Çarşamba, Eylül 07, 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.09.2016 t. 29824 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli, ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Kurumun, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamlarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“LPG piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Ek-1’de yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları" uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.”
“Kuruma sunulacak belgelerden, onay kodu elektronik ortamda teyit imkânı bulunan elektronik belgeler aksine hüküm bulunmadığı sürece asıl belge olarak kabul edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG dağıtıcı ve depolama lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, Kurumca başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve belirlenen lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir.”
“Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Otogaz Bayilik, LPG taşıma, LPG Tüpü İmalâtı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı başvuruları doğrudan inceleme ve değerlendirmeye alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yapılan LPG dağıtıcı ve depolama lisans başvurularında inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.”
“Yükümlülüklerini yerine getiren LPG dağıtıcı ve depolama lisansı başvuru sahibine Kurul kararı ile lisans verilir. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de ilân edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Birleşme, bölünme ve devralma
MADDE 12/A – Lisans sahibi tüzel kişilerin aşağıda belirtilen hallerde bu işlemler hakkında Kuruma önceden bilgi vermeleri zorunludur:
a) Lisans sahibi tüzel kişinin, başka bir lisans sahibi ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
b) Lisans sahibi tüzel kişinin, lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi tüzel kişiliği bünyesinde veya lisans sahibi olmayan diğer tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
c) Lisans sahibi bir tüzel kişinin tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,
ç) Lisans sahibi bir tüzel kişinin, başka bir şirket tarafından devralınmak istenmesi.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilerek lisans başvurularında Kuruma ibraz edilmiş tüm belgeler, birleşmenin, bölünmenin veya devralmanın ticaret sicilinde tescilinden itibaren 1 yıl içerisinde güncellenerek Kuruma ibraz edilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde geçerli olan lisans bedeli, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.
Her türlü lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedeli ile LPG otogaz bayilik, LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarına ilişkin lisans alma bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenir.
Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu tutar Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez.
Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli ödenir.
İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları hariç olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Dağıtıcısının unvanı tadil edilen LPG Otogaz Bayilerinin lisanslarında kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi re’sen tadil edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Bu süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.
Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar Kurul kararıyla belirlenir.
Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve süre uzatım başvuru evrakı iade edilir.
Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. LPG otogaz bayilik, LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarının süre uzatımı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisansların süre uzatımı ise Kurul kararıyla sonuçlandırılır.
Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmî Gazete’de yayımlanır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisansların sona ermesi;
a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde kendiliğinden,
b) Lisans süresinin bitimi halinde kendiliğinden,
c) Lisans sahibinin ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi hallerinde kendiliğinden,
ç) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde Kurul kararıyla,
d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmaması hallerinde Kurul kararıyla,
e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hallerinde Kurul kararıyla,
gerçekleşir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma yazılı olarak bildirir ve lisanslarında tadil talep ederler. Bu süre LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, dağıtıcı ile yapmış oldukları sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunabilirler. LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olacak şekilde lisans sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalamak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin edebilirler.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince tahsil edilecek gelir payı, LPG için ton başına 3 TL’dir. Hesaplamalarda ton kesirleri dikkate alınmaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı oranı çarpılarak hesaplanır.”
“Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – Gelir payının hesaplanmasında Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi
GEÇİCİ MADDE 3 – Lisans sahibi anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder