Perşembe, Aralık 29, 2016

Genelge No: 2016/23 (Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi)

                                                                                T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 40216608-010.06.01                                                                                                                                           29/12/2016
Konu: Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi
23.12.2016 /21223228
GENELGE
(2016/23)
07.10.2016 tarihli, 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)(Seri No:6) ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi; "Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir." hükmünü amirdir.
Bu çerçevede, Gümrük Genel Tebliği(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)'nde antrepolarda yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilecek işlemler belirlenmiştir.
Bununla birlikte, söz konusu Tebliğin “Yetki” başlıklı 25 inci maddesinde;
“(1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.
(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmadığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı antrepolarda gümrük memurları görevlendirilir.
(5) Bu Tebliğde yer alan gümrük işlemleri, gereken hallerde kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek, Bakanlıkça her zaman gümrük memurları eliyle yürütülebilir." ifadeleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 12 nci fıkrasında "gümrük gözetimi" deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemler olarak tanımlanmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin "Görevli gümrük memurları" başlıklı 554 üncü maddesinde ise,
"(1) Geçici depolama yerleri ile genel ve Özel antrepolarda, işleticilerin kendi memurlarından başka gümrük memurları da bulunur. Gümrük memurlarının bulunması zorunlu olmayan geçici depolama yerleri ile antrepoları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.
(2) Gümrük personeli, giriş, çıkış, elleçleme, teşhir, kayıt ve nakil işlerinde gümrük idaresi adına gerekli denetim ve gözetimi yapmak üzere hazır bulunur.
(3) Bu memurlar, giriş ve çıkış kapılarını ve geçici depolama ve antrepo sahasını kolaylıkla gözetim altında tutacak vaziyette hazırlanmış özel yerlerde çalışır ve görevlerinin devammca işlerinden ayrılmaz."ifadeleri yer almaktadır.
Gümrük Kanununun 4 üncü maddesi de; "Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle sorumludurlar." hükmündedir.
Yukarıda belirtilmiş olan mevzuat çerçevesinde, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yerine getirileceği düzenlenmiş olan işlemler, söz konusu Tebliğ ve bu Tebliğe dayanılarak çıkarılan genelge çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yürütülecektir.
Bununla birlikte, Bölge Müdürlüklerince, AN6, AN7 ve AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebildiği hususu ile bağlantıları gümrük müdürlükleri denetimi altındaki antrepo sayısı göz önüne alınarak, bölgelerinde yeterli sayıda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından YGM eksikliği sebebiyle YGM görevlendirilemeyen antrepolarda memur görevlendirilmesi yapılacak ve mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken işlemler memurlarca yürütülecektir.
İlgili Bölge Müdürlüğü tarafından bölgelerinde yeterli sayıda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmadığının tespit edilmesini müteakip antrepoda memur görevlendirildiği durumlarda, gümrük mevzuatının gümrük gözetim ve denetimine ilişkin hükümleri çerçevesinde, antrepoda görevli memurlar tarafından antrepolarda, mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken işlemlerin yanı sıra;
1- Antrepoda görevli memurlarca, antrepoda yer alan kamera sistemlerinin ve teknik donanımların belirlenen niteliklere uygunluğu sürekli olarak kontrol altında tutulacaktır.
2- Görevli memurlarca, antrepo açma ve işletmeye ilişkin tüm şart ve yükümlülükler kontrol edilecek; taahhütlerine uymayan veya Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında Yönetmeliğin 525 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır.
3- Memurun bulunduğu antrepolar, iki kilit altına alınarak bir kilit ilgili antrepo işleticisine diğeri de antrepoda görevli memura teslim edilecektir.
4- Görevli memurlarca, gümrük idaresince verilen elleçleme izni kapsamındaki faaliyetlerin gözetim ve denetimi yapılacaktır.
5- Gümrük Kanununun 105 inci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca antrepo işleticilerince verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle gümrük müdürlüklerince antrepolardaki eşya düzenli olarak sayılacaktır. Sayımlarda tespit edilen noksanlık ve fazlalıklar için Gümrük Kanununun 236 ncı maddesinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.
6- Suistimal ve kaçakçılık gibi yolsuzluk hallerinin tespiti durumunda ise antrepolar gümrük müdürlüklerince derhal tam tespit yöntemiyle sayılacak ve gerekli cezai işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır.
7- Antrepo işleticileri tarafından tutulan antrepo stok kayıtlarının, mevzuat hükümlerine uygun tutulup tutulmadığı ile antrepodaki mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığı hususları antrepoda görevlendirilen memurlarca kontrol edilecek ve bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında gecikmeksizin gereği yapılacaktır.
8- Antrepoda görevli memurlarca, antrepo işleticisi tarafından tutulan stok kayıtlan ile gümrük idaresi kayıtları düzenli olarak karşılaştırılacak ve her iki kaydın da uyumlu olup olmadığı, mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilecek, uyumsuzluk olması durumunda sebebi araştırılarak gereği yapılacaktır.
Aynca, antrepoda görevli memurlar tarafından gümrük gözetim ve denetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak diğer görevler de yerine getirilecektir.
Bununla birlikte, gerekli görülmesi halinde antrepolarda, Gümrükler Genel Müdürlüğünün izniyle, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memur görevlendirmesi de yapılabilir.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memur görevlendirmesi yapılan antrepolarda, memurlar tarafından, yukarıda belirtilen görevlerin yanı sıra antrepoya eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemleri, görevli memurun nezaretinde yapılacaktır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince düzenlenen ve imza altına alınan tutanaklara görevli memurlarca ayrıca imza tatbikine gerek bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memurun da bulunduğu antrepolar, üç kilit altına alınarak bir kilit ilgili antrepo işleticisine, bir kilit yetkilendirilmiş gümrük müşavirine diğeri de antrepoda görevli memura teslim edilecektir.
Bu kapsamda, memur görevlendirilen antrepolarda ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memur görevlendirmesi yapılan antrepolarda işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve gümrük denetim ve gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde ve sayıda memur görevlendirilmesi yapılacak; işlemlerin aksamasına mahal verilmemesini teminen gümrük müdürü ve bölge müdürünce gerekli tedbirler alınacak ve antrepoda görevli memurlarca yapılacak olan gözetim ve denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı, memurların görevi başında bulunup bulunmadığı, görevlendirmelerin işleri aksatmayacak şekilde makul sayıda yapılıp yapılmadığı ve benzeri hususlar düzenli aralıklarla bölge müdürlüklerince kontrol edilecek; görevini tamamen ya da gereği gibi yapmayan personel hakkında idari ve cezai işlem uygulanacaktır.
Memur görevlendirilmesi durumunda, antrepodaki tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden antrepoda görevli memurun yanı sıra ilgili gümrük müdürü ve bölge müdürü de sorumludur.
2015/14 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Bülent TÜFENKÇİ
Bakan
Dağıtım:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder