Cuma, Ağustos 26, 2016

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/9) (2016/1 ve 2016/9 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin 2016/1 ve 2016/2 sayılı TSE Genelgelerinde düzenleme ve revizyonlar)


T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Sayı : 42569461-010.06.00.00-E.338405                                                                                                                                                 19.08.2016
Konu : Genelgeler-Genelge 2016 / 9

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/9)
İlgi: a) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)' nın 12.07.2016 tarihli ve 79303 sayılı yazısı
b) Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı 02.08.2016 tarihli ve 29570105-190.00.00.00-311887 sayılı yazı
c) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)' nın 08.08.2016 tarihli ve 92241 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazılara istinaden 2016/1 ve 2016/9 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin Genelge 2016/1 ve 2016/2’de aşağıda yer alan düzenleme ve revizyonlar yapılmıştır.
1 - Genelge 2016/2 Madde 11.2’nin 4’üncü fıkrası uyarınca ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC) kapsamında bulunan ürünlerde, CE İşareti, aynı teknik kullanılmak suretiyle, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir. Ekonomi Bakanlığının ilgi (a)’da kayıtlı yazısında da belirtildiği üzere Makine Emniyeti Yönetmeliği Rehberinin 22’inci maddesi; “Bazı parçalar üzerinde yer alabilecek olan CE işaretleri ile makinaya ilişkin CE işareti arasında oluşabilecek karışıklığı önlemek için makinaya ilişkin CE işaretinin, ürünün sorumluluğunu üstlenen imalatçının veya onun yetkili temsilcisinin isminin hemen yanına iliştirilmesi önemlidir” hükmüne amirdir.
Bu kapsamda, CE uygunluk işaretinin imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmesi uygulamasının amacı, CE işaretinin hangi ürüne (makinaya mı veya parçalarına mı ait?) ait olduğunun anlaşılabilmesi amacına yöneliktir. Söz konusu imalatçı veya yetkili temsilcisinin adı ile CE işareti arasında irtibat kurulması, CE işaretlemesinin makinaya veya makinanın bileşenine ait olduğu hususunda herhangi bir karışıklığa mahal verilmemiş olması halinde, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının CE işaretinin hemen yakınında olması gerekli bulunmamaktadır.
2 - Genelge 2016/1 ile ilgili olarak; Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığının ilgi (b)’de kayıtlı yazısıyla, TS 2222/Kasım 2011 standardı kapsamında deneyleri yapılmak üzere numuneleri alınan karpit cinsi ürünlerin numune alım şeklindeki hataların, bahsi geçen standardın Madde 5.3.1 “Elek Analizi” deneylerine yapılan firma itirazları neticesinde deney sonuçlarının değişmesine sebep olduğu ve kök neden analizi yapılarak bu durumun numunenin hava alarak fiziksel formunun değişmesi kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, numune miktarı ve numunenin ambalajlanması konusunda farklı şekilde numune alınmaması ve Madde 5.3.1 “Elek Analizi” deneyinin numunenin alınmasından kaynaklı olumsuz sonuç alınarak firmaların mağduriyet yaşamaması adına bundan sonra yapılacak deney taleplerinde numunenin minimum 25 kg olacak şekilde mümkünse orijinal ambalajında, mümkün değilse hava almayacak şekilde ambalajlanarak Kimya Laboratuvarı Gebze Müdürlüğüne gönderilmesi talep edilmektedir.
Buna göre, TS 2222/Kasım 2011 standardı kapsamında deneyleri yapılmak üzere karpit cinsi ürünlerden minimum 25 kg olacak şekilde, mümkünse “orijinal ambalajında”, mümkün değilse “hava almayacak şekilde ambalajlanarak” numune alınacak ve numune alma şekli Numune alma/tespit tutanaklarına mutlaka kaydedilecektir.
3 - Genelge 2016/2 Madde 10.2’nin 9’uncu fıkrası Ekonomi Bakanlığının ilgi (c)’de kayıtlı talimatı gereğince aşağıdaki şekilde revize edilmiştir;
9. Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda,
  • Ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik şartlarını düzenleyen hükümleri bakımından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi,
  • AT Uygunluk Beyanında yer alan marka, model vb. gibi ürünü tanımlayan bilgilerin ürün ile uyumlu olmaması,
  • AT Uygunluk beyanında atıf yapılan direktif ve/veya standartların güncellenmesi,
  • AT Uygunluk Beyanında beyan edilen standartların ürünü karşılamadığı için değiştirilmesi,
  • İlk sunulan AT Uygunluk Beyanının fatura ve taşıma belgesi tarihinden daha sonra düzenlenmiş olması,
durumlarında ithalatçıdan ürüne ilişkin test raporları talep edilecektir. Test raporlarının talep edilme gerekçeleri İthalat-Net sisteminin geri gönderme modülü üzerinden firmaya yazılı olarak mutlaka belirtilecektir.
Uygunluk değerlendirme işlemleri akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluşta gerçekleştirilmiş ürünlerle ilgili olarak firmalar tarafından test raporlarının sunulamaması durumunda, bu raporların özeti mahiyetindeki test sertifikaları ilgili kuruluş nezdinde doğrulanabilirliği sağlanması şartıyla ithalat denetimlerinde yeterli görülebilecektir. Akredite test kuruluşu tarafından düzenlenen test sertifikalarının sunulması durumunda test kuruluşuna ait EN ISO 17025 standardına ait akreditasyon belgesi mutlaka talep edilecektir.
Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerin ilgili sertifikaları mutlaka talep edilecek ve ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiği durumlarda test raporları yerine sadece ilgili sertifikalarla işlemler tamamlanacaktır. Bu kapsamda firmalardan test raporu istenmeyecek ancak sertifikaların doğruluğu hususunda tereddüt hâsıl olduğunda belgeyi düzenleyen onaylanmış kuruluşlarla irtibata geçilerek belgenin doğruluğu sorgulanacaktır.
Gereğini rica ederim.
e-imzalı
Aykut KIRBAŞ
Genel Sekreter V.
Dağıtım :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder