Perşembe, Eylül 08, 2016

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair KaraR

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli I Sayılı listenin A ve B cetvellerinde yer alan bazı maddelerin özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edildi; Yüzde 18 KDV ye tabi konutların da 31/3/2017 tarihine kadar teslimlerinde KDV oranı yüzde 8 indirildi


Karar Sayısı : 2016/9153

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/9/2016 tarihli ve 93722 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
MADDE 1-24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 2 - (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) belidinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”
MADDE 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Tutarı (TL)Birimi
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)    
2710.11.45.00.11Kurşunsuz benzin 95 oktan2,3765Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)  
2710.11.45.00.12Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan2,3765Litre
   (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
   (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)    
2710.11.45.00.19Diğerleri2,3765Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
   (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.11Kurşunsuz benzin 98 oktan2,4985Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.19Diğerleri2,4985Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11Motorin1,7945Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.13Kırsal Motorin1,7945Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00.29Diğerleri1,7945Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.12Kırsal Motorin1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.13Deniz motorini (DMX)1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.14Deniz motorini (DMA)1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.15Deniz motorini (DMB)1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.16Deniz motorini (DMC)1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.29Diğerleri1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.13Deniz motorini (DMX)1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.14Deniz motorini (DMA)1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.15Deniz motorini (DMB)1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.16Deniz motorini (DMC)1,7245Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00.18Diğerleri1,7245Litre
2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)1,7780Kilogram


(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Tutarı (TL)Birimi
2707.10.00.00.00Benzol (Benzen) 2,4985Kilogram
2707.20.00.00.00Toluol (Toluen)2,4985Kilogram
2707.30.00.00.00Ksilol (Ksilen)2,4985Kilogram
2707.50.00.00.11Solvent nafta (Çözücü nafta) 2,4985Kilogram
2707.50.00.00.19Diğerleri2,4985Kilogram
2707.99.19.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2707.99.20.00.00Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen2,4985Kilogram
2709.00.10.00.00Tabii gazın kondanseleri2,4985Kilogram
2710.12.21.00.00White spirit2,4985Kilogram
2710.12.25.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2710.12.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler)2,4985Kilogram
2710.12.90.00.19Diğerleri 2,4985Kilogram
2710.19.29.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2710.20.90.00.00Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,2,4985Kilogram
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]1,5007Kilogram
2901.10.00.90.11Hekzan2,4985Kilogram
2901.10.00.90.12Heptan2,4985Kilogram
2901.10.00.90.13Pentan2,4985Kilogram
2901.10.00.90.19Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar2,4985Kilogram
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)2,4985Kilogram
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)2,4985Kilogram
2902.60.00.00.00Etil benzen2,4985Kilogram
2909.19.90.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)2,4985Kilogram
38.11Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar2,4985Kilogram
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar0,9390Kilogram
3824.90.40.00.00Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler0,9390Kilogram
2710.19.71.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,5007Kilogram
2710.19.75.00.002710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)1,5007Kilogram
2710.19.81.00.00Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)1,5007Kilogram
2710.19.83.00.00Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,5007Kilogram
2710.19.85.00.00Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)1,5007Kilogram
2710.19.87.00.00Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,5007Kilogram
2710.19.91.00.00Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)1,5007Kilogram
2710.19.93.00.00Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 1,5007Kilogram
2710.19.99.00.25Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)1,5007Kilogram
2710.19.99.00.21 Spindle oil1,5007Kilogram
2710.19.99.00.22 Light neutral1,5007Kilogram
2710.19.99.00.23 Heavy neutral1,5007Kilogram
2710.19.99.00.24 Bright stock1,5007Kilogram
2710.19.99.00.98 Diğerleri1,5007Kilogram
2712.20Ağırlık itibarıyla % 0,75'den az yağ içeren parafin1,5007Kilogram
2710.19.25.00.11Gazyağı1,1367Litre
2710.19.25.00.19Diğerleri1,1367Litre
3403.11.00.00.00Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)1,5007Kilogram
3403.19.10.00.00Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)1,5007Kilogram
3403.19.90.00.00Diğerleri (Yağlama müstahzarları)1,5007Kilogram
3403.91.00.00.00Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)1,5007Kilogram
3403.99.00.00.00Diğerleri (Yağlama müstahzarları)1,5007Kilogram
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
30/12/200726742

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin
TarihiSayısı
8/2/200826781
6/4/200826839
19/7/200826941
20/9/200827003
29/3/200927184
15/7/200927289
28/4/201127918
27/11/201128125
27/12/201128155
27/1/201228186
24/3/201228243
12/9/201228409
1/1/201328515
24/2/201328569
1/12/201328838
31/1/201529253
1/1/201629580
5/5/201629703
30/6/201629758

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder