Salı, Kasım 22, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.11.2016 tarihli ve 20127935 sayılı yazısı (Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Yaşanan Sorunlar hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 80572740-010.05
Konu : 6736 Sayılı Kanun
21.11.2016 / 20127935
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
İlgide kayıtlı dilekçeniz ile sorulan 6736 sayılı Kanun kapsamında yaşanan sorunlara ilişkin birçok husus, bu konuda tüm gümrük idarelerince yapılan uygulamaların yeknesaklaştırılması amacıyla hazırlanan ve tüm gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine dağıtımlı 27.10.2016 tarihli, 19717173 sayılı ve 07.11.2016 tarihli, 20003475 sayılı dağıtımlı yazılarımızla karşılanmıştır.
Diğer taraftan dilekçenizde belirtilen, yapılandırılan para cezalarının Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi kapsamında onaylanmış kişi statü belgesi için gereken genel koşullara etki edip etmeyeceği hususu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; onaylanmış kişi statü belgesi başvuruları için Gümrük Yönetmeliğinde onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında aranan koşulların değerlendirilmesi aşamasında, yapılandırılan alacaklarla ilgili cezaların sayılmayacağına dair herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, gümrük mevzuatına uygun işlem yapmayan firmaların işlemlerini basitleştirilmesinin riskli olması sebebiyle gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik olarak yapılan mevzuat düzenlemelerinde, firmaların yaptıkları geçmiş işlemlerini usulüne uygun yürütmeleri, ciddi ve tekerrür eder şekilde gümrük mevzuatı ihlali yapmamalarının koşul olarak arandığı bu itibarla, firmadan cezasının tahsil edilmiyor olması gümrük mevzuatına uygun hareket etmediği gerçeğini değiştirmediğinden onaylanmış kişi statü belgesi ile yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan ceza koşullarına istisna tanınmasının basitleştirilmiş uygulamalar yönüyle uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği'nin 11 inci fıkrasına göre aynı maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçların hariç tutulacağı belirtilmekte olup 6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan gümrük cezası borçlarının, onaylanmış kişi statü belgesi için aranan gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmuyor olması koşulunun değerlendirilmesinde dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Ayşe Tuğba YEŞİL
Bakan a.
Daire Başkanı


İSTANBUL
GÜMRÜK
MÜŞAVİRLERİ
DERNEĞİ
Sayı : 2016/3652-GT13 Ekim 2016

T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km
Çankaya/ANKARA
Konu : Gümrük AlacaklarınınYeniden Yapılandırılmasında Yaşanan Sorunlar Hk.
Bilindiği üzere Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yeniden düzenlemeyle Bakanlığınızın 25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6736 sayılı kanun kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayım tarihi itibariyle 25.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Ancak söz konusu tebliğin yorumu ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle Gümrük İdarelerinin farklı farklı uygulama yaptıkları, birinin uygun gördüğünü diğeri reddederek yeknesaklık sağlayamamışlardır.
Üyelerimizden gelen vaki taleplere istinaden tebliğin doğru yorumlanmasını sağlamak ve konu hakkında Gümrük İdarelerinde yaşanan ihtilafların önüne geçmek amacıyla İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde 06.10.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yetkililer, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görevlileri ve Gümrük Müşavirlerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda yaşanan güncel sorunlara ilişkin birçok konu tartışılıp çözüm aranmış olup, yararlı bir toplantı olmuştur.
Söz konusu toplantıda sunum yapan görevliler ile katılımcı Gümrük Müşavirleri arasında sorunlara cevap aranırken yoruma dayalı açıklamalarla zaman zaman ihtilaflar yaşamıştır. Bu nedenle Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin yaşanan güncel ihtilaflarla ilgili derneğimize gelen ilişikte (ekte) sunulan sorularının cevaplandırılmasının Gümrük İdarelerinin farklı uygulamalarının önüne geçilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
Gereğini takdir ve tensiplerine arz ederim.
Serdar KESKİN
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Ek: Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan Sorular.

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA TEREDDÜT OLUŞTURAN HUSUSLAR
1. Uzlaşılan bedel ile ilgili firma henüz bir ödeme yapmadıysa, uzlaşmaya konu kamu alacağının kesinleşmiş alacaklar kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
2. Herhangi bir vergiye tabi olmayan ihracat beyanamelerinde yapılandırma kapsamında Gümrük Yükümlülüğü ne zaman doğduğu,
3. Tebliğin 9. Maddesinden faydalanılarak Gümrük Kanunu'nun 234/3 üncü maddesine göre yapılan beyanlarda, aynı konudaki aykırılığa ilişkin, son 6 ay içerisinde, başvuru yapan firma için bir tespit yapılıp yapılmadığının araştırılıp araştırılmayacağı,
4. Söz konusu yasa kapsamında yapılandırılmaya gidilmesi halinde; yapılandırılan para cezalarının Gümrük Yönetmeliği'nin 23. Maddesi kapsamında Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için gereken genel koşullara etki edip etmeyeceği,
5. 30.06.2016 tarihi dahil gümrük yükümlülüğü doğmuş ancak 19.08.2016 tarihinden sonra düzenlenmiş ya da tebliğ edilmiş ek tahakkuk ve para cezalarının bu yasa kapsamında yapılandırmadan yararlanıp yararlanmayacağı,
6. Tebliğ kapsamında, Gümrük Kanunu'nun 238'nci maddesinin 2'nci fıkrasınca kesilen cezaların hangi statüde değerlendirileceği,
7. Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 4. Maddesinin gümrük vergileri için de uygulanıp uygulanamayağı,
8. Tebliğin 19. Maddesi kapsamına giren tahsilinden vazgeçilecek kamu alacakları için, mükelleflerce dilekçe ile idareye başvuru yapılmasının gerekip gerekmediği, ya da idarelerin bu alacakları re'sen kaldırıp kaldırmayacağı,
9. Tebliğin 23. Maddesinde başvuru süresi içinde 'Davadan Vazgeçme' dilekçesinin de verilmesi öngörüldüğünden, gümrük idaresinin yapılandırma başvurusunu reddetmesi halinde bu Davadan Vazgeçme Dilekçeleri ile ilgili olarak ne tür bir işlem yapacağı,
10. Uzlaşma başvurusu yapılmış ancak henüz uzlaşma günü verilmemiş alacaklarla iligli olarak, Bölge Müdürlükleri tarafından yapılandırmaya faydalanıp faydalanılmayacağı hususunun bildirilmesi talep edilmektedir. Firmanın uzlaşma kapsamındaki dosyası için yapılandırmaya başvurması ancak yapılan değerlendirme neticesinde yapılandırma başvurusunun reddedilmesi halinde, uzlaşma sürecinin Bölge müdürlükleri tarafından devam ettirilip ettirilmeyeceği,
11. Yapılandırma tebliğinin 5/2. maddesindeki "19/8/2016 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da birinci fıkra hükümleri uyglanır." Hükmü kapsamında 30 Haziran 2016 tarihinden sonra ancak 19 Ağustos 2016 dan önce gümrük yükümlülüğü doğan alacakların yapılandırma kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
Hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder