Çarşamba, Aralık 21, 2016

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

21 Aralık 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29925
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 52)
DEĞERLİ KAĞITLAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :

     a) Noter kağıdı
9,50
     b) Beyanname
9,50
     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
19,00
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar
94,00
4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)
63,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 –

(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
16,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı
16,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
32,00
7 - Aile cüzdanları
86,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri
117,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
117,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi
117,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi
88,00
13 - İş makinesi tescil belgesi
85,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
5,60
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
8,50
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)
63,00
17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)
63,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.
(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.
(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4 – (1) 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder