Salı, Haziran 14, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 13.06.2016 tarihli ve 16647456 sayılı yazısı (Vergilerin Teminattan Mahsubu hk.)

T.C. 
GÜMRÜK VE TİCARETBAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi
Sayı : 72093537-134.99
Konu : Vergilerin Teminattan Mahsubu
13.06.2016/16647456
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze intikal eden dilekçelerden, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, bazı Gümrük Müdürlüklerince, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin eşyanın geçici ithalatı sırasında nakit olarak yatırılan teminattan tahsili yerine, tüm vergilerin yeniden yatırılmasının istendiği, ancak bu durumda nakitteminatıntamamınıniadeedilebileceğininbelirtildiğianlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 79 uncu maddesinde geçici ithalat rejimi şartlı muafiyet düzenlemelerinden biri olarak sayılmış, 81 inci maddesinin ikinci fıkrasındaise;eşyanınbirşartlımuafiyetdüzenlemesinetabitutulabilmesinin sözkonusueşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlı olduğu, Gümrük Yönetmeliğinin 495 inci maddesinde ise teminatın nakit olarak da kabul edilebileceğihükümaltınaalınmıştır.
Gümrük Kanununun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarının, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte söz konusu eşyaya ait vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinadentespitedileceği,GümrükYönetmeliğinin geçiciithaledileneşyanınserbestdolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde eşyaya uygulanacak işlemleri düzenleyen 386 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda, Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın 4053 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda, geçici ithalat rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre gümrük vergileri tutarının hesaplanarak tespit edilen gümrük vergileri tutarından Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen vergilerin düşülmesi ve kalan vergi borcunun eşyanın geçici ithali sırasında nakit olarak tahsil edilen teminattan mahsubunun yapılmasıgerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 
GenelMüdür V.
DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder