Çarşamba, Mayıs 20, 2015

Beyanname İptali Halinde Geri Verme Başvurularının Değerlendirilmesi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.05.2015 tarihli ve 7847880 sayılı yazısı (Beyanname İptali Halinde Geri Verme Başvurularının Değerlendirilmesi)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 80572740/159.01
Konu : Beyanname İptali Halinde Geri Verme Başvurularının Değerlendirilmesi
11.05.2015 / 7847880
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylardan, iptal edilen Gümrük Beyannamesine ilişkin olarak ödenmiş vergilerin Gümrük Kanununun 212 nci maddesi kapsamında geri verilmesine ilişkin başvuruların yapılması gereken süre ve bu sürenin ne zaman başlayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu görülmüştür.
Bilindiği üzere;
Gümrük Kanununun 212 nci maddesi;
"Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verilir. Bu istemin, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörüle süreler içerisinde yapılması gerekir." hükmünü,
46. maddesi ;
"(l)Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir.
(2) Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler;
a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırk beş gün,
b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün,
İçinde tamamlanır "hükmünü,
70. maddesi:
(2) Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak 1 inci fıkra hükümleri uygulanır" hükmünü,
Gümrük Yönetmeliğinin;
"Eşyanın yanlış rejimde beyan edilmesi nedeniyle eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali" başlıklı 124. maddesi :
"(2) Beyannamenin iptaline ilişkin taleplerin beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekir. Ancak, gümrük idareleri, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin varlığı ve kanıtlanması halinde üç aylık sürenin aşılması durumunda da başvuruyu kabul edebilir" hükmünü,
"Beyannamenin iptali nedeniyle vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması" başlıklı 499.maddesi;
"(1) Kanunun 64. maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verilir. Bu talebin, Kanunun 46 ve 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde yapılması gerekir" hükmünü,
Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğ'in Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması başlıklı 30. maddesi ise:
(4) Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri, bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin, Gümrük Kanununun 46 ve 70 inci maddelerinin ikinci fıkralarında belirtilen süreler içerisinde geri verme talebinde bulunması halinde verilir." hükmünü amirdir.
Gümrük Kanunu'nun 212 nci maddesi ile düzenlenen, bir gümrük beyannamesinin iptal edilmesi durumunda mezkur beyanname kapsamında ödenmiş olan gümrük vergilerinin geri verilmesi talebinin öngörülen süreler içerisinde yapılması gerektiği hususuna Gümrük Yönetmeliğinin 499 uncu maddesi ile açıklık getirildiği ve iptal edilen bir beyannameye dayanılarak ödenmiş vergilerin geri verme başvurusunun Gümrük Kanununun 46 ncı ve 70 inci maddelerinde geçen süreler içinde yapılması gerektiğinin hükme bağlandığı, yine konuya ilişkin 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Tahsilat İşlemleri) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında buna paralel düzenlemeler yer almaktadır.
Konuya ilişkin olarak 03/10/2012 tarihli ve 4117 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliğinden alınan görüşte de aynı şekilde, "Gümrük Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin eşyanın yanlış rejimde beyan edilmesi nedeniyle tesliminden sonra beyannamenin iptaline ilişkin olduğu, 499 uncu maddesinin ise beyannamelerin iptali durumunda vergilerin geri verilmesini düzenleyen özel bir madde olduğu göz önüne alınarak, bir beyannamenin iptal edilmesi halinde vergilerin geri verilebilmesi için 499 uncu maddede yer alan şartların mevcut olması gerektiği" ifade edilmektedir.
Gümrük Kanununda beyanname iptali üzerine geri verme talebinde bulunulması için tanınan 46 ve 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler, beyanname iptali için başvurulması gereken sürelerle aynı olup;
Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırk beş gün,
Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün,
Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde,
Geri verme başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
Bu itibarla, Gümrük Kanununun 212 nci maddesi uyarınca, beyanname iptali nedeniyle yapılan geri verme başvuruları değerlendirilirken Gümrük Yönetmeliğinin 499 uncu maddesi uyarınca, talebin Kanunun 46 ve 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Geri verme başvurularının değerlendirilmesinde yukarıda bahsedilen hususlara riayet edilmesi hususunda bağlantınız Gümrük İdarelerinin talimatlandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Sultan KİBRİTOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder