Cuma, Ağustos 26, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2016 tarihli ve 18283734 sayılı yazısı (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun-Uzlaşma Talepleri Hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :85593407-155.99
Konu   :Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
            Kanun-Uzlaşma Talepleri
23.08.2016 / 18283734
DAĞITIM YERLERİNE
19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un;
- 1 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde, 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkında 6736 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı,
-3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında da bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacakların da bu madde hükmünden yararlanacakları,
-4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında da bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananların ayrıca 4458 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerinden yararlanamayacakları,
hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, halihazırda Bölge Müdürlüğünüze uzlaşma başvurusunda bulunmuş olan firmalardan, başvuruları konusu alacaklar için 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacaklarının bildirilmesinin istenmesi, anılan uzlaşma başvurularına ilişkin sürecin işleyişini belirleyecek olması sebebiyle önem arz edecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder