Pazartesi, Eylül 05, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 26.08.2016 tarihli ve 18113166 sayılı yazısı (Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı hk)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-145
Konu : Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı
26.08.2016 / 18113166
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 25.05.2016 tarihli ve 16211529 sayılı yazımız
İlgide kayıtlı yazımız konusu Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programının yükümlü tarafından ön beyan alınmasına imkan tanıyan yeni versiyonu 14.07.2016 tarihinde Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde pilot olarak uygulanmıştır.
Söz konusu Programın tüm Serbest Bölgelerde kullanılmasını teminen gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
I- Serbest Bölgeye Giriş
a) Serbest Bölgeye giriş yapacak eşya için tescil edilen ihracat beyannamesinin tescil ve kabul işlemleri tamamlanır.
b) Firma temsilcisi/sahibi, gümrük müşaviri, özet beyan/taşıyıcı profiline sahip yükümlülerce Bakanlığımız “e-İşlemler” menüsü altında yer alan “Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı”ndan giriş yapılmak suretiyle ekte yer alan veri alanlarını içeren ön beyan elektronik olarak gönderilir.
c) Ön beyanda beyan edilen beyanname numarasının mevcut olup olmadığı Sistem tarafından kontrol edilmekte olup geçerli olmaması halinde işlem yapılmasına izin verilmez.
d) Serbest bölgenin fiziki durumu uygun ise; eşya serbest bölgeye alınmadan önce, muayene memurunca BİLGE Sisteminde ihracat/transit beyannamesine ilişkin gerekli işlemler tamamlanır.
e) İhracat/Transit rejimine konu eşyanın “Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programı”nda muhafaza memurunca plaka numarası/ön beyan tescil numarası ile ön beyan bilgileri ekrana çağırılarak gerekli olması halinde güncelleme yapılmak suretiyle giriş onaylanır.
f) Serbest bölgenin fiziki durumu uygun değil ise öncelikle (e) maddesinde belirtildiği şekilde eşya serbest bölgeye alınır ardından muayene için belirlenen özel alanda muayene işlemleri yapılmak suretiyle muayene memurunca BİLGE Sisteminde ihracat/transit beyannamesine ilişkin gerekli işlemler tamamlanır.
g) Gözetim memurunca Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programında plaka numarası/ön beyan tescil numarası ile ön beyan bilgileri ekrana çağırılıp beyannamedeki bilgilerle ön beyandaki bilgiler karşılaştırılır, gerekli olması halinde ön beyanda güncelleme yapılmak suretiyle giriş onaylanır.
II- Serbest Bölgeden Çıkış:
a) Yükümlüsünce/temsilcisince serbest bölgeden çıkacak eşya için BİLGE Sisteminde ithalat/transit beyannamesi tescil, kabul, muayene ve muhasebe işlemleri tamamlanır.
b) Yükümlü/temsilcisi tarafından ithalat rejimine konu eşya için ekte yer alan veri alanlarını içeren ön beyan elektronik olarak gönderilir.
c) Gözetim memurunca “Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programı”nda plaka numarası/ön beyan tescil numarası ile ön beyan bilgileri ekrana çağırılarak gerekli olması halinde güncelleme yapılmak suretiyle onaylanır.
d) Muhafaza memurunca mezkur programda plaka numarası/ön beyan tescil numarası ile ön beyan bilgileri ekrana çağırılarak gerekli olması halinde güncelleme yapılmak suretiyle çıkış onaylanır.
e) Dolu aracın işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bölgeden boş olarak çıkarılmak istenilmesi durumunda; dolu araca ilişkin gözetim memuru onayı bulunmuyorsa aracın saha çıkışına izin verilmez.
f) Yükünü boşaltarak serbest bölgeden boş olarak çıkan araç ile serbest bölgeye boş giren araç için muhafaza memuru onayı yeterli olur; gözetim memuru onayı aranmaz.
g) Serbest Bölge Giriş ve Çıkış Programı sorgulama bölümü ile ilgili olarak;
- Mezkur Programa kayıt yapılan tüm araçlar sorgulama bölümünde yer alan kriterler esas alınarak sorgulanabilecektir.
- Beyanname numarası aracılığı ile; ithalat beyannamesine konu eşyanın serbest bölgede kalan ve serbest bölgeden çıkan bölümü kap adedi bazında sorgulanabilecektir.
Bu kapsamda, söz konusu programın yakın zamanda tüm serbest bölgelerde kullanılması öngörülmekte olup yukarıda belirtilen iş akışları doğrultusunda; eşyanın muayenesinin serbest bölgeye girişten önce veya sonra yapılması durumlarına göre muayene için özel alanlar oluşturulmasını ve serbest bölge giriş ve çıkış kapılarında BİLGE programının kullanılabilmesi amacıyla gerekli alt yapının kurulmasını teminen gerekli önlemlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Ek: Veri Alanları
DAĞITIM:
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder