Çarşamba, Aralık 27, 2017

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) (27.12.2017 t. 30283 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce  yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlendiği , İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği  Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre:

Kullanıcının tanımı İthalat işlemlerinde firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş  kişi olarak açıklandı.

Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olacak.

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilecek.

Firmalar adına ithalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki formu doldurarak başvuruda bulunacak.

Kullanıcının yetkisi başvuru esnasında hazırlamış olduğu taahhütnamede belirtilen süre ile sınırlı olacak. Süre uzatımı talebinde bulunulması için yeni bir taahhütname verilmesi gerekecek

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ,yetkilendirme talebinin sonucu başvuru esnasında kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirilecek.

Firmalar tarafından birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilecek.

Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alınacak.

İthalat işlemlerine ilişkin başvurular ekonomi bakanlığının internet sayfasındaki E-imza uygulamalarının altında yer alan ‘’E-imza Uygulamalarına Giriş’’ bölümünden gerçekleşecek.

1 Ocak'tan itibaren ithalat işlemleri için, firmaların tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanacak.

1 Nisan'dan sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.


Yetkilendirme başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,

b) Firma Tanımlama Formu: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış form,

c) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

ç) Taahhütname: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı.Söz konusu Ekonomi Bakanlığınca yürütülen 27.12.2017 tarihli 30283 sayılı resmi gazete ile yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliğ ekte  tarafınıza sunulmuştur.


Bilgilerinize sunarız.


Ekonomi Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine istinaden düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
c) Elektronik imza mevzuatı: 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,
ç) Elektronik ortam: İthalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesi için gerçekleştirilen işlemlerin yürütüldüğü web tabanlı uygulamayı,
d) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,
e) Firma: İthalat işlemlerine başvuruda bulunacak tüm gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıklarını,
f) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
g) İthalat işlemleri: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülen ithalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesine esas işlemleri,
ğ) Kamu kurumu kullanıcısı: İthalat işlemlerinde görev alan ve Bakanlık personeli hariç olmak üzere kamu kurumları adına işlem yapan kişileri,
h) Kullanıcı: İthalat işlemlerinde firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,
ı) Mobil elektronik imza: Bakanlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartını kullanarak oluşturulan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,
i) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,
ifade eder.
Nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imza temini
MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorundadır.
(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilir.
Yetkilendirme başvurusu ve onayı
MADDE 5 – (1) Firmalar adına ithalat işlemlerine başvuruları elektronik ortamda yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere aşağıdaki belgeler hazırlanır:
a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,
b) Firma Tanımlama Formu: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış form,
c) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
ç) Taahhütname: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin renkli olarak taranmış “.pdf” uzantılı dijital birer sureti, bilahare Genel Müdürlüğe elektronik ortamda iletilmek üzere firmalar tarafından muhafaza edilir.
(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asılları Genel Müdürlüğe posta yoluyla veya genel evraka elden teslim etmek suretiyle iletilir.
(4) Firmalar adına ithalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.
(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibi kişiye başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir.
(6) Kısıtlı yetkili kullanıcı, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığını seçerek elektronik imzası ile “İthalat İşlemleri” menüsüne giriş yapar ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek elektronik olarak başvurusunu tamamlar.
(7) Elektronik ortamda başvurunun tamamlanması üzerine, firmanın sunduğu belgelerin doğruluğu ve usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda onay işlemleri başlatılır.
(8) Belgelerin eksik ya da usulüne uygun olmaması ya da internet üzerinden girilen bilgilerin belgelerle uyuşmaması durumunda, firma tarafından eksik ve/veya usulüne uygun olmayan belgeler tamamlanır ve/veya firma tanımlamasına dair bilgilerde gerekli değişiklikler yapılır.
(9) Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.
(10) Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu dördüncü fıkra çerçevesinde yapılan başvuruda kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirir. Bakanlık ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir.
(11) Firmalar tarafından birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilir. Bu durumda birinci fıkrada belirtilen taahhütname, yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.
(12) Aynı firma için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, taahhütname hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan ve geçerliği devam eden belgeler tekrar aranmaz.
(13) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.
Yetki süresinin uzatılması
MADDE 6 – (1) Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taahhütname verilmesi gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.
(2) Süre uzatımında, daha önce firma tarafından bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.
(3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden firmalar adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak iflas müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir.
Yetkinin iptali
MADDE 7 – (1) Kullanıcının yetkisi, firmanın Genel Müdürlüğe yazılı başvurusu üzerine iptal edilir. Başvuruda, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.
(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, bunun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak firmaya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine yetki iptal edilir.
(3) Vergi numarasının değişmesi durumunda, o firma için yetkilendirilen tüm kullanıcıların yetkileri Bakanlıkça re’sen iptal edilir.
Yetkinin askıya alınması
MADDE 8 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların yetkisi, firmanın yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile geçici süreyle askıya alınabilir.
(2) Firmanın talebi üzerine askıya alınan yetkinin iptali için, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter kanalıyla düzenlenmiş azilname ile 7 (yedi) iş günü içinde Genel Müdürlüğe başvurulur. Aksi durumda, askıya alma işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır.
Güncelleme işlemleri
MADDE 9 – (1) Yetkilendirme onayı gerçekleştirildikten sonra, vergi numarası ve/veya firma unvanı dışındaki değişiklikler için ayrıca belge aranmaz.
(2) Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alınır. Söz konusu değişiklik için 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine, askıya alınan yetkilerin kullanıma açılması için onay işlemi başlatılır.
(3) Vergi numarasının değişmesi durumda, firma bu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır. Yeni vergi numaralı firmanın kullanıcılarının yetkilendirilmesi gerekir. Önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, bu Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın kullanıcılarının yetkisi iptal edilmez.
(4) Faaliyetine son veren firma bu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır.
(5) Firmalara veya kullanıcılarına dair bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, en geç 5 (beş) iş günü içinde bu Tebliğe uygun olarak firma tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılarının yetkileri derhal askıya alınır. Askıya alma işlemi ancak eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılır.
İthalat işlemleri için elektronik ortamda başvuru
MADDE 10 – (1) 1/1/2018 tarihinden itibaren ithalat işlemleri için, firmaların bu Tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanır. 1/4/2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmez. Ancak, elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilir.
(2) İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilir.
(3) İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin mevzuatında yer almaktadır.
Yetki
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.
(2) İthalat işlemlerinin uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı firmanın tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça iptal edilir.
(4) Kamu kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili kurumlarla yapacağı protokoller çerçevesinde ayrıca belirlenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Salı, Aralık 26, 2017

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2017/11024 (26.12.2017 t. 30282 s. R.G.)Sayın Yetkili Merhaba,

Bakanlar Kurulunun, Bazı Sanayi ürünlerinin ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı, bugün Resmi Gazete ‘de  yayımlandı. 
Buna göre, aralarında butil akrilat ve vinil asetatın da bulunduğu ürünlerin ithalatında bu yıl uygulanmak üzere tarife kontenjanları açıldı. Söz konusu karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek. Tarife kontenjanlarına başvuru ile dağıtımı, yöntemi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanan tebliğler ile belirlenecek. 
1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
26.12.2017 tarih ve 30282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca  gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açıldığı hususundaki karar ekteki gibidir.
Bilgilerinize Sunarız.


Karar Sayısı : 2017/11024
Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”m yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/11/2017 tarihli ve 104227 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 2018 yılında uygulanmak üzere, aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır,
(2) Tanımı belirtilen eşyanın G.T.P’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.
Uygulama
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri uygulanır.
ithal lisansı
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
TABLO

No
G.T.P
Eşyanın Tanımı
Birim
Miktarı
Gümrük Vergisi %
1
2811.19.80.90.19
Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2)
Ton
2.000
0
2
2903.22
Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)
Ton
5.000
0
3
2915.21
Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)
Ton
70.000
0
4
2915.32
Vinil Asetat
Ton
85.000
0
5
2916.12.00.00.13
Butil Akrilat
Ton
65.000
0
6
2926.10
Akrilonitril
Ton
50.000
0
7
3806.10
Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri
Ton
40.000
0
8
3815.90.10.00.00
veya
3815.90.90.00.00
Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör
Ton
450
0
9
3903.30
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;
-  Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),
-  Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),
-  220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı lOg/lOdk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),
-  Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;
*“L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,
*“a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,
*“b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır
akrilonitril butadien stireıı kopolimeri.
Ton
4.000
0
10
3905.30.00
Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat gruplan içersin içermesin)
Ton
2,000
0
11
8414.30.81.90.00
Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW
İle 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.
Adet
450.000
0
12
8529.90.92.00.00
veya
9405.40.39.00.00
Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).
Adet
40.000.000
0