Cuma, Kasım 11, 2016

Cam eşya, sofra mutfak eşyası, heykeller, askı, ayna, saat, tıpa, kağıt v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi alınacaktır

P lastikden damacanai şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden sofra ve mutfak eşyası, Sofra ve mutfak eşyası, Çerçevele ve çerçevesiz aynalar, seramikten heykeller, cam eşya, cam damacana, tıpa, saatler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi alınacakt
 
 
 
Karar Sayısı : 2016/9391
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/10/2016 tarihli ve 107497 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 talihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri İle 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- (I) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlhalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.
(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararma ekli 11 sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.
(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alman gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(4) Bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.
(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke gruplan İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararma ekli 11 sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur,
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.
MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Eklerin hazırlık çalışmaları devam ediyor. (Mevzuat.Net)

TABLO
GTP MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 5 9
6 7 8
392330 Plastikten damacana, şişe, matara vb. eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
3923.50 Tapalar, tıpalar, kapsiii, kapak gibi plastik eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
3924.10 Plastikten sofra ve mutfak eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
3924,90 Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
3926.20 Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dâhil) 0 0 0 0 25 25 25 25
3926.40 Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
4419.00 Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
4420.10 Ağaçtan heykelcikler-diğer süs eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
4420.90 Diğer ağaç işlemeciliği mamulleri 0 0 0 0 25 25 25 25
4421.10 Elbise askıları; ahşaptan 0 0 0 0 25 25 25 25
4803.00 Tuvalet-temizlik kâğıtları 0 0 0 0 25 25 25 25
4818.10 Tuvalet kâğıdı 0 0 0 0 24 24 24 24
4818.20 Kâğıt mendil, kurutma, silme havluları 0 0 0 0 25 25 25 25
4818.30 Masa örtüleri ve sofra peçeteleri 0 0 0 0 25 25 25 25
4818.90 Kâğıttan ev eşyası, hastane eşyası-diğer eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
4823.20 Filtre kâğıt ve kartonu 0 0 0 0 6 6 6 6
4823.61 Bambudan yapılmış kâğıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb. 0 0 0 0 25 25 25 25
4823.69 Diğer kağıt ve kartondan; kâğıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb. 0 0 0 0 25 25 25 25
6911.10 Porselen ve çiniden sofra ve mutfak eşyası 0 0 0 0 19 19 19 19
6911.90 Porselen ve çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet 0 0 0 0 19 19 19 19


GTP MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
 1 2 3 4 5 9
6 7  8
6912.00 Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (porselen ve çini hariç) 0 0 0 0 25 25 25 25
6913.10 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (porselen+seranıik) 0 0 0 0 25 25 25 25
6913.90 Seramikten diğer heykelcikler (siis eşyası) 0 0 0 0 25 25 25 25
6914.10 Seramikten diğer eşya (porselen+seramik) 0 0 0 0 25 25 25 25
6914.90 Seramikten diğer eşya (diğerlerinden) 0 0 0 0 25 25 25 25
7009.91 Çerçevesiz cam aynalar 0 0 0 0 25 25 25 25
7009.92 Çerçeveli cam aynalar 0 0 0 0 25 25 25 25
7010.20 Camdan tıpa, kapak vb. Kapama tertibatı 0 0 0 0 25 25 25 25
7010.90 Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, kaplar (7010.90.21.00.11, 7010.90 71.00.00 ve 7010.90.79 00.00 hariç) 0 0 0 0 25 25 25 25
7013.10 Cam eşya (sofra, mutfak, tuvalet işleri için, cam seramiğinden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013,22 Camdan ayaklı bardak (kurşun kristalden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.28 Camdan ayaklı bardak (diğerlerinden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.33 Camdan diğer bardak (kurşun kristalden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.37 Camdan diğer bardak (diğerlerinden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013,41 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (kurşun kristalden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.42 Cam sofra/mutfak eşyası; ısıya dayanıklı 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.49 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden) 0 0 0 0 23 23 23 23

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder