Salı, Ağustos 16, 2016

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün 12.08.2016 tarihli ve 18031743 sayılı yazısı (Parsiyel Konteyner hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 95588472-120.01.02
Konu : Parsiyel Konteyner
12.08.2016  18031743
DAĞITIM YERLERİNE
Bölge Müdürlüğümüzün 21.06.2016 tarihli 16903834 sayılı yazıları ekinde alınan Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.06.2016 tarihli 16728051 sayılı yazılarında;
Bir geçici depolama yerinden başka bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya transit rejimine tabi tutulmak suretiyle içerisinde birden fazla alıcıya ait eşya bulunan konteynerin sevk edilmek istenmesi durumunda yapılan işlemlere ilişkin değerlendirmede;
Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 96 ncı maddesi "Başka bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya nakli istenen eşya, transit rejimi hükümlerine göre taşınır." hükmünü amir olup, bir geçici depolama yerinden başka bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya transit rejimine tabi tutulmak suretiyle sevk edilecek eşya için, Gümrük Yönetmeliğinin 271 inci maddesi ile düzenlenen durum ve eşyanın niteliğine ilişkin olarak özel mevzuatında düzenlenmiş olabilecek durumlar hariç olmak üzere, geçici depolama yerinden çıkışı sırasında transit rejimi bakımından izin alınmasına ilişkin herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığı,
Diğer taraftan, eşyanın ilgilisine teslimi konusu eşyayı taşıtan ve taşıyan ilişkisi bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlediği konular arasında yer aldığı,
Bu çerçevede, transit rejimine tabi tutulmadan önce parsiyel yüklerin tamamının geçici depolama alanlarına indirilerek tam tespitinin yapılmasının zaman kaybına yol açtığı, bu durumun ayrıca eşya sahipleri açısından önemli bir maliyet oluşturduğu, diğer taraftan tek bir konteynerin içerisinde yer alan parsiyel yüklerin gönderici ve alıcılarının farklı olmasının ancak risk değerlendirilmesinde bir risk unsuru olarak ele alınabileceği yönündeki görüş doğrultusunda,
içerisinde birden fazla alıcıya ait eşya bulunan konteynerin mührünün sağlam olması ve herhangi bir şüphe veya ihbar durumu bulunmaması durumunda konteyner muhteviyatı eşyanın geçici depolama yerine boşaltılmadan transit beyannamesi kapsamında başka bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya sevkine izin verilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Taşkın KARADENİZ
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yrd. V.
DAĞITIM:
Marport Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
Kumport Liman İşletmesi
Mardaş Liman İşletmesi
Akçansa Liman İşletmesi
Hürsan Geçici Depolama İşl.
Almo Geçici Depolama

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder