Cumartesi, Mayıs 30, 2015

Değerli Dostlarımız www.atsangumrukleme.com yenilenen yüzüyle yayında

Değerli Dostlarımız ,

Atsan Gümrük Müşavirlik Limited Şirketi'nin  tamamen yenilenerek anlık güncel bilgi aktarımlarıyla sizler için daha faydalı hale getirilen İnteraktif web sayfası "www.atsangumrukleme.com"  01.06.2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

Gümrük Müşavirimiz Sn.Çetin YILMAZ'ın tasarlamış olduğu , Sn.Özgür ERDOVAN'ın da yazılımını oluşturarak program haline getirmiş olduğu "GÜMRÜK BİLGİ EKRANI" isimli yayın portalımızla , kendi web sayfamızdan sizlere anlık canlı bilgi aktarımı sunmaktayız. 

Türkiye Gümrük Müdürlükleri nezdinde işlem gören ithalat dosyalarınız hakkındaki durum bilgisini dünyanın neresinde olursanız olun artık anlık olarak öğreneceksiniz...

Türkiyede bir ilk olan bu programımızı ; Bir PC , bir Laptop , bir tablet bilgisayardan veya android işletim sistemi ile çalışan bir mobil telefondan kolaylıkla izleyeceksiniz ve ithalat dosyanızla ilgili olarak aşağıdaki verileri anlık takip edebileceksiniz  ;

 • İşlemle ilgili kurye hareketini,
 • Beklenen evrak olup olmadığını,(ordino,transfer,vs,
 • Dosya açılışını, 
 • Kontrola gönderilmesini,
 • Tescil edilmesini,
 • İşlem hat rengini, (Sarı-Kırmızı-Mavi)
 • Muayene kriterlerini,
 • Beyanname risk kriterlerini
 • Kimyahane sevk durumunu,
 • Kimyahane raporunu,
 • Beyannamenin kapatılmasını, 
 • Gümrük vergilerini ve teminatını,
 • Malın vergilerinin yatırılmasını,
 • Malların gümrüklerden çekilmesini,
 • İşlem hizmet Faturasının kesilmesini,
 • Dosyanın arşive gönderilmesini , işlemin devam süreci boyunca saat ve saniyeli kayıtlarıyla takip edeceksiniz...
 • Gümrük Kanunu , Yönetmeliği ve mevzuatındaki değişimleri güncel olarak takip edebileceksiniz.
 • Konuyla ilgili Yorumlarımızı web sayfamızdaki "ATSAN BLOG"dan takip edebilirsiniz.
 • Facebook ve Twitter 'dan takipçimiz olarak bilgilerimizi ve yorumlarımızı takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.   

Gümrükleme hizmetimiz süresince , Gümrük Bilgi Ekranı'nın size sunacağı doğru bilgileri bizlerle birlikte anında canlı olarak takip edeceksiniz , her durum ve konumdan anlık bilgi sahibi olaraksınız...

Sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi ;

"Siz rahatsanız biz de rahatız"...


Saygılarımızla ,...  

Çarşamba, Mayıs 27, 2015

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/20)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/20) (27.05.2015 t. 29368 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
Başvuru ve mevcut durum
MADDE 1 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/28 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “kontrplak” ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/07/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) kapsamında anılan önlemin devamına karar verilmiştir.
(2) Kontrplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “kontrplaklar”dır.
(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) İnceleme konusu üründe toplam ithalatımız 2012 yılında 265.006 m3 iken, 2013 yılında bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak 287.695 m3, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %9,4 oranında artarak 314.652 m3 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli kontrplak ithalatının 2012 yılında 444 m3 iken, 2013’de %74 oranında gerileyerek 115 m3’e düştüğü; buna karşın başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalatın aynı dönemde % 19 oranında artarak 19.831 m3’den 23.682 m3’e çıktığı belirlenmiştir. 2014 yılında ÇHC menşeli ithalat 267 m3, başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalat ise 43.656 m3 olarak kaydedilmiştir.
(2) Vietnam’dan önlem (NGGS) öncesinde gerçekleştirilen ithalat 2010 yılında 3.250 m3 iken, 2013 yılında 10.052 m3’e, 2014 yılında ise 24.065 m3’e yükselmiştir. Toplam ithalat içinde Vietnam’ın payı 2010 yılında % 2 iken 2014 yılında %8’e ulaşmıştır.
(3) Bulgaristan’dan yapılan ithalat 2010 yılında 13.243 m3 iken 2014 yılında 19.591 m3’e yükselmiştir. Toplam ithalat içinde Bulgaristan’ın payı 2010-2014 yılları itibariyle yaklaşık % 6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
(4) Yapılan incelemeler ve ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi şüphe hasıl olmuştur.
Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Bulgaristan ve Vietnam menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu Bulgaristan ve Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliklerine de soru formu gönderilecektir.
(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.
Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 77 88; 204 77 01
Faks +90 (312) 204 86 33
e-posta: oek187@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’da Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (27.05.2015 t. 29368 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-2” ekteki şekliyle değiştirilmiş ve aynı Tebliğe ekte yer alan “Ek-3”, “Ek-4”, “Ek-5” ve “Ek-6” eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Salı, Mayıs 26, 2015


9401, 9402, 9403 ve 9404 pozisyonlarındaki                     
mobilya ve şiltelerde                                                             
ilave gümrük vergisi...!

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015 / 7699
(23.05.2015 t. 29364 s. R.G.)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek
Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 30/4/2015 tarihli ve 53595 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, BakanlarKurulu’nca 6/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


TABLO
 
G.T.P.
MADDE İSMİ
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORAN (%)*
1
2
3
4
8
5
6
7
94.01
Oturmaya mahsus mobilyalar (94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (9401.10, 9401.20 hariç)
0
0
0
50
50
50
50
9401.90
Aksam ve parçalar (9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 hariç)
0
0
0
25
25
25
25
94.02
Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişçi koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bunların aksam ve parçaları (9402.10.00.00.21, 9402.90.00.00.21 hariç)
0
0
0
50
50
50
50
94.03
Diğer mobilyalar (9403.90 hariç)
0
0
0
50
50
50
50
9403.90
Aksam ve parçalar
0
0
0
25
25
25
25
94.04
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dâhili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın)
0
0
0
50
50
50
50

* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore. ;
3 : Morityus.
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7: Gelişme Yolundaki Ülkeler;
8: Diğer Ülkeler

Yorumumuz ;
AB ve EFTA üyesi Ülkeler ile aramızda Ticari anlaşmalar olan bazı ülkelerden yapılacak ithalatta  "0" olan ilave gümrük vergisi ; GTS ülkeleri , az gelişmiş ülkeler , ÖTD yararlanacak Ülkeler , Gelişme yolundaki ülkeler ve Diğer Ülkeler için  % 25 ve %50 oranında uygulanacaktır . Bu durumun düşük fiyatlı , kalitesiz ürünlerin ithalatının azaltılmasına veya engellenmesine yönelik  bir uygulama olduğunu , ayrıca Yerli İmalat Sanayinin kaliteli üretim ve ihracatının artırılmasının teşvik edilmesi için önemli bir girişim olduğu , ilave gümrük vergisi uygulanacak Ülke gruplarını incelediğimizde çok net anlaşılmaktadır. 

Çetin YILMAZ
Gümrük Müşaviri 

Referans Kıymet Uygulaması


Referans Kıymet Uygulaması ;

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407/165.04

Konu : Referans fiyat uygulaması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:
a) 02.06.2010 tarihli 12299 sayılı yazımız.
b) 01.04.2013 tarihli 6483 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde kullanılan referans fiyatlar ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda bildirilen esaslar çerçevesinde yayınlanmaktadır.
Referans fiyatlar, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler
olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu
konusunda yapılacak incelemede kullanılmaktadır.
Söz konusu fiyatlar beyanın ayrıntılı incelenmesine gerek olup olmadığı yönünde yol gösterici mahiyettedir. Bu fiyatların doğrudan doğruya gümrük kıymeti olarak vergilendirmeye esas alınmaları, meri mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.
Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden, beyan edilen gümrük kıymeti referans fiyat  uygulaması  kapsamında yayınlanan fiyatların altında olan ithalatlarda direkt olarak referans fiyatların gümrük kıymeti olarak esas alındığı ve buna göre ek tahakkuk ve para cezalarının düzenlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca direkt olarak söz konusu fiyatlar esas alınarak yapılan ek tahakkuk ve bunlara bağlı para cezası kararları için yargı mercilerine başvurulması durumunda davaların tamamına yakını kaybedilmekte olup, bu durum uygulamanın amacı ile
örtüşmemektedir. İthal eşyasının gümrük kıymetinin nasıl tespit edileceğinin esasları Gümrük Yönetmeliğinin
44 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir. İlk sıradaki kıymet belirleme yöntemi olan satış bedeli yöntemi, "gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat"ın kıymet tespitinde esas alınmasına dayanmaktadır. Ancak, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğundan şüpheye düşülmesi durumunda izlenecek prosedür, 13/08/2012 tarihli 2012/29 sayılı Genelge'de açıklanmıştır.
Söz konusu mevzuat çerçevesinde; referans fiyat uygulaması kapsamında Bakanlığımız intranetinde yayınlanan bilgilerin, ithal eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin kontrolünde göz önünde bulundurulması gerekmekte olup, beyan edilen kıymetin referans fiyatın altında kalması durumunda 2012/29 sayılı Genelge uyarınca kıymet araştırmasına gidilmesi mümkün bulunmaktadır. Mezkur Genelge çerçevesinde yapılan kıymet araştırması
sonucunda beyanın kabul edilmesi veya reddedilmesi mümkündür. Beyanın kabulü halinde, satış bedeli yöntemine göre tespit edilen kıymet üzerinden gümrük işlemleri tamamlanması, beyanın reddedilmesi durumunda ise sırasıyla diğer kıymet tespit yöntemlerine geçilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, Gümrük Yönetmeliği’nin 44. Maddesinde esasları belirlenen kıymet tespit yöntemleri sırayla uygulanmadan referans fiyatlar esas alınarak kıymet tespiti yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Buna Göre ; 
Gümrük idaresince 02.06.2010 / 12299 yazının genel hükümler bölümünde; 'Referans fiyat hesaplaması yoluyla tespit edilen kıymetler doğrudan gümrük kıymeti olarak esas alınmayacak, risk analizi aracı olarak değerlendirilecektir. Beyan edilen kıymetin bu fiyatlardan düşük olması halinde 2006/6 sayılı Genelge çerçevesinde işlem yapılacaktır' ifadesi; Sonuç bölümünde ise; Kıymet Veri Bankasına hangi verilerin aktarıldığı, eşya grupları itibariyle giriş sayfasında belirtileceği  ifadesi yer almaktadır.
Aynı yazının 'Genel Hükümler' bölümünün 4.maddesinde; Referans fiyatlarla kıyaslama yapılırken, eşyanın ithaline ilişkin sözleşmenin tarihindeki cari fiyatlar ile ithal tarihindeki cari fiyatlar arasında farklılık oluşabileceği göz önüne alınarak, sevkıyatın söz konusu sözleşmeye istinaden gerçekleştirildiğinin anlaşılması kaydıyla, sözleşme tarihindeki fiyatların dikkate alınması, keza fiyat mukayesesi yapılırken sözleşme ve sevkıyat tarihlerinin farklı olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Denilmektedir.
Ancak Aşağıdaki tasarruflu yazıda ‘da detayları belirlendiği şekilde Referans fiyat uygulamasında yazıda belirtildiği şekilde hareket edilmesi de talimatlandırılmıştır." 


Konuyla İlgili Yorumlarımız ;
 1.       Referans fiyat esas alınarak beyana esas teşkil eden kıymetin oluşturulması , mükellefin gelecekte ürün kıymeti üzerine yapılacak olan “kıymet araştırmasında” emsal kıymeti oluşturacağı ve bunun bu şekilde yapılması mükellef ve idare lehine karşılıklı güven teşkil ettiren uygulama olarak değerlendirileceği
 2.       Yapılacak olan gümrük beyanı esnasında referans fiyat emsal alınarak “kıymet oluşturulmaması”  durumunda muayene memurlarının , beyanname kıymetinin  düşük olduğu gerekçesi  ile, kıymet noksanlığından hemen ceza tahakkuk ettirmesinin de yanlış olduğu , kıymetin oluşturulmasının 2012/29 sayılı genelge talimatları doğrultusunda yapılmasının esas olduğu belirtilerek, Referans kıymet’in ( Ürün için o dönem de uygulanan dünya cari fiyatı) emsal ve esas alınmadan oluşturulmuş olan kıymetin düşük olduğu tespit edilerek , idareye hitaben kıymet araştırılması talebinde bulunulması ve bu kıymet için Gümrük Yönetmeliğinin 44.ci maddesinde belirtilmiş olan kıymet  tespit yöntemlerinin sırasıyla uygulanmadan referans fiyatların esas alınarak fiyat tespiti yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. 
 3.       Gerçek uygulamada ise idare’nin elinde  kıymet tespiti yapılacak eşya için dünya cari fiyatlarının belirlendiği hazır bir referans fiyat varken , sırasıyla G.Y 44.cü maddesi esaslarıyla kıymetin oluşturulamadığı tevsik edilerek , beyandan yüksek olan referans fiyat baz alınarak ceza tahakkuku yapılmaktadır.
Saygılarımla ,
Çetin Yılmaz

Gümrük Müşaviri 

Pazartesi, Mayıs 25, 2015

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015/7699 (23.05.2015 t. 29364 s. R.G.) (9401, 9402, 9403 ve 9404 pozisyonlarındaki mobilya ve şiltelerde ilave gümrük vergisi)
Karar Sayısı : 2015/7699

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 30/4/2015 tarihli ve 53595 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

G.T.P.
MADDE İSMİ
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORAN (%)*
1
2
3
4
8
5
6
7
94.01
Oturmaya mahsus mobilyalar (94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (9401.10, 9401.20 hariç)
0
0
0
50
50
50
50
9401.90
Aksam ve parçalar (9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 hariç)
0
0
0
25
25
25
25
94.02
Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişçi koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bunların aksam ve parçaları (9402.10.00.00.21, 9402.90.00.00.21 hariç)
0
0
0
50
50
50
50
94.03
Diğer mobilyalar (9403.90 hariç)
0
0
0
50
50
50
50
9403.90
Aksam ve parçalar
0
0
0
25
25
25
25
94.04
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dâhili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın)
0
0
0
50
50
50
50


* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore. ;
3 : Morityus.
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7: Gelişme Yolundaki Ülkeler;
8: Diğer Ülkeler