Perşembe, Eylül 01, 2016

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/9117 (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın; yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiyede edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri ev eşyası muafiyeti, yolcu beraberi eşya muafiyeti, kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere getirilen eşya muafiyeti, engellilerin kullanımına mahsus eşya muafiyeti, dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin sorumluluk ve yetkileri ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır.


Karar Sayısı : 2016/9117
Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/8/2016 tarihli ve 18044675 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında Kararın 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “en az iki yıl” ibaresi “en az bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Kararın 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 58, 59, 62 ve 63 üncü maddelerde bahsi geçen muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır.”
MADDE 3- Aynı Kararın 68 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumlarının getirecekleri ambulans, cenaze arabaları, yangın söndürme araçları ile kurtarma araçları.”
MADDE 4- Aynı Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde geçen “motor silindir hacmi 2500 cc.ye kadar olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve mezkur bendin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) 87.02 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan minibüslere,”
MADDE 5- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın,”
MADDE 6- Aynı Kararın 128 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, aynı maddede belirlenmiş nitelikleri taşıyan personelinin düzenleyip imzaladığı gümrük beyannamesi veya beyanname olarak kabul edilen diğer belgelerden dolayı gümrük mevzuatı uyarınca vergi kaybına neden olan bir fiilin işlendiğinin, eşyanın beyanına ilişkin yurt dışından gönderilen belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda bilindiği veya bilinmesi gerektiği hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından dolaylı temsilci yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tüzel kişilik olarak, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada ise gönderici ile birlikte müteselsilen sorumludur.”
MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
7/10/200927369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmî Gazetenin
 TarihiSayısı
113/7/201027640
28/4/201127899
320/8/201128031
411/1/201228170
58/3/201228227
68/11/201328815
718/8/201429092
818/10/201429149
925/7/201529425
1013/10/201529501
119/1/201629588

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder