Perşembe, Aralık 08, 2016

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesindedüzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi919.097
16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi459.547
16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi91.907
16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi179
16 ncı maddenin dördüncü fıkrası1.833
Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder