a) İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; gümrük vergilerinin % 50’si ile,
b) Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin kalan % 50’si ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) 19/8/2016 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
İtiraz veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar
MADDE 6 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 19/8/2016 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
(2) 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın;
a) Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin % 20’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan % 80’inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
b) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutarlara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, terkin edilen gümrük vergilerinin kalan %80’i, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilir. Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde Tebliğin 5 inci maddesi hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için 5 inci madde hükmü uygulanır.
Kesinleşmemiş idari para cezaları
MADDE 7 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde;
a) Asla bağlı cezaların, gümrük vergilerinin 19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olması veya Tebliğin 4 üncü maddesine ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının,
b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından 5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %25’inin, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %10’unun, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,
c) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısım için, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki esaslar çerçevesinde, ilgisine göre anılan bentteki oranların yarısının, bozulan kısım için %25’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,
tahsilinden vazgeçilir.
(2) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %15’inin, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %5’inin, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %15’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin, bozulan kısmın %15’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.
Çeşitli hükümler
MADDE 8 – (1) 5 ila 7 nci maddelere göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tahakkuka ilişkin verilen ve 19/8/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.
(2) 19/8/2016 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanır.
(3) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanılması için söz konusu maddeler kapsamına giren alacaklara karşı 19/8/2016 tarihinden sonra dava açılmaması veya kanun yollarına başvurulmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.
(4) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının, tahakkukun tasdikine ilişkin olması hâlinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.
(5) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlananlar, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.
Kendiliğinden yapılan beyanlar
MADDE 9 – (1) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Başvuru şekli ve süreler
MADDE 10 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/10/2016 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-1’de belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları şarttır.
(2) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına giren alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine yapılır.
(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulur.
(4) Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.
(5) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.
(6) Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır. Ancak, aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Yapılandırma başvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgileri içerir şekilde kayda alınır.
(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.
(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan başvuru konusu alacakların tamamının veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaşılması durumunda, başvuru süresi içinde yapılmış sayılır ve başvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından başka gümrük idarelerince takip edilen alacaklara ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu şekilde alınan başvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra uyarınca kayda alınır.
(4) Diğer koşullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin yetkisiz kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda başvuru doğrudan reddedilmez, borçluya Tebliğin 23 üncü maddesine uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin gönderilmesi için 31/10/2016 günü mesai bitimine kadar süre verilir. Bu sürenin sonunda dilekçenin veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.
(5) Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre Tebliğin 18 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırlanır.
(6) Kabul edilen başvurular kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgiler Bakanlığa (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.
(7) Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.
(8) Taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince gerekli idari önlemler alınır.
(9) Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin kayıtlar ilgili programlar üzerinden güncellenir.
(10) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin referans niteliğindeki örnekler EK-2’de yer almaktadır.
Ödeme süresi
MADDE 12 – (1) Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 2016 yılı Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.
(2) İlk taksitin 2016 yılı Kasım ayı içinde ödenmesi gerekir. Bu tarihten daha önce yapılacak ödemeler kabul edilir.
(3) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
Süresinde ödenmeyen taksitler
MADDE 13 – (1) Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
(2) Alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti
MADDE 14 – (1) 19/8/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerine ilişkin olarak ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;
a) Vade tarihinden, 19/8/2016 tarihine kadar gecikme zammı yerine,
b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması hâlinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur.
(2) Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) 19/8/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergileri üzerinden;
a) Vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine,
b) Gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır. Bu tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(4) Asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zamlarından, 19/8/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kısmen tahsil edilmesi durumunda;
a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı yerine,
b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır.
Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmaz, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faizden red ve iade yapılmaz. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması halinde ise, ödenecek tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz düşülmek suretiyle tespit edilir. Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir.
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti
MADDE 15 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla, gümrük yükümlülüğü doğmuş, idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan veya ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda alacak tutarı, gümrük vergilerinin % 50’si ile bu tutar esas alınarak gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih ile 19/8/2016 tarihi arasında kalan süre için hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının toplanması ile bulunur.
(2) Bu madde uyarınca yapılacak hesaplamalarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 19/8/2016 tarihi itibariyle tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
(3) 19/8/2016 tarihi itibarıyla, ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 19/8/2016 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
(4) 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumunda, alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen açıklamalara göre belirlenir. 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâlinde ise, alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak belirlenir.
Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması
MADDE 16 – (1) Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.
(2) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılır.
(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hâllerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan başlamak suretiyle hesaplanır.
(4) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları EK-3 sayılı tabloda yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. Belli bir döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi değer olması hâlinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer ’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilir.
(5) Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.
Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar
MADDE 17 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hâllerde, bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.
(2) 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran iflas ve aciz hâlleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da uygulanmaz, bu hâllerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.
Taksitlendirmede katsayı uygulaması
MADDE 18 – (1) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara 19/8/2016 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılır.
c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, Kanunun ilgili maddelerinde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
ç) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar
MADDE 19 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2011 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 19/8/2016 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;
a) Tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların,
b) İdari para cezalarında 80 Türk lirasını aşmayanların,
c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların,
ç) Aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 100 Türk lirasını aşmayanların,
tahsilinden vazgeçilir.
(2) Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilen alacaklara ilişkin ek tahakkuk ve ceza karar kayıtları, “3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmiştir.” notu düşülerek, ilgili programları üzerinden kapatılır.
Tecil edilen alacakların yapılandırılması
MADDE 20 – (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 19/8/2016 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına giren alacakların, 19/8/2016 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
(2) Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 19/8/2016 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
(3) Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.
İade edilmeyecek alacaklar
MADDE 21 – (1) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına giren alacaklara karşılık 19/8/2016 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan gümrük alacakları
MADDE 22 – (1) 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.
Davadan vazgeçme
MADDE 23 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.
(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-4’te yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük idaresine verilir ve bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.
(3) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 19/8/2016 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.
Yetki
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Salı, Ağustos 23, 2016

Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği (23.08.2016 t. 29810 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının sınav, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ile Denetmen Yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,
ç) Denetmen: Gümrük ve Ticaret Denetmeni ve Denetmen Yardımcısını,
d) Fiili hizmet süresi: Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, Denetmen Yardımcılığı ve/veya Denetmenlikte fiilen görev yapılan süreyi,
e) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,
f) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı özel yarışma sınavını,
g) Giriş Sınavı Komisyonu: Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı komisyonunu,
ğ) İl Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,
h) İl Müdürü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürünü,
ı) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan merkezi sınavı,
i) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,
j) Yeterlik Sınav Komisyonu: Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Komisyonunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar
Denetmen yardımcılığına giriş
MADDE 5 – (1) İl müdürlüklerine atanacak denetmen yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek tarih ve yerde açılacak giriş sınavı ile mesleğe alınırlar.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı ve türü, atama yapılacak kadro sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın yeri, zamanı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı internet sayfalarında ilan edilmek suretiyle Başkanlıkça duyurulur.
Giriş sınavı
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olarak yapılır.
(2) Yazılı sınava, KPSS başarı sırasına göre, alınması planlanan denetmen yardımcısı sayısının on katına kadar aday çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.
Başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakülteleri veya diğer fakültelerin kimya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) KPSS’den Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre giriş sınav ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak.
ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
(2) Bakanlık atama yapılacak kadro sayısını, ihtiyaç durumuna göre birinci fıkranın (b) bendinde sayılan fakülte veya bölümler arasından öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirleyebilir.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 9 – (1) Bakanlığın internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeler en geç sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Başkanlığa teslim edilir:
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Yüksek Öğrenim Mezuniyet Belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,
c) Diplomanın aslı veya Bakanlık ya da mezun olduğu eğitim kurumunca onaylı sureti,
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
d) Özgeçmiş,
e) 2 adet vesikalık fotoğraf.
(2) Giriş sınavına başvuru; şahsen veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese yapılır.
(3) Posta ile yapılan başvurularda yukarıda belirtilen belgeler, en geç, giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar, sınav duyurusunda belirtilen adrese teslim edilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 10 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve giriş sınavına kabul edilen adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verir.
(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan adrese yapılan tebligat yerine geçer.
Giriş Sınavı Komisyonu
MADDE 11 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Komisyon üyeleri, biri Başkanlıktan olmak kaydıyla Daire Başkanı ve daha üst unvanlılar arasından Bakan onayı ile belirlenir. Yedek üyeler, asıl üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre Giriş Sınavı Komisyonuna katılır.
(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabilir ya da Bakanlıkça belirlenen bir yükseköğretim kurumuna veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav konuları, genel kültür ve genel yetenek ile adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konularda yapılır:
a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların sınav konuları şunlardır:
1) İktisat grubu: İktisadi doktrinler tarihi, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma-büyüme, Türkiye ekonomisi.
2) Maliye grubu: Maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku, maliye politikası.
3) Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk (genel hükümler, kişiler hukuku, eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler, özel borç ilişkileri), ticaret hukuku (ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak).
4) Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.
b) Fakültelerin kimya bölümünden ve mühendislik fakültelerinden mezun olanların sınav konuları şunlardır:
1) Temel kimya bilgileri ve temel mühendislik bilimleri,
2) Genel işletmecilik bilgileri,
3) Temel hukuk bilgileri,
4) Türkiye ekonomisi.
(3) Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir.
(4) Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanır veya birinci fıkrada belirtilen kurumlara hazırlattırılır.
(5) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
(2) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.
(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.
Giriş sınavının değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.
(2) Giriş Sınavı Komisyonu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit eder. Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından Başkanlığa teslim tarihinden itibaren Başkanlıkça yedi gün içerisinde sınav duyurusunda belirtilen bölümler itibariyle başarı sıralamasına göre Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Sınav sonuçları, sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilan tarihini izleyen on beş gün içinde yazılı olarak da bildirilir. Bakanlık, ihtiyaca göre, 70 ve üzerinde puan alan adaylardan başarı sıralamasına göre, giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısından fazla olmamak kaydıyla yedek aday belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla bir sonraki giriş sınavının ilân edilmesine kadar geçerlidir.
(3) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
(4) Sınavı kazananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, kazanamayanların belgeleri ise bir yıl süreyle Başkanlıkça saklanır.
Atama işlemleri
MADDE 15 – (1) Giriş sınavı sonucunda sınavı kazananların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde;
a) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
ç) 6 adet vesikalık fotoğraf,
d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
e) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form,
f) Mal bildirim formu,
g) Kamu Etik Sözleşmesi,
ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Bakanlık tarafından Denetmen Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
(2) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar.
(3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
(4) Geçerli herhangi bir mazereti olmaksızın göreve başlamayan asıl adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılabilir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak Başkanlığa itiraz edebilirler. Başkanlık tarafından Sınav Komisyonuna iletilen itirazlar en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Yetiştirilme ilkeleri
MADDE 17 – (1) Denetmen yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece denetmenliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla mesleki temel eğitimden geçirilir. Bu süreç;
a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,
b) Rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yetenek ile bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,
sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.
Denetmen yardımcılarının eğitimi
MADDE 18 – (1) Denetmen yardımcıları için; Eğitim Dairesi Başkanlığınca, Genel Müdürlüğün görüşü de alınmak suretiyle, mesleki eğitimin yer ve sürelerini de belirten bir eğitim planı hazırlanır ve bu plan Müsteşar tarafından onaylanır.
(2) Eğitim planında, denetmen yardımcılarının mesleki yönden yetişmelerini sağlamak üzere eğitim yapılacak merkez ve taşra teşkilâtındaki birimler ve süreleri belirtilir.
(3) Denetmen yardımcılarına denetmenliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve nitelikleri kazanmaları amacıyla verilen mesleki eğitimde;
a) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre yetiştirilmelerinin temini,
b) Bakanlığın görev ve yetki alanları içinde bulunan konularda, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması,
c) Mesleki konularda yazışma, rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması,
ç) Bilgi, yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gereken olanakların sağlanması,
esastır.
(4) Denetmen yardımcıları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan eğitim planı doğrultusunda Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgilerin kazandırılması amacıyla altı aydan çok olmamak üzere mesleki eğitime tabi tutulur.
(5) Denetmen yardımcılarının mesleki eğitimde başarılı olabilmeleri için, mesleki eğitim konularında yapılacak genel sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almaları zorunludur.
(6) Mesleki temel eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başlayan denetmen yardımcıları, bir yıl süresince tek başlarına denetimle görevlendirilemezler. Düzenlenecek raporları birlikte çalıştıkları denetmenlerle müştereken imzalarlar. Denetmen yardımcısına çalışmalarında başarılı olması şartıyla, bir yılın sonunda İl Müdürlüğünce resen denetim ve kontrol yetkisi verilir.
(7) Mesleki temel eğitimde başarısız olanlar, denetmen yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Denetmenliğe Atanma
Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme ve denetim yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tespit etmek amacıyla yeterlik sınavı yapılır.
Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 20 – (1) Mesleki temel eğitim dönemi çalışmalarında başarılı olan ve adaylıkta geçen süre dahil üç yıl fiilen çalışan denetmen yardımcıları, Başkanlıkça yeterlik sınavına çağrılırlar.
Yeterlik Sınavı Komisyonu
MADDE 21 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Komisyon üyeleri, biri Başkanlıktan olmak kaydıyla Daire Başkanı ve daha üst unvanlılar arasından Bakan onayı ile belirlenir. Yedek üyeler, asıl üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılırlar.
(2) Yeterlik Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.
Yeterlik sınavı konuları
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.
Yazılı sınav
MADDE 23 – (1) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konulardan yapılır:
a) 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
c) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat,
ç) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ürün güvenliği ile ilgili hükümleri,
d) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
e) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
f) 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
g) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,
ğ) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
h) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,
ı) 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu,
i) 1163 sayılı Kooperatifçilik Kanunu,
j) 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun,
k) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu,
l) Yukarıda sayılan Kanunlara ilişkin ikincil mevzuat.
(2) Yazılı sınav konuları, yukarıda belirtilen konular arasından Bakanlıkça belirlenerek yazılı sınav tarihinden en az üç ay önce sınav tarihi ile birlikte ilgililere duyurulur.
(3) Giriş Sınavı Komisyonu, ilanda belirtilmek şartıyla birinci fıkrada yer alan yeterlik yazılı sınavı konularında değişiklik yapmaya veya yeni konular eklemeye yetkilidir.
Sözlü sınav
MADDE 24 – (1) Sözlü sınav konuları 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen konular ile mesleki bilgilerini ölçmeyi sağlayacak konulardan oluşur.
(2) Sözlü sınavda denetmen yardımcısı;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
Yeterlik sınavının değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekir. Başarı puanı yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
(2) Yazılı veya sözlü sınavlarda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci bir hak verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan sözlü sınava alınır.
Denetmen kadrosuna atama
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları, denetmen kadrosuna atanırlar.
Denetmenliğe atanma hakkını kaybetme
MADDE 27 – (1) Birinci sınav ile aynı usulle yapılan ikinci sınavda da başarı gösteremeyenler denetmen yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetmenlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
İdari bağlılık ve denetim görevi
MADDE 28 – (1) Denetmenler il müdürüne bağlı olarak çalışır.
(2) Denetmenler, Genel Müdürlüğün sorumlu olduğu mevzuat ile ilgili olarak çalıştırılmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek konularda, il veya illerde denetimle görevlendirilebilir.
Koordinatör denetmenin görevleri
MADDE 29 – (1) İl müdürlüklerinde, denetmenlerin çalışmalarını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak üzere fiilen en az beş yıl görev yapmış denetmenler arasından, İl Müdürünce belirlenecek bir denetmen, koordinatör denetmen olarak görevlendirilir.
(2) Koordinatör denetmen aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Denetmenlerin mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak ve izlemek,
b) İl müdürlüğünden gelen denetim görevleri için denetmen görevlendirmek,
c) Denetmenlerce hazırlanan raporları gereği yapılmak üzere il müdürlüğüne sunmak,
ç) Denetmenlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
d) Denetmenlerin verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
e) Genel Müdürlükçe meslek içi eğitim, kurslar, seminerler ile konferanslar düzenlendiğinde bu işlerde görevlendirilecek denetmenleri tespit etmek,
f) Yıl sonunda denetmenlerin çalışmaları hakkında rapor düzenleyip Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne göndermek,
g) Genel Müdürlük ve il müdürlüğünce verilecek benzeri işleri yapmak.
(3) Birinci fıkradaki şartları haiz bir denetmenin bulunmadığı hallerde il müdürü tarafından bu görev yerine getirilir.
Denetmenlerin yetki ve görevleri
MADDE 30 – (1) Denetmenlerin yetki ve görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il müdürlüğüne teslim etmek,
b) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili makamlara iletilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek,
c) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak,
ç) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, görüntülemek, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,
d) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak,
e) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,
f) Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek,
g) Denetmen yardımcılarının meslekte yetişmelerine yardımcı olmak,
ğ) İl müdürü ile koordinatör denetmenin vereceği benzeri diğer işleri yapmak.
Denetmenlerin sorumlulukları
MADDE 31 – (1) Denetmenler, 30 uncu maddede belirtilen görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder;
a) Bakanlık tarafından verilen denetmen kimliğini denetlenen kişilere ibraz etmek,
b) İlgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek, resmi ve özel ilişkilerinde firma yetkililerine veya diğer personele nezaket kurallarına uygun olarak davranmak,
c) Denetlediği kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,
ç) Tutanak ya da raporla tespit edilen ve sonuçlandırılmamış hususları takip etmek ve sonuçlandırmak.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet içi eğitim
MADDE 32 – (1) Denetmenler, Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınır.
(2) Denetmenlerin hizmet içi eğitimleri Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı veya Genel Müdürlük koordinasyonunda gerçekleştirilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 33 – (1) 14/7/2012 tarihli ve 28353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Resen denetim ve kontrol yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yeterli sayıda denetmen istihdam edilinceye kadar 18 inci maddenin altıncı fıkrasındaki resen denetim ve kontrol yetkisi, mesleki temel eğitimi başarı ile tamamlayan denetmen yardımcılarına Bakanlıkça doğrudan verilebilir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanlar için, denetmen yardımcısı kadrosunda bulundukları süre zarfında, 14/7/2012 tarihli ve 28353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Uygulanacak yönetmelik
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 21/2/2016 tarihinde yazılı, 13/4/2016-15/4/2016 tarihlerinde sözlü olarak yapılan Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı sınavında başarılı olanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.