Pazartesi, Haziran 15, 2015

TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları ile İlgili Tebliğ

İçişleri Bakanlığından:
Amaç ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği ile uygulamaya konulan TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Formlar- Yapı Kullanma İzin Belgesi (Kasım 2014) standartlarının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.
Standart yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu
MADDE 2 – (1) 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan TS 8737 Yapı Ruhsatı Standart metnindeki Föy 2/a ile TS 10970 Formlar- Yapı Kullanma İzin Belgesi standart metnindeki Föy 2 tadil edilmiş ve Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 13/11/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu tadil metni, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi olarak uygulamaya konulur.
Standardın temini
MADDE 3 – (1) TS 8737/T1 ve TS 10970/T1 (Kasım 2014) standardlarının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder