Çarşamba, Ağustos 17, 2016

Genelge de Değişiklik

2012/8 Sayılı Genelge de Son paragraf değişmiştir.

Genelge No: 2012/8 (ÖTV-1/2012-1 sayılı ÖTV Sirkülerine istinaden GTİP tespiti hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.21.0.GGM.0.03.01.00-010.06.01
28/3/2012
Konu : Bilgi talebi
GENELGE
(2012/8)
Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen 5/1/2012 günlü, ÖTV-1/2012-1 sayılı ÖTV Sirkülerinde özetle; ÖTV Kanununa ekli I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların GTİP numaralarının tespitlerinin Bakanlığımız ilgili birimlerine yaptırılarak, bu birimlerden alınan yazıların Yeminli Mali Müşavir (YMM) üretim tasdik raporlarına tevsik edici belge olarak eklenmesinin uygun görüldüğü duyurulmuştur.
Bahse konu Sirküler kapsamında GTİP tespiti için yapılan başvurularla ilgili olarak;
1- GTİP tespiti işlemlerinin, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yapılması,
2- GTİP tespiti yapılacak eşyayı tanımlamaya ve teknik özelliklerini belirlemeye yönelik bilgi ve belgelerle birlikte, belirtilen sirküler kapsamında “üretici, kanuni temsilcisi veya Yeminli Mali Müşavirlerce (YMM)” ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması,
3- Tahlil yapılması gereken hallerde, tahlilin gümrük laboratuvarlarında yaptırılmaması, “üretici, kanuni temsilcisi veya YMM”ler tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuru öncesinde üniversite veya bilimsel kuruluş laboratuarları marifetiyle yaptırılması,
4- GTİP tespitinin ibraz edilen bilgi ve belgeler ışığında yapılması,
5- Başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerin GTİP tespiti için yeterli olmaması durumunda, talebin reddedilmesi(menfi),
6- Başvuru sahibine yönelik yazıda;
a) GTİP tespiti istenilen eşyanın fiziken görülmeksizin ve kontrol edilmeksizin, “üretici, kanuni temsilcisi veya YMM”ler tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerde belirtilen veriler üzerinden tarife bilgisi verildiği,
b) Verilen tarife bilgisinin yapılan talep ile sınırlı olduğu ve talep konusu dışında kalan işlemlere şamil kılınamayacağı,
c) GTİP tespitine konu eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ithale konu eşyalardan üretilip üretilmediğine ilişkin değerlendirme yapılmadığı,
d) Verilen tarife bilgisinin bağlayıcı olmadığı ve tavsiye niteliğinde bilgi olduğu,
e) Tarife bilgisini veren Gümrük İdaresi ve personelinin gerek Özel Tüketim Vergisi Kanunu gerekse ilgili diğer kanunlar çerçevesinde herhangi bir sorumluluğunun olmadığı,
hususlarının açık bir şekilde belirtilmesi,
7- Bu Genelgede belirtilmeyen usul ve esaslar için 7/11/2008 günlü 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) hükümleri çerçevesinde gereği,
uygun bulunmuştur.
Diğer taraftan, anılan sirküler kapsamında yer alan malların ihraç edilmiş olması halinde, ilgili ihracat beyannamesinde idarece onaylanan bir GTİP bulunduğundan yeniden GTİP tespiti talebinde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.  (DEĞİŞMİŞTİR)
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerin


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder