Çarşamba, Haziran 15, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.06.2016 tarihli ve 16424879 sayılı yazısı (Kara taşıtlarının geçici ithalatında EGM Yolcu Sorgulamada çifte pasaport veya farklı kimlikle yurtdışı kalış süresi ihlalleri hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :72093537-225.99
Konu :Taşıtların Geçici İthali
02.06.2016 / 16424879
DAĞITIM YERLERİNE
Bölge Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılardan, yurtdışında yerleşik olma şartını sağlamayan kişiler tarafından geçici ithal edilen kara taşıtlarına uygulanacak cezai müeyyide hakkında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16 ıncı maddesinde; taşıtlara geçici ithalat izni verilebilmesi için taşıtın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi gerektiği ve bahse konu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kullanılabileceği düzenlenmiştir. Söz konusu Karar'ın 3 üncü maddesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi; yerleşim yeri: kişinin Türkiye'ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 gün içerisinde en az 185 gün yaşadığı yer olarak tanımlanmıştır.
Bu itibarla, ilgide kayıtlı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazımızın 1 inci maddesinde de belirtildiği üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine taşıtı ile giriş yapmak isteyen kişilerin, yurtdışında yerleşiklik şartını sağlayıp sağlamadığının EGM Yolcu Sorgulama Programından kontrol edilerek söz konusu şartı sağlamadığı anlaşılanların taşıtlarına geçici ithalat izni verilmemesi gerekmektedir.
Ancak, yapılan kontroller sonucunda yurtdışında yerleşiklik şartı sağlanmadığı halde geçici ithaline izin verilen taşıtlar ile ilgili olarak; taşıt sahibinin son bir yıl içinde Türkiye'ye birden fazla pasaport veya kimlikle giriş yaptığı halde buna ilişkin bilginin gümrük idaresine verilmemesi ve bu şekilde gümrük idaresince 185 günlük süre hesabının hatalı yapılmasına ve yurt dışı yerleşiklik şartı sağlanmadığı halde söz konusu şart sağlanmış gibi işlem yapılmasına, dolayısıyla taşıtın geçici ithalatına izin verilmesine sebebiyet verildiğinin anlaşılması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca işlem tesis edilerek söz konusu taşıtların 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 20 nci maddesi uyarınca yurt dışı edilmesi, bununla birlikte 185 günlük süre hesabının yapılması ile ilgili olarak taşıt sahibince bu şekilde bir yanlış hesaplamaya sebebiyet verilmeksizin işlem yapılmış olmasına rağmen yurtdışı yerleşiklik sağlamayan kişilerin taşıtlarına geçici ithalat izni verilmiş olduğunun anlaşılması halinde ise, söz konusu taşıtların derhal yurt dışı edilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder