Cuma, Ocak 29, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Sırbistanın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması ile ilgili tasarruflu yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Sırbistanın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması ile ilgili tasarruflu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 96603261-120
Konu: Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması
DAĞITIM


Bilindiği üzere, Makedonya Cumhuriyeti'nin Ortak Transit Sistemine katılımı 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup, Sırbistan Cumhuriyeti ise söz konusu sisteme 01 Şubat 2016 itibariyle taraf olacaktır.
Sırbistan Cumhuriyeti'nin Ortak Transit Sistemine katılımı, ülkemiz ve AB/EFTA ülkeleri arasında yapılan taşımalar açısından mevcut coğrafi boşluğu kapatacak olması nedeniyle önem arz etmekte olup; söz konusu ülkenin Ortak Transit Sistemine taraf olmasıyla birlikte NCTS üzerinden düzenlenen ülkemiz varışlı transit beyannamelerinin sayısının artacağı öngörülmektedir.
Bu itibarla, ortak transit rejimi kapsamında ülkemize gelen beyannamelere ilişkin olarak varış bildiriminin (IE006) yapılmasını müteakip en geç 6 gün içerisinde kontrol sonuçlarının (IE018) gönderilmesi gerekmekte olup, bağlantınız gümrük idarelerine bu doğrultuda bir kez daha hatırlatmada bulunulması ve gerek AB Komisyonundan gerekse Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerden olumsuz yönde tekit alınmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınarak gümrük idarelerince yapılacak işlemlerin Bölge Müdürlüğünüzce düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Önder GÖÇMEN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükle

Perşembe, Ocak 28, 2016

Halkalı Gümrük Müdürlüğünün 18.01.2016 tarihli 13204075 sayılı yazısı (Antrepo Stok Kayıtları)

Halkalı Gümrük Müdürlüğünün 18.01.2016 tarihli 13204075 sayılı yazısı (Antrepo Stok Kayıtları)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Halkalı Gümrük Müdürlüğü
 
Sayı : 82973961/131/99.
Konu : Antrepo Stok Kayıtları
18.01.2016 /13204075
.................. A TİPİ ANTREPOLAR
.................C TİPİ ANTREPOLAR
Müdürlüğümüz denetiminde bulunan antrepolar ile ilgili olarak Bakanlığımız BİLGE sisteminde yapılan incelemede olağandan fazla miktarda antrepo beyannamesinin açık olduğu görülmüştür.
Söz konusu açık kayıtların incelenerek gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmuş olmasıyla birlikte, sistemde açık kalmış antrepo beyannamelerinin her bir antrepo için antrepoda görevli personelimiz ve görevli YGM (yardımcısının) tarafından BİLGE sistemindeki kayıtlarının ve ilgili evraklarının (gerektiğinde ilgili kuruluşlardan temin edilip) incelenerek ilgili evraklarıyla ve açık kalma sebeplerinin izahatıyla birlikte liste halinde 01.02.2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze antrepo memurlarınca teslim edilmesi, konunun Müdürlüğümüz ASB Servisince koordine ve takibi ile açık kayıtların kapatılması gerektiği hususu tebliğ olunur.
  Hasan DAĞDEVİREN
  Gümrük Müdürü a.
  Gümrük Müdür Yrd.
DAĞITIM:
A Tip Antrepolarda Görevli Tüm Per. Ve YGM Yrd.
C Tip Antrepolarda Görevli Tüm Per. Ve YGM Yrd.

Çarşamba, Ocak 27, 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/01/2016 Tarihli ve 6079 Sayılı KararıTÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29606
KURUL KARARI
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI
Karar No           : 10399
Karar Tarihi     : 13.01.2016
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/4/2011 tarihli ve 6286 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasını ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.

Pazartesi, Ocak 25, 2016

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri Uygulaması hk.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri Uygulaması hk.


Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri Uygulaması hk.
Üyelerimiz tarafından Tebliğin 5 maddesi 1inci fıkrası b bendinin uygulamasında tereddütler yaşandığı ve aynı tebliğin 5 maddesinin 1inci fıkrası ğ bendi gereğince Derneklerimizin görüşü sorulmuş olup, Derneklerimizce konu aşağıdaki gibi sonuçlandırılmıştır.

AVRUPA BİRLİK KODU DEĞİŞİYOR...

Ülkemizi de yakından ilgilendiren Avrupa Birliği (AB) "Gümrük Kodu" (Union Customs Code – UCC) 01 Mayıs 2016 tarihi itibari değiştirilmesi öngörülmektedir. Bu değişikliklere ilişkin taslak metin 10 Ekim 2013 tarihinde "952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü" adı altında AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Ayrıca Lisbon Anlaşması'nın gerekliliklerine uygun olarak, bu değişikliklere ilişkin ikincil mevzuatları yapma yetkisini veren Yetkilendirilmiş Esaslar ve Uygulama Esaslar (a Delegated Acts and an Implementing Acts) 29 Aralık 2015 tarihindeki AB Resmi Gazetesi'nde paylaşılmıştır. (Kaynak: www.dunya.com) Devamı >>

Pazar, Ocak 24, 2016

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

24 Ocak 2016 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29603
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 134)
MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.
18
Derince Gümrük Müdürlüğü
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
28/1/2013
28542
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
23/11/2014
29184

Cumartesi, Ocak 23, 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu


PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyeti, alt başlıklarına işletmek kaydıyla madeni yağ lisansı veya dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılabilir. Atık madeni yağdan baz yağ üretimi madeni yağ üretim faaliyetinin içinde yer alır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında yer alan madeni yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi, baz yağ üretim alt başlığının eklenmesi veya çıkarılması ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara eklenmesine veya bu lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“g) Bayilik faaliyetinin haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli yapılmaması halinde.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 23 – Madeni yağ lisansı sahipleri veya madeni yağ alt başlığı bulunan dağıtıcı lisans sahipleri piyasada, lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ üretimi ile lisanslarına alt başlık olarak işletmek kaydıyla atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinde madeni yağ veya dağıtıcı lisansı altında madeni yağ alt başlığı olan lisans sahipleri, 1/1/2018 tarihine kadar baz yağ alt başlığı işletmeksizin, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.


Cuma, Ocak 22, 2016

Gümrük Yönetmeliğinde ki Değişiklikler ve Karşılaştırmalar

07.10.2010 tarihli Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde 22.01.2015 tarihli Yönetmelik ile değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikleri, madde bazında aynı sayfada karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.Devamı >>AYRINTILI BİLGİ için turgaykemec@atsangumrukleme.com mail adresine mail atmanız yeterlidir.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19.01.2016 tarihli ve 6890 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep, Ek Süre Onayı) ( t. s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19.01.2016 tarihli ve 6890 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep, Ek Süre Onayı) ( t. s. R.G.)

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 31429883-105.01 -6890 19.01.2016
Konu : Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,
-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif kontrat anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,
-Belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti.
kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,
Ayrıca, yine yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, 15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 15/01/2016 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb, bir belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bilim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini (teminen 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmesi.
Dahilde işleme izin belgeleri ve vergi resim harç istisnası belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay İçinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvurulan reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olması hasebiyle bu onaylarda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi 15 01.2016 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun gürülmüştür.
Bilgileri ve keyfiyetin Birliğiniz üyerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

  Özgür Volkan AĞAR
Genel Müdür V.
DAĞITIM:

Gereği; Bilgi;
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliğine Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine Marmara Bölge Müdürlüğüne
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Denizli Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu ihracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliğine Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Bursa Gümrük Denetmenleri Grup Başkanlığına
Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Giresun Ürün Denelmenleri Grup Başkanlığına
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine Antalya Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı
  Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
                                                                                                                                    

Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Yorumu..Merhaba;

Bugün itibariyle geçerli olmak üzere örneği ekte yer alan Resmi Gazetede,Gümrük Yönetmeliğine ait bazı maddelerde değişiklik yapılmış olup bu bağlamda eşyanın antrepoda devri ve satış usullerinin de düzenleme yapılmıştır.Bilindiği üzere alıcısı belli olan ayrıca 4 ayı aşkın bir süredir 25 Ağustos tarihinden sonra gümrük antrepolarına gelen alıcısı belli olmayan solvent/bazların yağların satış ve devrine ithal edilecek olması durumunda izin verilmiyordu.Gümrük Yönetmeliğine eklenen bir madde ile devir alan firmanın onaylanmış kişi statü belgesi ve yetkilendirmiş yükümlü statüsüne sahip  olmaları halinde bu uygulamadan muaf tutulmuştur.Ayrıca aşağıda belirtilen şartları taşıması durumunda da satış ve devir olsa bile diğer firmalarında ithalatına izin verilmektedir.Yönetmeliğin diğer maddelerinde yapılan değişiklikler içinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Devralanın onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması ya da aşağıdaki koşulları taşıması ve ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yıllık kontroller sonucunda (b) ile (ç) bentlerindeki koşulların sağlandığının tespit edilmesi halinde gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrinde birinci fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz:

a) Devralan firmanın en az iki yıldır faaliyette bulunması.

b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;
1) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,
2) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.

c) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca haklarında ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması.

ç) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.”     


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.01.2016 t. 29601 s. R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.01.2016 t. 29601 s. R.G.)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “de bir örneğinin” ibaresi “Bakanlıkça belirlenen veri alanlarının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kanunun 218 inci maddesinde belirtilen işleticiler;
a) Gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek üzere bedelsiz olarak;
1) Eşya, yolcu ve araçların fiziki aramasının etkin bir şekilde yapılabileceği kapalı arama tesisleri ile gümrük muayenesinin yapılabileceği uygun yerlerin teminini,
2) Eşya, yolcu ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları otomasyon sistemlerine, yazılımlara ve CCTV kamera sistemlerine gümrük idaresince erişimin sağlanması ve/veya bunlardan gümrük idaresince kullanılan sistemlere veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını,
3) Birinci alt bentte belirtilen yer ve tesislerin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi ile ikinci alt bentte belirtilen sistemlerin düzenli olarak işletilmesi, güncellenmesi ve Bakanlık sistemleriyle uyumlu hale getirilmesini,
4) 72 ve 72/S maddelerinde belirtilen gözetim önlemleri ile kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemeye yönelik gümrük idaresince talep edilen gerekli tedbirlerin alınmasını,
sağlamak,
b) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğini yerine getirmek,
c) Aksi belirtilmedikçe, gümrük idaresince bildirilen ve gizli tutulması istenilen bilgileri açıklamamak,
ile yükümlüdürler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ağır ve havaleli eşyanın konulmasına mahsus olmak üzere, limanlar gibi gümrük işlemlerinin yapıldığı yerlerde bulunan geçici depolama yerlerinin mütemmim cüz’ü niteliğindeki açık alanlar; yolcu eşyasının, yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar konulduğu gümrük ambarları ile bu ambarların mütemmim cüz’ü niteliğindeki ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen ve yurt dışı edilmek ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak üzere gümrük idarelerince teslim alınan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının konulduğu yerler de geçici depolama yeri addolunur. Yolcu eşyası ve taşıtlar buralarda üç ay kalabilir. Bu süre, talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kanunun 46 ncı ve 48 inci maddeleri ile bu Yönetmeliğin 76 ncı ve 79 uncu maddelerinde belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanmayan eşya ile kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları hakkında herhangi bir adli veya idari takibat olmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 333 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkra hükümleri aynı zamanda geçici depolama işlemlerinde de uygulanır. Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil olmak üzere eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı liste kapsamında yer alan eşya hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen eşyanın transit rejimi beyanında bulunulduğu durumda, beyanın belge kontrolüne tabi tutulması ya da fiziki muayeneye tabi tutulan eşyanın niteliği itibarıyla gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde eşya laboratuvar tahliline tabi tutulmaz. Ayrıca, transit rejimine tabi tutulan birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın ayniyetinin korunmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlendiği durumlarda, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 199 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Kapalı kaplar içine veya şişelere konan numunelerin ağızları numuneyi alan muayene ile görevli memur tarafından güvenlik mührü ya da eritilmiş mum üzerine okunaklı bir şekilde tatbik edilen mühürle kapatılır. Mum mühür tatbik edilecek numunelerin mühürlenmesinde Bakanlık tarafından bu amaçla temin edilerek personele teslim edilen şahsi sicil numarasını taşıyan mühür kullanılır. Ayrıca güvenlik bantlı ve numaralandırılmış torbalar kullanılabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 224 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin başvurularında bu maddede belirtilen şartlar aranmaz.
(4) Taşıma türlerine özgü basitleştirmelerde, bu maddede sayılan koşullara ek olarak aranacak özel koşullar ve bu maddede belirtilen şartların aranmayacağı haller Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 232 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Asıl sorumlu tarafından bilgisayarlı transit sistemi üzerinden yapılan ve beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde kabul işlemi yapılmak üzere hareket idaresine sunulmayan transit beyanları hareket idaresince geri çevrilir. Bu durumdaki transit beyanları da dâhil olmak üzere, hareket idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi durumunda Kanunun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 264 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 264 – (1) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılacak izin başvurusunda, başvuru sahibinin serbest bölgeler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması, başkası adına ve namına hareket etmemesi, düzenli olarak transit işlemleri yapması ve Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının 224 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması şartı aranır. Bu kapsamda yapılacak başvurularda, 224 üncü maddede belirtilen diğer koşullar aranmaz.
(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdığını 225 inci maddenin ikinci fıkrasının ilgili bentlerinde sayılan belgeler ile tevsik eden havayolu firmalarına Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izni kapsamında hareket ve varış idaresinde yapılacak işlemler, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 359 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlem görmüş ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda,”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Devralanın onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması ya da aşağıdaki koşulları taşıması ve ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yıllık kontroller sonucunda (b) ile (ç) bentlerindeki koşulların sağlandığının tespit edilmesi halinde gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrinde birinci fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz:
a) Devralan firmanın en az iki yıldır faaliyette bulunması.
b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;
1) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,
2) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.
c) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca haklarında ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması.
ç) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 476 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “farklı renkteki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) 517 nci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan kişilerin, geçici depolama yeri açma ve işletme izin başvuruları ile geçici depolama yeri devir başvuruları, birinci fıkrada sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar reddedilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 517 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “sekizinci” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Bu süre geçtikten sonra, bu fıkrada sayılan kişilerin geçici depolama yeri açmak veya devralmak istemeleri halinde müracaatlar, ilgili bilgi, belge ve veriler dikkate alınarak Bakanlıkça sonuçlandırılır.”
“(5) Geçici depolama yeri işleticisinin taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle vergi kaybına neden olunması halinde geçici depolama izni geri alınabilir.
(6) Geçici depolama yerinde kaçakçılık gibi bir suistimal ve/veya yolsuzluk saptanması veya beşinci fıkrada belirtilen durum nedeniyle geçici depolama yeri açma ve işletme izni geri alınan kişilere, yeni bir geçici depolama yeri açma ve işletme izni verilmez.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Antrepo açma ve işletme yatırım izni, izin ve devir başvuruları, 519 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında bir inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar reddedilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Bu süre geçtikten sonra, bu fıkrada sayılan kişilerin antrepo açmak veya devralmak istemeleri halinde; müracaatlar, ilgili bilgi, belge ve veriler dikkate alınarak Bakanlıkça sonuçlandırılır.”
“(8) Antrepo işleticisinin taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle vergi kaybına neden olunması halinde antrepo açma ve işletme izni geri alınabilir.
(9) Antrepoda kaçakçılık gibi bir suistimal ve/veya yolsuzluk saptanması veya sekizinci fıkrada belirtilen durum nedeniyle antrepo açma ve işletme izni geri alınan kişilere, yeni bir antrepo açma ve işletme izni verilmez.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamayacakları gibi, yönetim organında da görev alamazlar. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişilere şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilemez.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-46’sı yürürlükten kaldırılmış ve Ek-77’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız

Perşembe, Ocak 21, 2016

TURNİKE KULLANIMI BURSA.....

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 13.01.2016 tarih 4247338–903.13/00013088400 sayılı “Turnike Sistemlerinde Kullanılacak Giriş Kartlarının Basılması” konulu yazı (KAYNAK:Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği)Devamı >>

DAHILDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE ..

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,

• Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,
• Belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,
kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlıklarına müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlıkları tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesinin;

Ayrıca, yine yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, 15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 15/01/2016 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine, vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna. Libya, Rusya, Irak, Suriye ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak,

Suriye'ye yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıklarına, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmesinin; Devamı >>

TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/2) (21.01.2016 t. 29600 s. R.G.)

TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/2) (21.01.2016 t. 29600 s. R.G.)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu standard, IEC 60502-2’ye uygun, beyan gerilimleri 3,6/6 (7,2) kV’tan 18/30 (36) kV’a kadar olan güç kablolarının yardımcı donanımlarının tip deneyleri için olan deney özelliklerini kapsar. Bu standard, örnek olarak hava hattı kabloları, deniz altı veya gemi kabloları gibi özel uygulamalar veya tehlikeli yerler (patlayıcı ortamlar, yangına dayanıklı kablolar veya sismik şartlar) için olan yardımcı donanımları kapsamaz. Bu deneylerin, malzemelerde veya tasarımda veya performans karakteristiklerini etkileyebilecek imalât işleminde değişiklikler yapılmadıkça, bir kez başarıyla yapıldıktan sonra tekrarlanmaları gerekli değildir. Deney yöntemleri, IEC 61442’de verilmiştir.
Not – Bu standard, ulusal standardları ve şartnameleri ve/veya tatminkar hizmet performansının gösterilmesi esas alınarak sağlanan mevcut ürün onaylarını geçersiz kılmaz. Bununla birlikte bu tür ulusal standardlara veya şartnamelere göre onaylanan ürünlerin bu IEC standardına doğrudan uygun oldukları iddia edilemez. Alıcı ile tedarikçi arasındaki anlaşmaya ve/veya ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşuna göre gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulabilecek herhangi bir ilave tip deneyinin yapılması ve değerlendirilmesi şartıyla eski standarda uygunluğun gösterilmesi bu standarda uygunluğu mümkün kılabilir. Deney dizisinin bir bölümü olan bu tip ilave deneyler ayrı olarak yapılamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TSE Teknik Kurulunun 13/2/2014 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı kabul edilerek yayımına karar verilen TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) “Kablolar - Beyan Gerilimleri 1 kV’tan (Um=1,2 kV) 30 kV’a (Um=36 kV) Kadar Olan Yalıtımı Ekstrüzyonla Çekilmiş Güç Kabloları ve Bunların Yardımcı Donanımları - Bölüm 4: Beyan Gerilimleri 6 kV’tan (Um=7,2 kV) 30 kV’a (Um=36 kV) Kadar Olan Kabloların Yardımcı Donanımları İçin Deney Özellikleri” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) standardı ile ilgili bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda, TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) ile ilgili bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 20/8/2007 tarihli ve 26619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2007/23) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Çarşamba, Ocak 20, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi (Sermaye Piyasası Kurulu Uygunluk Yazısının Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi (Sermaye Piyasası Kurulu Uygunluk Yazısının Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi - SPK
GENELGE (2016/1)
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin "e-belge" uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'mm 60'ncı maddesinin 2/b fıkrası "Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir" hükmünü amirdir.
Bu kapsamda. BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, 2016/1 sayılı ithalat Tebliğinin 19. maddesine istinaden düzenlenen SPK Uygunluk Yazısının 20,01.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0889 (TPS-SPK Uygunluk Yazısı) belge kodlu izin belgesi Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için. Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16746278360889000001/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Müsteşar

 

İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (20.01.2016 t. 29599 s. R.G.)

İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (20.01.2016 t. 29599 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğin ikinci kısmı çerçevesinde, 1/1/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Ek-1 kapsamındaki kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 1/3/2016 tarihine kadar (1/3/2016 dâhil) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde duyurulan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurulması halinde başvurular Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Bu madde çerçevesinde Genel Müdürlükçe sonuçlandırılacak başvurular için 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(2) Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Salı, Ocak 19, 2016

Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2015/992 sayılı karar hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu karara göre, Kararda zikredilen Mısır’a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organizator for Export and Import Control – GOEIC) bünyesinde bir kayıt sisteminin oluşturulacağı ve bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği bildirilmekte olup, Kayıt için gerekli belgeler Kararın 2’nci sayfasında yer almakta olduğu, söz konusu Kararın yayımını müteakip 2 ay içinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Müşavirliğimizce, Kararın uygulamasıyla ilgili belirsizlikler olduğu, Karara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının yayımlanmasının beklendiği ve ilgili bakanlıkla yapılan görüşmelerden Kararın uygulanmasına ilişkin bazı teknik detayların henüz hazır olmadığının öğrenildiği bildirilmektedir.

Kaynak: www.oaib.org.trDevamı >>

Pazartesi, Ocak 18, 2016

ÖTV’ye Tabi Olmayan Eşya

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2016 tarihli ve 13140498 sayılı yazısı (ÖTV ye Tabi Olmayan Eşya)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :85593407-156.01
Konu :ÖTV’ye Tabi Olmayan Eşya
15.01.2016 / 13140498
DAĞITIM YERLERİNE

4760 sayılı ÖTV Kanununun “Verginin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası; “Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmünü amirdir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslara yönelik açıklamalara, 05/03/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin “(I) Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Değişiklikler” başlıklı (I/A-3) bölümünde yer verilmiştir. Söz konusu bölümde; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bir malın GTİP numarasının veya mal tanımının, bu Kanun dışında değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması suretiyle başka bir GTİP numarasına taşınmasının veya bu mal için yeni GTİP numarası/numaraları ihdas edilmesinin ve benzeri haller; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve ÖTV Genel Tebliğleri açısından uygulamada herhangi bir hüküm ifade etmeyeceği belirtilmiştir.
Bu itibarla, bir eşyanın ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alıp almadığının tespit edilmesi için söz konusu eşyanın ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan GTİP’lerin karşılarında yer alan tanımlara uygun olması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife numaralarında veya tanımlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yürürlükte olan ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan GTİP numaralarına dahil olan ancak söz konusu GTİP’lerin karşılarındaki tanımlara uymayan eşya ÖTV’ye tabi değildir. Dolayısıyla, söz konusu ÖTV’ye tabi olmayan eşyanın ithali esnasında ÖTV tutarının, ÖTV Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminata bağlanmaması gerekmektedir.
Yapılan incelemelerde; Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP’ler ile ÖTV Kanununa ekli I sayılı listede yer alan GTİP’lerin geçişlerine ilişkin oluşturulan korelasyon sonucunda, Gümrük Tarife cetvelinde yer alan bir GTİP'te ÖTV'ye tabi olan ve ÖTV'ye tabi olmayan eşyaların birarada yer alabildiği anlaşılmıştır. Söz konusu hem ÖTV'ye tabi olan hem de ÖTV'ye tabi olmayan eşyanın bir arada yer aldığı GTİP'te ÖTV'ye tabi olmayan eşyanın ayırt edilebilmesini teminen “OTVSIZ-“OTV’ye Tabi Olmayan Eşya” muafiyet kodu oluşturulmuştur.
Yükümlüsünce beyannamenin tescili aşamasında, hem ÖTV'ye tabi olan hem de ÖTV'ye tabi olmayan eşyanın bir arada yer aldığı GTİP beyan edilmesi ve ithali gerçekleştirilecek eşyanın ÖTV'ye tabi olmayan eşya olması halinde “OTVSIZ-“OTV’ye Tabi Olmayan Eşya” muafiyet kodu seçilecek söz konusu eşyanın ÖTV’ye tabi olmama gerekçesi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu hanesine yazılacak ve yükümlü tarafından yapılan bu beyanların doğruluğu muayene memurunca kontrol edilecektir.
Halihazırda, ÖTV Kanununun I Sayılı Listesinin B Cetvelinde 3824.90.40.00.00 GTİP’te yer aldığı belirtilen “vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler” türü eşyanın Gümrük Tarife cetvelinde GTİP’inin 3824.90.96.90.68 olarak değiştiği anlaşılmıştır. Söz konusu 3824.90.96.90.68 GTİP'inde ise hem ÖTV'ye tabi hem de ÖTV'ye tabi olmayan eşyanın birarada yer alması nedeniyle, ilgili GTİP'te yer alan ve ÖTV'ye tabi olmayan eşya için yukarıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Çarşamba, Ocak 13, 2016

AB Komisyonu Uygulama Yönetmeliği No 884/2014 (bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında)

AB Komisyonu Uygulama Yönetmeliği No 884/2014 (bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında)

Avrupa Birliğinin bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında yönetmelik. Yönetmelik hükümlerine göre yönetmeliğin 1 nolu ekinde verilen ürünlerin, karşılarında gösterilen ülkelerden yapılacak ithalatlarda Sağlık Sertifikası aranması, her gönderinin menşe ülke yetkili kuruluşları tarafından yapılmış örnekleme ve analiz raporları ile birlikte ithal edilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki Yönetmelik kapsamında, Aflatoxin riski sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerine ithalinde Sağlık Sertifikası istenen Türkiye menşeli/çıkışlı ürünler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
Aflatoxin riski sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerine ithalinde Sağlık Sertifikası istenen Türkiye menşeli çıkışlı ürünler
Sayfa Eklenme Tarihi : 13.01.2016
Kaynak : IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 884/2014 of 13 August 2014 imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Regulation (EC) No 1152/2009
Son Güncelleme Tarihi : 13.01.2016

Salı, Ocak 12, 2016

Genelge No: 2016/2 (Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti konulu 2012/12 sayılı Genelgede değişiklik

Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti konulu 2012/12 sayılı Genelgede yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmaların da Genelgede bildirilen gtiplerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

Genelge No: 2016/2 (Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti konulu 2012/12 sayılı Genelgede değişiklik)
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 72093537-010.06
Konu : 2012/12 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
 
GENELGE
(2016/2)
İlgi: 18.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı Genelgenin 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve metne aşağıda yer alan GTİP'ler eklenmiştir.
"A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmalar ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmaların 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında aşağıda belirtilen GTİP'lerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir."
"7309.00.90.00.11
7309.00.90.00.12
7310.10.00.90.00
7326.90.50.00.00"
Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Müsteşar
 Dağıtım:
Merkez ve Taşra Teşkilatı

18.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgenin 4 üncü paragrafının yukarıdaki Genelge ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)
A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmaların 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında aşağıda belirtilen GTİP'lerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.