Perşembe, Şubat 23, 2017

Merhaba Sayın Yetkili;

17 Şubat tarihinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesinde (http://www.isgum.gov.tr/Default.aspx?lnk=341) yapılan duyuruda İsgüm Kontrol Belgesi başvurularının 27.02.2017 tarihinden itibaren Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın Tek Pencere Sisteminden yapılacağı bildirilmiştir.Atsan Gümrük Müşavirliği olarak sizlere yardımcı olabilmek adına dilerseniz Gümrük Kanununa istinaden dolaylı temsilciniz olmamız nedeniyle Tek Pencere Sistemindeki İsgüm Kontrol Belgesi ön başvurularınızı yapabiliriz.Akabinde firmanız şuan hali hazırda İsgüm nezdinde yürütmüş olduğu işlemlere devam edebilir.

İsgüm duyurusunda belirtildiği gibi yurt dışından eşyayı getiren ithalatçı firma olarak sizler Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sisteminden kendi adınıza başvuru yapmak istemiz durumunda ise doğrudan temsilci sıfatıyla firmanıza en yakın gümrük idaresinden kullanıcı adı ve şifresi almak için Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine göre aşağıda detayları bulunan şartların ve belgelerin hazırlanarak gümrük müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.İsgüm duyusu tam metni ve duyuru içerinde bulunan dökümanlar ekte mevcuttur.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.

Gümrük Yönetmeliği 561.Madde

Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılabilmesi konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır.
Gümrük idarelerinde özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kanuni temsilcileri hariç diğer kişilerde, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır. Beyanname imzalanabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dahil, tüm gümrük işlemlerinin takibinde; çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu aylık sigorta primleri bordrosu, şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.


Gümrük Kanunu 227.Madde

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği[1] konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,


Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapacak kişilerin gümrük işlemleri için gerekli BİLGE Kullanıcı Kodu taleplerinde belirtilen belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranır. Belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde ilgililere kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur


[1] 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen "Avrupa Topluluğu " ibareleri "Avrupa Birliği" olarak değiştirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder