Çarşamba, Mayıs 13, 2015

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIGI SINAVLARININDA Kİ DEĞİŞİKLİKLER

13 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29354
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları
MADDE 566 – (1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
(2) Yazılı sınavı kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.
(3) Yazılı sınavın zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 567 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ön eleme” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 568 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 569 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Kurul, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkanlığında Bakanlıktan dört ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur.
(2) Kurul, sınavların yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 572 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/10/2009
27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
31/3/2010
27538
2-
2/7/2010
27629
3-
2/12/2010
27773
4-
31/12/2010
27802
5-
26/3/2011
27886
6-
30/4/2011
27920
7-
23/5/2011
27942
8-
16/7/2011
27996
9-
2/11/2011
28103
10-
28/12/2011
28156
11-
31/3/2012
28250
12-
12/6/2012
28321
13-
20/11/2012
28473
14-
10/1/2013
28524
15-
7/2/2013
28552
16-
5/4/2013
28609
17-
15/5/2013
28648
18-
12/6/2013
28675
19-
3/8/2013
28727
20-
21/11/2013
                  28828 (Mükerrer)
21-
21/5/2014
29006
22-
2/12/2014
29193
23-
31/1/2015
29253
24-
18/2/2015
29271
25-
13/3/2015
29294

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder