Çarşamba, Mart 30, 2016

(UCC - Union Customs Code) uygulaması 1 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2015 yılında uygulamaya geçirilmesi kararı alınan, Avrupa Birliği'nin yeni Birlik Gümrük Kodu (UCC - Union Customs Code) uygulaması 1 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Uygulama ile gümrükişlemlerinin kolaylaştırılması vegümrük prosedürlerinin modernize edilmesi hedeflenmekte, ayrıca uygulamanın tüm AB üye ülkelerinde tutarlı bir şekilde devreye sokulması öngörülmektedir.

UCC için tüm ithalat ve ihracat işlemlerindeki ağır ve teferruatlı evrak işlemlerini tek bir elde toplayarak kolaylaştıracak bir elektronik arayüz tasarlanmış olup şu an tüm Avrupa'daki ulusal düzeydeki gümrüklerde bu uygulamaya geçiş için ilgili süreç başlatılmıştır.

Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Departmanı tarafından, aralarında özel sektör ve ulusal otoritelerden uzmanların yer aldığı bir gümrük havuzuyla işbirliği içerisinde, UCC uygulamasının desteklenmesi için geniş kapsamlı bir UCC - AB e-Öğrenme Programı geliştirilmiş olup, konuya ilişkin Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı tanıtım bülteni ekte yer almaktadır.
Kaynak:www.itkib.org.trDevamı >>

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2008 tarih ve 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin, geçen sürede elde edilen tecrübeler ile Gümrük Müsteşarlığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığına dönüşmesi nedeniyle bazı maddelerinde yapılan değişiklikler, 28/03/2016 tarihli ve 29667 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu Yönetmelik değişikliği kapsamında;
-Sonradan kontrol sekretarya görevinin Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi,
-Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu üyelerinin kimlerden oluştuğu,
-Sonradan kontrol sonucunun yazılı olarak yükümlüye bildirilmesi ve yükümlüye on gün içerisinde görüşlerini bildirme fırsatı verilmesi,
Hususları düzenlenmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.


http://www.mevzuat.net/abn/ana.aspx

Salı, Mart 29, 2016

MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.2016 t. 29668 s. R.G.)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “adına” ibaresi “hesabına” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 232 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Transit beyanı, Türkçe olarak ve transit rejiminde rejim hak sahibi olan asıl sorumlu tarafından yapılır. Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, transit beyanı asıl sorumlu adına ve hesabına doğrudan temsil yoluyla veya asıl sorumlu hesabına olmak üzere asıl sorumlunun dolaylı temsilcisi tarafından da yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 566 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
(2) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.
(3) Yazılı ve sözlü sınavlarının zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.
(4) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Mesleki bilgisinin,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı kriterlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her kriter için verilen puanların ortalaması, adayın sözlü sınav puanıdır.
(5) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623

Salı, Mart 22, 2016

Tarife Kontenjanı Uygulanması (Etilen Glikol)Merhaba;

Bugün ki Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığı’nca bazı ürünler (Etilen Glikol (MEG)) için tarife kontenjanı başvuru esasları yayınlanmış olup detayları ekte mevcuttur.Başvurudan yararlanmak isteyen firmaların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.
Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ (22.03.2016 t. 29661 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2016 tarihli ve 2016/8435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, etilen glikol (etandiol) ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 2905.31 gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P) etilen glikol (etandiol) ithalatında açılan 230.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, tarife kontenjanı konusu etilen glikol (etandiol) maddesini üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.
(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde, Ek-1’de yer alan ithal lisansı başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan ithal lisansı başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
Dağıtım
MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, satın alımlar, toplam ithalat miktarı ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca çıkarılacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
İthal lisansına ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup bu süre uzatılamaz.
(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün içerisinde, firmalara verilen lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 8 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.
(2) Tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayi olması halinde, zayi olmasına ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.
(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.
İthal lisansının revizesi
MADDE 9 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etilen Glikol (etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız


Salı, Mart 08, 2016

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hayallerinizin boş çıkmaması ümidiyle, kadınlar gününüz kutlu olsun.

Cuma, Mart 04, 2016

TOLUEN VE KSİLEN İTHALİ YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE


 TOLUEN VE KSİLEN İTHALİ YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
Yönetmeliğin 333. Maddesine eklenen fıkra ile, aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.” aşağıdaki kriterleri taşıyan firmalar için uygulanmayacağı belirtilmiştir:

a) Devralan firmanın en az iki yıldır faaliyette bulunması.
b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;
1) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,
2) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.
c) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca haklarında ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması.
ç) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.”
**Bu bağlamda, Toluen ve Ksilen ithalatı yapacak olan firmaların Enstitü Başkanlığımızdan Uygunluk Belgesi almak için başvuru yapmalarına yönelik tasarruf Yönetmelik hükümleri gereğince bu şartları taşıyan firmalara aittir.
**Toluen ve Ksilen müracaatlarında aracı firmadan ilgili ürünleri temin eden firmaların Kontrol Belgesi Başvuru Formunda yer alan Gümrük Beyannamesi tarih ve numarasını başvuru belgesi üzerine mutlaka yazmaları ve bu ürüne ait İthalatçı firma tarafından Enstitü Başkanlığımızdan daha önce alınmış Analiz Raporu ve Uygunluk Belgesini de başvuru evrakına eklemeleri gerekmektedir.

Bu uygulama 03.03.2016 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.


Kaynak www.isgum.gov.tr

8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda..

TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/1)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Yerli üretici tarafından 8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.
(2) Bu başvuru sonucunda, 5/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) ile korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır.
(3) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak alınan kararı içermektedir.
Karar
MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yerli üretici tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Perşembe, Mart 03, 2016

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01.03.2016 tarihli yazıda; 

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenecek olmasıyla ilgili yaşanan sorunlar hakkında 4 Aralık 2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nda (GİB) yapılan ve Meclislerinin de katıldığı toplantı neticesinde, ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçişin 01.01.2017 tarihine ertelendiğinden bahisle, 

Söz konusu toplantıda ayrıca, ihracat faturalarının e-fatura şeklinde düzenlenmesi halinde yaşanacak muhtemel sorunların tespiti ve GİB tarafından yayımlanan aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşılabilen "E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” taslağında olduğu düşünülen eksikliklerin giderilmesi bakımından İhracatçı Birliklerinden görüş alınarak, görüşlerin GİB'e bildirilmesinin kararlaştırıldığı 

bildirilmektedir. 

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu taslağa ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerin 9 Mart 2016 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur. 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi 

Taslak Adresi: 

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Fatura_Uygulamasi_gumruk_islemleri_Kilavuzu.pdf 

Kaynak: www.iib.org.trDevamı >>

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (No: 2016/7) (03.03.2016 t. 29642 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak üzere ürün özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve ve kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahveyi kapsar.
(2) Bu Tebliğ, “Çözünebilir café torrefacto”yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Çiğ çekirdek kahve: Coffea arabica L., Coffea canephora var. Robusta veya Coffea robusta, Coffea liberica Hiem ve benzeri türlerden kültüre alınmış kahve ağaçlarının meyvelerinden değişik yöntemlerle ayrılarak kurutulmuş tohumlarını,
b) Kafeinsiz çiğ çekirdek kahve: Kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça %0,1’i geçmeyen kahveyi,
c) Kafeinsiz kahve ekstraktı, kafeinsiz çözünebilir kahve ekstraktı veya kafeinsiz çözünebilir kahve: Kafein miktarı kahve esaslı kuru maddede ağırlıkça %0,3’ü geçmeyen kahveyi,
ç) Kafeinsiz kavrulmuş kahve çekirdeği ve kafeinsiz öğütülmüş kahve: Kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça %0,1’i geçmeyen kahveyi,
d) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahve: Kavrulmuş kahve çekirdeklerinin, asit veya baz ilavesi ile hidroliz işlemine tabi tutulmadan sadece su kullanılarak ekstrakte edilmesi sonucu elde edilen; ayrıştırılması teknik olarak mümkün olmayan çözünemeyen maddeler ile kahveden elde edilen çözünemeyen yağların yanı sıra kahvenin yalnızca çözünebilir ve aromatik bileşenlerini içeren konsantre ürünü,
e) Kavrulmuş kahve çekirdeği: Çiğ çekirdek kahvenin tekniğine uygun şekilde kavrulmasıyla elde edilen ürünü,
f) Öğütülmüş kahve: Kavrulmuş kahve çekirdeğinin öğütülerek veya dövülerek toz haline getirilmiş halini,
g) Şeker: 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40)’nde geçen şekeri,
ğ) Yabancı madde: Orijini kahve meyvesi olmayan bitkisel ve hayvansal kalıntılar ile taş ve benzeri maddeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ürün Özellikleri, Gıda Katkı Maddeleri, Aroma Vericiler
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) Çiğ çekirdek kahve kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır.
b) Çiğ çekirdek kahvede böcek, kemirici hayvan ve bunların kalıntıları bulunmamalıdır.
c) Çiğ çekirdek kahvede, kusurlu tane ve yabancı madde miktarı toplamı ağırlıkça %5’i aşmamalıdır.
ç) Kavrulmuş kahve çekirdeğinde yabancı madde bulunmamalı ve kusurlu tane miktarı toplamı ağırlıkça %5’i aşmamalıdır.
d) Çiğ çekirdek kahvede kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça en az %0,8 olmalıdır.
e) Çiğ çekirdek kahvede rutubet miktarı ağırlıkça %8’den az ve %14’ten fazla olmamalıdır.
f) Kafeinsiz kavrulmuş çekirdek kahve ve kafeinsiz öğütülmüş kahvenin kuru madde esası üzerinden suda çözünen madde miktarı ağırlıkça en az %22 olmalıdır.
g) Öğütülmüş kahvenin kimyasal özellikleri Ek-1’e uygun olmalıdır.
ğ) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin kuru madde miktarları Ek-2’ye uygun olmalıdır.
h) Kurutulmuş ve macun haline getirilmiş kahve ekstraktı, kahvenin ekstraksiyonu ile elde edilen kahve ekstraktı dışında herhangi bir bileşen içermemelidir. Ancak sıvı kahve ekstraktı ağırlığının %12’sini geçmemek kaydıyla kavrulmuş veya kavrulmamış şeker içerebilir.
ı) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahvenin fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-3’e uygun olur.
i) Ürünlerin içeriğinde bulunan yağ ve diğer unsurlar alınarak ve zararsız da olsa herhangi bir yabancı madde ilave edilerek ürünün karakteristik özellikleri değiştirilemez.
Gıda katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Ürünlerde 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda BileşenleriYönetmeliğinde yer alan doğal aroma vericiler, etil vanilin ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri Ek-1Ek-2 ve Ek-3’teki ürün özellikleri saklı kalmak koşuluyla kullanılır. Ancak krema veya süt aroması gibi süt ürünü muhteviyatı varmış gibi gösteren aroma vericiler ve kahve tat ve kokusunu taklit eden aroma vericiler kullanılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bulaşanlar, Pestisit Kalıntıları, Hijyen ve Ambalajlama
Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Pestisit kalıntıları
MADDE 9 – (1) Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 25/8/2014 tarihli ve 29099 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Hijyen
MADDE 10 – (1) Ürünler 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Etiketleme, Taşıma ve Depolama, Numune Alma ve Analiz Metotları
Etiketleme
MADDE 12 – (1) Ürünlerin etiketi; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur.
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde verilen ürün adları sadece burada belirtilen ürünler için geçerli olup ürünlerin ticarette tanıtılmaları amacıyla kullanılır. Bu isimler uygun olması halinde ayrıca “macun” veya “macun halinde” veya “sıvı” veya “sıvı halinde” ifadeleriyle desteklenir. Ayrıca sıvı haldeki kahve ekstraktında, kahve esaslı kuru madde içeriğinin ağırlıkça %25’in üzerinde olması halinde ürün adının yanı sıra “konsantre” ifadesi de kullanılabilir.
b) Sıvı haldeki kahve ekstraktında kullanılan şeker türlerinin adları etiket üzerinde “.... lı” veya “.... ile hazırlanmıştır” veya “.... ilaveli” veya “.... ile kavrulmuştur” ifadeleri ile birlikte kullanılır. Bu ifadeler, ürün ismi ile aynı yüzde olur.
c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde verilen macun ve sıvı haldeki kahve ekstraktında minimum kahve esaslı kuru madde miktarı son ürünün ağırlığına göre yüzde olarak ifade edilir.
ç) Çiğ çekirdek kahvenin kavurma, öğütme ve/veya pişirme işlemleriyle içime hazır hale getirilmesinde kullanılan yönteme göre Türk kahvesi, Espresso, filtre kahve ve benzeri isimlerle tüketime sunulabilir.
d) Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı ve çözünebilir kahvede susuz kafein miktarı kahve esaslı kuru madde içeriğinin ağırlıkça %0,3’ünü aşmıyorsa “kafeinsiz” olarak isimlendirilir. Bu ifade, ürün ismi ile aynı yüzde olur.
e) Çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği ve öğütülmüş kahvede kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça %0,1’i aşmıyorsa “kafeinsiz” olarak isimlendirilir. Bu ifade, ürün ismi ile aynı yüzde olur.
Taşıma ve depolama
MADDE 13 – (1) Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.
(2) Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde ürüne dışarıdan teması engelleyecek, ancak ürün görselliğine de izin verecek şekilde uygun malzemeden yapılmış açılır-kapanır tezgah dolaplarında muhafaza edilir ve satış yetkilisi kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesi kullanılarak tüketiciye sunulur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 14 – (1) Ürünlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik esaslarına göre numune alınır ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, 22/2/1999 tarihli ve 1999/4/AT sayılı “Kahve ve Hindiba Ekstraktı” hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Avrupa Birliğine bildirim
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ, 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik kapsamında Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 18 – (1) 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2006/52) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/9/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlarlar. Bu tarihe kadar 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2006/52) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Öğütülmüş Kahvenin Kimyasal Özellikleri
Kimyasal ÖzelliklerDeğerler
Rutubet, ağırlıkça % en çok5,0
Toplam kül miktarı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça %3,0-6,0
Asitte çözünmeyen kül miktarı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en çok1,0
Suda çözünen kül miktarı, toplam kül miktarının yüzdesi olarak % en az65,0
Suda çözünen külün alkaliliği, kuru madde esası üzerinden, 1 g madde için harcanan 0,1 N HCl çözeltisi, mL olarak3,5-5,0
Suda çözünen madde, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az25,0
Kafein, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az1,0
Petrol eteri ekstraktı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az8,5

Kahve Ekstraktı, Çözünebilir Kahve Ekstraktı veya Çözünebilir Kahvenin Kuru Madde Miktarları
 Kahvedeki kuru madde miktarı ağırlıkça (%)Fiziksel özelliği
Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahveEn az 95Kurutulmuş halde
(Toz, granül, yaprak, küp veya diğer katı halde)
Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahve70-85Macun halde
Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahve15-55Sıvı halde


Kahve Ekstraktı, Çözünebilir Kahve Ekstraktı veya Çözünebilir Kahvenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal ÖzelliklerDeğerler
Kafein, kahve esaslı kuru maddede ağırlıkça %2,5-5,4
Suda çözünürlükTamamen
Toplam glukoz ağırlıkça % en çok2,46
Toplam ksiloz ağırlıkça % en çok0,45
Kül, kuru maddede ağırlıkça %6,0-14,6
Suda çözünen külün alkaliliği, kuru madde esası üzerinden, 1 g madde için harcanan 0,1 N HCl çözeltisi, mL olarak en az8,0
pH4,7-5,3

Çarşamba, Mart 02, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/8 Sayılı Genelgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Tehlikesiz Atık İhracat İzni belgesinin Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi - ÇŞB
GENELGE
(2016/8)
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Tehlikesiz Atık İhracat İzni belgesinin 03.03.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0900 (TPS-ÇŞB Tehlikesiz Atık İhracat İzni) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16746278360889000001/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/4) (CE kapsamı Dizel Forklift İthalat Denetim Rehberi hk.)


T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Sayı : 89883490-010.06.00.00-E.69422                                                                                                            18.02.2016
Konu : Genelgeler (2016-4)

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 11.02.2016 tarihli ve -000-17544 sayılı yazı.
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) eki Ek-2 listeye ilave edilen 8427.20.11.00.00, 8427.20.19.00.00, 8427.20.90.00.00 GTİP kapsamı içten yanmalı motorla çalışan dizel forklift cinsi ürünler için Ekonomi Bakanlığı ilgide kayıtlı yazısıyla denetim rehberini tarafımıza iletmiş olup söz konusu ürünlere ilişkin ithalat denetimleri GTİP karşılığı Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında gerçekleştirilecek ve bahse konu dizel forkliftin motoru da eşzamanlı olarak ekte yer alan inceleme esaslarına göre denetlenecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


e-imzalıDoğan YAZAR
Genel Sekreter V.
Ek:
- Dizel Forklift İthalat Denetim Rehberi
Dağıtım :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Iğdır Temsilciliği
Hatay Temsilciliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü


Dizel forkliftlere yönelik ithalat aşamasında yapılacak denetimlerde, forkliftin dizel motorunun Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Karşı Alınacak Tedbirlerle ilgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) kapsamında aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda incelenmesi gerekmektedir.
  • Motor bulunması gereken bilgi ve işaret kontrolü
  • AT Tip Onay Belgesi kontrolü
Söz konusu denetimler; içten yanmalı motora ait Tip Onay Belgesinin (Ekte yer alan Ek-1’deki örneğe uygun) kontrolü ve motor üzerinde mutlaka yer alması gereken aşağıda belirtilen bilgi ve işaretlerin kontrolü şeklinde gerçekleştirilecektir.
1- Motor imalatçısının ticari markası veya adı, (97/68/AT, Yönetmelik eki EK-I Madde 3.1.1)
2- Motor tipi, (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)
3- Varsa Motor grubu , (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)
4- Tek (eşi olmayan) bir motor tanıtma numarası (seri numarası), (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)
5- AT Tip Onayı numarası (Ek 2'de yer alan örneğe uygun olarak), (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.3 ve EK-VIII)
Buna göre;
  • Dizel forkliftte kullanılan içten yanmalı motorun faz sınıfının, denetimin yapıldığı tarihte ülkemizde kullanımına izin verilen bir faz sınıfı olmaması,
  • Motor işaretleme bilgileri kapsamında; İçten yanmalı motor imalatçısının ticari markası veya adının olmaması,
  • Motor işaretleme bilgileri kapsamında; motor grubu (uygulanabilirse) tipi, tek (eşi olmayan) bir motor tanıtma numarası (seri numarası gibi) olmaması,
  • Motor işaretleme bilgileri kapsamında; AT Tip Onayı numarası olmaması,
  • İçten Yanmalı motora ait AT Tip Onay Belgesi olmaması,
    durumlarının tespiti halinde söz konusu denetim , "RED: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.
Diğer taraftan;
*İçten Yanmalı Motorlar için Faz III-A veya Faz III-B seviyesinden R96 Tip Onay Belgesi sunulması halinde, söz konusu belge 97/68/AT'ye göre eşdeğer olarak kabul edilecektir.
*R96 UNECE Regülasyonuna göre belge sunulması durumunda; sertifika eki raporların içeriğinde yer alan motor emisyon değerleri aşağıdaki tablolara göre kontrol edilecektir. Motor emisyon değerleri tablolarda verilen değerleri aşmamalıdır.
R96 UNECE REGÜLASYONU
FAZ III-A Motor Emisyon Karşılıkları
Net power

Motor Güç Kategorisi (P)
( kW )
Carbon monoxide

Karbon Monoksit (CO)
( g/kWh )
Sum of hydro-carbons and 
oxides
of nitrogen
Hidro-Carbon ve Nitro Oksit 
(HC + NOx)
( g/kWh )
Particulate Matter

Partikül Maddesi (PM)
( g/kWh )
H130 ≤P ≤ 5603.54.00.2
I75 ≤ P < 1305.04.00.3
J37 ≤ P < 755.04.70.4
K19 ≤ P < 373.57.50.6


FAZ III-B Motor Emisyon Karşılıkları
Net power

Motor Güç
Kategorisi (P)
( kW )
Carbon monoxide

Karbon Monoksit (CO)
( g/kWh )
Hydrocarbons

Hidrokarbon
(HC)
Oxides of nitrogen

Nitro Oksit
(NOx)
( g/kWh )
Particulate Matter

Partikül Maddesi (PM)
( g/kWh )

L130 ≤P ≤ 5603.50.192.00.025
M75 ≤ P < 1305.00.192.00.025
N56 ≤ P < 755.00.193.30.025
   Sum of hydro-carbons and oxides
of nitrogen

Hidro-Carbon ve nitro oksijen
(HC + NOx)
( g/kWh )
 
P19 ≤ P < 373.54.70.025

ÖRNEK
AT TİP ONAYI BELGESİ

 

En son ... / ... /AT Yönetmeliği ile değiştirilen 97/68/AT Yönetmeliği uyarınca, Kirletici emisyonlar konusunda bir motorun veya motor grubu tiplerinin;
- Tip onayının verilmesi /Tip onayının kapsam genişletmesi /Tip onayının reddedilmesi/ Tip onayının geri çekilmesi (1)
ile ilgili bildirim.
Tip onayı No:................................ Kapsam genişletmesi No:...........................................………
Kapsam genişletmesi nedeni (uygun olduğunda):.........................................................................
BÖLÜM I
0- Genel
0.1- Marka(markalar) (sorumlunun adı):.............................................................................
0.2- Ana motor tipinin/ve varsa motor grubu tipinin imalatçı gösterimi (1) …………………
0.3- Motor üzerinde işaretlendiği şekilde imalatçının tip kodlaması............................................................
Yeri : .................................................................................................................................………
Bağlama yöntemi:.......................................................................................................................
0.4- Motor tarafından tahrik edilecek olan makinanın özelliği (2)………………………………..
0.5- İmalatçının adı ve adresi :……………………………………………………………………
Varsa, imalatçının yetkili temsilcisinin adı, adresi:………………………………………….
________________________________________
(1) Uygun olmayanı çiziniz
(2) Bu Yönetmeliğin Ek I, madde 1’de belirtildiği gibi (örneğin:’A’)

0.6- Motor tanıtım numarasının yeri, kodlaması ve bağlama yöntemi:...................................
0.7- AT tip onayı işaretinin yeri ve bağlama yöntemi:..........................................................
0.8- Montaj tesisi(tesislerinin) adresi(adresleri):...........................................................................
BÖLÜM II
1- Kullanım kısıtlamalar (varsa):.................................................................
1.1- Makina üzerine motor (motorlar) takıldığında sağlanacak özel şartlar:..............................................
......................................................................................................................................................................
1.1.1- İzin verilen azami giriş basıncı:......................................................................................kPa
1.1.2- İzin verilen azami geri basınç:........................................................................................kPa
2- Deneyleri yapmaktan sorumlu teknik servis (3):……………………………………………….
3- Deney raporunun tarihi:..................................................................................................
4- Deney raporunun numarası:..............................................................................................
5- Aşağıda imzası bulunan, yukarıda açıklanan motorun(motorların) ilişikteki bilgi dokümanında imalatçı açıklamasının doğruluğunu ve ilişikteki deney sonuçlarının tip için geçerli olduğunu tevsik eder. Numune(numuneler) (ana) motor tip ve tipleri gibi Bakanlık tarafından seçilmiş olmalı ve imalatçı tarafından da sunulmuş olmalıdır(1)
Tip onayı verildi/reddedildi/geri çekildi (1)
Yer :.........................................................................................................................................
__________________________________________--
(3) Deneyler onay kuruluşunun kendisi tarafından yapıldığında, uygulanmayan kısım ( n.a) olarak doldurulacaktır.
(1) Uygulanmayanı çiziniz.
Tarih :..........................................................................................................................................
İmza :..........................................................................................................................................
Ekler : Bilgi paketi
Deney sonuçları (Ek VI, İlave 1’e bakınız)
Referans sistemlerden farklı olarak kullanılan numune alma sistemleri ile ilgili düzeltme çalışması(2)
(varsa)
________________________________-
(2) Ek I, madde 4.2’de belirtilmiştir.


FAZ IFAZ IIFAZ III AFAZ III BFAZ IV
A130-560 KWD18-37 KWH130-560 KWL130-560 KWQ130-560 KW
B75-130 KWE130-560 KWI75-130 KWM75-130 KWR56-130 KW
C37-75 KWF75-130 KWJ37-75 KWN37-75 KW 
 G37-75 KWK19-37 KWP19-37 KW 
* Altı çizgili güç değerleri "dahil" anlamındadır.
97/68/AT Yönetmeliğine göre İçten Yanmalı Motora Ait AT Tip Onay Numarası Uygunluk Denetimi İnceleme Esasları
* FAZ III A , FAZ III B, FAZ IV motorlar yönetmelik gereklerine göre yeterli olarak kabul edilir.
(Bknz. EK-2 3.Motor Güç Kategorisi "H" ve üzeri harf kodlamaları uygun olarak değerlendirilir)
*FAZ I ve FAZ II yönetmeliğe göre yetersiz ve uygunsuz değerlendirilir.
*Bazı durumlarda FAZ I veya FAZ II motorlar kapsam genişlemesi ile FAZ III veya FAZ IV motor seviyesine yükseltilebilir.
(Yukarıda verilen örnek de, 7 numaralı hanenin "01" olması, söz konusu motorun hiç bir kapsam değişikliğine uğramadığını gösterir)
Örneğin; 34,1 kw gücündeki bir motorun tip onay işaretlemesi; E1*97/68DA*2006/105KA*0073*09
97/68/AT Yönetmeliğine göre "FAZ II - D" kategorisinde yer alan motor, 9. kapsam genişletme ile 2006/105 Yönetmeliği esas alınarak kapsam genişletme uygulanmış ve motor, "FAZ III A -K" kategorisine yükseltilmiştir.
*Tip onay belgesinde yer alan tip onay numarası ile Motor İşaretleme Bilgilerinde yer alan tip onay numarasının ilişkilendirilmesi gerekmektedir.