Salı, Şubat 28, 2017

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 21.02.2017 tarihli ve E.20183 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Düzenlemeler Hk.)

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : 24545304 - 331.01.99 - E.20183                                                                                                                           21.02.2017
Konu : TAREKS Yeni Düzenleme Hk.
MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNEMAHMUDİYE MAH 121. CAD. METROPOL MERTİM GÖKDELEN İŞ MERKEZİ
KAT: 14 AKDENİZ-MERSİN
Bilindiği üzere. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan ithalat denetimi başvurularında, her bir model için ayrı kalem açılması gerekmektedir. Ancak ithalatçı firmalar veya temsilcileri tarafından söz konusu uygulamanın özellikle oyuncak, kişisel koruyucu donanım ve tıbbi cihaz gibi çok sayıda farklı modelin bulunabildiği ürün gruplarına ilişkin başvurularda çeşitli sıkıntılara neden olduğu dile getirilmektedir. Bahse konu sıkıntıların genel olarak, girişi tamamlanan ve imzalama aşamasına gelen kalemlerin ekranda belirli bir sıra ile yer almaması, çok kalemli başvurularda sıra olmaması nedeniyle imza öncesi kontrollerin yapılmasının güç olması, denetim işlemi tamamlandıktan sonra alman referans numaraları ile kalemlerin eşleştirilememesi şeklinde olduğu belirtilerek sistemde iyileştirme yapılması talep edilmektedir.
Çok kalemli başvurularda yaşanan sorunlar tüm boyutları ile ele alınmış olup, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kalemlerin aynı başvuru numarası ile tanımlanması yerine her kalemi tanımlayıcı bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Yazılım çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben söz konusu yeni düzenleme bugün (21.02.2017) itibariyle kullanıma açılmıştır.
Konuya ilişkin duyuru metni ile yeni düzenlemeye ilişkin kullanım kılavuzu da bugün TAREKS üzerinden yayımlanmış olup, ayrıca kılavuzun bir örneği yazımız ekinde iletilmektedir. Diğer taraftan, yeni düzenleme veya TAREKS'e ilişkin yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik olarak Derneğinizce bir eğitim programı düzenlenmesi halinde, programa destek vermek üzere Bakanlığımızca ilgili uzman personel görevlendirilebilecektir.
Bilgilerini ve yeni düzenlemenin Derneğiniz üyelerine duyurulması ve ekte iletilen kılavuzun dağıtımının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Hakkı KARABÖRKLÜ 
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
EK:
DAĞITIM:
 
 Bilgi:
 Ankara Gümrük Müşavirleri Demeğine
 İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
 İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeğine
 Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
 Mersin Gümrük Müşavirleri Demeğine

    
 

Perşembe, Şubat 23, 2017

Merhaba Sayın Yetkili;

17 Şubat tarihinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesinde (http://www.isgum.gov.tr/Default.aspx?lnk=341) yapılan duyuruda İsgüm Kontrol Belgesi başvurularının 27.02.2017 tarihinden itibaren Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere Sisteminden yapılacağı bildirilmiştir.Atsan Gümrük Müşavirliği olarak sizlere yardımcı olabilmek adına dilerseniz Gümrük Kanununa istinaden dolaylı temsilciniz olmamız nedeniyle Tek Pencere Sistemindeki İsgüm Kontrol Belgesi ön başvurularınızı yapabiliriz.Akabinde firmanız şuan hali hazırda İsgüm nezdinde yürütmüş olduğu işlemlere devam edebilir.

İsgüm duyurusunda belirtildiği gibi yurt dışından eşyayı getiren ithalatçı firma olarak sizler Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sisteminden kendi adınıza başvuru yapmak istemiz durumunda ise doğrudan temsilci sıfatıyla firmanıza en yakın gümrük idaresinden kullanıcı adı ve şifresi almak için Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine göre aşağıda detayları bulunan şartların ve belgelerin hazırlanarak gümrük müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.İsgüm duyusu tam metni ve duyuru içerinde bulunan dökümanlar ekte mevcuttur.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.

Gümrük Yönetmeliği 561.Madde

Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılabilmesi konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır.
Gümrük idarelerinde özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kanuni temsilcileri hariç diğer kişilerde, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır. Beyanname imzalanabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dahil, tüm gümrük işlemlerinin takibinde; çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu aylık sigorta primleri bordrosu, şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.


Gümrük Kanunu 227.Madde

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği[1] konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,


Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapacak kişilerin gümrük işlemleri için gerekli BİLGE Kullanıcı Kodu taleplerinde belirtilen belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranır. Belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde ilgililere kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur


[1] 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen "Avrupa Topluluğu " ibareleri "Avrupa Birliği" olarak değiştirilmiştir.

2917.36.00.00.11 g.t.i.p. pozisyon numarasında bulunan ‘’Tereflatik Asit’’ isimli eşya

Merhaba Sayın Yetkili;

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de 2917.36.00.00.11 g.t.i.p. pozisyon numarasında bulunan ‘’Tereflatik Asit’’ isimli eşya için Kore Cumhuriyeti, Belçika Krallığı ve İspanya Krallığı menşeli olanların ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılmış olup bahse konu soruşturma Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce yürütülecektir.Daha sonra yapılacak olan olası mevzuat değişikliklerinde tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir,tebliğ tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.23 Şubat 2017 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29988
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/4)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti, Belçika Krallığı ve İspanya Krallığı menşeli “tereftalik asit” ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Belçika: Belçika Krallığı’nı,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) İspanya: İspanya Krallığı’nı,
e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
g) Petkim: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’yi,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ı) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 2917.36.00.00.11 GTİP’te sınıflandırılan “tereftalik asit”tir.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Petkim firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde, tek yerli üretici olarak yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Petkim firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.
Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Normal değerin tespitinde Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya’da geçerli iç piyasa fiyatlarına ulaşılamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. YÜD tarafından 2016 yılı Ocak-Ağustos dönemi için başvuru konusu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderleri, satış ve genel idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
(2) İhraç değerinin tespiti için, 2016 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait TÜİK verileri kullanılarak, başvuru konusu ürünün Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya’dan ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatı, harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.
(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında, karşılaştırılmış olup başvuruya konu ülkeler menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu görülmüştür.
Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiasının incelenmesi amacıyla, başvuru konusu üründe Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya menşeli ithalatın seyri ve pazar payı ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu ve Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını nasıl etkilediği değerlendirilmiştir.
(2) Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya menşeli ithalat için hesaplanan damping marjlarının ve bahse konu ülkelerin toplam ithalat içerisindeki paylarının ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu hususları ile başvuruya konu ülkeler menşeli başvuru konusu ürünün birbirleri arasında ve YÜD tarafından üretilen benzer ürün ile doğrudan rekabet içerisinde oldukları değerlendirilerek, Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya menşeli ithalatın etkileri toplu olarak incelenmiştir. Buna göre, başvuruya konu ülkelerden ithalatın incelenen dönemde hem mutlak olarak arttığı hem de toplam ithalat içerisindeki payının yükseldiği; aynı zamanda başvuruya konu ülkeler menşeli ithalatın Türkiye piyasasındaki pazar payının da arttığı tespit edilmiştir.
(3) Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya menşeli ithalatın YÜD’ün birim fiyatlarını inceleme döneminde baskı altında tuttuğu belirlenmiştir.
(4) İncelenen dönemde YÜD’ün üretim ve yurt içi satışlarını arttırmış olmasına rağmen, üretimdeki artışı yaşanan fiyat baskısı nedeniyle iç piyasa satış fiyatlarına yansıtamamış, buna bağlı olarak da stok miktarları ve stok çevrim hızı gibi ekonomik göstergelerinde dalgalanmalar, satış fiyatlarında bozulmalar yaşanmıştır. Buna bağlı olarak da, başvuru konusu üründen kâr edememiş ve anılan dönemde YÜD’ün kârlılığı negatif seyretmiştir. Ayrıca, yaşanan fiyat baskısı ve kârlılıkta görülen olumsuz durum nedeniyle YÜD kapasitesine rağmen üretimini istenilen seviyelere yükseltememiş ve kapasitesinin altında faaliyet göstermiştir.
(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya menşeli ithalatın YÜD üzerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Kore Cumhuriyeti, Belçika ve İspanya menşeli 2917.36.00.00.11 GTİP’li “tereftalik asit” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe bu Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi), görüşlerini bu Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.
(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No:63
Çankaya/Ankara
Faks:+90-312-204 8633
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Salı, Şubat 21, 2017

2016 Yılı Gümrük Müşavir Yardımcısı Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-161.99[GGM-SINAV 2016]
Konu : 2016 Yılı Gümrük Müşavir Yardımcısı
Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması
APS
DAĞITIM YERLERİNE

25.12.2016 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavını kazananların listesi ilişikte gönderilmiştir.
Gümrük müşavir yardımcılığı sınavını kazananların izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak bölge müdürlüklerince; bölge müdür yardımcısının başkanlığında ilgili gümrük müşavirleri derneği'nden bir yönetim kurulu üyesi ile bölge müdürlüğünden görevlendirilecek ilgili şube müdürünün katılımıyla komisyon oluşturulması,
Dernek merkezinin bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise, komisyonun bölge müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü ve bir memurdan oluşturulması,
Sınavı kazanan adayın; aşağıda belirtilen belgeleri ihtiva eden dosyaları iki takım halinde hazırlayarak örneklerini öncelikle Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan ilgili derneğe teslimi için dernekler tarafından tüm adaylara duyuruda bulunulması,
İlgili dernek; aday tarafından kendisine teslim edilen dosyadaki bilgiler ile GMBS'ndeki bilgilerin karşılaştırılmasını yaptıktan sonra iki takım dosya örneğini ilgili Bölge Müdürlüğünde bulunan komisyona intikal ettirmesi,
Komisyon; adayın dosyasındaki bilgiler ile Bölge Müdürlüğü ve GMBS'deki
kayıtların karşılaştırılmasını müteakip değerlendirme sonuçlarının tutanağa bağlanması,
Tutanağın; adayın bütün süreçlerini içerecek şekilde, kaç defa sınava girdiğinin, staj süresinin tamam olup olmadığının, adli sicil arşiv kaydının ve hangi okulun hangi bölümünden mezun olup olmadığı hususlarını içerecek şekilde düzenlenmesi, Gerekmektedir.
Adayların Derneğe verdiği ve Komisyona intikal eden "Tutanak Dosya"sında aşağıda belirtilen belge ve bilgiler yer alacaktır.
-Başvuru formu,
-Sınavda aldığı puana ilişkin belge,
-Okul mezuniyetine ilişkin diploma örneği,
-TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,
-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge (SGK'na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.),
-Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm
sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi (SGK'na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır).
Diğer taraftan, Bölge Müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanmış dosya örneğinin EBYS üzerinden her bir aday için ayrı ayrı düzenlenmiş yazı ekinde Bakanlığımıza sistem üzerinden
intikal ettirilmesi ve manuel dosya örneğinin ise, bir liste veya tutanakla ilgili derneğe teslim edilmesi gerekmekte olup, ilgili dernek komisyon tutanağı dosyasını, adayın izin belgesi talep etmesi halinde, "Talep Dosyası" ile birlikte Bakanlığımıza göndermesi gerekmektedir.
Gümrük Müşaviri yardımcısı izin belgesi talep eden aday, öncelikle derneğe müracaat ederek talepte bulunacak olup, dernek ise, "Talep Dosyası" (EK-1) ile birlikte Bölge Müdürlüğünce teslim edilen adaya ait komisyon dosyasını Bakanlığımıza intikal ettirecektir. Bilgi ve gereğini rica ederim.
Yakup SEFER Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
EK-
1. "Talep Dosyası"nda bulunması gereken belgeler.
2. Sınav kazananların listesi

DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
-Tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine

Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06530 E-Posta:u.yilmaz@gtb.gov.trTel:03124493233 Fax:03124493101Bilgi İçin: ULAŞ YILMAZ V.H.K.İ.Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ec9b24c6-737e-4a43-9ab6-5ec3d9fc7a7e kodu ile erişebilirsiniz.BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR. 2 / 2

Çarşamba, Şubat 08, 2017

İŞGÜM KONTROL BELGESİ ÖNEMLİ..

Merhaba Sayın Yetkili;

İsgüm’den yapılan duyuruya göre ‘’ Kontrol Belgesi Başvurusu yapacak olan firmalar, Kontrol Belgesi Başvuru Formuna eklemiş oldukları Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) her sayfasını ilgili firma kaşesi ve yetkilisinin imzası ile birlikte GBF’nu “Türkçe Hazırlayan” sertifikalı yetkilinin de her sayfada kaşesi ve imzası olacak şekilde düzenleyecek ve Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. 13.02.2017 tarihinden itibaren yapılacak olan başvurularda, bu bilgilerin yer almadığı GBF’ları olan Kontrol Belgeleri iade edilecektir.’’ bilgisi verilmiş olup bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir