Çarşamba, Ekim 19, 2016

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.10.2016 t. 29862 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Ancak Kurul, lisans verilmesi ile bu lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemlerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“Rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de yayımlanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, lisans tadillerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin, bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, lisans tadil işlemi iptal edilir. Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans tadil işlemi iptal edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Lisans süre uzatım başvuruları Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, süre uzatımının sonuçlandırılmasına ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, süre uzatım işlemi iptal edilir. Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans süre uzatım işlemi iptal edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.
“Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,”
“ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce tahsilât aracılık hizmetleri verilebilir. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin düzenleme yapılabilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
17/6/200425495
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
1- 4/9/2004
25573
2- 21/12/2004
25677
3- 6/4/2005
25778
4- 13/4/2005
25785
5- 24/6/2005
25855
6-J 9/12/2005
26018
7- 15/6/2006
26199
8- 21/9/2006
26296
9- 28/9/2006
26303
10- 20/10/2006
26325
11- 4/5/2007
26512
12- 26/5/2007
26533
13- 17/8/2007
26616
14- 5/8/2008
26958
15- 12/8/2008
26965
16- 14/10/2008
27024
17- 7/12/2008
27077
18-: 16/10/2009
27378
19- 6/4/2010
27544
20- 10/8/2010
27668
21-15/3/2011
27875
22- 31/5/20 İl
27950
23- 28/7/2011
28008
24- 10/8/2011
28021
25- 4/11/2011
28105
26- 3/4/2012
28253
27- 7/4/2012
28257
28- 3/8/2012
28373
29- 31/1/2013
28545
30- 24/4/2013
28627
31- 5/10/201328786
32- 7/11/2013
28814
33- 27/3/2014
28954
34- 28/11/2014
29189
35- 26/12/2014
29217
36- 1/2/2015
29254
37- 19/2/2015
29272
38- 23/5.2015
29364
39- 23/1/2016
29602

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder