Pazartesi, Aralık 26, 2016

AKARYAKIT HARİCİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN UYGUNLUK YAZISI BAŞVURUSU

AKARYAKIT HARİCİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN  UYGUNLUK YAZISI BAŞVURUSU

Başvurular, Kurum elektronik altyapısı kullanılarak,   http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar internet adresindeki “Akaryakıt Harici Ürün İzin Başvuru Sayfası” bağlantısıyla erişilen sayfaya,  gerekli bilgilerin girilmesi sonrasında sistem tarafından otomatik oluşturulan ve elektronik imza ile imzalanmış formun çıktısı ile birlikte başvuru türüne göre aşağıdaki belgelerin eklenmesi suretiyle   yapılır. Formun çıktısı ekleriyle birlikte Kuruma sunulur. (Başvurularda çıktıya imza atılmasına ve ayrı bir yazıya ihtiyaç bulunmamaktadır.) Sayfanın kullanımına ilişkin açıklamalara yukarıda yer alan adreste bulunan “Akaryakıt Harici Ürün Veri Girişi Kılavuzu” bağlantısından erişilebilecektir.

A)    SANAYİCİ BAŞVURUSU

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak ilk başvurularda aşağıda yer alan belgelerin tamamının  sunulması gerekmektedir.

1)   Sanayi Sicil Belgesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen vizeleri geçerli Sanayi Sicil Belgesi’nin aslı veya son altı ay içinde noter onaylı sureti veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı sureti

2)    Kapasite Raporu: Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen kapasite raporunun aslı veya ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından onaylı sureti (Noter onaylı olarak sunulan kapasite raporları kabul edilmemektedir.)

3)   Fiili Tüketim Belgesi: Tebliğin Ek-5’inde yer alan temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından onaylı sureti

(Fiili tüketim belgesinde yer alan ürün ismi ile kapasite raporunda ve başvuru formunda yer alan ürün ismi aynı olmalıdır. Fiili tüketim belgesi başvurulan yıldan önceki iki yıl için ayrı ayrı tanzim edilmelidir.

Fiili tüketim yok ise, fiili tüketim olmadığına dair yazı Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Bağımsız Denetçi tarafından düzenlenebilir. Söz konusu belge YMM/Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilirse ekinde YMM/Bağımsız Denetçi faaliyet belgesinin aslının ve YMM/Bağımsız Denetçi ile imzalanmış Denetim ve Tasdik Sözleşmesinin ibrazı gereklidir. YMM/Bağımsız Denetçi faaliyet belgesinin renkli fotokopi veya YMM tarafından onaylı sureti kabul edilmemektedir.)

4)   İmza Sirküleri/Beyannamesi: Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı son altı ay içerisinde noter onaylı imza sirküleri, gerçek kişilerde ise, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı son altı ay içerisinde noter onaylı imza beyannamesi

5)   Yetki Belgesi (Başvuru yapanın) : Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması veya Şirket yetkilisinin şirket adına tek başına imza atmaya yetkisinin bulunmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi (Noterden vekaletname veya Şirket yetkililerinin şirket kasesi altında ıslak imzalı olarak, başvuruyu yapan kimseye Kurum nezdinde Akaryakıt Harici Ürün Başvurusu yapmaya yetki verdiğine dair yazı)

B)  İTHALATÇI BAŞVURUSU

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak ilk başvurularda, yukarıda yer alan belgelere ilaveten aşağıda yer alan belgelerin tamamının  sunulması gerekmektedir.

1)   Oda Sicil Kayıt Sureti (İthalatçıya Ait): Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesinin aslı veya bağlı bulunan odadan onaylı sureti

2)   İmza Sirküleri (İthalatçıya Ait): İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı son altı ay içerisinde noter onaylı imza sirküleri

3)   Yetki Belgesi (Sanayicinin İthalatçıya Verdiği): Tebliğin Ek-6’sında yer alan şablona göre hazırlanan yetki belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

C)    AYNI YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK MÜTEAKİP BAŞVURULAR

Aynı yıl içerisinde aynı tür temin kaynağı ve ürün için yapılacak müteakip başvuruların sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ve temin türüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının  kapatılması gerekir. İzin kapatılması gerekli durumlarda kapatılacak izne ilişkin kapatma evrakı (Denetim ve Tasdik Sözleşmesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetçi Faaliyet Belgesi ve durumuna uygun Tebliğ Ek-7 tabloları) Kuruma ibraz edilir.

31 Aralık tarihi itibariyle  uygunluk yazıları kendiliğinden sona ermekte olup, bir sonraki yıl için yapılacak başvurularda kapatma evrakının sunulmasına gerek yoktur.

1-   Belgelerin Geçerli Olduğuna Dair Beyan Veya Başvuru Türüne Göre Aranan Belgeler: Aynı takvim yılı  içerisinde yapılan uygunluk yazısı başvurularında, uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu aşağıdaki forma göre başvuru sahibi şirket yetkilileri tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

Tabloda yer alan bütün belgelere ilişkin beyan verilmesine gerek yoktur, sadece başvuru türüne göre istenen ve halen geçerli  belgelere ilişkin beyan verilmesi yeterlidir. Değişen belgelerin durumununa uygun olarak asıllarının veya onaylı suretlerinin başvuru dosyası kapsamında tekrar sunulması gerekmektedir.

2)   Denetim ve Tasdik Sözleşmesi: Yeminli mali müşavir (YMM) veya bağımsız denetçi ile durumuna uygun olarak sanayici veya ithalat yapacak kişi arasında imzalanan sözleşmenin aslı veya YMM/Bağımsız Denetçi tarafından onaylı sureti  (İthalatçı ve ithalatçıya yetki veren sanayici aynı YMM/Bağımsız Denetçi ile çalışsa bile ayrı olarak sözleşme imzalanması ve sözleşmelerin gönderilmesi gerekmektedir.)

3)   Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetçi Faaliyet Belgesi: Bağlı bulunan Oda/Kurum tarafından tanzim edilmiş belgenin aslı (Renkli fotokopi veya YMM/Bağımsız Denetçinin kendisinin onayladığı faaliyet belgesi kabul edilmemektedir.)

4)   Tebliğ Ek-7: Sanayici veya ithalatçı için YMM/Bağımsız Denetçi tarafından düzenlenecektir.

     Ek-7/C ve eki: Sadece kendi adına başvuru yapan Sanayiciler için sanayicinin sözleşme imzaladığı YMM/Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilecektir..

     Ek-7/B: Sadece ithalatçıya yetki veren Sanayiciler için sanayicinin sözleşme imzaladığı YMM/Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilecektir.

     Ek-7/A: Sanayici adına ürün temin eden ithalatçının sözleşme imzaladığı YMM/Bağımsız Denetçi tarafından tanzim edilecektir..

BAŞVURULAR  VE TABLOLAR HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

·                  Miktar ve tutar bilgilerinin ifadesinde binlik ayırıcı olarak ".", küsur ayırıcı olarak "," kullanılmalıdır.
·                  Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi onayında okunaklı biçimde;  ad-soyadı imza ile YMM’lerde mühür, denetçilerce kaşeyi içermesi gerekmektedir.
·                  İlave açıklamaya ihtiyaç duyulması durumunda ilgili açıklama "X" konularak tablonun altına eklenebilir.
·                  Uygunluk yazısı numarası "/" kırılımını içerecek şekilde girilmelidir.

BAŞVURU SONUÇLARI İLE İADE ve EKSİK EVRAK YAZILARININ İZLENMESİ

Yukarıda belirtilen evrak ile Kuruma başvuru yapıldıktan sonra başvuraya ilişkin süreç http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar internet adresindeki “Akaryakıt Harici Ürün İzin Başvuru Sayfası” bağlantısıyla erişilen sayfadan takip edilebilmektedir. Söz konusu sayfadan başvuru kapsamında sunulmuş eksik/gereğine uygun  olmayan evrak bilgileri de görüntülenebilmektedir.

Tebliğ çerçevesinde 01/01/2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi temin için verilen uygunluk yazıları gerekse yurt dışı temin için verilen uygunluk yazıları ayrıca başvuru sahibine gönderilmeyecektir. Tebliğ kapsamı ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde aranan “GTB EBelge No” ve “Belge Satır Sıra No” bilgilerine
http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar internet adresinden gerekli sorgulamalar yapılarak ulaşılabilecektir.

UYGUNLUK YAZISI TADİLİ

Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, uygunluk yazısının hiç kullanılmamış olması kaydıyla yapılabilmektedir.

Tadile ihtiyaç duyan uygunluk yazısı sahipleri  tadil taleplerini açıkça belirten gerekçeli yazıyla  Kuruma  yapacaklardır.
 Kaynak ;

 http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/Lisanslar


BELGELERİN GEÇERLİ OLDUĞUNA DAİR BEYAN

Belge
Belgenin Geçerlilik Tarihi
Belgenin Kuruma İbraz Edildiği Yazının Tarih/Sayı veya Barkod Numarası (Pin numarasına gerek yoktur.)
Sanayi Sicil Belgesi


Kapasite Raporu


Fiili Tüketim Belgesi


Sanayici İmza Sirküleri/Beyannamesi


Yetki Belgesi (Başvuru yapanın)


Vardiya Yazısı


Oda Sicil Kayıt Sureti (İthalatçıya Ait)


İmza Sirküleri (İthalatçıya Ait)


YMM/Bağımsız Denetçi Faaliyet Belgesi (Sanayici ile sözleşme imzalayan)


YMM/Bağımsız Denetçi Faaliyet Belgesi (İthalatçı ile sözleşme imzalayan)


Denetim ve Tasdik Sözleşmesi (YMM/Bağımsız Denetçi ile İthalatçı arasında)


Denetim ve Tasdik Sözleşmesi (YMM/Bağımsız Denetçi ile Sanayici arasında)
Yukarıdaki tabloda belirtilen belgelerde değişiklik olmamış olup, söz konusu belgeler halen geçerlidir.                                                                                                                        Şirket Yetkilisi
                                                                                                                               Kaşe

                                                                                                                             İmza

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder